استفاده از ابزار گرافیکی


ذخیره

نمونه سوالات تستی و عملی همراه با جواب

سوالات تستی پایان فصل طراحی گرافیک سیاه و سفید

سوالات تستی طراحی گرافیک سیاه و سفید

- کدام یک از ابزار های زیر ،کمک ترسیم می باشند ؟

الف ) خط کش ب) پرگار ج) گزینه الف و ب د) هیچکدام

2- کدام یک از وسایل زیر اثر پذیر می باشند ؟

الف ) مداد ب) کاغذ و مقوا ج) قلم مو د) گونیا

3- جنس مغزی مداد از چه نوعی می باشد ؟

الف ) گرافیت ب) گرانیت ج) مس د) خاکستر

4- کدام وسیله به شکل نیم دایره بوده و برای رسم زاویه ها استفاده می باشد ؟

الف ) خط کش T ب) پرگار ج) گونیا د) نقاله

5- . مایع ای است ژله رنگ که برای چسباندن سطوح استفاده می باشد؟

الف ) شابلون ب) نوار چسب ج) چسب مایع د) هیچکدام

8- کدام ابزار مورد استفاده در گار گاه طراحی گرافیکی نمی باشد؟

الف ) وسایل اثر پذیر ب) ابزار اثر گذار

ج) ابزار و وسایل فرعی و کمکی د) پرگار

9- مهمترین عنصر تشکیل دهنده ی موضوعات هنری چیست ؟

الف ) مربع ب) دایره

ج) نقطه د) خط

11- کدام یک از نوع استفاده خطوط ، نشان دهنده ی حالت های عاطفی و روحی هنر مند است ؟

الف ) کنستراکتیو ب) گرافیت

ج) اکسپرسیو د) خط معمولی

14- کدام حالت خط نمایشگر ایستایی ، توازن و تعادل است ؟

الف ) حالت ساختمانی ب) خط عمودی

ج) حالت اکسپرسیو د) خط در حالت مایل

16- کدام خط کش برای رسم خطوط بیشتر بکار می رود ؟

الف ) فلزی ب) چوبی

ج) پلا ستیکی د) خط کش ماری

17- یک خط رسم شده بیانگر چه ویژگی هایی است ؟

الف ) ضخامت ب) نازکی

ج) تراکم مسیر تابش نور د) همه موارد

18- در کدام یک از کادر های زیر ، نقطه ی مرکز مورد توجه قرار می گیرد ؟

الف ) کادر عمودی ب) کادر افقی

ج) کادر مربع د) کادر مثلثی

19- برای کشیدن دریا بهتر است از کدام کادر استفاده شود ؟

الف ) کادر عمودی ب) کادر افقی

ج) کادر مربع د) کادر مثلثی

20- در کادر افقی جهت حرکت چشم چگونه است ؟

الف ) از بالا به پایین ب) از پایین به بالا

ج) از چپ به راست د) از پایین به سمت چپ

21 کادر در گرافیک به چه شکلی است ؟

الف ) مربع ب) مثلث

ج) ذوزنقه د) قائمه

23 آنسل آدامز برای نشان دادن بلندی و استقامت از چه کادری استفاده کرد؟

الف ) کادر عمودی ب) افقی

ج) هردو کادر د)هیچکدام

25 هنرمند برای ارائه و اجرای اثر و پیام خود از چه چیزی بهره می گیرد؟

الف) کنتراست ب) توازن

ج) کادر د) تعادل

نقطه اگر در گوشه ی کادر قرار بگیرد چه مفهومی را القا می کند ؟

الف ) آرامش ب) سنگینی

ج) میل به خروج د) سبکی

28) زبان اساسی هندسه چیست؟

الف) کادر ب) نقطه

ج) تصویر د) خط

30 هر نقطه دارای . می باشد؟

الف) تیرگی و روشنی ب) بزرگی و کوچکی

ج ) مرکزیت و ایستایی د) پویایی و مرکزیت

31 از برخورد دو خط باهم یک . بوجود می آید.

