خبره اکسپرت Expert


یافته ها در نمودار 7 – 4 نشان می دهد که انتخاب از زمین های قبلا توسعه نیافته در بین زیرمعیارهای جانمایی ساختمان از اهمیت بیشتری برخوردار است. همانطور که گفته شد مجموع این ضرایب برابر با یک میشود. درواقع 238 / 0 از کل اهمیت این معیار مربوط به این زیرمعیار است. به عنوان مثال اگر در سیستم امتیازدهی شاخص های ساختمان سبز برای معیار » جانمایی ساختمان به طور فرض5امتیاز داشته باشد، 20 امتیاز آن به زیرمعیار انتخاب از زمین های قبلا توسعه نیافته اختصاص می یابد «. و بعد از آن معیار توجه به شرایط اقلیمی منطقه و بعد معیار انتخاب زمین بر اساس دریافت انرژی­های تجدیدپذیر با ضریب 185/0 و بعد از آن معیار » انتخاب زمین بر اساس عمق و دوره یخبندان با ضریب 126/0 قرار دارد و بعد از آن معیار انتخاب زمین بر اساس سطح آب­های زیرزمینی و قابلیت زهکشی با ضریب 142 / 0 و درآخر » انتخاب میزان تراکم بر حسب شرایط اقلیمی با ضریب 076 نسبت به دیگر معیارها اهمیت کمتری دارد

مقدمه

نرم افزار1

سطوح معیارها انجام میگیرد و به کمک نرم افزار پرسشنامه های مقایسه زوجی تحلیل و نرخ خبره اکسپرت Expert سازگاری آنها تعیین می شود.

چنانچه نرخ سازگاری مقایسات کمتر از ( 1 / 0 ) با شد، مقای سه زوجی انجام شده قابل قبول می با شد. درنهایت مقایسات زوجی

سازگار به کمک نرم افزار تجزیه وتحلیل میشود که در شکل 4 – 1 معیارها و زیرمعیارهای واردشده در محیط نرم افزار expert Choice آورده شده است.

شکل 4 – 1 معیارها و زیرمعیارهای واردشده در محیط نرم افزار Exper Choice

اموزش اکسپرتمعیارهای اصلی

صفحه ی واردکردن مقایسات در نرم افزار به شکل زیر است.

آموزش مقدماتی expert choice

شکل 4 – 2 محیط نرم افزار Expert Choice – وارد نمودن اطلاعات دریافت شده از خبرگان

مقایسه معیارهای اصلی نسبت به هدف اصلی

در این قسمت، معیارهای اصلی نسبت به هدف اصلی مقایسه شده اند. در بالا سمت چپ صفحه، یک شکل کوچک قرار

دارد که درواقع همان ماتریس مقایسات زوجی میباشد. با کلیک بر روی هر یک از مربع های سبز رنگ مقایسه مربوطه ظاهر

میشود و پس ازآن مقایسه خبرگان باید وارد شود

میانگین هندسی و نرخ ناسازگاری معیارهای اصلی

همانطور که در تصویر شماره 4 – ۳ دیده می شود، مقدار هر مقایسه پس از گرفتن میانگین هند سی در سلول مربوط به خود

نوشته شده است. در پایین ماتریس عبارت Incon نوشته شده است. این عبارت کوتاه شده ی کلمه ی Inconsistency به معنای

ناسازگاری میباشد که در مقابل آن نرخ ناسازگاری آمده است. همانطور که ذکر شد که در صورتی که نرخ ناسازگاری از

عدد 1 / 0 بزرگتر باشد، مقایسات ناساازگار هساتند و باید در آنها تجدیدنظر شود. اگر این عدد از 1 / 0 کوچکتر باشد

مسئله ای نیست و مقایسات قابل قبول هستند. در این شکل که ماتریس مقایسات بین معیارهای اصلی نسبت به هدف است این

عدد 05 / 0 می باشد که موردقبول است.

