انواع آنالیزها


آنالیز خلوص فلزات بیلت آلومینیوم

انواع آنالیزها

نتایج جستجو برای: روشهای آنالیز حساسیت

تعداد نتایج: 77759 فیلتر نتایج به سال:

مقایسه حساسیت و ویژگی روشهای تشخیصی توکسوپلاسموز براساس سنجش

Background & Aim: Toxoplasmosis is a common disease between human and animal with an extensive distribution. It is caused by the parasitical protozoan Toxoplasma gondii. Most clinical laboratories have problems with the diagnosis of toxoplasmosis. The aim of this study is the comparison of sensitivity and specificity of conventional and unconventional methods in the diagnosis of Toxoplasmos.

میزان‏سازی دقیق شکل مودهای آنالیز مودال محیطی با استفاده از آنالیز حساسیت

امروزه با اندازه‏گیری پاسخ سازه‏هایی نظیر پل‏ها، برج‏ها و ساختمان‏ها که امکان تحریک و یا اندازه‏گیری نیروهای وارد به آن‏ها وجود ندارد، می‏توان خصوصیات دینامیکی آن‏ها را شناسایی کرد. بدلیل اندازه‏گیری پاسخ سازه، این روش‏ها با عنوان آنالیز مودال فقط پاسخ یا آنالیز مودال محیطی شناخته می‏شوند. یکی از مشکلات مهم این روش‏ها، میزان نبودن شکل مودهای حاصل از آنالیز است. شکل مودهای میزان شده برای اجرای ت.

تعیین دمای سطح متحرک با استفاده از آنالیز حساسیت

شبیه‌سازی و آنالیز حساسیت ارتعاشات غیرخطی حرکت غلت شناور

در این تحقیق، حرکت غیر خطی غلت کشتی‌ها مورد مطالعه قرار گرفته است. پس از بدست آوردن معادله بی بعد حاکم بر حرکت حول محور طولی شناور، روش مقیاس های چندگانه برای حل معادله غیرخطی به کاربرده شده است. معادله حرکت در دو حالت بدون تحریک و با تحریک هارمونیک مورد بررسی قرار گرفته است. به منظور اعتبار سنجی پاسخ های بدست آمده به روش مقیاس های چندگانه، پاسخ بدست آمده برای یک نمونه در هر دو حالت ، با حل عدد.

آنالیز حساسیت فرایند گرمایش تشعشی ( از کف ) در ساختمان

در این مقاله اثر پارامترهای مختلف را بر روی زمان گرم شدن یک اتاق بر اثر گرمایش کفی از طریق حل زمانی معادلات انتقال حرارت با در نظر گرفتن مکانیزم های هدایت ، جابجایی و تشعشع در سه نقطه کف ، وسط و بالای اتاق به کمک مدل سازی اجزا محدود و حل مساله انتقال حرارت به کمک نرم افزار ANSYS انجام شده است . در مدل در انواع آنالیزها نظر گرفته شده حرارت از لوله های آب به کمک مکانیزم هدایت به سطح منتقل می شود و انتقال حرار.

آنالیز حساسیت سیستمهای مکانیکی چندجسمی

در سیستم های مکانیکی چند جسمی، بررسی تأثیر پارامترهای اینرسی بر روی رفتار دینامیکی سیستم ها از اهمیت ویژه ای برخوردار است. به طور معمول می توان معادلات حرکت چنین سیستم هایی را بر حسب پارامترهای اینرسی به صورت خطی بازنویسی کرد. نکته قابل توجه در رابطه با این سیستم ها این است که به دلیل وجود قید های سیستم، میزان تأثیر گذاری هر کدام از پارامترهای اینرسی بر روی رفتار دینامیکی سیستم کاملاً متفاوت می .

