تعریف عناصر SWOT


مدیریت پایان نامه تدوین استراتژی بر اساس Swot و فرآیند تحلیل شبکه ای (ANP)

پایان نامه تدوین استراتژی بر اساس Swot و فرآیند تحلیل شبکه ای (ANP) دانلود پایان نامه تدوین استراتژی بر اساس Swot و فرآیند تحلیل شبکه ای (ANP ) پایان نامه تدوین استراتژی بر اساس Swot و فرآیند تحلیل شبکه ای (ANP ) چکیده: شناسایی مسائل و مشكلات موجود سازمانها از نظر داخلی و خارجی كه در نهایت منجر به كشف و تبیین نقاط قوت و ضعف داخلی و فرصتها و تهدیدات خارجی می‌شود بعنوان بخشی از فرآیند برنامه‌ریزی استراتژیك است. یكی از ابزارهایی كه در مرحله­ی تدوین استراتژی برای تحلیل موارد استراتژیك درونی و بیرونی به كار می­رود تحلیلSWOT می باشد که قادر است مهمترین فاكتورهای درونی و بیرونی كه می توانند آینده­ی یك سازمان را تحت تاثیر قرار دهند را خلاصه كند. هدف اصلی تحقیق حاضر تدوین استراتژی انجمن سرمایه گذاران و کارآفرینان کیش بر اساس تحلیل SWOTو با استفاده از فرآیند تحلیل شبکه ای (ANP) فازی بوده است. روش تحقیق توصیفی پیمایشی بوده و از حیث هدف کاربردی می باشد. ابزار جمع آوری داده ها پرسشنامه و روش جمع آوری داده ها بصورت ترکیبی کتابخانه ای و میدانی بوده استو جامعه آماری این پژوهش شامل 15 نفر از سرمایه گذاران و مدیران نهادهای دولتی حاکم بر کیش و کارشناسان شامل هیئت امناء و همچنین اعضای انجمن سرمایه گذاران و کارآفرینان کیش بوده اند که به این تعداد پرسشنامه توزیع گردید. نتایج تجزیه و تحلیل با استفاده از رویکرد FANP نشان داد رتبه بندی استراتژی هایانجمن در تبیین نقاط قوت و ضعف داخلی و فرصتها و تهدیدات خارجی به ترتیب عبارت بودند از استراتژی های نقاط قوت و فرصتها، نقاط قوت و تهدیدها، نقاط ضعف و فرصتها، نقاط ضعف و تهدیدها که در این ارتباط با توجه به رتبه بدست آمده باید راهکارهای مؤثری در جهت تقویت و تعدیل استراتژی ها توسط دست اندرکاران انجمن اندیشیده و بکار گرفته شود. واژه های کلیدی: تدوین، استراتژی، SWOT، FANP، انجمن سرمایه گذاران و کارآفرینان کیش. مقدمه شناسایی مسائل و مشكلات موجود سازمانها از نظر داخلی و خارجی كه در نهایت منجر به كشف و تبیین نقاط قوت و ضعف داخلی و فرصتها و تهدیدات خارجی می‌شود بعنوان بخشی از فرآیند برنامه‌ریزی استراتژیك است كه می‌تواند بمنظور قراردادن جایگاه سازمانها در موقعیتهای بهتر و برتر در آینده مورد استفاده قرار گیرد (Rigan & Ghobadian, 2005). بعبارت دیگر بجای اینكه سازمانها منتظر حوادث و محركهای محیطی باشند و فقط به آنها عكس‌العمل نشان دهند با استفاده از برنامه‌ریزی استژیك می‌توانند محیط را تحت تأثیر قرار داده و اجازه ندهند تا شوكهای محیطی بر عملكرد سازمان تأثیر منفی گذارد. برنامه‌ریزی استراتژیك، ابـزار مدیریتی توانمندی است كه برای كمك به سازمانها طراحی می‌شود تا آنها بصورتی رقابتی، خود را با تغییرات پیش بینی شده محیط تطبیق دهند. قسمتی از متن برنامه‌ریزی استراتژیک بر طبق تعریف گالوی[1] دوراندیشی سازمان یافته‌ای است که مراحل ذیل را در بر دارد (علی احمدی، 1377). 1- تعریف مأموریتها و هدفهای دوربرد. 2- هدف گذاری، تفکیک مأموریتها به هدفهای کمی و کیفی کوتاه مدت. 3- تعیین استراتژیها و راهبردهای اساسی دستیابی به اهداف. 4- تعیین خط مشی‌ها و سیاستهای خرد و کلان. 5- تدوین رویه‌ها. 6- تدوین مقررات. 7- تنظیم برنامه‌های عملیاتی و اجرایی اصلی و فرعی. 8- بودجه بندی بر حسب واحدپول یا کار. یک برنامه‌ریزی استراتژیک بستر یا چارچوبی است برای عملی ساختن تفکر استراتژیک و هدایت عملیاتی که منجر به تحقق مشخص و برنامه‌ریزی شده می‌گردد. چنین چارچوبی دارای هفت عنصر مشخص است (شریفی كلویی، 1376): 1- مأموریت سازمان (تعیین کننده چه؟). 2- تحلیل استراتژیک (تعیین کننده چرا؟). 3- استراتژی (تعیین کننده به کدام جهت؟). 4- اهداف بلندمدت (تعیین کننده چه وقت و چگونه؟). 5- برنامه‌های تلفیقی (تعیین کننده چه وقت و چگونه؟). 6- پیش بینی‌های مالی (تعیین کننده برآورد مالی عناصر فوق). 7- خلاصه اجرایی (تعیین کنننده عناصر فوق). [1]. Galloway. منظور از فرآیند برنامه‌ریزی و مدیریت استراتژیک دستیابی به یک توافق مقدماتی بر سر شکل و محتوای نظام برنامه‌ریزی و مدیریت استراتژیک است به نحوی که حمایت و تعهد لازم را در تصمیم گیرندگان کلیدی و رهبران اصلی مجموعه صنعت مورد مطالعه پدید آورد. در همین راستا دستیابی به یک توافق نظر مقدماتی از نظر مفهومی، بدون برخورداری از یک فرآیند و توالی منطقی از کارها امکان پذیر نخواهد بود. هر چند نمی توان اثبات کرد که یک نظریه مطلقاً درست است یا نادرست، ولیکن می‌توان برای تشخیص نارسایی‌هایش آنرا مورد آزمایش و مقایسه قرار داد. بدین منظور تا آنجا که به هدف ما در این بخش مربوط می‌شود، سعی