الف) زاویه قائم ب) نقطه تاکید

ج) زاویه 180 درجه د) نقطه

34 کدام یک از اشکال زیر تعادلی بی پایان را القاء می کند؟

الف) بیضی ب) دایره

ج) مربع د) همه موارد

36 برای ایجاد و القاء سطح ، وجود چند نقطه فرضی در فضا ضروری است؟

الف) یک نقطه ب) سه نقطه

ج) استفاده از ابزار گرافیکی حداقل سه نقطه د) حداکثر سه نقطه

38 کدام یک از افراد زیر شکل مربع را زیبا به معنی مطلق می داند ؟

الف) فارابی ب) ابویعقوب

ج) افلاطون د) ارسطو

39 مثلث قائم الزاویه با کدام عنصر در ارتباط است؟

الف) زمین ب) آب

ج) هوا د) آتش

40 کدام یک از هنرهای تجسمی زیر با حس لامسه و بینایی در ارتباط است؟

الف) بافت ب) سطح

ج) نقاشی د) هیچکدام

41 انواع بافت را نام ببرید؟

الف) بافت بصری ب) بافت ترسیمی

ج) گزینه الف و ب د) هیچکدام

45 هنرمندان برای نشان دادن جنسیت از چه نوع بافتی استفاده می کنند؟

الف) تصویری ب) ترسیمی

ج) تصویری و ترسیمی د) کلاژ

47- از جمله هنرمندانی که از بافت نقطه چینی استفاده کرد؟

الف) ژرژ سورا ب) حسین زنده رودی

ج) پل کله د) حبیب نوری

49- کدام یک از اشکال هندسی زیر دارای سه بعد طول ، عرض و ارتفاع یا عمق می باشند ؟

الف ) دایره ب) حجم

ج) مربع د) هیچکدام

51- تعداد احجام معروف چند عدد می باشد ؟

الف ) پنج گانه ب) شش گانه

ج) هفت گانه د) هشت گانه

54- عنصری که دارای سه بعد طول ، عرض ، عمق یا ارتفاع می باشد ؟

الف ) حجم ب) سطح

ج) بافت د) هیچکدام

55- حجم های هندسی از بسط و توسعه ی چه شکل هایی تشکیل شده اند ؟ الف ) مربع ب) دایره ج) مثلث د) همه موارد

در نقاشی و طراحی حجم را چگونه می توان ایجاد کرد ؟

الف) سایه روشن ب) تغییر شکل ج)رنگ د) همه موارد

57- ایجاد نظم خاص در اشیاء چه نام دارد ؟

الف ) کادر بندی ب) پرسپکتیو ج) تکرار د) تناسب

59- عامل محدود کننده ی عناطر تشکیل دهنده ی تصویر چه نام دارد ؟

الف ) نقطه طلایی ب) تکرار ج) تناسب د) کادر

60- در یونان قدیم کدام شکل را مشهور ترین شکل طلایی می دانستند؟

الف ) مربع ب) مستطیل ج) دایره د) مثلث

63- چشم انسان در اولین برخورد با کادر های طلایی به چه چیزهایی برخورد می کند ؟

الف ) نقاط طلایی ب) مقاطع طلایی ج) کادر د) گزینه الف و ب

64- راز زیبایی درونی هر اثر . می باشد؟

الف)تعادل ب) تقارن ج) کادر د) توازن

65- هنرمندان در آفرینش آثارخود از کدام تعادل بیشتر استفاده می کنند؟

الف) تعادل غیر قرینه ب) تعادل قرینه

ج)تعادل غیر متقارن د)الف و ج

67- کدام یک از تعادل های زیر بیان کننده ی وقار و سنگینی است ؟

الف ) تعادل غیر متقارن ب) تعادل غیر قرینه

ج) تعادل فعال د) تعادل متقارن

68- می توان در یک اثر تجسمی عناصر بصری را نسبت به محور . سازماندهی کرد ؟

الف ) افقی ب) عمودی

ج) افقی و عمودی د) هیچکدام

74- چه واژه ای به معنی تضاد ، تباین و کشمکش متقابل میان عناصر و کیفیت بصری است ؟

الف ) تبدیل ب) ترکیب ج) رنگ د) کنتراست

80- در تباین ، اندازه ی میان فرم های سطحی تباین -------- دیده می شود ؟

الف ) کوتاه بلند ب) بزرگ کوچک

ج) بزرگ و کوتاه د) کوتاه وکوچک

81- دو جهت که بازاویه ° 900 با هم تلاقی کنند ------- تباین را دارند ؟

الف ) حداکثر ب) موازی اند

ج) عمودند د)کمترین

82- کدام کنتراست با رابطه میان رنگ های مکمل ایجاد می شود ؟

الف) همزمان ب) کمیت ج)مکمل د) کیفیت

85- کدام روش تکرار مربوط به ایجاد ریتم با استفاده از حرکت سطوح و خطوط منحنی به وجود آمده و از تناسب برخوردار است ؟

الف ) یکنواخت ب) متناوب ج) موجی د) تکاملی

86- ریتم برای چه قوه هایی قابل درک است ؟

الف ) شنوایی ب) بینایی ج) عضلانی د) همه ی موارد

87- روز و شب دارای چه ریتمی است ؟

الف ) اندازه ب) تکراری ج) تناوبی د) تکراری تناوبی

89- از تکرار جهت دار نقطه به صورت یک نواخت و ریتمیک ----------- به وجود می آید ؟

الف ) خط ب) ریتم

ج) تعادل د) گزینه الف و ب

92- جای دادن منطقی عناصر تجسمی در فضای مورد نظر ، در سطح دو بعدی و یا در فضای سه بعدی را چه می گویند ؟

الف ) ترکیب بندی ب) تجزیه ج) تقارن د) تعادل

94- انواع ترکیب بندی را نام ببرید ؟

الف)متقارن -غیر متقارن ب) متقارن قرینه

ج) غیر متقارن غیر قرینه د) هیچکدام

95- ----------- در ابتدایی ترین حالتش ، نمایشگر حرکت و تداوم آن در فضا و مهمترین عامل طراحی است ؟