میزان‏سازی دقیق شکل مودهای آنالیز مودال محیطی با استفاده از آنالیز حساسیت

امروزه با اندازه‏گیری پاسخ سازه‏هایی نظیر پل‏ها، برج‏ها و ساختمان‏ها که امکان تحریک و یا اندازه‏گیری نیروهای وارد به آن‏ها وجود ندارد، می‏توان خصوصیات دینامیکی آن‏ها را شناسایی کرد. بدلیل اندازه‏گیری پاسخ سازه، این روش‏ها با عنوان آنالیز مودال فقط پاسخ یا آنالیز مودال محیطی شناخته می‏شوند. یکی از مشکلات مهم این روش‏ها، میزان نبودن شکل مودهای حاصل از آنالیز است. شکل مودهای میزان شده برای اجرای ت.

مقایسه حساسیت و ویژگی روشهای تشخیصی توکسوپلاسموز براساس سنجش

محمدجواد غروی, m.j. qaravi, faculty of medicine, cro. h. ourmazdi, faculty of medicine, cro. b. gharegoozlo, faculty of medicine, . e.s. roeein tan, faculty of medicine.

زمینه و هدف: توکسوپلاسموز از جمله بیماری های مشترک انسان و حیوان است که انتشار وسیعی دارد و در اثر آلودگی به تک یاخته انگلی توکسوپلاسماگوندی(toxoplasma gondi) ایجاد می شود. اکثر آزمایشگاه های تشخیص طبی، در تشخیص این بیماری با مشکلاتی روبه رو هستند. هدف از انجام این مطالعه، مقایسه حساسیت و ویژگی روشهای تشخیصی متداول و غیرمتداول توکسوپلاسموز براساس سنجش igg و igm و معرفی برترین روش می باشد. روش ب.

فرآیند خوردگی و انواع آن- آنالیز تخصصی اتولب (Autolab)

فرآیند خوردگی باعث خراب شدن یا تخریب فلز می شود. متداول ترین نمونه خوردگی تشکیل زنگ زدگی روی فولاد است. بیشتر پدیده های فرآیند خوردگی از ماهیت الکتروشیمیایی بوده و حداقل از دو واکنش روی سطح فلز خورنده تشکیل شده است. یکی از واکنش ها اکسیداسیون است (مثلاً انحلال آهن) که به آن واکنش جزئی آندی نیز گفته می شود.

مورد دیگر یک واکنش کاهش (به عنوان مثال، کاهش اکسیژن) است و به آن واکنش جزئی کاتدی گفته می شود. محصولات واکنشهای الکتروشیمیایی می توانند به صورت غیر الکتروشیمیایی با یکدیگر واکنش نشان دهند و محصول نهایی (انواع آنالیزها انواع آنالیزها به عنوان مثال زنگ زدگی) را تشکیل دهند. به عنوان مثال، خوردگی آهن برای تشکیل زنگ زدگی مطابق با واکنش کلی زیر می باشد:

2 Fe + 2H2O → 2Fe (OH)2

این واکنش شامل انحلال آهن ، کاهش اکسیژن و تشکیل زنگ است:

(Fe → Fe 2+ +2 e- (anodic

(2H2O + O2 + 4 e- → 4 OH – (cathodic

(Fe 2+ + 2 OH – → Fe (OH)2 (chemical

انواع فرآیند خوردگی
فرآیند خوردگی یکنواخت

فرآیند خوردگی یکنواخت با حمله خوردگی انجام می شود که در کل به طور مساوی منطقه یا بخش بزرگی از مساحت فلز، مورد حمله قرار می گیرد. خوردگی یکنواخت باعث از بین رفتن مواد تا خرابی می انواع آنالیزها شود. این گسترده ترین شکل خوردگی است که مشاهده می شود.

