قوانین افزایش سرمایه


این وبلاگ به منظور اطلاع‌رسانی بیشتر به مدیران، دانشجویان، حسابداران و حسابرسان طراحی شده است.

هر چه بیشتر بدانیم

ماده 33 - مبلغ پرداخت نشده سهام هر شركت سهامي بايد ظرف مدت مقرر در اساسنامه مطالبه شود. در غيراينصورت هيات مديره شركت بايد به مجمع عمومي فوق‌العاده صاحبان سهام را به منظور تقليل سرمايه شركت تا ميزان مبلغ پرداخت شده سرمايه دعوت كند و تشكيل دهد وگرنه هر ذينفع حق خواهد داشت كه براي تقليل سرمايه ثبت شده شركت تا ميزان مبلغ پرداخت شده به دادگاه رجوع كند.

ماده 42 - هر شركت سهامي مي‌تواند بموجب اساسنامه و همچنين تا موقعي كه شركت منحل نشده است طبق تصويب مجمع عمومي فوق‌العاده صاحبان سهام سهام ممتاز ترتيب دهد.

امتيازات اينگونه سهام و نحوه استفاده ازآن بايد بطور وضوح تعيين گردد. هرگونه تغييردر امتيازات وابسته به سهام ممتاز بايد به تصويب مجمع عمومي فوق‌العاده شركت با جلب موافقت دارندگان نصف بعلاوه يك اينگونه سهام انجام گيرد.

ماده 43 - هرگاه شركت بخواهد بموجب مقررات اساسنامه يا بنا به تصميم مجمع عمومي فوق‌العاده سهامداران خود سهام بي‌نام شركت را به سهام با نام و يا آنكه سهام با نام را به سهام بي‌نام تبديل نمايد بايد بر طبق مواد زير عمل كند.

ماده 56 - هرگاه انتشار اوراق قرضه در اساسنامه شركت پيش بيني نشده باشد مجمع عمومي فوق‌العاده صاحبان سهام مي‌تواند بنا به پيشنهاد هيئت مديره انتشار اوراق قرضه را تصويب و شرايط آن را تعيين كند. اساسنامه و يا مجمع عمومي مي‌تواند به هيئت مديره شركت اجازه دهدكه طي مدتي كه از دو سال تجاوز نكند يك يا چندبار به انتشار اوراق قرضه مبادرت نمايد.

ماده 61 - اوراق قرضه ممكن است قابل تعويض با سهام شركت باشد در اينصورت مجمع عمومي فوق‌العاده بايد بنا به پيشنهاد هيئت مديره و گزارش خاص بازرسان شركت مقارن اجازه انتشار اوراق قرضه افزايش سرمايه شركت را اقلاً برابر با مبلغ قرضه تصويب كند.

ماده 69 - اوراق قرضه ممكن است قابل تبديل به سهام شركت باشد در اين صورت مجمع عمومي فوق‌العادهاي كه اجازه انتشار اوراق قرضه را مي‌دهد شرايط و مهلتي كه طي آن دارندگان اينگونه اوراق خواهند توانست اوراق خود را به سهام شركت تبديل كنند تعيين و اجازه افزايش سرمايه را به هيئت مديره خواهد داد.

ماده 73 - مجامع عمومي به ترتيب عبارتند از :

1. مجمع عمومي موسس.

2. مجمع عمومي عادي.

3. مجمع عمومي فوق‌العاده .

ماده 83 - هرگونه تغيير در مواد اساسنامه يا در سرمايه شركت يا انحلال شركت قبل از موعد منحصراً در صلاحيت مجمع عمومي فوق‌العاده مي‌باشد.

ماده 84 - در مجمع عمومي فوق‌العاده دارندگان بيش از نصف سهامي كه حق راي دارند بايد حاضر باشند. اگر در اولين دعوت حد نصاب مذكور حاصل نشد مجمع براي بار دوم دعوت و با حضور دارندگان بيش از يك سوم سهامي كه حق راي دارند رسميت يافته و اتخاذ تصميم خواهد نمود بشرط آنكه در دعوت دوم نتيجه دعوت اول قيد شده باشد.

ماده 85 - تصميمات مجمع عمومي فوق‌العاده همواره به اكثريت دو سوم آراء حاضر درجلسه رسمي معتبرخواهد بود.

ماده 86 - مجمع عمومي عادي مي‌تواند نسبت به كليه امور شركت بجز آنچه كه در صلاحيت مجمع عمومي موسس و فوق‌العاده است تصميم بگيرد.

ماده 92 - هيئت مديره و همچنين بازرس يا بازرسان شركت مي‌توانند در مواقع مقتضي مجمع عمومي عادي را بطور فوق‌العاده دعوت نمايند. در اين صورت دستور جلسه مجمع بايد در آگهي دعوت قيد شود.

ماده 141 – اگر بر اثر زيانهاي وارده حداقل نصف سرمايه شركت از ميان برود هيئت مديره مكلف است بلافاصله مجمع عمومي فوق‌العاده صاحبان سهام را دعوت نمايد تا موضوع انحلال يا بقاء شركت مورد شور و راي واقع شود. هرگاه مجمع مزبور راي به انحلال شركت ندهد بايد در همان جلسه و با رعايت مقررات ماده 6 اين قانون سرمايه شركت را به مبلغ سرمايه موجودكاهش دهد.

در صورتي كه هيئت مديره برخلاف اين ماده به دعوت مجمع عمومي فوق‌العاده مبادرت ننمايد و يا مجمعي كه دعوت مي‌شود نتواند مطابق مقررات قانوني منعقد گردد هر ذينفعي مي‌تواند انحلال شركت را از دادگاه صلاحيتدار درخواست كند.

ماده 161 - مجمع عمومي فوق‌العاده به پيشنهاد هيئت مديره پس از قرائت گزارش بازرس يا بازرسان شركت در مورد افزايش سرمايه شركت اتخاذ تصميم مي‌كند.

