جریان نقدی ورودی


معرفی جریان وجوه نقد (Cash Flow) و نمونه صورت جریان وجوه نقد

جریان وجوه نقد (Cash Flow) کلیه مبالغ ورودی و خروجی یک پروژه سرمایه گذاری (صنعتی،خدماتی، تجاری و . ) که تاثیر مستقیم بر نقدینگی پروژه دارد را جریان وجوه نقد گویند.

جدول جریانات نقدی پروژه نشان دهنده کلیه مبالغ ورودی و خروجی و خالص جریانات نقدی (جریانات نقدی ورودی دوره مالی منهای جریانات نقدی خروجی همان دوره) در دوره یا دوره های مشخص بوده و در محاسبه برخی از شاخصهای مالی مانند (NPV,IRR,PI. ) استفاده می شود.

مثال جدول جریانات نقدی پروژه فرضی:

N: دوره (معمولا فصلی، ۶ ماهه و یا سالانه) ۱ ۲ ۳ ۴ ۵ ۶
جریان وجوه نقد ورودی(Total Cash Inflow) ۰ ۰ ۱۰۰۰۰۰ ۱۰۰۰۰۰ ۱۰۰۰۰۰ ۱۰۰۰۰۰
جریان وجوه نقد خروجی(Total Cash Outflow) -۱۰۰۰۰۰ -۵۰۰۰۰ ۵۵۰۰۰ ۵۵۰۰۰ ۵۵۰۰۰ ۵۵۰۰۰
خالص جریان وجوه نقد(net cash flow) -۱۰۰۰۰۰ -۵۰۰۰۰ ۴۵۰۰۰ ۴۵۰۰۰ ۴۵۰۰۰ ۴۵۰۰۰

سرفصلهای صورت جریان وجوه نقد:

در اغلب کشورهای دنیا صورت جریان وجوه نقد در سه بخش اصلی طبقه بندی می شوند:

۱- جریان وجوه نقد ناشی از فعالیتهای عملیاتی: شامل وجوه نقدی است که بواسطه فعالیت داخل شرکت وارد یا خارج می شود، از قبیل وجوه نقد ورودی حاصل از فروش کالا و یا خدمات، وجوه نقد خروجی بابت پرداخت به کارکنان و .

۲- جریان وجوه نقد ناشی از فعالیتهای سرمایه گذاری: شامل وجوه نقدی است که بواسطه سرمایه گذاری های جریان نقدی ورودی ثابت شرکت وارد و یا خارج می شود. بعنوان مثال خرید دارایی ثابت، فروش دارائی ثابت،ایجاد سپرده بلند مدت بانکی و .

۳-جریان وجوه نقد ناشی از فعالیتهای مالی: شامل وجوه نقدی است که بواسطه فعالیتهای مالی شرکت وارد یا خارج می شود، از قبیل انتشار سهام، پرداخت سود سهام ، تسهیلات دریافتی، بازپرداخت تسهیلات و .

در ایران بر اساس استاندارد حسابداری شماره ۲ صورت جریان وجوه نقد به پنج بخش اصلی طبقه بندی بندی شده است.

سرفصلهای‌ اصلی‌ به شرح زیر می باشد:

۱- فعالیتهای‌ عملیاتی‌،

۲-بازده‌ سرمایه‌گذاریها و سود پرداختی‌ بابت‌ تأمین‌ مالی‌،

۳- مالیات‌ بر درآمد،

۴- فعالیتهای‌ سرمایه‌گذاری‌،

۵- فعالیتهای‌ تأمین‌ مالی‌.

جهت دریافت اطلاعات کامل به متن استاندارد حسابداری شماره ۲ رجوع شود.