بر آن است برخی از فرآیندهای موجود در این زمینه مورد اشاره قرار گیرد تا گامی باشد برای درک مفاهیم و هم فراگردهایی که به تدوین برنامه‌ریزی و مدیریت استراتژیک منجر می‌گردند (فتح الله، 1378). لذا با توجه به آنچه که در فوق بدان اشاره شد نظام برنامه‌ریزی استراتژیک به عنوان یک فرآیند مدون و طرح ریزی شده که فعالیتهای برنامه‌ریزان را سازمان داده و هماهنگ می‌کند، دارای مراحل عمل به شرح زیر است: ♦- تجزیه و تحلیل وضع موجود – آغاز فراگرد برنامه‌ریزی استراتژیک و حصول توافق درباره آن. – مطالعه سوابق قبلی جهت شناخت اولیه. – تعیین و شناسایی رسالتها و ارزشها. ♦- تجزیه و تحلیل محیطی – مطالعه و بررسی شرایط محیطی و مسائل داخلی. – تعیین نقاط قوت و ضعف. – بررسی و مطالعه فرصتها و تهدیدها. ♦- ارزیابی، گزینش و انتخاب استراتژی – تهیه و ارائه گزینه‌های استراتژیک و شناسایی مسائل استراتژیک. – انتخاب گزینه‌های برتر در راستای برنامه استراتژیک. – تنظیم استراتژیهایی برای مدیریت مسائل استراتژیک. – برقراری دیدگاه سازمانی کارساز برای آینده. فهرست مطالب عنوان صفحه چکیده 1 فصل تعریف عناصر SWOT اول – کلیات تحقیق 1-1- مقدمه. 3 1-2- بیان مسأله. 3 1-3- اهمیت و ضرورت… 4 1-4- اهداف تحقیق.. 6 1-4-1- هدف اصلی.. 6 1-4-2- اهداف فرعی.. 6 1-5- سؤالات تحقیق.. 6 1-6- قلمرو تحقیق.. 7 1-7- تعریف واژه ها و اصطلاحات… 7 فصل دوم – مروری بر تحقیقات انجام شده 2- 1- مقدمه. 10 2-1-1- برنامه ریزی استراتژیک… 11 2-1-2- فرآیند برنامه‌ریزی و مدیریت استراتژیك… 13 2-1-3- برنامه‌ریزی بلند‌مدت، برنامه‌ریزی جامع و برنامه‌ریزی استراتژیک…………………………………………… 15 2-1-4- تحلیل SWOT. 17 1- تعاریف نقاط قوت و ضعف و فرصتها و تهدیدات… 18 2- قواعد حاکم بر استراتژیهای SWOT. 18 3- کار برد تحلیلSWOT در سطح کشورها 19 2-1-5- برخی مدلها و رویكردهای برنامه‌ریزی استراتژیک… 20 تعریف عناصر SWOT 1- فرآیند برنامه‌ریزی جامع.. 20 2- مدل استراتژی صنعتی.. 21 3- تدوین و تعیین استراتژی مناسب… 22 4- مدل فیلیپس…. 24 5- مدل رایت… 25 6- مدل فریمن یا ذینفعان. 27 7- مدل تحلیل رقابتی.. 28 8- مدل هیل.. 29 9- مدل خط‌مشی هاروارد. 30 10- نظامهای برنامه‌ریزی استراتژیك… 31 11- برنامه‌ریزی استراتژیك بعنوان قالبی برای نوآوری.. 31 12- افزون‌گری منطقی.. 32 13- مذاكرات استراتژیك… 32 14- مدل مدیریت مسائل استراتژیك… 33 15- مدل استراتژی چافی.. 33 16- مدل فرد آر دیوید. 34 2-1-6- نوعشناسی استراتژیها 43 2-1-6-1- انواع استراتژیها از نظر مایلز واسنو. 43 2-1-6-2- انواع استراتژیها از نظر « فرد. آر. دیوید »……………………………………………………………………………44 2-1-6-3- استراتژیهای سازمانهای بخش دولتی از دیدگاه روبین.. 49 2-1-6-4- انواع استراتژیها از نظر بری.. 50 2-1-6-5- انواع استراتژی مینتزبرگ و واترز. 51 2-1-6-6- شیوه‌ها و استراتژیهای گولد وكمبل.. 53 2-2- سابقه پژوهش ها و مطالعات انجام گرفته. 54 2-2-1- سابقه پژوهش ها و مطالعات انجام گرفته داخلی.. 54 2-2-2- سابقه پژوهش ها و مطالعات انجام گرفته خارجی.. 58 2-2-3- جمع‌بندی مطالعات و تحقیقات مشابه. 64 2-3- انجمن سرمایه گزاران و کارآفرینان کیش…. 68 2-4- چشم انداز انجمن سرمایه گزاران و کارآفرینان کیش…. 69 فصل سوم – روش تحقیق 3-1- مقدمه. 72 3-2- روش تحقیق.. 72 3-3- جامعه آماری.. 72 3-4- ابزار جمع آوری داده ها 72 3-5- روش تجزیه و تحلیل داده‌ها و اطلاعات… 73 3-5-1- فرآیند تحلیل شبکهای (ANP) فازی.. 74 3-5-2- ماتریس SWOT انجمن سرمایه گذاری و کارآفرینی کیش…. 73 فصل چهارم – نتایج 4-1- مقدمه. 82 4-2- مشخصات پاسخگویان. 83 4-2-1- مطالعه توصیفی نمونه آماری با توجه به متغیر جنسیت… 83 4-2-2- مطالعه توصیفی نمونه آماری با توجه به متغیر تأهل.. 84 4-2-3- مطالعه توصیفی نمونه آماری با توجه به متغیر سن.. 85 4-2-4- مطالعه توصیفی نمونه آماری با توجه به متغیر میزان تحصیلات… 86 4-3- رویکردFANP در تحلیل استراتژی های SWOT انجمن سرمایه گذاری و کارآفرینی کیش…. 87 4-3-1- مراحل بهدست آوردن وزن مؤلفهها با تحلیل شبکهای فازی (FANP). 88 4-3-2- رویکرد FANP در استراتژیO S. 95 4-3-3- رویکرد FANP در استراتژیT S. 98 4-3-4- رویکرد FANP در استراتژیO W… 100 4-3-5- رویکرد FANP در استراتژیWT. 103 فصل پنجم- بحث و نتیجه گیری 5-1- مقدمه. 108 5-2- با توجه به مسئله اصلی تحقیق، سؤالات به صروت زیر نیز مطرح گردید: 108 5-3- یافته‌ها 113 5-4- بحث… 122 5-5- پیشنهادات كاربردی.. 124 5-6- پیشنهاداتی برای تحقیقات آینده 127 فهرست منابع منابع فارسی.. 130 منابع غیرفارسی.. 132 پیوست ها پیوست شماره یک- پرسشنامه. 137 تعریف عناصر SWOT چکیده انگلیسی 151 خرید و دانلود آنی فایل به اشتراک بگذارید خرید با ارز دیجیتال