تبصره 1 - مجمع عمومي فوق‌العاده كه در مورد افزايش سرمايه اتخاذ تصميم مي‌كند شرايط مربوط به فروش سهام جديد و تاديه قيمت آن را تعيين يا اختيار تعيين آن را به هيئت مديره واگذار خواهد كرد.

ماده 162 - مجمع عمومي فوق‌العاده مي‌تواند به هيئت مديره اجازه دهد كه ظرف مدت معيني كه نبايد از پنج سال تجاوز كند سرمايه شركت را تا ميزان مبلغ معيني به يكي از طرق مذكور در اين قانون افزايش دهد.

ماده 167 - مجمع عمومي فوق‌العاده كه افزايش سرمايه را از طريق فروش سهام جديد تصويب مي‌كند يا اجازه آن را به هيئت مديره مي‌دهد مي‌تواند حق تقدم صاحبان سهام را نسبت به پذيره‌نويسي تمام يا قسمتي از سهام جديد از آنان سلب كند به شرط آنكه چنين تصميمي پس از قرائت گزارش هيئت مديره و گزارش بازرس يا بازرسان شركت اتخاذ گردد وگرنه باطل خواهد بود.

ماده 183 - براي ثبت افزايش سرمايه شركتهاي سهامي خاص فقط تسليم اظهارنامه به ضميمه مدارك زير به مرجع ثبت شركتها كافي خواهد بود.

1 - صورت جلسه مجمع عمومي فوق‌العاده كه افزايش سرمايه را تصويب نموده و يا اجازه آن را به هيئت مديره داده است و در صورت اخير صورتجلسه هيئت مديره كه افزايش سرمايه را مورد تصويب قرار داده است.

2 - يك نسخه از روزنامه‌اي كه آگهي مذكور در ماده 196 اين قانون در آن نشر گرديده است.

3 - اظهارنامه مشعر بر فروش كليه سهام جديد و در صورتي كه سهام جديد امتيازاتي داشته باشد بايد به شرح امتيازات و موجبات آن در اظهارنامه قيد شود.

4 – در صورتي كه قسمتي از افزايش سرمايه بصورت غيرنقد باشد بايد تمام قسمت غيرنقدتحويل گرديده و با رعايت ماده 82 اين قانون به تصويب مجمع عمومي فوق‌العاده رسيده باشد مجمع عمومي فوق‌العاده در اين مورد با حضور صاحبان سهام شركت قوانین افزایش سرمایه و پذيره نويسان سهام جديد تشكيل شده و رعايت مقررات مواد 77 لغايت 81 اين قانون در آن قسمت كه به آورده غيرنقد مربوط مي‌شود الزامي خواهد بود و يك نسخه از صورت جلسه مجمع عمومي فوق‌العاده بايد اظهارنامه مذكور در اين ماده ضميمه شود.

ماده 185 – در صورتي كه مجمع عمومي فوق‌العاده صاحبان قوانین افزایش سرمایه سهام افزايش سرمايه شركت را از طريق تبديل مطالبات نقدي حال شده اشخاص از شركت تصويب كرده باشد سهام جديدي كه در نتيجه اينگونه افزايش سرمايه صادر خواهد شد با امضاء ورقه خريد سهم توسط طلبكاراني كه مايل به پذيره نويسي سهام جديد باشند انجام مي‌گيرد.

ماده 187 – در مورد ماده 185پس از انجام قوانین افزایش سرمایه پذيره نويسي بايد در موقع به ثبت رسانيدن افزايش سرمايه در مرجع ثبت شركتها صورت كاملي از مطالبات نقدي حال شده، بستانكاران پذيره‌نويس را كه به سهام شركت تبديل شده است به ضميمه رونوشت اسناد و مدارك حاكي از تصفيه آنگونه مطالبات كه بازرسان شركت صحت آن را تاييد كرده باشند همراه با صورت جلسه مجمع عمومي فوق‌العاده و اظهارنامه هيئت مديره مشعر بر اينكه كليه اين سهام خريداري شده و بهاي آن دريافت شده است به مرجع ثبت شركتها تسليم شود.

ماده 189 - علاوه بركاهش اجباري سرمايه مذكور در ماده 141 مجمع عمومي فوق‌العاده شركت مي‌تواند به پيشنهاد هيئت مديره در مورد كاهش سرمايه شركت بطور اختياري اتخاذ تصميم كند مشروط برآنكه بر اثركاهش سرمايه به تساوي حقوق صاحبان سهام لطمه‌اي وارد نشود و سرمايه شركت از حداقل مقرر در ماده 5 اين قانون كمتر نگردد.

ماده 190 – پيشنهاد هيئت مديره راجع به كاهش سرمايه بايد حداقل چهل وپنج روزقبل از تشكيل مجمع عمومي فوق‌العاده به بازرس يا بازرسان شركت تسليم گردد.

ماده 191 - بازرس يا بازرسان شركت پيشنهاد هيئت مديره را مورد رسيدگي قرار داده و نظر خود را طي گزارش به مجمع عمومي فوق‌العاده تسليم خواهد نمود و مجمع عمومي پس ازاستماع گزارش بازرس تصميم خواهد گرفت.

بند 4 ماده 199- در هر موقع كه مجمع عمومي فوق‌العاده صاحبان سهام به هرعلتي راي به انحلال شركت بدهد.

بند 4 ماده 200- در مورد بندهاي يك و دو ماده 199 در صورتي كه مجمع عمومي فوق‌العاده صاحبان سهام جهت اعلام انحلال شركت تشكيل نشود و يا راي به انحلال شركت ندهد.

ماده 204 – امر تصفيه با مديران شركت است مگر آنكه اساسنامه شركت يا مجمع عمومي فوق‌العادهاي كه راي به انحلال مي‌دهد ترتيب ديگري مقرر داشته باشد.

