اصول کاربردی ضریب همبستگی


بررسی رابطه بین رضایت اجتماعی و هویت ملی با

چکیدهمطالعه رفتار آدمی و شناخت عواملی که موجب تقویت یا تغییر آن می شود از موضوعات مورد مطالعه اندیشمندان علوم اجتماعیو رفتاری است . یکی از این مسایل بحث تعهد اجتماعی جوانان و میزان پایبندی آنها به اصول و قوانین اساسی حاکم در جامعه میباشد. بدون شک تعهد اجتماعی به مع نی هم اهنگی اجزای نظام اجتماعی جهت دستیابی به اهداف نظام یک ی از خصوص یات مهمجامعه ا یده آل م ی با شد و ا ین امر هنگام ی حا صل م ی گردد که اعضای آن جامعه به عنوان عناصر تشکیل دهنده اجزای نظام اجتماعیوظایف خود را شناخته و به آن عمل نمایند و همچنین خود را در برابر همنوعان خود مسئول بدانند. با توجه به اهمیت تعهد اجتماعیدر ثبات، سلامت و کاهش آسیب های اجتماعی در جامعه مطالعه این مقوله و شناخت آن در برنامه ریزی های اجتماعی ضرورتدارد. بر این اساس هدف این مقاله بررسی رابطه بین اصول کاربردی ضریب همبستگی رضایت اجتماعی و هویت ملی با تعهد اجتماعی در میان جوانان در شهر شیرازمی باشد. جهت تنظیم چارچوب نظری تحقیق از رهیافت مبادله با تمرکز بر نظریات لاولر و یون استفاده شده است.روش تحقیق در این مقاله پیمایش و ابزار گردآوری داده ها پرسشنامه ساختار یافته است. حجم نمونه ۳۸۲ نفر بود که برای افزایشدقت ۴۰۰ نفر در نظر گرفته شد. پرسشنامه در ۶ منطقه از شهر شیراز تکمیل گردید. برای پایایی ابزار تحقیق از آلفاکرونباخ و برایروایی از اعتبار معیار و سازه استفاده شد . داده ها با استفاده از آمارهای توصیفی و تحلیلی بررسی شدند. در این راستا برای آزمونفرضیات تحقیق از ضریب همبستگی و آزمونهای مقایسه میانگین ها استفاده شد. برای سنجش مدل تحقیق از رگرسیون چند متغیره بهروش گام به گام و تحلیل مسیر استفاده شد.یافتهها و نتیجه گیری: تحلیل دادههای این بررسی نشان می دهد که رابطه بین دو سازه رضایت اجتماع ی و هویت ملی با تعهدهویت ،(r=۰/ اجتماعی در سطح ۹۵ درصد اطمینان معنادار است . بین تعهد اجتماعی جوانان و متغیرهای رضایت اجتماعی ( ۴۶وجود دارد. آمارها نشان می دهد که بین رضایت از زندگی و تعهد (r=۰/ و تحصیلات مادر ( ۳۱ (r=۰/ تحصیلات ( ۲۷ ،(r=۰/ ملی( ۶۷،(P=۰/ ۰) با سطح معنی داری ( ۰۰۰ / اجتماعی رابطه متو سط و معنی داری وجود دارد . ضریب بدست آمده برای این متغیر برابر( ۴۶بیانگر رابطه مثبت و مستقیم اما ضعیف بین دو متغیر مذکور می باشد . نتایج ضریب رگرسیونی نشان می دهد که ۶ متغیر رضایتتحصیلات ،(Beta=۰/ وضعیت تاهل ( ۲۶ ،(Beta=۰/ وضعیت شغلی( ۳۳ ،(Beta=۰/ هویت ملی ( ۴۲ ،(Beta=۰/ اجتماعی( ۳۹به ترتیب میزان اهمیتی که در تبیین متغیر وابسته داشته اند وارد معادله شده (Beta=۰/ و سن ( ۱۳ (Beta=۰/ جنسیت ( ۱۷ ،(Beta=۰/۲۱).(R²=۰/ ۰ از واریانس متغیر وابسته را تبیین و توضیح کرده اند( ۵۹ / و در مجموع ۵۹

کلیدواژه‌ها

20.1001.1.20085745.1388.20.2.7.1

موضوعات

عنوان مقاله [English]

The Examination of the Relation between Social اصول کاربردی ضریب همبستگی اصول کاربردی ضریب همبستگی Satisfaction

نویسندگان [English]

 • Moahmmadtaghi Iman 1
 • Golmorad Mohammadi 2
 • Golmorad Mohammadi 3

1 Sociology Department, Shiraz University

2 Ph.D Student of sociology

3 کرمانشاه- کسری انتهای سجاد کوچه سوم زیباشهر

چکیده [English]

AbstractAims: One of the main problems in social science, particularly in sociology and behavioralscientific is youth s social commitment and their involvement to the basic rules in society. Socialorder reflects integrity between social system elements to achieve social aims which is maincharacteristic of ideal society. This can be achieved when members of society recognize and operatetheir tasks properly. The main purpose of this study was The Survey on Relationship betweenSocial Satisfaction and Identity with Social Commitment on Youths in the Shiraz City. This articleis passed on a social exchange approach with particular emphasis on Lawler and yoon ’s theory.Research method: This research conducted based on survey method and with questionnaireamong 19-35 years age old in the Shiraz City. Sample contained 400 persons and selected throughsystematic random sampling. Face, criterion and construct validity have been used to verify thevalidity and alpha coefficients to assess the reliability of the measurement. To test the hypotheses,Pearson correlation coefficient and analysis of variance were employed. Multiple regression andpath analysis were used to assess the research model.Results and discussion: The data analysis show that the structural relationship between SocialSatisfaction and Identity with Social Commitment. According to the research findings, There issignificant relation between the youth s social commitment and social satisfaction, social identity,education and mother education. Regression results show that the six variables: social satisfaction(Beta=0.39), national identity (Beta=0.42), employment status (Beta=0.33), marital statues(Beta=0.26), education (Beta=0.21), gender (Beta=0.17) and age (Beta=0.13) entered to regressionmodel and explained 59 percent of dependent variable variance(R²=0.59).