233تعداد صفحات : 50طرح توجیهی نخ بخیهحجم فایل : 514 KBpdfطرح های توجیهی و کارآفرینی+طرح های توجیهی و کارآفرینی طرح توجیهی نخ بخیه دانلود طرح توجیهی نخ بخیه طرح توجیهی نخ بخیه طرح توجیهی نخ بخیه این طرح توجیهی…

272تعداد صفحات : 107سمینار برق تحلیل عمومی NGN با مقایسه کارآیی با شبکه های موجودحجم فایل : 4413 KBpdfسمینار برق+سمینار برق سمینار برق تحلیل عمومی NGN با مقایسه کارآیی با شبکه های موجود دانلود سمینار برق تحلیل عمومی NGN با…

190تعداد صفحات : 34شرکت خراسانحجم فایل : 1045 KBwordحسابداری+حسابداری شركت آبادانی‌ و مسكن الهیّه خراسان دانلود شركت آبادانی‌ و مسكن الهیّه خراسان شرکت خراسان ترازنامه 2 صورت سود و زیان 3 گردش سود (زیان) انباشته 3 صورت…

161تعداد صفحات : 15طرح توجیهی بازیافت مواد پلاستیکی تولید نایلون و چاپ روی آنحجم فایل : 59 KBpdfطرح های توجیهی و کارآفرینی+طرح های توجیهی و کارآفرینی طرح توجیهی بازیافت مواد پلاستیکی تولید نایلون و چاپ روی آن دانلود طرح توجیهی…

162تعداد صفحات : 125تحقیق الزامات عمومی احراز صلاحیت آزمايشگاه های آزمون و كالیبراسیونحجم فایل : 194 KBword-پژوهش+-پژوهش تحقیق الزامات عمومی احراز صلاحیت آزمايشگاه های آزمون و كالیبراسیون دانلود تحقیق الزامات عمومی احراز صلاحیت آزمايشگاه های آزمون و كالیبراسیون تحقیق الزامات…

305تعداد صفحات : 27مقاله دختران فراری و پیامدهای فرار از خانهحجم فایل : 32 KBwordروانشناسی و علوم تربیتی+روانشناسی و علوم تربیتی مقاله دختران فراری و پیامدهای فرار از خانه دانلود مقاله دختران فراری و تعریف عناصر SWOT پیامدهای فرار از خانه مقاله دختران…

مدل تجزیه تحلیل SWOT در قالب فایل پاورپوینت

SWOT - مدل تجزیه تحلیل SWOT در قالب فایل پاورپوینت

مدل تجزیه تحلیل تحلیل SWOT یا swot analysis یک بحث بسیار جالب در رشته های مدیریت اجرایی، مدیریت صنعتی، حسابداری مدیریت، مدیریت استراتژیک و … است. مدل سوآت، ابزاری کارآمد برای شناسایی شرایط محیطی و توانایی های درونی سازمان است. پایه و اساس این ابزار مؤثّر در مدیریت استراتژیک و همین طور بازاریابی، شناخت محیط پیرامونی سازمان است. حروف SWOT، ابتدای کلمات Strength به معنای قوت ، Weakness به معنای ضعف، Opportunity به معنای فرصت و Threat به معنای تهدید است که با آنها عناصر سوآت نیز گفته می شود. ماهیت قوت و ضعف به درون سازمان مربوط می شود و فرصت و تهدید معمولاً محیطی است. در اینجا به معرفی آنالیز SWOT پرداخته شده است و نحوه ی اجرای آن شرح داده نشده است. حروف SWOT را به شکل های دیگر مثل TOWS هم می نویسند. این پست به دانلود رایگان با لینک مستقیم یک فایل پاورپوینت در مورد تحلیل swot اختصاص یافت.

0 تا 100 تدوین طرح راهبردی برای خیریه ها

0 تا 100 تدوین طرح راهبردی برای خیریه ها

تدوین یک طرح راهبردی (استراتژیک) برای خیریه یکی از مؤثرترین راه‌ها برای تحقق بیانیه مأموریت آن است. طرح راهبردی، مأموریت خیریه را به پروژه‌ها و اهداف قابل اندازه‌گیری با ردیابی آسان پیوند می‌دهد.

این طرح مشخص می‌کند که سازمان به چه سمتی حرکت می‌کند و چگونه می‌خواهد به نقطه مورد نظر برسد. با تغییر عوامل مختلف در طول این مسیر، طرح راهبردی نیز باید مورد مشورت یا جرح و تعدیل قرار گیرد تا به یک راهنمای ارزشمند برای عملیات خیریه تبدیل شود.

در ابتدا باید بدانید که چه مواردی را در برنامه خود بگنجانید. در این مطلب، یک نقشه کلی برای کمک به تدوین یک طرح راهبردی و کاربردی ارائه می‌شود.