ماده 207 - نشاني مدير يا مديران تصفيه همان نشاني مركز اصلي شركت خواهد بود مگر آنكه بموجب تصميم مجمع عمومي فوق‌العاده يا حكم دادگاه نشاني ديگري تعيين شده باشد.

بند 1 ماده 246- در صورتي كه ظرف مهلت مقرر در اين قانون قسمت پرداخت نشده مبلغ اسمي سهام شركت را مطالبه نكنند و يا دو ماه قبل از پايان مهلت مذكور مجمع فوق‌العاده راجهت تقليل سرمايه شركت تا ميزان مبلغ پرداخت شده دعوت ننمايند.

بند 2 ماده 264- در صورتي كه پيشنهاد راجع به كاهش سرمايه حداقل چهل و پنج روز قبل از تشكيل مجمع عمومي فوق‌العاده به بازرس شركت تسليم نشده باشد.

ماده 265 - رئيس و اعضاء هيئت مديره هر شركت سهامي كه در صورت از ميان رفتن بيش از نصف سرمايه شركت بر اثر زيانهاي وارده حداكثر تا دو ماه مجمع عمومي فوق‌العاده صاحبان سهام را دعوت ننمايند تا موضوع انحلال يا بقاء شركت مورد شور و راي واقع شود و حداكثر تا يكماه نسبت به ثبت وآگهي تصميم مجمع مذكور اقدام ننمايند به حبس از دو ماه تا ششماه يا به جزاي نقدي از ده هزارريال تا يكصد هزار ريال يا به هر دو مجازات محكوم خواهند شد.

ماده 278 - شركت سهامي خاص در صورتي مي‌تواند به شركت سهامي عام تبديل شود كه اولاً موضوع به تصويب مجمع عمومي فوق العاده شركت سهامي خاص رسيده باشد ثانياً سرمايه آن حداقل به ميزاني باشدكه براي شركتهاي سهامي عام مقررشده است و يا شركت سرمايه خود را به ميزان مذكور افزايش دهد. ثالثاً دو سال تمام از تاريخ تاسيس و ثبت شركت گذشته و دو ترازنامه آن به تصويب مجمع عمومي صاحبان سهام رسيده باشد. رابعاً اساسنامه آن با رعايت مقررات اين قانون در مورد شركتهاي سهامي عام تنظيم يا اصلاح شده باشد.

ماده 279 - شركت سهامي خاص بايد ظرف يكماه از تاريخي كه مجمع عمومي فوق العاده صاحبان سهام تبديل شركت را تصويب كرده است صورت جلسه مجمع عمومي فوق العاده را به ضميمه مدارك زير به مرجع ثبت شركتها تسليم كند.

1 - اساسنامه كه براي شركت سهامي عام تنظيم شده و به تصويب مجمع عمومي فوق العاده رسيده است.

ماده 258 - تغيير اساسنامه هر يك از شركتهاي سهامي موجود در تاريخ تصويب اين قانون به منظور تطبيق وضع آنها با مقررات اين قانون استثنائاً ممكن است بموجب تصميم مجمع عمومي عادي صاحبان سهام شركت صورت گيرد مگر در مورد افزايش سرمايه كه بايد به تصويب مجمع عمومي فوق‌العاده برسد. ترتيب دعوت تشكيل و حد نصاب و اكثريت لازم براي مجامع عادي و فوق العاده به منظور تطبيق وضع شركت با مقررات اين قانون تابع مقررات تجارت مصوب ارديبهشت 1311 در مورد شركتهاي سهامي و همچنين اساسنامه معتبر شركتهاي موجود در تاريخ تصويب اين قانون مي‌باشد.

ماده 290 - شركتهاي سهامي موجود در تاريخ تصويب اين قانون كه بخواهند به شركت سهامي عام تبديل شوند و به اين منظور به افزايش سرمايه مبادرت كنند بايد مدارك زير را به مرجع ثبت شركتها تسليم نمايند.

1 – اساسنامه‌اي كه براي شركت سهامي عام به تصويب مجمع عمومي عادي يا فوق العاده رسيده است.

2 - صورت جلسه مجمع عمومي فوق العاده كه افزايش سرمايه را مورد تصويب قرار داده است.

ماده 294 - شركتهاي سهامي موجود در تاريخ تصويب اين قانون كه سرمايه آنها حداقل به ميزان سرمايه شركتهاي سهامي عام مذكور در اين قانون باشد و بخواهند به شركت سهامي عام تبديل شوند بايد مدارك زير را به مرجع ثبت شركتها تسليم كنند.

1 – اساسنامه‌اي كه براي شركت سهامي عام به تصويب مجمع عمومي عادي يا فوق‌العاده رسيده است.

ماده 297 – در مواردي كه براي تطبيق وضع يك شركت سهامي با مقررات اين قانون يا تبديل آن به نوع ديگري از انواع شركتهاي تجاري مذكور در قانون تجارت مصوب ارديبهشت 1311دعوت مجمع عمومي عادي يا فوق العاده صاحبان سهام شركت يا تسليم اسناد و مدارك خاصي به مرجع ثبت شركتها لازم باشد و رئيس و اعضاء هيئت مديره توجه نشود عضو هيئت مديره كه تكليف قانوني را اعلام كرده است مسئوليت جزائي و مدني نخواهد داشت. سلب مسئوليت جزائي و مدني از عضو هيئت مديره منوط به اينست كه عضو هيئت مديره علاوه بر اعلام تكليف قانوني در جلسه هيئت مديره مزبور مراتب را از طريق ارسال اظهارنامه رسمي به هر يك از اعضاء هيئت مديره اعلام نمايد. در صورتي كه جلسات هيئت مديره به هرعلت تشكيل نگردد اعلام از طريق ارسال اظهارنامه رسمي براي سلب مسئوليت جزائي و مدني از عضو هيئت مديره كافي است.