تحلیل رابطه اصول نسل دوم پیشگیری از جرم از طریق طراحی محیطی با احساس امنیت در بافت های تاریخی شهر سبزوار

امروزه، یکی از اصلی ترین نیازهای شهری وجود امنیت است. نبود امنیت باعث می شود سایر برنامه ریزی ها و اقدامات نیز در شهر به نتیجه مطلوب نرسد. اکثر ساکنان محلات و شهرهای سنتی، احساس امنیت بیشتری نسبت به ساکنان بخش های جدید شهری دارند. هدف از انجام این پژوهش بررسی نقش و میزان تاثیرگذاری اصول نسل دوم پیشگیری از جرم از طریق طراحی محیطی در میزان احساس امنیت بافت تاریخی شهر سبزوار تاثیرگذار بوده است.

این پژوهش از نظر هدف، کاربردی و از نظر روش، توصیفی - تحلیلی است. داده‎ها و اطلاعات موردنیاز، از دو روش میدانی و اسنادی گردآوری شده اند. برای سنجش تاثیر مولفه های نسل دوم پیشگیری از جرم از طریق طراحی محیطی بر احساس امنیت شهروندان از تحلیل دومتغیره و رگرسیون چندگانه و از طریق آزمون رگرسیون خطی استفاده شد.

ارزیابی مدل تحلیل همبستگی دومتغیره نشان داد که در گروه فرهنگ جمعی، متغیر میزان تمایل برای کمک به دیگران با ضریب همبستگی (181/0) و در گروه ارتباط با خارج از محله، متغیر میزان ارتباط با افراد دیگر در خارج از محله با (172/0)، در گروه آستانه ظرفیت نیز متغیر میزان احساس آسایش و عدم شلوغی با (201/0) و در زمینه شاخص همبستگی اجتماعی، متغیر میزان احتمال کمک افراد محله به شما در مواقع خطر با ضریب همبستگی (474/0) بیشترین تاثیر مستقیم را بر افزایش احساس امنیت داشته اند. همچنین نتایج رگرسیون خطی در زمینه تعیین میزان تاثیرگذاری هریک از مولفه های نسل دوم پیشگیری از جرم از طریق طراحی محیطی حاکی از آن است که از بین مولفه ها، شاخص همبستگی اجتماعی با ضریب بتای (447/0) و آستانه ظرفیت با ضریب بتای (240/0)، دارای بیشترین تاثیر بر افزایش احساس امنیت بوده است؛ همچنین مولفه های فرهنگ جمعی (116/0-) و ارتباط با خارج از محله (038/0-) ارتباطی معکوس و منفی با احساس امنیت داشتند.

بر اساس نتایج به دست آمده از آزمون فرضیه اول (ارتباط مولفه فرهنگ جمعی با احساس امنیت)، مشخص گردید که بیشترین ضریب همبستگی منفی (130/0-) بین این دو مولفه وجود داشته است و این فرضیه تایید نگردید. همچنین فرضیه دوم (ارتباط خارج از محله با احساس امنیت) به دلیل ضریب همبستگی منفی (038/0-)، رد گردید. نتایج نشان داد که فرضیه سوم (ارتباط آستانه ظرفیت با احساس امنیت) با ضریب همبستگی (240/0) تایید شد. همچنین فرضیه چهارم نیز (ارتباط همبستگی اجتماعی با احساس امنیت) به صورت بسیار قوی با ضریب همبستگی (447/0) تایید گردید.

برآورد شوری خاک با استفاده از داده‌های دورسنجی و آمار مکانی در منطقه سبزوار

1 دانشیار ژئومورفولوژی گروه جغرافیای طبیعی، دانشگاه خوارزمی تهران.

2 استادیار ژئومورفولوژی گروه جغرافیای طبیعی، دانشگاه خوارزمی تهران.

3 استادیار مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی خراسان رضوی.

4 دانشجوی دکتری مخاطرات ژئومورفولوژی، گروه جغرافیای طبیعی، دانشگاه خوارزمی تهران.