الف ) نقطه ب) خط ج) سطح د) حجم

96- کدام فرمول مربوط به مربع می باشد ؟

الف) مربع = ایستایی+ پویایی ب)مربع = غیر متقارن غیر قرینه

ج) مربع = تعادل + ایستایی د) مربع = تعادل + حرکت

98- کدام یک از موارد زیر ، از ویژگی های نشانه های مفهومی نمی باشد ؟

الف ) ساده بودن ب) گویایی

ج) توازن ، تعادل و تناسب د) بزرگ بودن

100- به نشانه هایی که عموما تصویری هستند ؟

الف) منوگرام ب) پیکتوگرام ج) منو تایپ د) لوگوتایپ

101- یکی از اصلی ترین مباحث هنری گرافیک ---------- است ؟

الف ) خط ب) طرح ج) نشانه د) تفکر

102- از مهمترین نشانه های راهنمایی رانندگی ----------- می باشد ؟

الف ) خط کشی ب) نقش ها ج) گل میخ ها د) نوشته ها

103- در طراحی یک نشانه چه عواملی باید مورد توجه قرار گیرد ؟

الف ) سادگی ب) توازن ج) امکان تغییر ابعاد د ) همه موارد

طراحی گرافیک چیست‌؟ مهارت های طراح گرافیک

اغلب افراد وقتی کلمه طراحی گرافیک را می‌شنوند به یاد تبلیغات رنگارنگ و وب‌سایت‌های زیبا می‌افتند اما گرافیک فقط به این موارد محدود نمی‌شود؛ این دو مثال فقط بخشی از دنیای گرافیک را در بر می‌گیرند. به طور کلی، تمام صفحه‌آرایی‌هایی که در بین صفحات کتاب‌ها و مجلات می‌بینیم یا لوگوها و پوسترها همگی در دسته‌بندی گرافیک و دنیای طراحی گرافیکی قرار می‌گیرند. شاید با خواندن چند خط قبل کمی سردرگم شوید و سوالاتی مثل طراحی گرافیک چیست؟ و آیا تعریف دقیقی درباره این حوزه هنری وجود دارد؟ ذهن شما را درگیر کند.

اگر به دنیای گرافیک و هنر علاقه مند هستید یا رنگ‌ها برای شما پر از معانی مختلف هستند، تا انتهای این مقاله با رشدانا همراه باشید؛ چون می‌خواهیم شما را با طراحی گرافیک و کاربردهای آن آشنا کرده و درباره اینکه دیزاین چیست ، بیشتر صحبت کنیم. همچنین، مهارت‌های یک طراح گرافیک و نحوه رسیدن به این شغل را با شما به اشتراک می‌گذاریم.

طراحی گرافیک چیست

طراحی گرافیک چیست؟

برای رسیدن به جواب سوال بالا، تنها خواندن این مطلب تمام جوانب مختلف این حوزه هنری را برای شما آشکار نمی‌کند چون مبحث بسیار گسترده‌ای است ولی می‌توانید یک دیدگاه کلی به دست آورید؛ یعنی با بعد کوچکی از دنیای گرافیک به خوبی آشنا شوید. رسیدن به نتایج و بررسی‌های بیشتر درباره این موضوع، نیازمند مطالعات کافی و تحقیق یا حتی تمرین در این حوزه است. در ابتدا، باید یک تعریف مناسب درباره گرافیک داشته باشید.

واژه گرافیک در اصل از یک کلمه یونانی به نام گرافیکوس به دست آمده و براساس معنی این کلمه یونانی؛ گرافیک، نمایشی از محتوای بصری روی یک سطح است. این سطح می‌تواند هر چیزی باشد مانند دیوار، کاغذ، صفحه نمایش کامپیوتر یا حتی سنگ و دیواره غارها که در گذشته انسان نخستین روی آن طراحی می‌کرد. بنابراین، نقاشی‌های انسان‌های اولیه روی دیوار غارها از اولین نمونه‌های طراحی گرافیک به شمار می‌رود. در آن زمان، مردم به کمک نمادها و خطوط مختلف در صدد انتقال پیام و روایت یک داستان بودند و امروزه هم براساس چنین هدفی از طراحی گرافیک یا Graphic Design استفاده می‌شود.

پیشنهاد ویژه: دوره طراح گرافیک دیجیتال از پایه + پروژه محور

بعد از اختراع کاغذ، فرآیند نوشتار و ترسیم اشکال مختلف تسهیل شد و نمونه‌های بیشتری از طراحی گرافیک منتشر شده و به چاپ رسیدند. هر فناوری دیگری که وارد زندگی بشر می‌شد، تاثیر به سزایی در حوزه هنر و گرافیک داشت؛ مثلا 1450 سال بعد از میلاد که ماشین تایپ متحرک اختراع شد، روند نوشتار با سهولت بیشتری ادامه یافت و شاید ریشه تایپوگرافی امروزی به همان دوران بر می‌گردد.