نرم افزار

شکل 4 – 3 میانگین هندسی هریک از معیارهای اصلی

ضرایب وزنی و رتبه بندی معیارهای اصلی

شکل 4 – 4 ضرایب وزنی محاسبه شده برای معیارهای اصلی خروجی از نرم افزار

نرم افزار1

ضرایب معیارهای اصلی به صورت جدول 4 – 4 « می باشد. همانطور که مشخص است در بین معیارهای اصلی» جانمایی ساختمان از

اهمیت بیشتری برخوردار است .و معیار » طراحی ساختمان در درجه اهمیت دوم قرار دارد پس ازآن معیار محیط اطراف ساختمان و بعد از آن محیط داخلی ساختمان با ضریب 126/0 و بعد از آن بازشوهای ساختمان و بعد تاسیسات ساختمان در آخر مدیریت استفاده از انرژی نسبت به دیگرمعیارها اهمیت کمتری دارد.

در شکل 4 – 5 نمودار درصدهای وزنی آورده شده است.

نرم افزار2

شکل 4 – 5 نمودار ضرایب وزنی محاسبه شده برای معیارهای اصلی

رتبه بندی و وزن دهی زیرمعیارهای جانمایی ساختمان

پس از بررسی معیارهای اصلی در بومی سازی شاخص های ساختمان سبز بررسی زیرمعیارها انجام شد. با توجه به ترتیب تهیه

پرسشنامه و فرآیند اجرای هر ساختمان ابتدا به زیرمعیارهای شاخص جانمایی ساختمان پرداخته شده است. در شکل 4 – 6 ماتریس وزنی

زیرمعیارهای جانمایی ساختمان نشان داده شده است.

نکته:جهت انجام پروژه اکسپرت چویس خود نیازمند آموزش کافه پروژه از ابتدا ملاحظه نمایید جهت مشاهده و آموزش های مرتبط با این نرم افزار لازم است کلمه آموزش اکسپرت چویس را در بخش جستجو وارد نمایید و اینتر بزنید

شکل 4 – 6 ماتریس مقایسات زیرمعیارهای جانمایی ساختمان

نرم افزار3

همانطور که مشاهده می شود نرخ نا سازگاری در ماتریس مقایسات زوجی زیرمعیارهای جانمایی ساختمان برابر با 09 / 0 و کمتر از 1 / 0

میباشد، لذا مورد تأیید نرم افزار و قابل قبول است. در شکل 4 – ۷ نمودار ضرایب وزنی محاسبه شده آورده شده است

شکل 4 – 7 نمودار ضرایب وزنی محاسبه شده برای زیرمعیارهای جانمایی ساختمان

نرم افزار4

یافته ها در نمودار 7 – 4 نشان می دهد که انتخاب از زمین های قبلا توسعه نیافته در بین زیرمعیارهای جانمایی ساختمان از اهمیت بیشتری برخوردار است. همانطور که گفته شد مجموع این ضرایب برابر با یک میشود. درواقع 238 / 0 از کل اهمیت این معیار مربوط به این زیرمعیار است. به عنوان مثال اگر در سیستم امتیازدهی شاخص های ساختمان سبز برای معیار » جانمایی ساختمان به طور فرض5امتیاز داشته باشد، 20 امتیاز آن به زیرمعیار انتخاب از زمین های قبلا توسعه نیافته اختصاص می یابد «. و بعد از آن معیار توجه به شرایط اقلیمی منطقه و بعد معیار انتخاب زمین بر اساس دریافت انرژی­های تجدیدپذیر با ضریب 185/0 و بعد از آن معیار » انتخاب زمین بر اساس عمق و دوره یخبندان با ضریب 126/0 قرار دارد و بعد از آن معیار انتخاب زمین بر اساس سطح آب­های زیرزمینی و قابلیت زهکشی با ضریب 142 / 0 و درآخر » انتخاب میزان تراکم بر حسب خبره اکسپرت Expert شرایط اقلیمی با ضریب 076 نسبت به دیگر معیارها اهمیت کمتری دارد

نحوه سفارش پروژه در سایت کافه پروژه :

اگر پروژه ای دارید که میخواهید آن را برون سپاری کنید کافی است در سایت کافه پروژه ثبت نام کنید و پروژه خود را ثبت نمایید.پروژه شما هر چه که خبره اکسپرت Expert باشد حتما مجری برای آن وجود دارد.جهت ثبت نام و ثبت سفارش پروژه خود برروی دکمه زیر کلیک نمایید.اشتراک گذاری

دیدگاه شما

اولین دیدگاه را شما ارسال نمایید.