جریان نقدی ورودی

خانه > محتوا > مقاله > مقاله حسابداری > مقاله حسابداری در صفحه اصلی > محاسبه جريان هاي نقدي ناشي از فعاليت هاي عملياتي به همراه مثال

محاسبه جریان های نقدی ناشی از فعالیت های عملیاتی به همراه مثال

برای تهیه خالص جریانهای نقدی حاصل از فعالیتهای عملیاتی دو روش مجاز است،روش مستقیم به روش غیر مستقیم.بیشتر شرکت‌ها به دلیل سادگی از روش غیر مستقیم استفاده می‌کنند،زیرا استفاده از روش غیر مستقیم نیاز به تهیه جدول مکمل (جدول تطبیق سود) ندارد. اما روش مستقیم حاوی اطلاعات بیشتری است بنابراین مثال ذکر شده را ابتدا با روش مستقیم می کنیم.

روش مستقیم جریانهای نقدی

به روش مستقیم جریانهای نقدی ناشی از فعالیتهای عملیاتیبا جمع کردن جریان های نقدی ورودی و کسر کردن جریان های نقدی خروجی از آن به دست می آید. جریانهای نقدی ورودی شامل نقد دریافتی از مشتریان،بهره و سود سهام دریافتی می باشد. جریانهای نقدی خروجی شامل نقد پرداختی به فروشگاه و پرداخت بابت هزینه های عملیاتی،بهره و مالیات پرداخت شده می باشد.

برای محاسبه هر یک از این جریان های نقدی،نقطه شروع،ارقام مندرج در صورت حساب سود و زیان،مثل فروش،بهای تمام شده کالای فروش رفته،یا هزینه بهره می باشد. در هنگام مطالعه این محاسبات،مطمئن شوید که فهمیدی چرا ارقام صورت سود و زیان بایستی افزایش یا کاهش داده شوند تا جریان نقدی مربوط به آن محاسبه شود.

وجه دریافتی از مشتریان تا وقتی که فروش های نقدی است،بین وجه نقد دریافتی از مشتریان و مبلغ فروش تفاوتی نیست. اما وقتی فروشی نسیه باشد تفاوت به وجود می آید. اگر حسابهای دریافتنی در طی سال افزایش یافته باشد،در این صورت فروش های نسیه بیشتر از مبلغ وصولی بابت حسابهای دریافتنی است.بنابراین ،افزایش در حسابهای دریافتنی را بایستی از فروش خالص کسر کنیم کتابچه نقد دریافتی از مشتریان به‌دست آید.اگر حسابهای دریافتنی در طی سال کاهش یافته باشد،به این معنی است که مبالغ وصولی بابت حسابهای دریافتنی از فروش های نسیه بیشتر بوده است. بنابراین برای رسیدن به مبلغ وجه نقد دریافتی از مشتریان بایستی کاهش در حسابهای دریافتنی را به فروش های خالص اضافه کنیم.

رابطه بین وجوه نقد دریافتی از مشتریان و فروش خالص در زیر خلاصه شده است:

خیلی ساده،با مقایسه مانده حسابهای دریافتنی در اول و آخر دوره،افزایش یا کاهش در حسابهای دریافتنی معلوم می گردد.

در شرکت نمونه،حسابهای دریافتنی در طی سال ۳۰۰۰۰ ریال افزایش یافته است و صورت سود و زیان،فروش خالص را به مبلغ۹۰۰۰۰۰ریال نشان می دهد. بنابراین،مبلغ وجه نقد دریافتنی از مشتریان را می توان به شرح زیر محاسبه کرد:

فروش خالص (مبنای تعهدی) ۹۰۰۰۰۰ ریال

کسر می شود: افزایش در حسابهای دریافتنی ۳۰۰۰۰ ریال

وجه نقد دریافتنی از مشتریان ۸۷۰۰۰۰

بهره و سود سهام دریافتنی

هدف بعدی،محاسبه کردن وجه نقد دریافتنی در طی سال بابت بهره و سود سهام می باشد. در مثال بالا فرض کنید درآمده سود سهام با استفاده از مبنای نقدی ثبت شده است. بنابراین،مبلغ ۳۰۰۰ سریال که در صورت سود و زیان به عنوان درآمد سود سهام گزارش شده،وجه نقد دریافتنی بابت سود سهام را نیز نشان می‌دهند.

از طرف دیگر،درامد بهره با استفاده از مبنای تعهدی ثبت شده است.