چکیده

شوری خاک یکی از عوامل محدودکننده رشد گیاهان و تخریب اراضی است. شناخت تغییرات مکانی و زمانی آن تأثیر به‌سزایی در مطالعات خاک‌شناسی، ژئومورفولوژی و هیدرولوژی دارد. برآورد شوری خاک با استفاده از داده‌های دورسنجی و آمار مکانی امکان تفکیک پارامترها را با دقت بالاتر فراهم نموده و شاخص‌ها با ضریب اطمینان بیشتری خود را نشان می‌دهند. هدف از این پژوهش، کاربردی ساختن و دسترسی به پایگاه‌های دور یا بیرون از دسترس شوری خاک در مناطق خشک و نیمه‌خشک با استفاده از تکنیک‌های سنجش‌ازدور است. منطقه سبزوار در غرب استان خراسان‌رضوی از لحاظ شرایط اقلیمی، خشک و نیمه‌خشک است و مسئله شور شدن خاک‌ها و تسریع روند آن در سال‌های اخیر یکی از چالش‌های اساسی این منطقه است؛ لذا شناخت شوری در این شرایط از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است. در این پژوهش، 48 نمونه خاک منطبق با نقشه واحد کاری (ژئومورفولوژی) از منطقه برداشت شد، سپس به بررسی رابطه همبستگی بین مقادیر هدایت الکتریکی(EC) با متغیرهای بدست آمده از تصاویر ماهواره‌ای لندست شامل شاخص‌های شوری، شاخص‌های پوشش گیاه، شاخص روشنایی، باندهای تصویرسازهای TM,ETM+,OLI، شاخص مؤلفه‌های اصلی و شاخص انتقال طیفی، اقدام گردید. در محیط spss روش رگرسیون چند متغیره در قالب 5 روش رگرسیونی، رگرسیون چندگانه گام‌به‌گام، رگرسیون چندگانه پس حذف رو، رگرسیون چندگانه پیشرو، رگرسیون چندگانه وارد شونده، رگرسیون چندگانه عزل انجام گرفت. در محیط GIS10.2.2 ARC با استفاده از مدل‌های آمارمکانی، شاخص موران و خوشه‌بندی حداقل – حداکثر به بررسی رابطه همبستگی آن‌ها پرداخته شد. همبسته‌ترین متغیرها با محاسبه عامل تورم واریانس و ضریب پیرسون مشخص شدند. نتایج نشان می‌دهد الگوی همبستگی فضایی مثبت و مدل‌ها از ضریب همبستگی مناسبی برخوردارند. در این پژوهش روش‌های دورسنجی و مدل‌های پیش‌بینی کننده، توانایی مناسبی برای تخمین شوری سطحی خاک نشان دادند.

کلیدواژه‌ها

20.1001.1.22519424.1398.7.4.3.7

عنوان مقاله [English]

Estimating soil salinity by using of remote sensing data and spatial statistic in sabzevar region

نویسندگان [English]

 • Amir karam 1
 • Tayyebeh kiani 2
 • Abolghasem dadrasi sabzevar 3
 • zahra davarzani 4

Soil salinity is a limiting factor for plant growth and a serious cause of land degradation cognition change space and time every impressible in the study agrology, geomorphology, hydrology, Estimating soil salinity by using of remote sensing data and spatial statistic showed possible resolution parameter high accuracy obtain and indexes the every coefficient. goal of this research application program and access is base away and out access soil salinity in the arid and semi-arid zone by using of remote sensing techniques. sabzevar zone in the west khorasan Razavi have arid and semi-arid اصول کاربردی ضریب همبستگی climate conditions and soil salinity problem and acceleration rend that is one of the greatest challenges of this zone in the resent years, so that recognizing salinity in this condition have specific important. In this research The 48 sample soil sampled which correspond with work unit map(geomorphology) the zone, After ward, acted to consider relation correlation between value electrical conductivity(EC) and variable obtain of Landsat satellite imagery included salinity indexes, vegetation indexes, brightness index, imagery bands TM, ETM+, OLI, Principal component analysis, Tasseled Cap Transformation. In SPSS, multivariate regression method was used in the form of five regression methods, step wise multiple regression, Back ward elimination, Forward multiple regression, Enter multiple regression, Stepwise multiple regression.In the Arc.GIS.10.2.2 by using spatial statistic models, Moran’s Index and High-Low clustering did consider related correlation. The most correlation determined by calculation variance Inflation factor and Pearson coefficient. The result showed pattern correlation is positive and models of have suitable correlation coefficient. In this research, remote sensing methods and anticipated models have suitable ability for estimating surface soil salinity.

Introduction
Soil salinization and its development in arid and semi-arid zone are one of the environmental hazards that have been take into consideration in recent years and the range is creasing day by day. The main objective of this study is: To understand the spectral reflectance characteristics of saline soil in sabzevar plain, to explore the potential of Landsat satellite imagery to detect and map the soil salinity and to analysis the correlation between field and Landsat imagery. The finally, produce the soil salinity.

Methodology
In analysis, Landsat satellite imagery in three different dates (3 April1995, 27 June 2006, 19 November2017) are used as a first step. Landsat satellite imagery TM, ETM+, OLI, provided by the United States Geological survey. Acquired from Atmospheric and radiometer correction was applied images and the flat field method, which is a relative correction method, was used for atmospheric correction of images. In the next stage, spectral indexes were used. These indices include three vegetation indices(SAVI,EVI,NDVI),four salinity indices (EC,SI1,SI2,SI3),a one brightness index(BI),three main Principal component analysis(PCA1-PCA2-PCA3),Tasseled Cap Transformation(Tasseled cap1-2-3),coincide transferred 48soil sample to soil laboratory. Finally, salinity data of the soil horizons in the ArcGIS environment, on individual variables, overlapping and cutting off given. The descriptive tables resulting from the previous step in the Excel environment were then transferred SPSS and analyzed. In the spatial spatial method were used moran’s index and High-Low clustering.