این وبلاگ به منظور اطلاع‌رسانی بیشتر به مدیران، دانشجویان، حسابداران و حسابرسان طراحی شده است.

سرمایه ثبتی چیست

سرمایه ثبتی

مهم ترین ضرورت برای راه‌اندازی هر شرکت تجاری یا کسب و کار قوانین افزایش سرمایه اقتصادی، سرمایه است. سرمایه ثبتی شرکت نیز شروعی برای تجارت سودمند است. تا پایان همراهمان باشید تا از زوایای مختلف سرمایه ثبتی شرکت را ارزیابی کنیم.

تعریف سرمایه ثبتی:

سرمایه مهم‌ترین رکن تجارت و وسیله‌ای برای کسب سود و منفعت بیشتر است. تا وقتی شرکت‌ها و واحدهای اقتصادی و صاحبان کسب و کار و سرمایه نداشته باشند، نمی‌توانند از انجام فعالیت‌های اقتصادی خود سود ببرند و درآمد داشته باشند. برای ثبت شرکت باید سرمایه آن به حداقل‌هایی که قانون تعیین کرده برسد. سرمایه عددی است که سهامداران هنگام تأسیس شرکت به عنوان آورده به شرکت تزریق می‌کنند و این رقم باید در اداره ثبت شرکت‌ها ثبت شود.

سرمایه تنها قوانین افزایش سرمایه آورده نقدی نیست و می‌تواند شامل تجهیزات و مواد اولیه یا هر چیز دیگری باشد. مهم است که میزان سرمایه‌ها در اساسنامه شرکت قید شود.

6 کار لازم برای ثبت شرکت:

 1. اولین کار برای ثبت شرکت، تعیین نام آن بر اساس قواعد قوانین و اصول ثبت شرکت‌هاست.
 2. قدم دوم تعیین نوع شرکت است.
 3. سومین کار مشخص کردن تعداد شرکا است.
 4. در قدم چهارم باید محل و آدرس شرکت‌ها را مشخص نمایید.
 5. تعیین میزان سرمایه اولیه شرکت نیز برای ثبت آن اهمیت زیادی دارد.
 6. اساسنامه نیز باید هنگام ثبت شرکت در موجود باشد.

اهمیت سرمایه برای ثبت شرکت:

تا زمانی که سرمایه اولیه‌ای برای راه‌اندازی کسب و کار نداشته باشید اجازه ثبت شرکت را ندارید. یکی از مهم‌ترین ارکان برای ثبت، شرکت مشخص کردن میزان سرمایه ثبتی است. تفاوت اصلی که تعیین کننده نوع شرکت‌ها است، همین میزان سرمایه اولیه هنگام ثبت آن است.

این که سرمایه ثبتی چگونه تأمین شده است، از حساب‌های شخصی، مشارکتی یا صندوق‌های دولتی تأمین شده باشد، و این که میزان تأمین سرمایه تعهد شده تا چه سقفی باشد و تا چه مبلغی از آن پرداخت شده باشد، عوامل مهمی است که تعیین کننده نوع شرکت است.

اهمیت سرمایه

فرق سرمایه و دارایی چیست:

سرمایه همان رقمی است که هنگام ثبت شرکت مشخص می‌شود. اما دارایی‌های شرکت می‌تواند تغییر کند. به‌طور مثال شرکتی با سرمایه یک میلیون تومان شروع به کار می‌کند اما پس از مدتی فعالیت اقتصادی، میزان دارایی‌های آن شرکت خیلی بیشتر از رقم اولیه سرمایه خواهد شد، اما سرمایه اولیه همچنان همان یک میلیون تومان است ولی دارایی شرکت پس از چندسال به چندین میلیون می‌رسد. دارایی‌های شرکت می‌تواند شامل وجوه نقد، مطالبات اشخاص، اموال منقول و غیرمنقول، مشهود و نامشهود باشد.

از افزایش سرمایه ثبت شرکت چه می دانید:

همانطور که گفته شد سرمایه آورده‌های شرکت است که در زمان تأسیس شرکت در اداره ثبت شرکت مشخص شده، افزایش سرمایه روال مشخصی دارد تا به مبلغ اولیه سرمایه شرکت، رقم جدید افزوده شود. افزایش سرمایه در واقع نوعی افزایش آورده‌های شرکت است که از راه‌های مختلفی امکان پذیر است.

4 روش افزایش سرمایه شرکت:

برای افزایش سرمایه شرکت از چهار روش می‌توان استفاده کرد:

 1. افزایش سرمایه به وسیله آورده‌های نقدی و مطالبات حال شده
 2. افزایش سرمایه به وسیله سود انباشته یا اندوخته قانونی
 3. افزایش سرمایه به وسیله ارزیابی مجدد دارایی‌های شرکت
 4. افزایش سرمایه به وسیله صرف سهام یا سلب حق تقدم

6 قدم برای افزایش سرمایه شرکت:

برای ثبت افزایش سرمایه شرکت باید به اداره ثبت شرکت‌ها مراجعه کنید، لازم است باید قبل از آن مراحلی را طی کرده باشید.

 1. برای افزایش سرمایه شرکت، مدیر یا هیئت مدیره درخواست باید با درخواست یا پیشنهاد افزایش سرمایه شرکت موافقت کرده و آن را تصویب کنند.
 2. قدم بعد، بررسی شرایط افزایش سرمایه توسط حسابرس است. حسابرس در صورت عدم وجود مشکل افزایش سرمایه باید آن را تأیید کند، در این مرحله ممکن است با تمام یا بخشی از افزایش سرمایه موافقت کند.
 3. قدم بعد تهیه مدارک و مستندات لازم برای افزایش سرمایه و ارسال آن به اداره ثبت شرکت‌ها و سازمان بورس است.
 4. سازمان بورس با بررسی مدارک و در صورت عدم وجود مشکل، صحت آن را تأیید می‌کند. البته ممکن است این اداره با تمام یا بخشی از افزایش سرمایه موافقت کند.
 5. پس از تأیید سازمان بورس، اطلاعیه صدور مجوز افزایش سرمایه بر روی سایت قرار می‌گیرد.
 6. پس از مشخص شدن تاریخ مجمع فوق العاده و برگزاری آن است که در مورد میزان افزایش سرمایه توسط هیئت مدیره تصمیم گرفته می‌شود.