مفاد طرح راهبردی

به طور کلی طرح راهبردی خیریه باید حاوی موارد زیر باشد:

  • مأموریت، چشم‌انداز و ارزش‌های خیریه
  • اهداف خیریه و نحوه دستیابی به آنها از طریق انجام فعالیت‌ها
  • ارزیابی منابع جاری
  • تجزیه و تحلیل نقاط قوت، ضعف، فرصت‌ها و تهدیدهای سازمان (SWOT)

هر یک از اجزای فوق می‌تواند کوتاه یا بلند باشد. همچنین می‌توانید بخش‌هایی در خصوص گزارش‌های مالی، بودجه‌های عملیاتی، طرح‌های ارتباطی یا یک خلاصه عملیاتی را در طرح راهبردی خود بگنجانید.

حال بررسی می‌کنیم که هر یک از این بخش‌ها چگونه تدوین می‌شوند.

تدوین مأموریت، چشم‌انداز و ارزش‌های خیریه

این بخش از طرح راهبردی توصیف می‌کند که دلیل وجودی خیریه چیست، چه کاری انجام می‌دهد و برای رسیدن به هدفی تلاش خواهد کرد.

بیانیه مأموریت

بیانیه مأموریت به این سؤال پاسخ می‌دهد که: "خیریه چه کاری انجام می‌دهد؟"
پاسخ شما باید ماهیت خدمات یا کالاهای خیریه و همچنین مخاطبانتان را دربرگیرد. از زبان ساده استفاده کنید. بهترین بیانیه‌های مأموریت به طرزی ساده و قانع‌کننده توضیح می‌دهند که چرا خیریه وجود دارد (دلیل وجودی خیریه چیست؟).

بیانیه چشم‌انداز و ارزش‌ها

بیانیه چشم‌انداز به این سؤال پاسخ می‌دهد که: "شما چه امیدی به خیریه خود و جامعه‌ای که بر آن تأثیر می‌گذارد، دارید؟" این بیانیه مشابه با بیانیه مأموریت است و با تمرکز بر تأثیرات عمیق‌تر خیریه، آن را تکمیل می‌کند. همچنین می‌توانید ارزش‌های خیریه خود را در بیانیه چشم‌اندازتان بگنجانید.

برای مثال مؤسسه TED (مخفف فناوری، سرگرمی و طراحی) یک نمونه عالی از بیانیه مأموریت و چشم‌انداز را ارائه می‌دهد. مأموریت آن ساده است: نشر ایده‌ها از طریق سخنرانی‌های کوتاه و تأثیرگذار با عنوان «TED Talks». چشم‌انداز این ایده را شرح می‌دهد: "ما شدیداً به قدرت ایده‌ها برای تغییر نگرش‌ها، زندگی‌ها و در نهایت جهان باور داریم."

تعریف اهداف، مقاصد و فعالیت‌های خیریه

پس از تدوین چشم‌انداز آینده خیریه، اهداف مشخصی را تعریف کنید که در راستای مأموریت شما باشند. برای مثال اگر هدف خیریه بهبود جوامع از طریق تهیه مسکن و خانه‌های بهتر است، اهدافی را تعریف کنید که از این مأموریت پشتیبانی کنند. اهداف باید خاص و دقیق باشند مانند کلنگ‌زنی برای احداث مسکن در یک جامعه جدید. از سوی دیگر این اهداف شاید در سطح کل سازمان‌ باشند، نظیر استخدام پرسنل بیشتر یا گسترش تیم بازاریابی.

وقتی اهداف کلی (goals) خیریه خود را تعریف کردید، آنگاه آنها را به مقاصد (objectives) و فعالیت‌های (activities) خاص و جزئی تجزیه کنید. برای مثال اگر یکی از اهداف کلی شما ساخت خانه برای افراد آسیب‌پذیر در یک جامعه جدید است، مقصد می‌تواند ساخت تعداد معینی خانه جدید در یک دوره زمانی مشخص باشد. در این مثال مجموعه فعالیت‌ها را می‌توان شامل جلب حمایت مقامات محلی، جمع‌آوری منابع و استخدام داوطلبان ماهر تعریف کرد.

ارزیابی منابع و محیط

به منابع در دسترس خیریه خود توجه کنید. این منابع شاید شامل موارد زیر باشند:

  • پشتیبانی داخلی: ستاد کارکنان و اعضای هیئت مدیره
  • پشتیبانی بیرونی: داوطلبان و خیّران
  • سایر پشتیبانی‌ها: شبکه‌ها، مردم، دوستان و خانواده
  • پول و درآمد
  • امکانات، تجهیزات، محصولات
  • آموزش

این بخش از طرح راهبردی نباید شامل جزئیات تلاش‌های مربوط به جذب کمک‌های مالی باشد. در مقابل، دارایی‌هایی که در اختیار دارید و به شما در رسیدن به اهدافتان کمک می‌کند را مشخص می‌نمایید.

انجام تجزیه و تحلیل SWOT

تجزیه و تحلیل نقاط قوت، ضعف، فرصت‌ها و تهدیدهای (SWOT) خیریه می‌تواند به شما کمک کند درباره نحوه استفاده مؤثر از منابع خود تصمیم بگیرید. نقاط قوت و ضعف جزو عناصر داخلی خیریه هستند، در حالی که فرصت‌ها و تهدیدها نیروهای بیرونی محسوب می‌شوند.

نقاط ضعف و قوت

وجود امکانات کافی در مکان‌های مناسب ممکن است از جمله نقاط قوت خیریه باشد. کارکنان و داوطلبان، خوشحال و راضی، دارای تعلق خاطر و پرشور و اشتیاق هستند. منابع انسانی و فیزیکی نیز از جمله نقاط قوت هستند. از سوی دیگر ممکن است گاهی اوقات برای یافتن بودجه دچار مشکل شوید یا فرصت‌های سرمایه‌گذاری کمیاب و نادر باشد. منابع مالی نیز است نقطه ضعف دیگر شما باشد.