تعریف تخصصی‌تری هم درباره مفهوم گرافیک وجود دارد که توسط AIGA موسسه هنر گرافیکی در آمریکا ارائه شده است. طبق این تعریف گرافیک یعنی یک فرآیند خلاقانه که از ترکیب و تلفیق تکنولوژی و هنر به دست می‌آید. در همین راستا، طراح گرافیک به کمک مجموعه‌ای از ابزارهای مختلف بین ایده‌های متنوع ارتباط برقرار کرده و پیامی را به مخاطبان خود منتقل می‌کند. ابزار اصلی طراح برای فرستادن این پیام، تصاویر و تایپوگرافی است.

ابزارهای اصلی طراحی گرافیک چیست؟

همانطور که در بخش قبل هم اشاره کردیم، ابزارهای اصلی طراحی گرافیک، تصاویر و تایپوگرافی هستند. یک ابزار دیگر هم در این حوزه مورد استفاده قرار می‌گیرد که در ادامه مقاله به تعریف مختصر این سه ابزار می‌پردازیم.

تصاویر

تصاویر یا به طور کلی مجموعه‌ای از هنرهای بصری که به شیوه عکاسی یا تصویربرداری در کارهای گرافیکی مورد استفاده قرار می‌گیرند، در دسته ابزارهای اصلی کارهای گرافیکی قرار می‌گیرند. این ابزار، بخش زیادی از فرآیند طراحی گرافیکی را در بر می‌گیرد و بسیار مهم است.

تایپوگرافی

طراح گرافیک برای اضافه کردن جذابیت به طرح یا انتقال پیام مستقل به مخاطب از ابزار تایپوگرافی استفاده می‌کند. این ابزار به فرآیند تنظیم، ترتیب‌بندی و طراحی حروف اشاره دارد.

حتما بخوانید: پریمیر چیست و چه ویژگی‌هایی دارد؟

صفحه آرایی

یکی از کارهایی که طراح گرافیک در آن مهارت زیادی دارد، صفحه‌آرایی است. صفحه‌آرایی یعنی تنظیم عناصر و المان‌های مختلف در یک صفحه که باید چاپ یا منتشر شود..

اهمیت طراحی گرافیک

اهمیت طراحی گرافیک چیست؟

بعد از اختراع کامپیوتر و ورود آن به زندگی بشر، تقریبا اغلب حوزه‌ها دستخوش تغییر شدند؛ دنیای گرافیک نیز از این تغییرات بی‌بهره نماند. امروزه آغاز عصر طراحی گرافیک را با تولد کامپیوتر همسو و موازی می‌دانند. هر چقدر دنیای فناوری و تکنولوژی پیشرفته‌تر شد، کارهای گرافیکی با ظرافت و دقت بیشتری منتشر شدند. با افزایش دسترسی مردم جامعه به چنین فناوری‌هایی، زمینه آشنایی آن‌ها با دنیای طراحی و گرافیک بیش از پیش میسر شد و علاقه مندان بیشتری پیدا کرد.

گرافیک به دلیل تحریک احساسات افراد مختلف و انتقال پیام‌های متنوع به شیوه‌ای خلاقانه یکی از بخش‌های مهم و جدا نشدنی صنعت تبلیغات و بازاریابی محسوب می‌شود. کاربردهای گرافیک بسیار متنوع است. تعدادی از این کاربردها عبارتند از:

 • لوگو
 • صفحه‌آرایی مجله و کتاب
 • نشانه‌ها و علائم
 • وب‌سایت‌ها و اپلیکیشن‌های موبایل یا کامپیوتر
 • طراحی کارت ویزیت
 • ست‌های اداری
 • بسته‌بندی و برچسب محصولات
 • جلد کتاب‌ها و مجلات
 • اینفوگرافیک‌ها
 • رابط کاربری نرم‌افزارها
 • طراحی پوستر و اعلامیه

اهمیت طراحی گرافیک فقط به موارد بالا خلاصه نمی‌شود. تصور دنیای بدون تنوع و خلاقیت واقعا سخت است. گرافیک با اضافه کردن عناصری مانند رنگ، خط، شکل و از همه مهم‌تر، خلاقیت به زندگی ما باعث جذاب‌تر شدن معنای زندگی شده است. چند لحظه فکر کنید که در دنیایی بدون طرح و رنگ، بدون تصاویر و هنرهای بصری زندانی شده‌اید. چنین دنیایی قطعا تحمل‌ناپذیر است. شهرها، کتاب‌های درسی و مجلات، وب‌سایت‌ها و اینترنتی که روزانه بیشترین ساعات خود را در آن به فعالیت مشغول هستیم همگی با گرافیک زیباتر به نظر می‌رسند.