بهترین راه برای افزایش سرمایه شرکت:

افزایش سرمایه شرکت بستگی مستقیم به تعیین سرمایه اولیه آن دارد. با توجه به سیستم تأمین اولیه سرمایه ثبتی شرکت، باید تصمیم بگیرید که قصد دارید در بلندمدت یا کوتاه مدت سرمایه را افزایش دهید. بهترین شیوه افزایش سرمایه شرکت، آورده نقدی بدون بهره است که باعث توسعه شرکت می‌شود. در هر حال از هر روشی که برای افزایش سرمایه استفاده می‌کنید بهتر است بازدهی آن را در بلندمدت بررسی کنید.

افزایش سرمایه

سرمایه نقدی یا غیرنقدی چیست:

سرمایه نقدی وجه رایج کشور و پول نقدی است که وارد شرکت می‌شود. زمانی که شرکت قصد اقدامات زیربنایی مانند افزایش فضای شرکت، یا تغییر ماهیت و ساختار شرکت را داشته باشد نیازمند سرمایه نقدی است. برای تأمین سرمایه نقدی شرکت دو راه وجود دارد:

1- از طریق وام گرفتن

2- به شیوه فروش سهام به سهامداران

از آنجا برای بازپرداخت وام علاوه بر مبلغ اصلی باید سود بپردازید، بهترین راه افزایش سرمایه استفاده از فروش سهام شرکت است.

از سرمایه احتیاطی یا اندوخته قانونی چه می دانید:

اندوخته قانونی هیئت مدیره را ملزم می‌کند که صدی ۵ از خالص شرکت را برای اندوخته قانونی کنار بگذارند. اندوخته قانونی باید در یک حساب خصوصی به همین نام نگهداری شود. تا زمانی که اندوخته قانونی به حد یک دهم سرمایه اصلی شرکت نرسد، باید آن را افزایش داد.

اندوخته قانونی یکی از موارد لازم و ضروری برای هر شرکت است تا اگر شرکت دچار زیان شد با این پول بتواند ضرر و زیان به وجود آمده را جبران کند. اندوخته قانونی مخصوصاً در کشورهای اروپایی اهمیت زیادی دارد.

سرمایه در گردش چیست:

سرمایه در گردش بخشی از دارایی‌های جاری است که از منابع مالی بلندمدت تأمین شده باشد. در واقع این نوع سرمایه شاخصی برای تشخیص درجه نقدینگی و عدم اعسار شرکت است.

سرمایه ثابت چیست:

سرمایه ثابت بیشتر در اقتصاد مارکسیستی معنا و مفهوم دارد. سرمایه ثابت، بخشی از سرمایه که برای خرید وسایل تولید، ابزار کار، مواد خام و غیر صرف می‌شود سرمایه ثابت نامیده می‌شود.

سرمایه ثابت بیشتر از ارزش خود، توانایی افزودن به ارزش محصول را ندارد، سرمایه ثابت به دو بخش سرمایه سیار و سرمایه مستقر تقسیم می‌شود:

از سرمایه مستقر چه می دانید:

لوازم و وسایل سرمایه‌ای که عمر طولانی‌تری داشته دارند و در فرآیند تولید پایدارتر هستند، نوعی سرمایه مستقر است که به تناسب عمر و دوام آن تعریف می‌شود. تجهیزات ساختمانی، ماشین آلات، تأسیسات و غیره سرمایه مستقر هستند.

با سرمایه متغیر بیشتر آشنا شوید:

سرمایه متغیر بخشی از سرمایه است که توسط نیروی کار و در فرآیند تولید ایجاد می‌شود. لازم است بدانید سرمایه متغیر فقط به وسیله نیروی کار ایجاد می‌شود.

با سرمایه ثبتی شرکت سهامی خاص آشنا شوید:

همانطور که شرکت سهامی خاص از نامش پیدا است، شرکتی است که سرمایه آن به وسیله سهام تأمین می‌شود. برای ثبت سرمایه شرکت، باید سهام را به تعداد مشخصی تقسیم بندی کنید. لازم است بدانید محدودیتی برای تقسیم بندی سهام وجود ندارد.

حداقل سرمایه برای تشکیل شرکت سهامی خاص یک میلیون ریال است که می‌تواند به صورت نقدی یا غیرنقدی باشد. مطابق قوانین شرکت سهامی خاص باید ۳۵ درصد مبلغ ۱۰۰ هزار تومان را در بانک واریز نماید. گواهی این پرداخت هنگام ثبت شرکت سهامی خاص باید به اداره ثبت شرکت‌ها تحویل داده شود.

سرمایه ثابت

از سرمایه ثبتی شرکت سهامی عام چه می دانید:

شرکت سهامی عام نیز مثل شرکت سهامی خاص، با فروش سهام به مردم است که سرمایه خود را تأمین می‌کند.

تفاوت این شرکت با سهامی خاص در میزان سرمایه اولیه است. در شرکت سهامی عام این میزان از ۵ میلیون ریال نباید کمتر باشد.

مانند شرکت سهامی خاص این سرمایه می‌تواند به صورت آورده نقدی یا غیرنقدی باشد.