فرمول تبدیل درآمد بهره از مبنای تعهدی به مبنای نقدی به شرح زیر خواهد:

صورت سود و زیان شرکت نمونه ۶۰۰۰ریال درآمد به را نشان می دهد که حساب بهره دریافتنی در طی سال ۱۰۰۰ریال کاهش داشته است. بنابراین بچه نقده دریافتنی بابت بهره را می توان به شرح زیر محاسبه کرد:

درآمد بهره ( مبنای تعهدی) ۶۰۰۰ ریال

اضافه می‌شود :کاهش در بهره دریافتنی ۱۰۰۰ ریال

بهره دریافتنی ۷۰۰۰ریال

به منظور درج در صورت گردش وجوه نقد،بهره و سود سهام دریافتی با یکدیگر جمع می‌شوند:

معرفی جریان وجوه نقد (Cash Flow) و نمونه صورت جریان وجوه نقد

جریان وجوه نقد (Cash Flow) کلیه مبالغ ورودی و خروجی یک پروژه سرمایه گذاری (صنعتی،خدماتی، تجاری و . ) که تاثیر مستقیم بر نقدینگی پروژه دارد را جریان وجوه نقد گویند.

جدول جریانات نقدی پروژه نشان دهنده کلیه مبالغ ورودی و خروجی و خالص جریانات نقدی (جریانات نقدی ورودی دوره مالی منهای جریانات نقدی خروجی همان دوره) در دوره یا دوره های مشخص بوده و در محاسبه برخی از شاخصهای مالی مانند (NPV,IRR,PI. ) استفاده می شود.

مثال جدول جریانات نقدی پروژه فرضی:

N: دوره (معمولا فصلی، ۶ ماهه و یا سالانه) ۱ ۲ ۳ ۴ ۵ ۶
جریان وجوه نقد ورودی(Total Cash Inflow) ۰ ۰ ۱۰۰۰۰۰ ۱۰۰۰۰۰ ۱۰۰۰۰۰ ۱۰۰۰۰۰
جریان وجوه نقد خروجی(Total Cash Outflow) -۱۰۰۰۰۰ -۵۰۰۰۰ ۵۵۰۰۰ ۵۵۰۰۰ ۵۵۰۰۰ ۵۵۰۰۰
خالص جریان وجوه نقد(net cash flow) -۱۰۰۰۰۰ -۵۰۰۰۰ ۴۵۰۰۰ ۴۵۰۰۰ ۴۵۰۰۰ ۴۵۰۰۰

سرفصلهای صورت جریان وجوه نقد:

در اغلب کشورهای دنیا صورت جریان وجوه نقد در سه بخش اصلی طبقه بندی می شوند:

۱- جریان وجوه نقد ناشی از فعالیتهای عملیاتی: شامل وجوه نقدی است که بواسطه فعالیت داخل شرکت وارد یا خارج می شود، از قبیل وجوه نقد ورودی حاصل از فروش کالا و یا خدمات، وجوه نقد خروجی بابت پرداخت به کارکنان و .

۲- جریان وجوه نقد ناشی از فعالیتهای سرمایه گذاری: شامل وجوه نقدی است که بواسطه سرمایه گذاری های ثابت شرکت وارد و یا خارج می شود. بعنوان مثال خرید دارایی ثابت، فروش دارائی ثابت،ایجاد سپرده بلند مدت بانکی و .

۳-جریان وجوه نقد ناشی از فعالیتهای مالی: شامل وجوه نقدی است که بواسطه فعالیتهای مالی شرکت وارد یا خارج می شود، از قبیل انتشار سهام، پرداخت سود سهام ، تسهیلات دریافتی، بازپرداخت تسهیلات و .

در ایران بر اساس استاندارد حسابداری شماره ۲ صورت جریان وجوه نقد به پنج بخش اصلی طبقه بندی بندی شده است.