فرصت‌ها و تهدیدها

نیروهای بیرونی خارج از خیریه بر سازمان تأثیرگذار خواهند بود، چه مستقیماً با مأموریت آن در ارتباط باشند و چه ارتباطی به این مأموریت نداشته باشند. این فرصت‌ها و تهدیدها از کنترل خیریه خارج هستند. تغییرات در بازار، روندهای اقتصادی و جمعیت‌شناسی و مقررات دولتی می‌تواند بر خیریه شما تأثیر بگذارد.

برای مثال تغییر قوانین منطقه‌بندی ممکن است یکی از تهدیدات وارده به یک خیریه ساخت مسکن باشد. در نقطه مقابل فرصت می‌تواند شرایط آب و هوایی در یک منطقه جدید باشد که به خیریه اجازه می‌دهد از انرژی خورشیدی یا نیروی باد برای ساخت خانه‌های جدید بهره گیرد.

جزئیات و مرور نهایی

حال که اجزای اصلی برنامه راهبری خود را تدوین کرده‌اید، می‌توانید بخش‌ها یا ضمایم دیگری را در صورت صلاحدید به آن اضافه کنید. خلاصه و چکیده عملیاتی (executive summary) در آغاز طرح باید حاوی شرح مختصری از اطلاعات بعدی باشد.

می‌توانید جداول زمانی اهداف خود، بودجه‌های عملیاتی و مالی با تفصیل بیشتر یا نحوه برنامه‌ریزی برای نظارت و ارزیابی پیشرفت به سمت اهداف را در طرح راهبردی بگنجانید.

پس از تکمیل طرح راهبردی، حداقل یک روز آن را قبل از مرور نهایی رها کنید. در این مدت شما و تیم‌تان می‌توانید با نگاهی نو به آن بنگرید. در مرحله مرور نهایی زمان کافی را برای ویرایش، اضافه کردن منابع بیشتر یا شفاف‌سازی نکات اختصاص دهید اما با تعیین یک ضرب‌الاجل مطمئن شوید که مرور پیش‌نویس بیش از حد طولانی نخواهد شد.

پس از اتمام بررسی و مرور نهایی، طرح شما به پایان رسیده و آماده اجراست. گام بعدی شامل ایجاد یک نسخه عمومی و شسته رفته برای شرکای اصلی و تأمین‌کنندگان مالی و همچنین به اشتراک گذاشتن آن با جامعه و ذینفعان به ویژه افرادی است که در طول برنامه‌ریزی دخالت داشتند. با سازماندهی خوب برنامه و توجه به جزئیات، طرح راهبردی می‌تواند مسیر پیشرفت را ترسیم کرده و به شما در رسیدن به اهداف‌تان کمک کند.

تحلیل SWOT در تولید پوشاک

جامه پوش: انبوه لباس های غیر استاندارد، با سایزهای ناهماهنگ و کیفیت تولیدی پایین یک خطر برای دسترسی به بازارهای جهانی محسوب می شود. چنانچه از تحلیل SWOT برای طراحی لباس های جدید مثل طراحی یک مجموعه خاص استفاده شود، می توان اهمیت ویژه آن را در صنعت تولید پوشاک مشاهده نمود. در این مقاله قصد داریم تا به صورت مفصل به تحلیل SWOT در صنعت پوشاک بپردازیم.

تحلیل SWOT در بخش تولید پوشاک
در طول تولید مشکلات مختلفی به وجود می آید که می توان آنها را با ابزار POWER SWOT حل کرد:

P = تجربه شخصی
نشان می دهد که تحلیل SWOT براساس تجربه، دانش، مهارت ها، نگرش ها و باورهاست؛ چرا که تمامی مشاهدات و احساسات شخصی بر روی SWOT تاثیر می گذارند.

O = سفارش
مدیران بازاریابی گاهاً ویژگی ها، مزایا، معایب و ریسک ها را اشتباه میگیرند؛ زیرا معمولاً بین این موارد مرزهای بسیار ظریفی وجود دارد.

W = وزن دهی
تخمین برخی از عناصر تحلیل SWOT غالباً بسیار دشوار است. از آنجاییکه برخی از موارد کمتر از موارد دیگر اهمیت دارند، از این رو لازم است که عوامل موثر نسبت بندی شوند.

به عنوان مثال:
عیوب و نقص های درجه ۱ = ۲۰%؛ عیوب و نقص های درجه ۲ = ۷۰%، و عیوب و نقص های درجه ۳ = ۱۰% (جمعاً ۱۰۰%) هستند.

E = تاکید بر جزئیات
بسیاری از دلایل، جزئیات و توجیهات در تحلیل SWOT حذف شده اند. مثلا فناوری اغلب هم یک مزیت محسوب می شود و هم یک نقیصه.

R = رتبه بندی و اولویت بندی
همه حقایق ارائه شده در تحلیل SWOT در این استراتژی تاثیر دارند و به همین دلیل لازم است تا همه موارد طبقه بندی (رتبه بندی) شده و از مهم ترین به کم اهمیت ترین تاثیرات اولویت بندی شوند.

به عنوان مثال:
چنانچه امکانات تولید کننده برای یک مجموعه جدید لباس به صورت زیر باشند:

۱- تمایل مشتریان به خلاقیت های جدید = ۲۵%
۲- ایجاد امکانات «نمایشگاهی» = ۶۰%
۳- معرفی محصولات جدید به بازار = ۲۰%

در این صورت برنامه بازاریابی با توجه به اولویت های افتتاح «نمایشگاه»، خلاقیت های جدید و عرضه محصولات جدید به بازار و غیره تعریف می گردد. برای رتبه بندی و تعیین اولویت ها می توان از Gap Analysis استفاده کرد، یک تحلیل ساده و کارآمد که مدیران بازاریابی را قادر می سازد تا در مورد استراتژی ها و تاکتیک های مناسب تصمیم درستی بگیرند.
در هنگام طراحی یک لباس جدید در صنعت پوشاک می توان در موارد زیر از تحلیل SWOT استفاده کرد:

S = دوام و قدرت
۱- طراحی آینده نگرانه
۲- تصویر خوب
۳- واکنش به روند جدید مد
۴- کیفیت پارچه و تولید آن
۵- فرم ارگونومیک جدید یک مدل
۶- اختصاص یک دوره کوتاه از توسعه یک مدل و یک دوره کوتاه از بقای آن
۷- اتوماسیون فرآیندهای تولیدی
۸- برپایی دوره های آموزشی صنعتی توسط متخصصین
۹- الزامات اکولوژیکی

W = ضعف ها و معایب
۱- قیمت های بسیار بالا به دلیل تغییرات سریع
۲- سری های تولیدی کوچک با مدل های زیاد (تولید ۳ تا ۵ قلم کالا در یک سفارش کاری)
۳- تولید سه سایز لباس
۴- پوشش نامناسب بازارهای خارجی
۵- قیمت بالای انرژی
۶- تغییر وضعیت تولید و افزایش قیمت مواد اولیه به دلیل مالیات بر ارزش افزوده
۷- زمان کم برای بهینه سازی محصولات

O = فرصت ها
۱- تمایل مصرف کنندگان به طرح های جدید
۲- بازاریابی محصولات در بازارهای جدید
۳- بازار – برپایی نمایشگاه های هدفمند
۴- ساخت کاتالوگ ایمیلی – ارزش نیروی کار
۵- تولید لباس های سفارش (دست دوز)

T = تهدیدها
۱- واردات پوشاک مشابه با قیمت پایین
۲- قیمت پایین تر رقبا
۳- رقبا شبکه فروش بهتر با مکان های فروش بیشتری دارند
۴- منسوخ شدن سریع فناوری ها

SWOT یک شرکت، چگونه این تحلیل را به درستی انجام دهیم؟

در طول این مقاله جالب شما با جزئیات همه چیز را در مورد آن خواهید آموخت SWOT یک شرکت با مثال های عالی، خود را شگفت زده کنید!

SWOT یک شرکت 1

SWOT یک شرکت

تجزیه و تحلیل SWOT یک شرکت به عنوان ابزاری تعریف می شود که به دنبال حفظ یک ارزیابی کامل هم در داخل و هم در خارج از سازمان است. به این ترتیب ما به دنبال ایجاد استراتژی هایی هستیم که به ما امکان می تعریف عناصر SWOT دهد موقعیت ها یا تهدیدهای مختلفی را که ممکن است با آنها مواجه شویم، مقابله کنیم.

شرکت ها باید بر روی نقاط قوت و ضعفی تمرکز کنند که امکان ایجاد تیم های کاری را فراهم می کند که قادر به دستیابی به راه حل های موثر و سریع در هر مرحله از سازمان هستند.

به همین دلیل مهم است که عناصر مختلف تشکیل دهنده این ابزار را تعیین کنیم و در نتیجه بتوانیم این تحلیل را به طور کامل و درست انجام دهیم و در نتیجه بتوانیم به درستی عوامل و اقدامات مختلف را برای ایجاد بهترین مسیر از طریق برنامه ریزی و برنامه ریزی تجزیه کنیم. که کاملا مفید است اگر می خواهید در این مورد بیشتر بدانید، از شما دعوت می کنیم وارد لینک زیر شوید برنامه ریزی استراتژیک

به همین دلیل است که تجزیه و تحلیل SWOT یک شرکت ابزاری است که برای درک لیست نقاط قوت، ضعف، فرصت ها و تهدیدهای یک کسب و کار طراحی شده است تا همیشه بتوانیم هر یک از اقداماتی را که در حال حاضر انجام می دهیم پایه گذاری کنیم. بعد.

می توان نشان داد یا تعریف کرد که ابزار SWOT یک شرکت برای ایجاد تحلیلی دقیق، مفید و درست از هر یک از مشکلاتی است که می توانیم در داخل یا خارج از آن پیدا کنیم تا مسیری را که شرکت، شرکت یا سازمان باید طی کند تا به آن دست یابد. موقعیتی که به دنبال دستیابی به آن هستیم.

برای درک بیشتر مفهوم SWOT یک شرکت، ویدیوی زیر را برای شما قرار می دهیم

همانطور که قبلاً مشخص کردیم، تجزیه و تحلیل SWOT یک شرکت به دو بخش داخلی و خارجی تقسیم می شود. در زیر توضیح داده شده اند:

SWOT تجزیه و تحلیل داخلی یک شرکت

هنگامی که ابزار SWOT را در سازمان به کار می بریم، نقاط قوت و ضعف در ساختار سازمانی، تجاری و عملیاتی را که مستقیماً بر توسعه عادی شرکت تأثیر می گذارد، تجزیه و تحلیل می کند.

اکنون، وقتی به نقاط قوت اشاره می کنیم، خودمان را از نظر تجاری تجزیه و تحلیل می کنیم، آن ویژگی هایی را ایجاد می کنیم که ما را تعریف می کنند یا در بازار متمایز می شویم تا مشتریان یا کاربران ما را به سرعت شناسایی کنند.

به نوبه خود، هنگامی که به دنبال نقاط ضعف تجاری هستیم، باید بسیار صادق باشیم زیرا از این نقطه جنبه ها یا ویژگی هایی که باید از نظر سازمانی بهبود ببخشیم مشخص می شود. به عنوان یک ابزار بسیار مفید برای تعیین این موضوع، می‌توانیم بررسی‌ها یا آزمایش‌هایی را روی کارمندان خود انجام دهیم تا مشخص کنیم کجا هستیم، توصیه می‌کنیم آنها را به صورت ناشناس انجام دهید تا آنها احساس نکنند که ممکن است تلافی‌جویانه وجود داشته باشد.

SWOT یک شرکت 2

SWOT تجزیه و تحلیل خارجی یک شرکت

همانطور که قبلاً مشخص کردیم، نقاط ضعف و قوت یک سازمان جنبه داخلی است که هر شرکتی آن را مدیریت می کند. با این حال، هنگام مراجعه به تجزیه و تحلیل SWOT یک شرکت از حوزه خارجی، متوجه می‌شویم که هر یک از تهدیدها و فرصت‌هایی را که ممکن است در اطراف سازمان وجود داشته باشد، ارزیابی می‌کند.