لوگوی شرکت‌های مختلف یا خواندن یک پوستر تئاتر که به تازگی به شهر آمده است و همچنین، بسته‌بندی محصولات بدون وجود عنصر گرافیکی و فضای هنری چقدر شگفت‌انگیز و چشم‌نواز خواهد بود؟ حتما شما هم معتقد هستید که گرافیک و طرح‌های گرافیکی جزء استفاده از ابزار گرافیکی جدایی‌ناپذیر دنیای ما هستند. در همین راستا، بسیاری از افراد علاقه دارند به رشته گرافیک وارد شوند و در آن به فعالیت بپردازند؛ اگر شما هم در این دسته قرار دارید، بخش بعدی به طور ویژه برای شما نوشته شده است. از نظر شما، مهارت‌های کاربردی برای موفقیت در صنعت طراحی گرافیک چیست؟

پیشنهاد ویژه: آموزش موشن گرافیک به طور کامل

مهارت های لازم برای یادگیری طراحی گرافیک چیست؟

بعضی از مهارت‌هایی که برای یادگیری اصول گرافیک و موفقیت در این رشته نیاز دارید، عبارتند از:

تسلط روی نرم افزارهای Adobe

نرم‌افزاهای این شرکت برای طراحان گرافیک بسیار کاربردی و ضروری هستند. برای یادگیری این نرم‌افزارها باید در دوره‌های تخصصی شرکت کنید. اگر به زبان انگلیسی مسلط هستید و با اصول اولیه کامپیوتر آشنایی مناسبی دارید، به شکل خودخوان هم می‌توانید آن‌ها را یاد بگیرید. فهرستی از ابزارهایی که باید یاد بگیرید، در زیر آمده است:

ابزار های طراحی گرافیک

  : برای خلق تصاویر و هنرهای بصری جذاب و خلاقانه
 • Illustrator: خلق تصاویر یا تایپوگرافی خلاقانه و متنوع به کمک اشکال و خطوط
 • Aftereffects: ویرایش تصاویر در یک محیط حرفه‌ای برای طراحی عمیق و دقیق‌تر
 • Premier: به کمک این ابزار می‌توانید تصاویر خود را به حرکت درآورید و به شکل انیمیشن نمایش دهید.
 • Audition: اضافه کردن صدای باکیفیت به تصاویر طراحی شده
 • XD: طراحی رابط کاربری وب‌سایت و اپلیکیشن
 • Indesign: ویژه صفحه‌آرایی کتاب و مجلات
حتما بخوانید: چگونه طراح گرافیک شویم؟

خلاقیت و تفکر طراحی گرافیکی

از دیگر موارد می‌توان به خلاقیت و تفکر طراحی گرافیکی اشاره کرد که در مسیر یادگیری گرافیک بسیار ضروری است. برای تقویت این ویژگی‌ها باید تمرین زیادی داشته باشید و آثار هنرمندان مختلف را بررسی کنید.

در پایان

در این مقاله به بررسی دنیای گرافیک پرداختیم و به این سوال پاسخ دادیم که طراحی گرافیک چیست و چه کاربردهایی دارد. شاید شما هم دوست داشته باشید به دنیای طراحان گرافیک وارد شوید و طرح‌های جذاب خلق کنید. قبل از هر چیزی باید از خود بپرسید که چقدر به خلاقیت و نوآوری علاقه دارید؟ ایده‌پردازی چطور؟ در ذهن شما رنگ‌ها و اشکال مختلف چه معنی می‌شوند؟ گرافیک نیازمند افراد دقیق و خلاق است. اگر این دو عنصر را به وفور در خود می‌بینید، پس ورودتان را به دنیای طراحان گرافیک تبریک می‌گوییم. به نظر شما یک طراح گرافیک برای اینکه بتواند آثار منحصر به فردی خلق کند، باید چه کارهای دیگری انجام دهد؟ نظرات خودتان را با ما به اشتراک بگذارید.

استفاده از ابزار گرافیکی

سوالات تستی مهارت کاربرد گرافیکی محتوای آموزشی دوازدهم هنرستان | نرم افزار Anime Studio pro

سوالات تستی مهارت کاربرد گرافیکی محتوای آموزشی دوازدهم هنرستان | نرم افزار…

تیم مدیریت گاما

آزمون سه فصل اول نرم افزار موهو MOHO

آزمون سه فصل اول نرم افزار موهو MOHO

تیم مدیریت گاما

سوالات تستی مهارت کاربرد گرافیکی محتوای آموزشی دوازدهم هنرستان | نرم افزار illustrator

سوالات تستی مهارت کاربرد گرافیکی محتوای آموزشی دوازدهم هنرستان | نرم افزار…

تیم مدیریت گاما

سوالات آزمون Illustrator نوبت دوم درس کاربر گرافیکی محتوای آموزشی دوازدهم هنرستان کاردانش شهید فرخ روز

سوالات آزمون Illustrator نوبت دوم درس کاربر گرافیکی محتوای آموزشی دوازدهم هنرستان…

آزمون کلاسی کاربرد گرافیکی محتوای آموزشی دوازدهم هنرستان هنر آفرینان | کار با Illustrator واحدکار 6 تا 10

آزمون کلاسی کاربرد گرافیکی محتوای آموزشی دوازدهم هنرستان هنر آفرینان | کار با Illustrator…

آزمون نوبت اول کاربرد گرافیکی محتوای آموزشی دوازدهم هنرستان ایثارگران شهید مدرس | دی 1399