۳۵ درصد سرمایه ثبتی باید در زمان تأسیس شرکت پرداخت شود و مابقی به صورت تعهد به گردن سهام‌داران باقی می‌ماند، لازم است بدانید اگر سرمایه شرکت غیرنقدی باشد باید همه آن مبلغ را در زمان تأسیس تأدیه نمایید.

سرمایه ثبتی شرکت با مسئولیت محدود:

برای ثبت شرکت با مسئولیت محدود می‌توانید بدون هیچ گونه سرمایه اقدام به ثبت نمایید. معمولاً دو یا چند نفر به عنوان هیئت مؤسس، اقدام به ثبت شرکت می‌کنند. در شرکت با مسئولیت محدود هرکدام از شرکاء قوانین افزایش سرمایه محدود به سهم الشرکه آن‌ها می‌شود. مسئولیت هر کدام از شرکا محدود به میزان سرمایه آن‌ها می‌شود. مسئولیت هر کدام از شرکا در قبال بدهی‌های شرکت، به میزان سرمایه‌ای است که آورده‌اند.

تفاوت این شرکت با دو نوع قبلی در تأمین سرمایه اولیه است که در همان زمان تأسیس باید تمام سرمایه نقدی و غیر نقدی به صورت کامل تأدیه شود.

حداقل سرمایه برای ثبت شرکت نسبی:

شرکت نسبی هر کدام از اعضا به نسبت سرمایه‌ای که تأمین کرده‌اند مسئول بدهی‌های شرکت هستند. برای این شرکت نیز حداقل سرمایه ثبتی اولیه مشخص نشده است.

حداقل سرمایه ثبتی برای شرکت تضامنی:

شرکت‌های تضامنی برای انجام امور تجاری تشکیل می‌شود. دو یا چند نفر با مسئولیت تضامنی اقدام به ثبت شرکت می‌کنند.

این شرکت با هر میزان سرمایه نقدی و غیر نقدی می‌تواند تشکیل شود، لازم است بدانید سرمایه ثبتی اولیه چه نقدی و چه غیرنقدی باید به‌طور کامل پرداخت شود. در این نوع شرکت هر کدام از اعضا و اشخاص حقیقی در برابر بدهی‌های آن مسئول هستند.

حداقل سرمایه برای ثبت شرکت تعاونی:

ماهیت شرکت تعاونی، کمک به تولید و فروش کالا و محصولات است. شرکت‌های تعاونی از اشخاص حقیقی و حقوقی تشکیل می‌شود که جهت رفع نیازمندی‌های مشترک، بهبود وضع اقتصادی و اجتماعی اقدام به تشکیل شرکت تعاونی می‌کنند. شرکت تعاونی می‌تواند به صورت عام یا خاص باشد.

سرمایه ثبتی شرکت تعاونی عام 100 میلیون ریال است. برای شرکت تعاونی خاص این مبلغ 10 میلیون ریال است که هنگام ثبت باید حداقل یک سوم آن را تأدیه نمایید. آورده غیر نقدی هم باید به صورت کامل تأدیه شود.

حداقل سرمایه برای شرکت مختلط سهامی:

این شرکت‌ها همان طور که اسمش پیدا است، به صورت مختلط است و ترکیبی از شرکت تضامنی و شرکت سهامی است. این نوع شرکت بین یک عده شرکا سهامی و یک یا چند نفر شریک ضامن تشکیل می‌شود.

مطابق قانون برای ثبت این شرکت هیچ محدودیتی وجود ندارد اما باید هنگام ثبت باید یک سوم سرمایه به صورت نقدی پرداخت شود. در صورت ورشکستگی هیچ یک از شرکا ضامن انحلال شرکت نخواهند بود.

سرمایه گذاری

سؤالات متداول سرمایه ثبتی:

هزینه افزایش سرمایه شرکت چقدر است؟

خوب است بدانید هزینه افزایش سرمایه شرکت ۹۰۰ هزار تومان است که هزینه باطل کردن تمبر را هم باید در نظر داشته باشید.

برای افزایش سرمایه شرکت چند روز زمان لازم است؟

پس از انجام تمام مراحلی که گفته شد در اداره ثبت شرکت‌ها 24 روز زمان برای پذیرش درخواست زمان نیاز است.

افزایش سرمایه بیمه بدنه و چه زمانی انجام می‌شود؟

افزایش سرمایه بیمه بدنه

در این جا قصد داریم به افزایش سرمایه بیمه بدنه بپردازیم که به خصوص در این روزها بحث پیرامون آن بالا گرفته است. قبل از آن باید بگوییم که بیمه بدنه یکی از دو بیمه مهمی است که در کشور ما توسط رانندگان و مالکان وسایل نقلیه گوناگون از قبیل خودرو و موتورسیکلت خریداری می‌شود. اگر چه این بیمه اختیاری بوده و هیچ گونه اجباری توسط قانون برای خریداری آن وجود ندارد، اما اهمیت فراوان آن باعث شده است که همواره در کنار بیمه شخص ثالث مورد توجه قرار گیرد. بیمه بدنه به خصوص برای ماشین‌هایی که ارزش بالایی دارند، اهمیت دو چندانی خواهد داشت. نحوه دریافت این بیمه به این صورت است که مبلغی را به عنوان حق بیمه به شرکت بیمه‌ای پرداخته و در ازای این مبلغ، شرکت تعهد می‌کند که خسارات خودرو شما را جبران نماید. سقف تعهد شرکت به ازای قیمت و ارزش خودرو شما مشخص می‌شود. اما گاهی مواقع نیاز به افزایش سرمایه بیمه بدنه خواهد بود که در این جا به آن خواهیم پرداخت.