سرفصلهای‌ اصلی‌ به شرح زیر می باشد:

۱- فعالیتهای‌ عملیاتی‌،

۲-بازده‌ سرمایه‌گذاریها و سود پرداختی‌ بابت‌ تأمین‌ مالی‌،

۳- مالیات‌ بر درآمد،

۴- فعالیتهای‌ سرمایه‌گذاری‌،

۵- فعالیتهای‌ تأمین‌ مالی‌.

جهت دریافت اطلاعات کامل به متن استاندارد حسابداری شماره ۲ رجوع شود.

جریان نقدی

جریان نقدی

تعریف جریان نقدی چیست؟

جریان نقدی مقدار خالص پول نقد یا مشابه‌های پول نقد است که به یک کسب‌وکار وارد و از آن خارج می‌شوند. جریان نقدی مثبت نشان می‌دهد که دارایی‌های نقدی یک شرکت در حال افزایش بوده و اجازه پرداخت بدهی ها، سرمایه گذاری مجدد در شرکت، بازگرداندن پول به سهامداران، پرداخت هزینه ها و ایجاد حائلی در برابر چالش‌های مالی آینده را می‌دهد. جریان نقدی منفی یعنی اینکه دارایی‌های نقدی شرکت در حال کاهش است. جریان نقدی خالص، متفاوت از درآمد خالص است، درآمد خالص شامل حساب‌های دریافتنی و سایر مواردی نیز هست که پولی برای آن دریافت نشده است. جریان نقدی برای تعیین کیفیت درآمد شرکت مورداستفاده قرار می‌گیرد که یعنی، شرکت چه قدر نقد شونده است که می‌تواند نشان‌گر این باشد که آیا شرکت دارایی‌های خوبی دارد یا خیر.

توضیحات مدیر مالی در مورد جریان نقدی

روش حسابداری تعهدی به شرکت‌ها اجازه می‌دهد تا با در نظر گرفتن اعتبار به‌عنوان بخشی از درآمد شرکت، جوجه‌های خود را قبل از پاییز بشمارند. برای مثال مواردی چون «حساب های دریافتنی» می‌تواند در ترازنامه شرکت و در بخش دارایی به اقلام درآمدی ظاهر شوند، ولی این موارد به‌عنوان معاملات تکمیل شده در نظر گرفته نمی‌شوند. چرا که هنوز عواید نقدی آن هنوز وارد شرکت نشده است.

نقطه مقابل این قضیه هم می‌تواند درست باشد. شرکتی ممکن است جریان های ورودی عظیمی از پول نقد داشته باشد، ولی فقط به این خاطر که دارایی‌های بلندمدتش را فروخته است. شرکتی که بخشی از دارایی‌هایش را می‌فروشد ممکن است در حال ایجاد نقدینگی باشد، ولی همچنین پتانسیل خود برای رشد در بلندمدت را نیز محدود می‌کند و شاید هم خود را در معرض یک شکست قرار می‌دهد. از طرف دیگر، شرکتی ممکن است اوراق قرضه توزیع کرده و زیر بار بدهی زیادی برود. به این دلایل، ضروری است که صورتحساب جریانات نقدی شرکت، ترازنامه و صورتحساب سود و زیان را یکجا و باهم ببینیم.

معادل‌ انگلیسی جریان نقدی عبارت است از:

Cash Flow

اگر سؤال یا نظری دارید لطفاً در بخش پرسش و پاسخ سؤالات مالی مطرح کنید. همین‌طور با اشتراک‌گذاری این نوشته در شبکه‌های اجتماعی شما هم در توسعه دانش مالی و سرمایه گذاری شریک شوید.

صورت جریان وجوه نقد چیست؟

صورت جریان وجوه نقد چیست؟

همان طور که در مقاله « صورت‌های مالی شرکت‌ها چیست؟ » توضیح دادیم، صورت‌های مالی یکی از ابزارهای مهم برای ارزیابی وضعیت شرکت‌ها هستند. ترازنامه ، صورت سود و زیان ، صورت سود و زیان جامع، صورت تغییرات در حقوق مالکانه و صورت جریان وجوه نقد جزو صورت‌های مالی اساسی هستند که هر کدام از آن‌ها اطلاعات مالی مهمی را نشان می‌دهند. در این مقاله در خصوص صورت جریان وجوه نقد بیشتر توضیح خواهیم داد.