Results and discussion اصول کاربردی ضریب همبستگی
One the methods for extracting information, analyzing and evaluating satellite imagery is to create a regression between the desired land parcel and its corresponding image. In all correlation models, R (Pearson correlation coefficient) is strong. The resulting (sig) value is less than 0.05. All models are meaningful and their correlation is positive. Moran’s index and High-Low clustering, validate spatial correlation and clustering of data, In addition, maps and charts show increased salinity from1995to2017.In 1995, more than 70percent of the area of the salinity area was low, while the land area would reach less than 10 percent 2017.

Conclusion
All models have acceptable calibration and the accuracy of the extracted function, Back ward elimination regression method is more than the order models. The use of spatial statistics, in addition to having the proper accuracy due to the presentation of the distribution map of the points, the error map and the lack of the need for information exchange between the soft different is superior to the classical statistical models. Landsat satellite imagery useful in detecting and monitoring the saline soil. Identify areas at risk for soil salinity is very important in the shortest possible time and with high precision for proper management practices

کلیدواژه‌ها [English]

 • soil salinity
 • remote sensing
 • spectral indexes
 • spatial statistic

مراجع

##اخضری، داود؛ می‌آبادی اسدی، احمد، 1395، تهیه نقشه شوری خاک با استفاده از تحلیل طیفی داده‌های سنجنده OLI ودادهای میدانی مطالعه موردی جنوب دشت ملایر، مجله سنجش‌ازدور و سامانه اطلاعات جغرافیایی در منابع طبیعی، سال هفتم، شماره 2، صص. 87-100.

##اژیرابی، رحیم؛ کامکار، بهنام؛ عبدی، امید، 1394، اثر شاخص‌های مختلف استخراج‌شده از تصاویر ماهواره‌ای لندست برای پهنه‌بندی شوری خاک در مزرعه نمونه ارتش گرگان، نشریه مدیریت خاک و توسعه پایدار، شماره 1، صص. 175-180.

##اسفندیاری، فریبا؛ سرمستی، نادر؛ علوی‌پناه، کاظم، 1394، پایش نمک‌زارهای مناطق خشک با پردازش داده‌های ماهواره‌ای، نشریه تحقیقات کاربردی علوم جغرافیایی، شماره 40، صص. 151-177.

##تامس لیسلند، مترجم مالمیریان، حمید،1391، اصول و مبانی سنجش‌ازدور و تفسیر تصاویر هوایی و ماهواره‌ای، سازمان جغرافیایی نیروهای مسلح، تهران.

##رومیانی، مهدیه؛ کاظمی، آزاده؛ هادی‌پور، مهرداد؛ احمدی، حسن، 1396، بررسی شاخص‌های طیفی جهت مطالعه شوری خاک، کنفرانس ملی پژوهش‌های نوین در مهندسی کشاورزی، محیط‌زیست و منابع طبیعی، صص.1-15.

##سلمان‌پور، آناهید، صالحی، محمدحسن؛ محمدی، جهانگرد، نادری، مهدی، 1395، کاربرد داده‌های ماهواره‌ای لندست در بررسی روند گسترش شوری اراضی کشاورزی حاشیه دریاچه بختگان استان فارس، نشریه مدیریت خاک و تولید پایدار، جلد 6، شماره 1، صص. 177-190.

##شورابه نادی زاده، سامان؛ کاکرودی عبداللهی، عطااله؛ سامانی، نجمه؛ مرادی‌پور، فاطمه،1397، تحلیل تاثیر تغییرات دوره ای خطوط ساحلی در گسترش نمکزارهای حاشیه دریاچه ارومیه با استفاده از تصاویر ماهواره لندست، مجله پژو هش های ژئومور فولوژی کمی، شماره 1 صص.13-29

##عسگری، علی،1390، تحلیل‌های آمار فضایی با ArcGIS، چاپ اول، انتشارات سازمان فناوری اطلاعات و ارتباطات شهرداری تهران.

##علوی‌پناه، سیدکاظم، 1394، اصول سنجش‌ازدور نوین و تفسیر تصاویر ماهواره‌ای و عکس‌های هوایی چاپ سوم، انتشارات دانشگاه تهران.

##محمودآبادی، ابراهیم؛ کریمی، علیرضا؛ حق‌نیا، غلامحسین؛ عادل، سپهر، 1396، ارزیابی عملکرد رگرسیون چند متغیره، شبکه عصبی مصنوعی و برنامه‌ریزی ژن در تخمین برخی خصوصیات خاک، نشریه پژوهش‌های حفاظت آب‌وخاک، شماره 2، صص.23-44.

##مرادیان، شیرین، نبی‌اللهی، کمال؛ مهرجردی تقی زاده، روح‌الله، 1396، پیش‌بینی شوری خاک با استفاده از رگرسیون درختی و شبکه عصبی مصنوعی در منطقه قروه استان کردستان، نشریه مدیریت خاک و تولید پایدار، جلد 7، شماره 4، صص. 115-129.

##نادیان، مرضیه؛ میرزایی، روح اله، سلطانی محمدی، سعید، 1397، کاربرد شاخص خودهمبستگی فضایی موران در تحلیل فضایی – زمانی آلاینده‌ی (PM2.5) مطالعه موردی شهر تهران، مجله مهندسی بهداشت محیط، سال پنجم، شماره 3، صص.197-212.