چه مواقعی نیاز به افزایش سرمایه بیمه بدنه خودرو وجود خواهد داشت؟

همان گونه که اشاره کردیم، شما برای خرید بیمه بدنه به شرکت بیمه‌ای مراجعه کرده و بر اساس برآوردی که از قیمت و ارزش خودرو شما می‌شود، یک سقف تعهد برای جبران خسارت شما در نظر گرفته خواهد شد. این سقف تعهد برابر با قیمت خودرو شما است. در نتیجه، شرکت بیمه یک حق بیمه متناسب با این ارزش از شما دریافت خواهد کرد که در صورت وقوع حادثه، قوانین افزایش سرمایه خسارت شما را جبران نماید. حال سوال این است که در چه مواقعی نیاز به افزایش سرمایه بیمه بدنه وجود دارد. به طور کلی در چند مورد باید این اقدام انجام گیرد تا راننده یا مالک خودرو با زیان مواجه نشود. مهم‌ترین این موارد شامل زمان‌هایی است که شما از بیمه بدنه خود استفاده کرده‌اید یا این که قیمت خودرو شما افزایش می‌یابد. در صورت مواجه شدن با هر یک از این موارد، باید نسبت به افزایش سرمایه بیمه بدنه خود اقدام نمایید. در ادامه به طور کامل هر کدام از این موارد را توضیح خواهیم داد.

تصادف و افت ارزش خودرو؛ افزایش سرمایه بیمه بدنه

افزایش سرمایه بیمه بدنه در هنگام استفاده از بیمه

یکی از زمان‌هایی که شما باید نسبت به افزایش سرمایه بیمه بدنه خودرو خود اقدام نمایید، مواقعی است که از بیمه اتوموبیل‌تان استفاده کرده باشید. به عبارتی، خسارتی به وجود امده باشد و با استفاده از بیمه بدنه آن را جبران کرده باشید. برای مثال، فرض کنید شما یک ماشین پراید دارید که ارزش آن ۱۰۰ میلیون تومان بوده و سقف تعهدات بیمه بدنه آن هم همین قدر است. در صورتی که شما یک تصادف نسبتا سنگین داشته باشید و ۳۰ میلیون تومان به ماشین شما خسارت وارد شود، بیمه ان را پرداخت خواهد کرد. اما این مقدار از سقف تعهدات بیمه بدنه خودرو شما کسر می‌شود. در نتیجه، سقف تعهدات بیمه به شما برابر با ۷۰ میلیون تومان خواهد بود. در صورتی که مدتی پس از این اتفاق خودرو شما به طور کلی سرقت شود، بیمه تنها ۷۰ میلیون تومان را به شما خواهد پرداخت. بنابراین در این گونه موارد، اگر می‌خواهید هم چنان پوشش کامل بیمه را داشته باشید، باید نسبت به افزایش سرمایه بیمه بدنه خودرو تان اقدام نمایید.

قوانین افزایش سرمایه

10 نکته مهم در ثبت شرکت سهامی خاص

10 نکته مهم در ثبت شرکت سهامی خاص

10 نکته مهم در ثبت شرکت سهامی خاص

10 نکته مهم در ثبت شرکت سهامی خاص باید کاملا مورد توجه قرار گیرد تا بتوان به خوبی و بدون مشکل این کمپانی را ثبت نمود. ثبت شرکت اولین و مهم‌ترین گام برای افرادی است که می‌خواهند در چهارچوب قوانین و به منظور بهره‌مندی از حمایت ‎ های قانونی و جلب اعتماد مخاطبان، فعالیت اقتصادی و تجاری خود را گسترش دهند.

تعریف شرکت

شرکت عبارت است از قراردادی که مطابق آن دو یا چند نفر به منظور رسیدن به اهداف تعریف شده‌ای در کنار یکدیگر جمع می‌شوند و برای دست‌یابی به اهداف مورد نظرشان بخشی از دارایی مادی یا غیر مادی خود را سرمایه‌گذاری می‌کنند. انجام این‌کار دارای قوانین و مقرارت مربوط به خودش است که در ایران قوانین رایج برای ثبت شرکت‌ها با نام قوانین تجارت شناخته می‌شوند.

انواع شرکت

به‌طور کلی شرکت‌ها به دو دسته شرکت سهامی عام و شرکت سهامی خاص تقسیم می‌شوند:

شرکت سهامی عام

در این نوع از شرکت، شرکای آن از طریق فروش سهام به مردم قسمتی از سرمایه کمپانی را تأمین می‌کنند که شرکت سهامی عام گفته می‌شود.

شرکت سهامی خاص

در این کمپانی تمامی سرمایه شرکت هنگام تأسیس فقط توسط مؤسسین آن تأمین می‌شود که به آن شرکت سهامی خاص گفته می‌شود. هنگام تأسیس این کمپانی باید حداقل سه سهام‌دار وجود داشته باشند. سهام‌ها بدون اینکه نیاز باشد در دفتر اسناد رسمی ثبت شوند قابل انتقال می‌باشند و حداقل سرمایه برای تأسیس این شرکت یک میلیون ریال است. باید توجه داشت که عبارت سهامی خاص را قبل و یا بعد از نام شرکت در تمامی اطلاعیه، آگهی و اوراق شرکت کاملا واضح و خوانا آورده شود.

اهمیت ثبت شرکت سهامی خاص

برای سهامداران و مدیران شرکت، ثبت آن از اهمیت زیادی برخوردار است. در زمان ثبت کمپانی اشخاص حقیقی به حقوقی تبدیل شده و قطعاً شرکت جایگاه ویژه‌ای پیدا خواهد کرد و دارای اعتبار قانونی و حقوقی می‌شود. شرکت سهامی خاص قوانین افزایش سرمایه جزء رایج‌ترین قالب‌های ثبت کمپانی در میان اشخاصی است که می‌خواهند فعالیت‌های شرکت خود را به شکل گسترده‌ای پیگیری کنند. کمپانی با ثبت شدن می‌تواند در فعالیت‌هایی مانند اخذ گرید، مناقصه‌ها، مزایده‌ها شرکت کند و امتیازات دیگری را کسب نماید.