فرآیند خوردگی حفره ای

فرآیند خوردگی حفره ای نوعی خوردگی موضعی است که توسط آن حفره در مواد تولید می شوند. آسیب خوردگی حفره ای خطرناک تر از خوردگی یکنواخت محسوب می شود زیرا پیش بینی آن دشوارتر است. محصولات خوردگی غالباً حفره ها را می پوشانند که تشخیص آنها اغلب بسیار مشکل است. یک حفره باریک و کوچک با حداقل ضایعات فلزی سرتاسر می تواند به شکست کامل سیستم مهندسی منجر شود.

فرآیند خوردگی شکاف

فرآیند خوردگی شکاف یک نوع خوردگی موضعی است که در صورت وجود محلول راکد در یک شکاف کوچک (میکرو) رخ می دهد. تغییر شیمی موضعی در شکافها (مناطق محافظ) مانند مواردی که در زیر واشرها، مواد عایق کاری، رسوبهای سطحی، پوششهای جداشده، نخها، اتصالات دامنه و بستها ایجاد می شود، می تواند منجر به خوردگی شکاف شود.

فرآیند خوردگی گالوانیک

خوردگی گالوانیک به آسیب خوردگی ناشی از زمانی که دو ماده غیر متفاوتی در یک الکترولیت خورنده همراه هستند، اشاره دارد. خوردگی گالوانیک هنگامی رخ می دهد که دو (یا بیشتر) فلز متفاوت با آب در تماس با برق قرار بگیرند. هنگامی که یک زوج گالوانیک تشکیل می شود، یکی از فلزات موجود در زوج تبدیل به آند می شود و خوردگی نسبت به تنهایی سریعتر است و در حالی که دیگری به کاتد تبدیل می شود و خوردگی نسبت به تنهایی کندتر می شود. هر (یا هردو) فلز در این زوج ممکن است به خودی خود در آب دریا می تواند خوردگی داشته باشند یا می تواند خوردگی نداشته باشد.

فرآیند خوردگی میکروبیولوژیکی (MIC)

خوردگی میکروبیولوژیکی یا MIC به خوردگی ناشی از ارگانیسم های بیولوژیکی یا میکروب ها اشاره دارد. این میکروب ها براساس خصوصیات متداول مانند محصولات جانبی آنها (به عنوان مثال، تولید لجن) یا ترکیباتی که بر آنها اثر می گذارند (یعنی اکسید کننده گوگرد) طبقه بندی شده اند. همه آنها بر اساس میزان اکسیژن مورد نیاز در یکی از دو گروه قرار می گیرند. یکی هوازی (به اکسیژن احتیاج دارد) مانند باکتری های اکسید کننده گوگرد و دیگری بی هوازی (نیاز کم به اکسیژن یا نیاز به اکسیژن ندارد) مانند باکتری های کاهنده سولفات.

انواع آنالیزها

0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000396_orig.jpg

آینه جم؛بزرگترین مرکز کالیبراسیون و احیا انواع آنالیزها و سنسورهای رطوبت در ایران با حضور رییس طرح های کلان فناوری معاونت علمی ریاست جمهوری و جمعی و از مدیران منطقه ویژه پارس راه اندازی شد

به گزارش آینه جم به نقل از پایگاه اطلاع رسانی منطقه ویژه پارس، آزمایشگاه کالیبراسیون آنالیزهای رطوبت به عنوان یکی از طرح های کلان کشور در سازمان منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس راه اندازی شد.

این طرح با حمایت معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری‏،سازمان منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس ‏،پارک علم و فناوری خلیج فارس بوشهر و مجتمع گاز پارس جنوبی و با هدف صرفه جویی در زمان و خروج ارز از کشور در عسلویه به عنوان پایتخت انرژی ایران راه اندازی شد.

به گفته مجری این طرح، راه اندازی این آزمایشگاه در منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس که حجم عظیمی‏ از پاللایشگاه های گازی و مجتمع های پتروشیمی در خود جای داده از اهمیت ویژه ای برخوردار است که می تواند علاوه بر صرفه جویی در زمان کیفیت محصولات تولیدی پالایشگاه ها را تضمین نماید .