آزمون نوبت اول کاربرد گرافیکی محتوای آموزشی دوازدهم هنرستان ایثارگران شهید مدرس…

آزمون نوبت دوم کاربرد گرافیکی محتوای آموزشی دوازدهم هنرستان امام علی اهواز | خرداد 1400

آزمون نوبت دوم کاربرد گرافیکی محتوای آموزشی دوازدهم هنرستان امام علی اهواز | خرداد…

آزمون آمادگی ترم دوم کاربر گرافیکی محتوای آموزشی پایه دوازدهم کامپیوتر | خرداد 1401

آزمون آمادگی ترم دوم کاربر گرافیکی محتوای آموزشی پایه دوازدهم کامپیوتر | خرداد 1401

جزوه آموزشی کاربرد گرافیکی محتوای آموزشی دوازدهم | کار با Illustrator

جزوه آموزشی کاربرد گرافیکی محتوای آموزشی دوازدهم | کار با Illustrator

سوالات امتحان عملی نوبت اول کاربرد گرافیکی محتوای آموزشی دوازدهم هنرستان هنر آفرینان | دی 1400

سوالات امتحان عملی نوبت اول کاربرد گرافیکی محتوای آموزشی دوازدهم هنرستان هنر آفرینان…

سوالات امتحان تئوری نوبت اول کاربرد گرافیکی محتوای آموزشی دوازدهم هنرستان هنر آفرینان | دی 1400

سوالات امتحان تئوری نوبت اول کاربرد گرافیکی محتوای آموزشی دوازدهم هنرستان هنر آفرینان…

پاسخ فعالیت‌ها و خودارزیابی های کتاب کاربرد گرافیکی محتوای آموزشی دوازدهم | کار با Illustrator

پاسخ فعالیت‌ها و خودارزیابی های کتاب کاربرد گرافیکی محتوای آموزشی دوازدهم | کار…

سوالات آزمون نوبت دوم کاربرد گرافیکی محتوای آموزشی (ایلستریتور و موهو) دوازدهم هنرستان بنت الهدی صدر | خرداد 1401

سوالات آزمون نوبت دوم کاربرد گرافیکی محتوای آموزشی (ایلستریتور و موهو) دوازدهم هنرستان…

استفاده از ابزار گرافیکی

طراحی و خدمات گرافیک پزشکی

مجلات تخصصی پزشکی و دندانپزشکی، طراحی و چاپ بروشور، کاتالوگ، پوستر، شاسی، بنرهای تبلیغاتی، طراحی نشانه و اوراق اداری

فیلم مطب

فیلم سالن انتظار مطب

استفاده بهینه از زمان انتظار بیماران و همراهان آنان جهت آموزش، اطلاع رسانی، معرفی خدمات مرکز درمانی و کاهش درک زمان انتظار برای آنان

فتوگرافی و فیلمبرداری اتاق عمل

تصویربرداری و فتوگرافی پزشکی

فیلمبرداری اتاق عمل، استفاده از ابزار گرافیکی فتوگرافی پزشکی، تهیه مستندات تصویری از پژوهش‌ها و تحقیقات پزشکی، فیلمبرداری از کنگره‌ها، سمینارها و همایش‌های پزشکی

سایت دندانپزشک

طراحی وب سایت

طراحی و پیاده سازی وب سایت های ریسپانسیو (واکنش گرا) با طراحی اختصاصی به صورت داینامیک و استاتیک

هدف ما در گروه طراحی و خدمات گرافیک پزشکی سون، آموزش و آگاهی بخشی به بیماران در زمینه خدمات پزشکی و دندانپزشکی است. جهت دست یابی به این مهم، ما اقدام به تولید محتوای آموزشی، علمی، تخصصی و سرگرم کننده در قالب فیلم سالن انتظار، مجله پزشکی، طراحی بروشور، کاتالوگ پزشکی و طراحی گرافیک و چاپ، درقالب های متوع و جذاب برای مخاطبین مطب یا مرکز درمانی شما نموده ایم که دقیق، کامل و در عین حال برای بیماران جذاب و قابل درک است. ارائه مفاهیم پیچیده درمان های پزشکی و دندانپزشکی به زبان ساده و قابل درک برای بیماران با استفاده از ابزارهای مختلف گرافیکی تخصص ماست.

خدمات ما

طراحی و بهینه سازی وب سایت: طراحی و پیاده سازی وب‌سایت‌های استاتیک و داینامیک، فروشگاه‌های اینترنتی، بهینه سازی وب‌سایت (SEO)، نرم‌افزار مدیریت مطب آنلاین و راه‌اندازی شبکه‌های اجتماعی و گسترش آن.

فتوگرافی پزشکی: از الزامات اولیه این فعالیت، تسلط کامل در استفاده از ابزار عکاسی همراه با شناخت کافی از حساسیت‌های کار در محیط‌های پزشکی و اتاق عمل می‌باشد. ثبت تصویری تحقیقات، پژوهش‌ها و نوآوری‌های شما.