برنامه‌های سازمان در راستای کاهش مدت زمان انجام افزایش سرمایه ناشران

روشن قلب

سرپرست مدیریت نظارت بر بازار اولیه سازمان بورس با بیان این مطلب به پایگاه خبری بازار سرمایه (سنا)، تصریح کرد: فرآیند انجام افزایش سرمایه توسط ناشران ثبت شده نزد سازمان به چند دسته تقسیم بندی می‌شود که بخش عمده آن در شرکت طی می‌شود. از جمله اقدامات لازم جهت انجام افزایش سرمایه می‌توان به تهیه و تصویب طرح توجیهی افزایش سرمایه، دریافت اظهارنظر بازرس قانونی شرکت و سپس دریافت مجوز انجام افزایش سرمایه از سازمان و برگزاری مجمع اشاره کرد و پس از مجمع نیز با توجه به نوع افزایش سرمایه اقدامات متفاوتی وجود دارد.

روشن قلب تاکید کرد: طبق الزامات ابلاغ شده به ناشران ثبت شده نزد سازمان، شرکت موظف به افشا فوری برنامه انجام افزایش سرمایه بلافاصله پس از تصویب در هیئت مدیره شرکت در سامانه کدال است و پس از دریافت اظهار نظر بازرس قانونی نسبت به آن، شرکت موظف به ارسال اطلاعات و اسناد لازم جهت صدور مجوز به سازمان است.

سرپرست مدیریت نظارت بر بازار اولیه سازمان بورس تاکید کرد: در حال حاضر در صورت تکمیل بودن مستندات و مدارک لازم مطابق با الزامات قانون تجارت؛ فرآیند صدور مجوز افزایش سرمایه در سازمان که بخش کوچکی از کل فرآیند انجام افزایش سرمایه را شامل می شود؛ در مدتی که به کمتر از ۱۰ روز کاهش یافته است، انجام می شود.

روشن قلب گفت: کاهش مدت زمان صدور مجوز افزایش سرمایه درحالی است که تعداد درخواست‌های انجام افزایش سرمایه‌ شرکت‌ها نسبت به سال‌های قبل افزایش داشته است.

او گفت: اکنون فرآیندی که سبب زمان بر شدن ثبت افزایش سرمایه به ویژه از محل آورده نقدی و مطالبات می‌شود مربوط به تشریفات قانونی استفاده از حق تقدم توسط سهامداران است که در حال حاضر حداقل دو ماه زمان استفاده از حق تقدم توسط سهامداران است و تا حدود یک ماه نیز زمان برای محاسبه میزان استفاده سهامداران از حق تقدمها در شرکتها صرف می شود. طی فرایند فوق با توجه به الزامات قانون تجارت الزامی است و انجام آن علاوه بر افزایش هزینه های ناشران به علت لزوم ارسال برگه های حق تقدم برای سهامداران، به علت واریز مبلغ حق تقدم ها در شماره حساب اعلامی شرکت و لزوم ارسال پستی مستندات توسط سهامداران، منجر به تحمیل هزینه و گرفتن وقت سهامداران نیز شده است. همچنین با الکترونیکی شدن فرآیند فوق، امکان کاهش مدت زمان دو ماهه استفاده از حق تقدم نیز فراهم خواهد شد.

او فزود: براساس مجوز قانونی که در برنامه ششم توسعه پیش‌بینی شده سازمان بورس به دنبال آن است که با هدف کاهش هزینه‌های ناشران و سهامداران و کاهش زمان انجام فرآیند و افزایش دقت در ارسال اطلاعات به شرکتها، اقدام به تصویب مصوبات لازم و در مراحل بعدی نظارت بر طراحی و پیاده سازی سامانه های الکترونیک ارسال حق تقدم خرید سهام نماید و تاکنون مقدمات این امر تاحد قابل قبولی انجام گرفته و انتظار می‌رود در ۶ماهه ابتدایی سال ۱۴۰۱ عملیاتی شود.

روشن قلب بیان کرد: قاعدتاً برای اجرای الکترونیکی شدن مراحل افزایش سرمایه نیاز به تغییر و اصلاح در برخی قوانین وجود دارد که در این خصوص مذاکرات و هماهنگی هایی صورت گرفته به نحوی که قرار است برخی قوانین موقت به قوانین دائم تبدیل شوند.

روشن قلب بیان کرد: اتمام فرآیند افزایش سرمایه منوط به ثبت انجام افزایش سرمایه نزد مرجع ثبت شرکتها است و در مواردی طولانی شدن ثبت افزایش سرمایه منجر به اعتراض سهامداران نیز شده است. در این راستا نیز ضمن لزوم توجه شرکتها به به‌روزرسانی اطلاعات اعضا هیئت مدیره نزد مرجع ثبت شرکت‌ها که دلیل اصلی تاخیرهای موجود در ثبت افزایش سرمایه است؛ با ایجاد ارتباط الکترونیک بین سامانه‌های اداره ثبت شرکت‌ها و سازمان به دنبال کاهش مدت زمان ارسال اطلاعات به مرجع ثبت شرکتها و فراهم آمدن امکان رصد زمان ارسال اطلاعات توسط شرکتها هستیم.

روشن قلب در پایان ضمن امیدواری به کاهش زمان انجام افزایش سرمایه شرکتهای ثبت شده نزد سازمان درصورت رفع موانع قانونی و الکترونیکی شدن فرآیند، تصریح کرد: در صورت راه‌اندازی سامانه الکترونیک شاهد کاهش حداکثری برخی هماهنگی‌ها و سرعت بخشی در راستای فرآیند زمانی ثبت مجوز افزایش سرمایه خواهیم بود.اشتراک گذاری

دیدگاه شما

اولین دیدگاه را شما ارسال نمایید.