##Allbed,A., kumar,L.,Sinha,P., 2014. Mapping and modelling spatial variation in soil salinity in the Al Hassa oasis based one remote sensing indication and regressio techniques n.11374-11574.

##Anselin, L.,Syabri Kho,Y., 2009. GeoDa:an introduction to spatial data analysis.Geographical Analysis ISSN.0016-7363,united state.

##Asfaw,E.and Suryabhagavan,K.v.,Argaw,M.,2016.Soil salinity modeling and mapping using remote sensing and GIS:the case of Wonji suger cane irrigation farm,Ethiopia,Jounal of the saudi society of agricultural sciences,pp.1-22.

##Azabdaftari,A.and Sunar,f.,2016.Soil salinity mapping multitemporal land sat data,The International Archives of the potogrammetry,Remote sensing and spatial imnformation sciences,volume xl-B7,PP.809-813.

##Elhag, Mohamed., 2016. Evaluation of different soil salinity mapping using remote sensing techniques in arid ecosystem saudi Arabia,J, Sens.101155/2016/7596175,pp.1-8.

##ELHarti, Abderrazak. and Lhissou, Rachid., Chokmani, Karem., Ouzemou, Jamal., Hassouna, Mohamed., Bachaoui, ELMostafa., Ghmari, Abderrahmene., 2016.Spatiotempral monitoring of soil salinization in irrigated Tadla plain (Morrocco)using satellite spectral indices, International journal of Applied earth –Observation and geoinformation, volume 50.PP. 64-73.

##Getis,A.,and Ord.J.K., 1992. The analysis of spatial association by use of distance statistics,geographical analysis voL:24,Issue3,pp.189-206.

##Gorji,Taha., and Sertel Elif., Tanik, Aysegul., 2017. Monitoring soil salinity via remote sensing technology under data scarce conditions a case study from Turkey, Ecological indicators, volume 74,pp. 384-391.

##Huo, X.N., and Lui, H., Sun. Dd.f., Zhou,L., Dand Li, B,G., 2012. Combination geostatostics with Moran’s Ianalysis for mapping soil heavy metals in Beiging, China, International Journal of environmental research and public health, volume 9, Issue3, PP.995-1017.

##Illian,J. and Penttinen Astoyan,H., Stoyan,D., 2008.Statistical analysis and modelling of spatial point patter John wiley and sons,chichester.journal of Tropical Pediatrics. volume55, Issue1,Oxford university.pp.1-69

##Jin, Pingbin. and Li, Ping heng.,Wang, Quan., Pu, Zhi., 2015, Developing and applying novel spectral feature parameters for classifying اصول کاربردی ضریب همبستگی soil salt types in arid land, Ecological Indicators, volume 54,pp.116-123.

##Metternich, G.and Zinck,A., 2013. Remote sensing of soil salinity:potentials and constraints.jurnal Remote sensing of enviroment,volume85,pp.1-20.

##Periasamy, S. and Shanmugam, RS., 2017. Multispectral and microwave remote sensing models to survey soil moisture and salinity. Land Degrad, 28, pp.1412-1425.

##Mitchell,A., 2005.The ESRIguide toGISanalysis.vol2,spatial measurements and statistics.ESRI:Red lands(CA),Amazon.

##Ping,Jie.and Biswas,Asim.,Qingsong, Jiang.,Ruiying, Zhao.,Jie,Hu.,Bifeng, Hu.,Zhou,Shi., 2018. Estimating soil salinity from remote sensing and terrain data in southern Xinjiang province china,Geoderma.PP.8-22.

##Rogerson, peter. 2009. Statistical detection and surveillance of geographic clusters. C.Rcpress, United state.

##Scudiero, Elia. and Skagges, ToddH.,CorwinDennis,L.,2018.Regional–Scale soil salinity assessment using Land sat ETM + canopy reflectance, journal remote sensing Environment, volume 169,pp.335-343.

##Shoba, P. and krishnan, Rama., 2016.Modeling the contributing factors of desertification and evaluating their relationships to the soil degradation process through geometric techniques, soil Earth,7,PP. 341-354.

##Wheeler, Dand. and Paez,A., 2009. Geographically weighted regression in fischer MM,Getis A(Eds)hand book of applied spatial analysis. heidelberg and NewYork. springer. Berlin, pp.461-486.

##Whitney, Kristen. and Scudiero, Elia., El-Askary, Hesham., SkaggsTodd, H., Allali, Mohamed., Corwin Dennis, L., 2018.Validating the use of MODIS time series fore salinity assessment over agricultural soils in California, USA, Ecological indicators, volume93, PP.889-898.

##Wu, Weicheng. And Mhaimeed, AhmadS., AlShafie Waleed, M., Ziadat, Feras, Dhehibi, Boubaker., Nangia, Vinay., pau, Eddy., 2014. Mapping soil salinity changes using remote sensing in central Iraq.j geoderma Regional, volume 2-3, PP.21-31.

##Yu,H, Liu, M,DuB. Wang Z, HuL, Zhang B, 2018. Mapping soil salinity /sodicity by using land sat OLI imagery and PLSR algorithm over semi arid west Jilin province China, vloume 18(4).j sensore (Basel) pp.1-17

##Yu, R.T. and Liu,Y., Xu,c., Zhu,Q., Zhang, Z.Qu., 2010.Analysis of salinization dynamics by remote sessing in Hetao irrigation district of north china. Journal of Agricultural water management 97,pp.1952-1960.