هنگامی که از تهدیدات علیه سازمان خود صحبت می کنیم، آنها جنبه هایی هستند که می توانند مستقیماً بر ما تأثیر بگذارند و ما باید آنها را در نظر بگیریم تا از هجومی که ممکن است با آنها داشته باشیم از ایجاد خسارت بزرگ جلوگیری کنیم. نمونه بارز این تهدیدها می تواند تورم یا سیاست های اقتصادی قابل اعمال در کشورهای ما باشد.

از سوی دیگر، فرصت‌هایی را در تجزیه و تحلیل SWOT یک شرکت در محیط خارجی آن به دست می‌آوریم. این فرصت ها را می توان به عنوان موقعیت هایی تعریف کرد که اگر بدانیم چگونه از آنها استفاده کنیم، می توانیم به پیشرفت مثبت در محیط دست یابیم و به سرمایه گذاری های جدید یا رشد مداوم دست یابیم.

SWOT یک شرکت 3

چگونه می توان یک تحلیل SWOT یک شرکت را انجام داد؟

برای انجام صحیح تجزیه و تحلیل SWOT، هشت مرحله اساسی باید دنبال شود، این مراحل نکات مهم و برجسته در سازمان ما را پوشش می دهد.

1. تیم همکاران

این مرحله برای ایجاد صحیح ابزار SWOT یک شرکت ضروری است. برای ایجاد تیم همکاران، داشتن پرسنل از مناطق مختلف که سازمان را تشکیل می دهند، توصیه می شود.

در نظر گرفتن هر یک از جنبه ها یا بخش های سازمان برای استقرار همکاران مهم است، زیرا اگر در یک نقطه مدیریتی باشیم، دیدن جنبه هایی از عملکرد روزانه سازمان برای ما دشوار است.

2. دانش اولیه ابزار

پس از ایجاد تیم همکاران، باید آن‌ها را بگنجانیم و بفهمیم که با تجزیه و تحلیل SWOT یک شرکت می‌خواهیم چه چیزی را تعیین کنیم. مهم است که کل تیم کاری بدانند که چگونه کار می‌کند تا بتوانیم هر یک از ویژگی‌هایی را که در این ابزار توسعه می‌دهیم، به‌صورت دست اول ببینیم.

برای انجام تجزیه و تحلیل SWOT یک شرکت به روش مناسب، توصیه می کنیم هر یک از جنبه های تشکیل دهنده آن را با تیم همکاران ارزیابی کنید، به این ترتیب از هر گونه تردید و سردرگمی و این سازمانی جلوگیری می کنیم. ابزار را می توان به طور مناسب اداره کرد.

3. نقاط قوت را شناسایی کنید تعریف عناصر SWOT

ربع اول ماتریس SWOT یک شرکت، نقاط قوت است که می تواند به عنوان ویژگی ها یا ویژگی های مثبت درون سازمان تعریف شود.

هنگامی که ما در حال ایجاد مهمترین، مرتبط یا برجسته ترین نقاط قوت سازمان هستیم، مهم است که فرآیندی فراگیر باشد که در آن، همانطور که قبلاً تعیین کرده ایم، با تیمی از همکارانی که در نقطه شماره یک تعیین کرده ایم، کار کنیم.

نکته مهم این است که چشم انداز جهانی می تواند به ما اجازه دهد که یک چشم انداز کامل و جامع از سازمان داشته باشیم، به همین دلیل مهم است که با تامین کنندگان و مشتریان نظری که ما را به عنوان یک صنعت تعریف می کند مشورت کنیم.

پس از ایجاد یا شناسایی هر یک از نقاط قوت خود در سازمان، مهم است که آن را با استفاده از یک ارزیابی که از صفر (0) به سه (3) می رسد، تقسیم بندی یا طبقه بندی کنیم، به طوری که مهمترین آنها، آنهایی که سه ارزش دارند، باشند. آنهایی که در SWOT یک شرکت استفاده می کنیم.

یکی از عواملی که باید به خوبی شناسایی کرده باشیم این است که در بسیاری از مواقع مفاهیم نقاط قوت و فرصت ها با هم اشتباه گرفته می شوند، بنابراین مهم است که همیشه به یاد داشته باشیم که نقاط قوت ویژگی ها یا مزایایی هستند که در سازمان خود داریم.

برای اینکه در تحلیل SWOT یک شرکت کمی در مورد مفهوم نقاط قوت شفافیت بیشتری داشته باشیم، می‌توان به مثال‌هایی اشاره کرد که می‌تواند این مفهوم را روشن کند، مانند ظرفیتی که ما به عنوان یک سازمان از تامین مالی، تولید، منابع و مهارت‌های برتر نسبت به آن داریم. رقابت ما، امکانات، هزینه های کمتر از بازار، سودآوری عالی و فضای کاری دلپذیر.

4. نقاط ضعف را شناسایی کنید

نقاط ضعف همراه با نقاط قوت همانطور که قبلاً مشخص کردیم متعلق به تجزیه و تحلیل SWOT یک شرکت از دیدگاه داخلی است. نقاط ضعف، نقاط ضعفی است که ما از آن به عنوان نقاط ضعفی یاد می کنیم که می توانیم به عنوان یک سازمان داشته باشیم و به نقطه ضعفی تبدیل می شود که می تواند بین رقابت مستقیم و غیرمستقیم من و ما به عنوان یک سازمان تفاوت ایجاد کند.

وقتی با تیمی از همکارانی که ایجاد کرده‌ایم ملاقات می‌کنیم، مهم است که همانطور که انجام دادیم به نقاط قوت خود ارزش قائل شویم تا بفهمیم چه نکاتی باید به سرعت روی آنها کار کنیم و در آینده مشکلات را حل کنیم.

اگر بخواهیم هر یک از نقاط ضعف خود را به درستی شناسایی کنیم و در نتیجه بتوانیم به موقع آنها را اصلاح کنیم، می‌توان به مواردی از جمله مشکلات مالی، هزینه‌های بسیار بالا، سودآوری نامناسب، فضای کاری سنگین، نبود اهداف مشخص، مدیریت اشاره کرد. به درستی کار نمی کند، راه درست، حل مشکل خوبی وجود ندارد.