صورت جریان وجوه نقد

صورت جریان وجوه نقد یا Cash Flow Statement یک صورت مالی است که نشان می‌دهد وجوه نقد شرکت از چه منابعی به دست آمده و در کجا صرف می‌شود. همه اطاعات ورودی و خروجی منابع مالی شرکت در دوره زمانی مشخص، در صورت جریان وجوه نقد قابل مشاهده است. ورودی‌های وجوه نقد شرکت حاصل از فعالیت‌ها و منابعی است که از سرمایه‌گذاری‌های خارجی به دست می‌آید. خروجی‌های وجوه نقد نیز وجوهی است که برای فعالیت‌های تجاری و سرمایه‌گذاری از شرکت خارج می‌شود. به عبارت دیگر، صورت جریان وجوه نقد تغییرات وجه نقد را در شرکت نشان می‌دهد.

افرادی که به دنبال اطلاعات مالی یک شرکت هستند با استفاده از صورت جریان وجوه نقد می‌توانند جریان ورودی و خروجی وجه نقد را بررسی کرده و سرعت گردش جریان نقدی ورودی را در شرکت مشاهده کنند. این صورت مالی به آن‌ها کمک می‌کند که راه‌های درآمد شرکت را متوجه شده و سرمایه‌گذاری‌های آن را شناسایی و مخارج آن‌ را بررسی کند.

فعالان بازار سرمایه با توجه به جریان وجوه نقد یک شرکت درمی‌یابند که وضعیت نقدینگی شرکت به چه صورت است و ایا جریان نقدی ورودی سرمایه‌گذاری در این شرکت با توجه به ورودی‌ها و خروجی‌های آن سودده است یا نه؟ همچنین با بررسی سرمایه‌گذاری شرکت می‌توانند فرصت‌های دیگر سرمایه‌گذاری را شناسایی کرده و آن‌ها را نیز در نظر قرار دهند.

اجزای صورت جریان وجوه نقد

صورت جریان وجوه نقد به سه بخش اصلی تقسیم می‌شود که براساس ماهیت تراکنش‌ها تعیین شده‌اند و عبارت هستند از:

  1. جریان‌های نقدی ناشی از فعالیت‌های عملیاتی (CFO)
  2. جریان‌های نقدی ناشی از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری (CFI)
  3. جریان‌های نقدی ناشی از فعالیت‌های تأمین مالی (CFF)

در ادامه به توضیح هرکدام و زیربخش‌های اجزای صورت جریان وجوه نقد می‌پردازیم.

1 - جریان‌های نقدی ناشی از فعالیت‌های عملیاتی

جریان‌های نقدی ناشی از فعالیت‌های عملیاتی شامل درآمدهایی می‌شود که شرکت به صورت نقد از شمتریان خود دریافت کرده و شامل هزینه‌های می‌شود که به صورت نقد پرداخت شده است. این اطلاعات را از صورت سود وزیان می‌توان به دست آورد.

نقد حاصل از عملیات و پرداخت‌های نقدی بابت مالیات بر درآمد در بخش جریان‌های نقدی حاصل از فعالیت‌های عملیاتی ثبت می‌شود.

2 - جریان‌های نقدی ناشی از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری

جریان‌های نقدی ناشی از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری جریان وجوه نقدی است که به دارایی‌های غیرجاری یا ثابت مربوط است مانند خرید دارایی‌های غیرجاری مانند زمین، ملک، ماشین‌آلات و تجهیزات، سرمایه‌گذاری در سایر شرکت‌ها و مخارج سرمایه‌ای.

دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های ثابت مشهود، پرداخت‌های نقدی برای خرید دارایی‌های ثابت مشهود، دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سرمایه‌گذاری در املاک، پرداخت‌های نقدی برای تحصیل سرمایه‌گذاری در املاک، دریافت‌های نقدی حاصل از سود سهام و دریافت‌های نقدی حاصل از سود سایر سرمایه‌گذاری‌ها از جمله مواردی است که در بخش جریان‌های نقدی حاصل از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری درج می‌شود.