بررسی رابطه بین رضایت اجتماعی و هویت ملی با

چکیدهمطالعه رفتار آدمی و شناخت عواملی که موجب تقویت یا تغییر آن می شود از موضوعات مورد مطالعه اندیشمندان علوم اجتماعیو رفتاری است . یکی از این مسایل بحث تعهد اجتماعی جوانان و میزان پایبندی آنها به اصول و قوانین اساسی حاکم در جامعه میباشد. بدون شک تعهد اجتماعی به مع نی هم اهنگی اجزای نظام اجتماعی جهت دستیابی به اهداف نظام یک ی از خصوص یات مهمجامعه ا یده آل م ی با شد و ا ین امر هنگام ی حا صل م ی گردد که اعضای آن جامعه به عنوان عناصر تشکیل دهنده اجزای نظام اجتماعیوظایف خود را شناخته و به آن عمل نمایند و همچنین خود را در برابر همنوعان خود مسئول بدانند. با توجه به اهمیت تعهد اجتماعیدر ثبات، سلامت و کاهش آسیب های اجتماعی در جامعه مطالعه این مقوله و شناخت آن در برنامه ریزی های اجتماعی ضرورتدارد. بر این اساس هدف این مقاله بررسی رابطه بین رضایت اجتماعی و هویت ملی با تعهد اجتماعی در میان جوانان در شهر شیرازمی باشد. جهت تنظیم چارچوب نظری تحقیق از رهیافت مبادله با تمرکز بر نظریات لاولر و یون استفاده شده است.روش تحقیق در این مقاله پیمایش و ابزار گردآوری داده ها پرسشنامه ساختار یافته است. حجم نمونه ۳۸۲ نفر بود که برای افزایشدقت ۴۰۰ نفر در نظر گرفته شد. پرسشنامه در ۶ منطقه از شهر شیراز تکمیل گردید. برای پایایی ابزار تحقیق از آلفاکرونباخ و برایروایی از اصول کاربردی ضریب همبستگی اعتبار معیار و سازه استفاده شد . داده ها با استفاده از آمارهای توصیفی و تحلیلی بررسی شدند. در این راستا برای آزمونفرضیات تحقیق از ضریب همبستگی و آزمونهای مقایسه میانگین ها استفاده شد. برای سنجش مدل تحقیق از رگرسیون چند متغیره بهروش گام به گام و تحلیل مسیر استفاده شد.یافتهها و نتیجه گیری: تحلیل دادههای این بررسی نشان می دهد که رابطه بین دو سازه رضایت اجتماع ی و هویت ملی با تعهدهویت ،(r=۰/ اجتماعی در سطح ۹۵ درصد اطمینان معنادار است . بین تعهد اجتماعی جوانان و متغیرهای رضایت اجتماعی ( ۴۶وجود دارد. آمارها نشان می دهد که بین رضایت از زندگی و تعهد (r=۰/ و تحصیلات مادر ( ۳۱ (r=۰/ تحصیلات ( ۲۷ ،(r=۰/ ملی( ۶۷،(P=۰/ ۰) با سطح معنی داری ( ۰۰۰ / اجتماعی رابطه متو سط و معنی داری وجود دارد . ضریب بدست آمده برای این متغیر برابر( ۴۶بیانگر رابطه مثبت و مستقیم اما ضعیف بین دو متغیر مذکور می باشد . نتایج ضریب رگرسیونی نشان می دهد که ۶ متغیر رضایتتحصیلات ،(Beta=۰/ وضعیت تاهل ( ۲۶ ،(Beta=۰/ وضعیت شغلی( ۳۳ ،(Beta=۰/ هویت ملی ( ۴۲ ،(Beta=۰/ اجتماعی( ۳۹به ترتیب میزان اهمیتی که در تبیین متغیر وابسته داشته اند وارد معادله شده (Beta=۰/ و سن ( ۱۳ (Beta=۰/ جنسیت ( ۱۷ ،(Beta=۰/۲۱).(R²=۰/ ۰ از واریانس متغیر وابسته را تبیین و توضیح کرده اند( ۵۹ / و در مجموع ۵۹

کلیدواژه‌ها

20.1001.1.20085745.1388.20.2.7.1

موضوعات

عنوان مقاله [English]

The Examination of the Relation between Social Satisfaction

نویسندگان [English]

 • Moahmmadtaghi Iman 1
 • Golmorad Mohammadi 2
 • Golmorad Mohammadi 3

1 Sociology Department, Shiraz University

2 Ph.D Student of sociology

3 کرمانشاه- کسری انتهای سجاد کوچه سوم زیباشهر

چکیده اصول کاربردی ضریب همبستگی [English]

AbstractAims: One of the main problems in social science, particularly in sociology and behavioralscientific is youth s social commitment and their involvement to the basic rules in society. Socialorder reflects integrity between social system elements to achieve social aims which is maincharacteristic of ideal society. This can be achieved when members of society اصول کاربردی ضریب همبستگی recognize and operatetheir tasks properly. The main purpose of this study was The Survey on Relationship betweenSocial Satisfaction and Identity with Social Commitment on Youths in the Shiraz City. This articleis passed on a social exchange approach with particular emphasis on Lawler and yoon ’s theory.Research method: This research conducted based on survey method and with questionnaireamong 19-35 years age old in the Shiraz City. Sample contained 400 persons and selected throughsystematic random sampling. Face, criterion and construct validity have been used to verify thevalidity and alpha coefficients to assess the reliability of the measurement. To test the hypotheses,Pearson correlation coefficient and analysis of variance were employed. Multiple regression andpath analysis were used to assess the research model.Results and discussion: The data analysis show that the structural relationship between SocialSatisfaction and Identity with Social Commitment. According to the research findings, There issignificant relation between the youth s social commitment and social satisfaction, social identity,education and mother education. Regression results show that the six variables: social satisfaction(Beta=0.39), national identity (Beta=0.42), employment status (Beta=0.33), marital statues(Beta=0.26), education (Beta=0.21), gender (Beta=0.17) and age (Beta=0.13) entered to regressionmodel and explained 59 percent of dependent variable variance(R²=0.59).