5. فرصت ها را شناسایی کنید

این ربع سوم از ابزار SWOT یک شرکت است و بر فرصت هایی تمرکز دارد که ما می توانیم به عنوان یک سازمان از دیدگاه بیرونی به دست آوریم.

برای ایجاد فرصت هایی که به عنوان یک سازمان در بازار داریم، باید ویژگی هایی را در نظر بگیریم که به ما امکان می دهد در این بازار برجسته شویم. چیزی که باید ارزیابی کنیم این است که به ما امکان رشدی می دهد که در شرکت خود نداشتیم.

6. تهدیدها را شناسایی کنید

این آخرین ربع است که در تجزیه و تحلیل SWOT یک شرکت ارائه شده است که نشان دهنده ارزیابی خارجی سازمان است. در این مرحله درک این نکته مهم است که تهدیدها جنبه هایی هستند که می توانند رشد کسب و کار ما را کاهش دهند.

تهدیدهایی که به دلایل بیرونی می توانیم در داخل بازار پیدا کنیم می تواند منشأ سیاسی، اقتصادی، اجتماعی، فناوری، زیست محیطی و حتی قانونی داشته باشد.

در بعد سیاسی می‌توان به سیاست‌های دولتی متفاوتی اشاره کرد که در داخل کشور یا جامعه‌ای که در آن توسعه می‌دهیم ایجاد می‌شود. به همین ترتیب می‌توان از این جنبه به سیاست‌های مالی متفاوتی اشاره کرد که می‌تواند بر ما تأثیر بگذارد و همچنین کمک‌های عمومی که می‌تواند به نفع ما باشد. در بعد اقتصادی، در داخل تهدیدات، شاهد افزایش تورم، رشد اقتصادی بسیار ضعیف هستیم.

7. استراتژی ها را تعریف کنید

با شناسایی هر یک از نقاط قوت، ضعف، فرصت ها و تهدیدها، می توانیم هر یک از استراتژی هایی را که قرار است تعیین کنیم تا هر یک از نقاط قوت و فرصت ها را به حداکثر برسانیم و مدیریت کنیم که نقاط ضعف را کنترل کرده و آگاهانه به هر یک از آنها حمله کنیم. تهدیدها اگر بخواهیم استراتژی های SWOT یک شرکت را ایجاد کنیم، باید رویکردهای مختلفی مانند موفقیت، واکنش و بقا را ارزیابی کنیم.

8. بررسی نهایی

در نهایت، قبل از ایجاد کامل تجزیه و تحلیل SWOT یک شرکت، باید با کل تیم همکاران ارزیابی کنیم، هر یک از ربع‌ها را تعیین کرده‌ایم تا ارزیابی کنیم که آیا جنبه‌ای تصویب شده یا کنار گذاشته شده است.

تجزیه و تحلیل CMEA

هنگامی که ماتریس SWOT یک شرکت را ایجاد می کنیم، می توانیم هر یک از ویژگی هایی را که در این ابزار تعیین کرده ایم، ایجاد کنیم تا مسیری را که باید طی کنیم تا سازمان خود را به طور کامل در بازار مستقر کنیم، ایجاد کنیم.

به همین دلیل است که پس از ایجاد صحیح ماتریس SWOT یک شرکت، تجزیه و تحلیل CAME بوجود می آید که به عنوان یک استراتژی تعریف می شود که تشخیص های به دست آمده از مطالعه قبلی را ایجاد می کند.

مخفف CAME مخفف عبارت Correct، Confront، Maintain و Explore است. مفاهیمی که در مورد هر یک از ربع هایی که قبلاً ایجاد کرده ایم اعمال می شود. تجزیه و تحلیل CAME به ما اجازه می دهد تا یک استراتژی ایجاد کنیم که اهدافی را که ما باید به عنوان یک سازمان داشته باشیم، تعریف می کند.

پس از تعیین هر یک از مهم ترین جنبه های ماتریس، مهم است که نشان داده شود که بر اساس آن، برای تعیین تأثیر و احتمال یک سازمان تجاری به طور مؤثر، کدام یک از مهم ترین آنها هستند.

نظرات نهایی در مورد SWOT یک شرکت

وقتی در سطح سازمانی در نقطه‌ای هستیم که احساس می‌کنیم گیر افتاده‌ایم، لازم است هر یک از جنبه‌های درونی و بیرونی اطرافمان را ارزیابی کنیم. به همین دلیل است که ابزار SWOT یک شرکت بسیار مهم است زیرا به لطف آن می توانیم هر یک از جنبه هایی را که ما را به یک شرکت تبدیل می کند، بشناسیم.

مهم است که ما به روشی بسیار محاسباتی مشخص کنیم و بدانیم که تهدیدات، نقاط قوت، ضعف و تهدیدهای ما چیست. ما این کار را انجام می دهیم تا درک کنیم که احترام و درک محیط خود برای ایجاد استراتژی های بازاریابی، تبلیغات یا فروش برای دستیابی به موقعیتی پایدار در بازار بسیار مهم است.

تجزیه و تحلیل SWOT یک شرکت باید یک تمرین کامل در سطح سازمانی باشد، هر یک از سطوح شرکت باید در آن گنجانده شود تا یک مطالعه کامل و کاملاً تعریف شده برای درک کل سازمان ما باشد.

همانطور که ایجاد کرده‌ایم، هشت مرحله برای دستیابی به اثربخشی در هنگام تأسیس و مایل به توضیح SWOT یک شرکت داریم. هر یک از این مراحل به ما این امکان را می دهد که به طور موثر و به موقع هر یک از جنبه هایی را که ماتریس SWOT یک شرکت را تشکیل می دهند اندازه گیری کنیم.

محتوای مقاله به اصول ما پیوست اخلاق تحریریه. برای گزارش یک خطا کلیک کنید اینجا.

مسیر کامل مقاله: پست پست » امور مالی » SWOT یک شرکت، چگونه این تحلیل را به درستی انجام دهیم؟اشتراک گذاری

دیدگاه شما

اولین دیدگاه را شما ارسال نمایید.