3 - جریان‌های نقدی ناشی از فعالیت‌های تأمین مالی

جریان‌های نقدی ناشی از فعالیت‌های تأمین مالی بخشی از جریان‌های نقد است که مربوط به موارد تأمین نقدینگی از خارج شرکت است.

دریافت‌های نقدی حاصل از افزایش سرمایه، دریافت‌های نقدی حاصل از صرف سهام، دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سهام خزانه، پرداخت‌های نقدی بابل اصل تسهیلات، پرداخت‌های نقدی بابت اصل اوراق مشارکت و پرداخت‌های نقدی بابت سود سهام جزو جریان‌های نقدی حاصل از فعالیت‌های تأمین مالی هستند.

در پایان همه موارد در این سه بخش، خاصل افزایش یا کاهش در موجودی نقد محاسبه می‌شود. سایر مواردی که در مربوط به جریان‌های نقد می‌شود باید به صورت جداگانه افشا شود. همچنین براساس استاندارهای حسابداری، معاملات غیرنقدی در صورت جریان وجوه نقد درج نمی‌شود و درصورت بااهمیت بودن آن در بخش یادداشت‌های توضیحی منعکس می‌شود.

در شکل زیر می‌توانید نمونه‌ای از صورت جریان وجوه نقد شرکت بورس کالای ایران برای دوره شش ماهه منتهی به 31 شهریور 1400 مشاهده کنید:

تهیه صورت جریان وجوه نقد

برای محاسبه و تهیه صورت جریان وجوه نقد می‌توان از دو روش مستقیم و غیرمستقیم استفاده کرد. لازم بعه ذکر است که این دو روش در گزارش بخش عملیاتی استفاده می‌شود و سایر بخش‌های وجوه نقد به صورت یکسان گزارش می‌شود.

روش مستقیم تهیه صورت جریان وجوه نقد

در روش مستقیم، وجوه نقد دریافتی و پرداختی براساس طبقات عمده افشا می‌شود. به این معنی که در ابتدا جریان‌های نقدی ورودی و جریان‌های نقدی خروجی فعالیت‌های عملیاتی ثبت می‌شود. به عبارت دیگر اقدامات خاص سرمایه‌گذاری و فعالیت‌های عملیاتی در روش مستقیم ثبت شده و پرداختی‌ها از دریافتی‌ها کسر می‌شود.

روش غیرمستقیم تهیه صورت جریان وجوه نقد

در روش غیرمستقیم، درآمد خالص و موارد کاهش ارزش درج می‌شود. در این مدل، فعالیت‌های عملیاتی براساس تعدیل سود عملیاتی و تبدیل آن به جریان وجوه نقد ناشی از عملیات افشا می‌شود. به عبارت دیگر سود یا زیان عملیاتی با انجام تعدیلاتی به خالص جریان‌های نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی تبدیل می‌شود. این روش نسبت به روش مستقیم ساده‌تر بوده و کسب و کارهای کوچک از این روش بیشتر استفاده می‌کنند.

کلام آخر

صورت جریان وجوه نقد ابزاری است که عملکرد یک شرکت و توان ایجاد گردش وجوه نقد در آینده را نشان می‌دهد. برای نمونه ممکن است یک شرکت در حال فعالیت باشد و به نظر سودآورد بیاید اما به دلیل عدم انجام درست تعهدات مالی، وضعیت مطلوبی نداشته باشد که این موضوع تنها با بررسی صورت جریان وجوه نقد قابل پیگیری است. بنابراین فعالان بازار بورس و سهام که به دنبال سود هستند، این صورت مالی و سایر صورت‌های مالی را در نظر قرار دهند.

برای مشاهده صورت‌های مالی شرکت‌ها و صورت جریان وجوه نقد می‌توانید به سایت کدال مراجعه کنید.اشتراک گذاری

دیدگاه شما

اولین دیدگاه را شما ارسال نمایید.