بررسی رابطه بین اشتیاق تحصیلی و قابلیت استخدام دانشجویان

پژوهش حاضر با هدف بررسی رابطه بین اشتیاق تحصیلی و قابلیت استخدام در بین دانشجویان دانشگاه شهرکرد انجام شد. این پژوهش مقطعی و از نوع توصیفی ـ همبستگی بوده که 102 نفر از دانشجویان دانشگاه شهرکرد در سال تحصیلی 1400-1399 به شیوه ی تصادفی انتخاب شدند و به پرسشنامه های اشتیاق تحصیلی شافلی و همکاران و قابلیت استخدام پول و همکاران پاسخ دادند. تجزیه و تحلیل داده ها با استفاده از نرم افزار SPSS و با آزمون های ضریب همبستگی پیرسون، رگرسیون گام به گام، آزمون T مستقل و تحلیل واریانس یک راهه انجام شد. نتایج نشان داد که رابطه اشتیاق تحصیلی و قابلیت استخدام در همه ابعاد (59/0=(r=مثبت و معنی دار است(01/0>p) واز بین مولفه های اشتیاق تحصیلی، دو مولفه نیرومندی و وقف خود، باهم 39% واریانس قابلیت استخدام را پیش بینی می کنند. علاوه بر این، بین دو متغیر اشتیاق تحصیلی و قابلیت استخدام بر اساس جنسیت تفاوتی وجود ندارد. اشتیاق تحصیلی بر اساس رشته تحصیلی نیز تفاوت معنی داری ندارد اما قابلیت استخدام بر اساس رشته تحصیلی، در میان دانشجویان دانشکده کشاورزی کمتر از دانشکده های دیگر است. بر اساس این نتایج می توان گفت که قابلیت استخدام بر اساس اشتیاق تحصیلی قابل پیش بینی است. بنابراین باید در برنامه ریزی های مبتنی بر ارتقای سطح اشتیاق تحصیلی دانشجویان به این مورد توجه شود.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

نویسندگان [English]

 • nilofar ghanavati 1
 • rezvan salehi 2

1 Bachelor of Counseling, Shahrekord University, Shahrekord, Iran.

2 Assistant Professor, Department of Counseling, Shahrekord University, Shahrekord, Iran

چکیده [English]

کلیدواژه‌ها [English]

مراجع

1) زاهدی، سید مهدی و زکی زاده، سهیلا (1393). «تأثیر قابلیت استخدام بر موفقیت کارراهه شغلی کارکنان شرکت ملی پخش فراورده های نفتی استان قزوین»، فصلنامه مدیریت توسعه و تحول، دوره 6، شماره 17، صص73-63.

2) زاهدی، شمس السادات؛ روشندل اربطانی، طاهر و حسن پور، اکبر (1389). «عوامل سازمانی موثر بر قابلیت استخدام کارکنان در سازمان های دولتی»، نشریه مدیریت دولتی، دوره 2، شماره4، صص88ـ73.

3) صدوقی، مجید (1398). «تحلیل کانونی رابطه سرمایه روان شناختی با اشتیاق تحصیلی در دانشجویان علوم پزشکی»، مجله راهبردهای توسعه در آموزش پزشکی، دوره 2، شماره 6، صص101- 87.

4) عمویی، نوشین؛ عجم، علی اکبر و بادنوا، صدیقه (1396). «نقش سرمایه روانشناختی در پیش بینی اشتیاق تحصیلی دانشجویان دانشکده تغذیه صنایع غذایی»، پژوهش در آموزش علوم پزشکی، دوره 9، شماره 2، صص75-66.

5) قدم پور، عزت اله؛ قاسمی پیر بلوطی، محمد؛ حسنوند، باقر و خلیلی گشنیگانی، زهرا (1369). «ویژگی های روان سنجی مقیاس اشتیاق تحصیلی دانش آموزان»، فصلنامه اندازهگیری تربیتی، دوره 8، شماره 29، صص184-167.

6) موسوی، مطهره؛ عابدی، محمدرضا و باغبان، ایران (1393). «بررسی تأثیر مشاوره مسیر شغلی سازه گرا بر قابلیت استخدام دانشجویان دختر دانشگاه اصفهان»، فصلنامه مشاوره شغلی و سازمانی، دوره 6، شماره 20، صص 134-120.

7) میرصفیان، زهرا و سواد کوهی، علیرضا (1398). «تأثیر ابعاد استقامت ذهنی بر اشتیاق تحصیلی در دانشجویان»، دانش و پژوهش در روانشناسی کاربردی، دوره 20، شماره 2، صص77-69.