طراحی و چاپ: با استفاده از ابزار قدرتمند طراحی گرافیک بیماران و مخاطبین شما درک بهتری از مراحل درمان و اقدامات لازم برای قبل، بعد و حین درمان خواهند داشت و از صرف زمان زیاد برای شرح درمان جلوگیری خواهد شد.

فیلم سالن انتظار: استفاده بهینه از زمان انتظار مراجعین (بیماران و همراهانشان) جهت معرفی خدمات مرکز درمانی شما و شرح مراحل درمان به زبان ساده در قالب فیلم.

تولید محتوا: تولید محتوای مرتبط و ارزشمند کار آسانی نیست و زمان و هزینه زیادی را می‌طلبد. اما از یاد نبرید که یک محتوای خوب منجر به این خواهد شد که مخاطب لحظه‌ای توقف کند، بخواند، فکر کند و به شکلی متفاوت رفتار کند.

مالتی‌مدیا: قادر است تا محیطی کاملا تعاملی را فراهم نماید تا در ضمن سرعت بالا در انتقال مطالب، امکان انتقال مطالب به صورت روان‌تر، قابل فهم‌تر و جذاب‌تر برای مخاطب فراهم باشد.

بازاریابی اینترنتی: اینترنت بعنوان یک رسانه هوشمند، پر قدرت و پر نفوذ با پوشش حداکثری، بستر بسیار مناسبی برای تبلیغات به شمار می‌رود و همواره آماده معرفی و تبلیغ خدمات شماست.

۱۰ ابزار طراحی گرافیک برای غیر طراحان

Favorite

ذخیره

خانه » مجله گرافیک » ۱۰ ابزار طراحی گرافیک برای غیر طراحان

10 ابزار طراحی گرافیک برای غیر طراحان

خوب ، اگر مشاغل آنلاین دارید یا با کارهای مرتبط با بازاریابی اینترنتی در ارتباط هستید ، ممکن است اهمیت طراحی گرافیک را بدانید. گرافیک اولین چیزی است که کاربران می بینند و این اولین تصور را در ذهن دیگران ایجاد می کند. با این حال ، طراحی گرافیک یک مهارت بدون شوخی است و می تواند برای کسانی که پیش زمینه عکاسی یا طراحی ندارند ، چالش برانگیز باشد.

شاید باور نکنید ، اما برخی از مشاغل از طراحان گرافیک حرفه ای برای تولید گرافیک چشم نواز مخصوص کسب و کار خود نیز پیشی می گیرند. با این حال ، به ویژه برای صاحبان مشاغل کوچک و افراد ، این چیزها می توانند واقعاً گران باشند. بنابراین ، با چنین مواردی مقابله کنید./ تصمیم گرفته ایم لیستی از بهترین ابزارهای طراحی گرافیک را برای غیر طراحان به اشتراک بگذاریم.

فرقی نمی کند که به یک ابزار طراحی گرافیک برای ایجاد اینفوگرافیک یا تصاویر بنر احتیاج داشته باشید ، بسیاری از ابزارهای طراحی گرافیکی با کاربرد آسان وجود دارد که می توانید از آنها استفاده کنید. بنابراین ، در این مقاله برخی از بهترین ابزارهای طراحی گرافیک برای افراد غیر طراح را ذکر کرده ایم.

۱۰ تا از بهترین ابزار های طراحی گرافیک برای غیر طراحان

برخی از ابزارهای طراحی گرافیک ذکر شده در مقاله ، مبتنی بر وب هستند و برخی دیگر به نصب نیاز دارند. بنابراین ، بیایید بهترین و محبوب ترین ابزار طراحی گرافیک را برای غیر طراحان بررسی کنیم.

۱. Canva

10 ابزار طراحی گرافیک برای غیر طراحان

این اولین ابزاری بود که من هنوز هم از آن استفاده می کنم. این یک برنامه آنلاین است که در حالی که کاربران می توانند از قالب های مختلف انتخاب کنند ، رابط کاربری درگ و کشیده دارد. تعدادی تصاویر گرافیکی شگفت انگیز وجود دارد که می توانند در این رابط ایجاد شوند و تنها چیزی که شما نیاز دارید این است که در مورد اصول رایانه ها بدانید. تصاویر خود را از طریق این پلتفرم ایجاد کرده و از آن برای اهداف خود استفاده کنید.

۲. Stencil

10 ابزار طراحی گرافیک برای غیر طراحان

اگر مایل باشید فقط روی ایجاد تصاویر و تبلیغات برای بستر رسانه های اجتماعی کار کنید ، این بهترین انتخاب شما خواهد بود. Stencil به طور خاص برای ایجاد بهترین گرافیک برای اهداف اشتراک گذاری اجتماعی و اهداف بازاریابی طراحی و ساخته شده است. Stencil تنها نیاز به کشیدن و رها کردن دارد، بنابراین حتی افراد غیر طراح نیز می توانند از این بستر برای کارهای خود استفاده کنند.