8) نعامی، عبدالزهرا و پیریایی، صالحه (2013). «نقش موفقیت شغلی ادراک شده در پیش‌بینی تعارض کار-خانواده و عملکرد شغلی در کارکنان یک شرکت صنعتی»، مشاوره کاربردی، دوره 3، شماره 1، صص62-51.

9) Bakker, A, B. & Demerouti, E (2008). Towards a model of work engagement. Career Development International. 13, 3. 202-22.

10) Bouchey, H. A., Shoulberg, E. K., Jodl, K. M., & Eccles, J. S (2010). Longitudinal links between older sibling features and younger siblings' academic adjustment during early adolescence. Journal of educational psychology, 102(1), 197.

11) Bivand P. (2012). Generation lost Youth unemployment and the youth labor market. London, England: Trades Union Congress.

12) Brown SP. (1996). A meta-analysis and review of organizational research on job involvement. psychological bullet, 120 (2):235-255.

13) CBI (CONFEDERATION OF BRITISH INDUSTRY). (1999). Making Employability Work: An Agenda for Action. London: CBI.

15) Dacre Pool Lorraine Qualter Pamela J. Sewell Peter. (2014). Exploring the factor structure of the CareerEDGE employability development profile. Education + Training, Vol. 56 Iss 4 pp, 303– 313.

16) Dacre Pool, L. and Sewell, P. (2007). The key to employability: developing a practical model of graduate employability. Education þ Training, Vol. 49 No. 4, pp. 277-289.

17) Demerouti, E., Bakker, A. B., Nachreiner, E. & Schaufeli, W. B. (2003). The job demands-resources model of burnout. Journal of Applied Psychology. 86,499-512.

18) Feintuch, A. (1955). Improving the employability and attitudes of" difficult-to-place" persons. Psychological Monographs: General and Applied, 69(7), 1.

19) Finn, D. (2000). From fullemployment to employability: a new deal for Britain’s unemployed. International Journal of Manpower, 21,5, 384-399.

20) Fredricks, J. A., Blumenfeld, P. C., & Paris, A. H. (2004). School engagement: Potential of the concept, state of the evidence. Review of educational research, 74(1), 59-109.

21) Grist M. Birdwell J. Gregory T. and Ousbey J. (2011). Youth labor is lost. London, England: Demos.

22) Hillage J. and Pollard E. (1998). Employability: Developing a framework for policy analysis (Research Report RR85). Brighton, England: Institute for Employment Studies, Department for Education and Employment.

23) Hobfoll, S, E., Johnson, R, J., Ennis, N., & Jackson, A, P. (2003). Resource loss, resource gain, and emotional outcomes among inner city women. Journal of personality and social psychology, 84, 3: 632-643.

24) Kluytmans Frits & Ott Marlies. (1999). Management of employability in the Netherlands. European Journal of Work and Organizational Psychology, 8, 2, 261.

26) Li, Y., & Lerner, R. M. (2011). Trajectories of school engagement during adolescence: implications for grades, depression, delinquency, and substance use. Developmental psychology, 47(1), 233.

27) Lindsay C. and Dutton M. (2010). Employability through health? Partnership-based governance and the delivery of Pathways to Work condition management services. Policy Studies, 31, 245–264.

28) Lindsay C. and Mailand M. (2009). Delivering employ- ability in a vanguard “active” welfare state: The case of Greater Copenhagen in Denmark. Environment and Planning C: Government and Policy, 27, 1040–1054.

29) Miller, W. R., & Seligman, M. E. (1975). Depression and learned helplessness in man. Journal of abnormal psychology, 84(3), 228.

30) Pintrich, P. R. (2003). A motivational science perspective on the role of student motivation in learning and teaching contexts. Journal of educational Psychology, 95(4), 667.

31) Rayan RM, Deci EL. (2000). Self- determination theory and the facilitation of intrinsic motivation, social development, and wellbeing. American psychologist, 55(1): 68-78.

32) Salanova, M., & Schaufeli, W. (2009). El engagement en el trabajo: cuando el trabajo se convierte en pasión. Alianza Editorial, Madrid.

33) Schaufeli WB, Salanova M, Gonzalez- Roma V, Baker AB. (2002). the measurement of engagement and burnout. Journal of happiness, 3(1): 71-92.

34) Seligman, M. E., Rosellini, R. A., & Kozak, M. J. (1975). Learned helplessness in the rat: time course, immunization, and reversibility. Journal of comparative and physiological psychology, 88(2), 542.

35) Upadyaya, K., & Salmela-Aro, K. (2013). Development of school engagement in association with academic success and well-being in varying social contexts: a review of empirical research. European Psychologist, 18(2), 136.

36) Walker, K. W., & Pearce, M. (2014). Student engagement in one-shot library instruction. The Journal of Academic Librarianship, 40(3-4), 281-290.

37) Wang, M. T., Chow, A., Hofkens, T., & Salmela-Aro, K. (اصول کاربردی ضریب همبستگی 2015). The trajectories of student emotional engagement and school burnout with academic and psychological development: Findings from Finnish adolescents. Learning and Instruction, 36, 57-65.

38) Xanthopoulou, D., Bakker, A. B., Demrouti, E., Schaufeli, W. B. (2007). The role of personal resources in the job demands-resources model. International journal of stress management. 14, 2, 121-141.اشتراک گذاری

دیدگاه شما

اولین دیدگاه را شما ارسال نمایید.