۳. Crello

10 ابزار طراحی گرافیک برای غیر طراحان

با بیش از ۳۳ قالب مختلف و تقریبا ۱۰ هزار تصویر و گرافیک مختلف ، این یک الگوی نهایی برای کسانی است که مایل به ایجاد چیزهای خاص هستند. با استفاده از این ابزار ، گرافیک ها را طراحی کنید که همه افراد را متحیر کند تا فکر می کنند تصویر یا گرافیک با استفاده از تکنیک های پیشرفته طراحی شده است.

۴. Piktochart

10 ابزار طراحی گرافیک برای غیر طراحان

این برنامه حاوی ۶۰۰ قالب طراحی اینفوگرافیک حرفه ای است که مناسب ترین برنامه آنلاین برای افرادی است که مایل به ایجاد اینفوگرافیک خیره کننده هستند. برای راحتی شما ، این سایت تعداد زیادی ابزار آسان برای استفاده دارد ، به طوری که ساخت هرگونه اینفوگرافیک نمی تواند یک کار بزرگ و زمان بر باشد.

۵. Snappa

10 ابزار طراحی گرافیک برای غیر طراحان

ابزار شگفت انگیز آنلاین ساده برای ایمیل ، وبلاگ ، تبلیغات نمایشی ، اینفوگرافیک و ایجاد پست های رسانه های اجتماعی ؛ اگر تنها تصاویر ساده و در عین حال خیره کننده معامله شما هستند ، نباید این ابزار سریع و ساده را از دست دهید. این امر به ایجاد بهترین طرح های گرافیکی کمک می کند که حتی افراد غیر طراح نیز بتوانند روی آن کار کنند. و همچنین شخصاً توسط من استفاده شده است که به من در ارائه کار با کیفیت به مشتریان کمک کرده است.

۶. Pixlr

پیکسلر برای کسانی است که به دنبال ساده ترین راه برای ویرایش عکس خود هستند. این یک ابزار مبتنی بر وب است که بیشتر به دلیل سادگی شناخته شده است. با Pixlr می توانید انتظار تنوع ویرایش عکس را داشته باشید. نکته جالب این است که پیکسلر نیز از لایه پشتیبانی برخوردار بوده و آن را شبیه به فتوشاپ می کند. بنابراین ، پیکسلر بهترین ابزار طراحی دیگری است که مبتدیان می توانند از آن استفاده کنند.

۷. LogoGarden

اگر به دنبال بهترین ابزار طراحی گرافیک برای طراحی لوگو هستید ، ممکن است LogoGarden بهترین انتخاب برای شما باشد. با استفاده از LogoGarden ، به راحتی می توانید تنها در چند دقیقه آرم های حرفه ای به وجود بیاورید. رابط کاربری LogoGarden کاملاً تمیز و منظم است و قطعاً بهترین سایت طراحی لوگو است که هم اکنون می توانید از آن بازدید کنید.

۸. Beam

10 ابزار طراحی گرافیک برای غیر طراحان

Beam یکی از بهترین و با رتبه های برتر طراحی گرافیک برای ایجاد نمودار است. نکته جالب در مورد Beam این است که به کاربران امکان می دهد از بین چندین نوع نمودار و پالت رنگی مختلف را انتخاب کنند. جدا از آن ، کاربران همچنین می توانند داده های نمودار را در صفحه گسترده ویرایش کنند. بنابراین ، Beam یکی دیگر از بهترین ابزارهای مبتنی بر وب برای تهیه نمودار است.

۹. Tailor Brands

10 ابزار طراحی گرافیک برای غیر طراحان

خوب ، Tailor Brands به خاطر سازنده آرم های AI و گزینه های طراحی بنر رسانه های اجتماعی شناخته شده است. Tailor Brands برنامه ای رایگان ندارد ، اما با برنامه حق بیمه ، کلیه الزامات طراحی گرافیک شما را برآورده می کند. برنامه ها نیز با قیمت مناسب در دسترس هستند. بنابراین ، Tailor Brands یکی دیگر از بهترین ابزارهای طراحی گرافیک است که هم اکنون می توانید از آنها استفاده کنید.

۱۰. ColorZilla

اگر به دنبال ابزاری مبتنی بر وب هستید تا نیازهای مربوط به رنگ خود را برآورده سازید ، ممکن است ColorZilla بهترین انتخاب برای شما باشد. ColorZilla دارای یک ژنراتور شیب ، جمع کننده رنگ و بسیاری از ویژگی های دیگر است. با استفاده از ColorZilla می توانید رنگ های وب را به راحتی شناسایی کنید ، شیب های جدید و منحصر به فردی را ایجاد کنید و …

 • همچنین بخوانید : ۱۰ گزینه برای ویرایش عکس آنلاین

سرانجام ، پس از خواندن این مقاله ، شما با ۱۰ ابزار طراحی گرافیک آشنا شده اید که حتی افراد غیر طراح نیز می توانند از آنها برای ساخت تصاویر گرافیکی خیره کننده ، آرم و غیره استفاده کنند. اگر می دانید ابزار دیگری مانند این ها وجود دارد ، به ما اطلاع دهید.اشتراک گذاری

دیدگاه شما

اولین دیدگاه را شما ارسال نمایید.