آزمایشگاه کالیبراسیون آنالیزهای رطوبت منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس به عنوان اولین آزمایشگاه موجود در ایران و خاورمیانه است که می تواند نیاز کشورهای منطقه به ارایه اینگونه خدمات مرتفع سازد.جلوگیری از خروج سالانه 50 میلیون دلار ارز از کشور از دیگر انواع آنالیزها مزیت های راه اندازی این آزمایشگاه در ایران است.

پیمان صالحی رییس طرح های کلان معاون علمی و فناوری ریاست جمهوری در آیین افتتاح این آزمایشگاه با بیان انواع آنالیزها تداوم حمایت از شرکت های دانش بنیان گفت: سیاست دولت تدبیر و امید حمایت از نخبگان برای تولید مصحولات و خدمات دانش بنیان است زیرا در نهایت به ارتقای کیفیت محصولات و خدمات می انجامد ضمن اینکه کشور نیز در این زمینه بی نیاز خواهد شد.

وی تاکید کرد: استاندارد بودن محصولات و خدمات ارایه شده از اولویت بالایی برخوردار است و خوشبختانه با راه اندازی این طرح در زمان و خروج ارز از کشور صرفه جویی خواهد شد.

خشایار پور شاهینی رییس پژوهش و فناوری سازمان منطقه ویژه پارس نیز گفت: حمایت از شرکت های دانش بنیان از مهمترین ماموریت های محوله از سوی مدیر عامل سازمان منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس به این مجموعه است که با حمایت های لازم این مجموعه راه اندازی شد.

وی تاکید کرد: ایجاد بازار کار برای شرکت های دانش بنیان و فراهم آوردن بسترهای مناسب برای حضور و همکاری شرکت های مستقر در منطقه با این شرکت ها از دیگر ماموریت های پژوهش و فناوری است که این موضوع با جدیت دنبال می شود.

آنالیز مواد اصلی و سازنده سبوس گندم

پوسته پسته آسیاب شده

از آنالیز سبوس گندم که مغذی برای خوراک دام و طیور می باشد می توان به مواد اصلی و سازنده, عناصر معدنی, اسید های چرب, ویتامین ها و رنگدانه های آن اشاره کرد.

سبوس به لایه نرم و چسبیده به دانه غلات می گویند که از منابع تامین کننده پروتئین و انرژی جیره می باشد که قیمت مناسبی هم دارد و از لحاظ تولیدی به دو صورت ریز و درشت تولید شده و مورد مصرف قرار می گیرد.

سبوس گندم برای خوراک دام از ماده غذایی رایج پر مصرف در جیره غذایی آنها می باشد و می توان به صورت روزانه تا 25% از این ماده غذایی مغذی برای خوراک آنها استفاده کنید.

تجزیه تحلیل نمونه اصلی و سازنده سبوس گندم:

ماده خشک 86.9
پروتئین خام 15.3
فیبر خام 9.2
چربی خام 3.3
خاکستر 4.8
خاکستر نامحلول 0.1
NDF 39.6
ADF 11.8
لیگنین 3.4
نشاسته 19.4
قندها 6.9
انرژی ناخالص 3930

آنالیز سبوس گندم

آنالیز عناصر معدنی سبوس گندم

این محصول جانبی از سبوس تشکیل شده و بسیار خوش طعم و دارای کلسیم کم می باشد ولی مقدار فسفر آن به نسبت سایر غلات زیاد بوده.

کلسیم 1.2
فسفر 9.5
فسفر فیتاته 7.6
منیزیم 3.6
پتاسیم 11.7
سدیم 0.07
کلر 0.8
گوگرد 1.9
منگنز 111
فلز روی 76
مس 11
آهن 143
سلنیوم 0.4

آنالیز اسید های چرب سبوس

اسید لوریک 0.02
اسید میریستیک 0.04
اسید پالمیتیک 4.7
اسید پالمتیولیک 0.1
اسید استئاریک 0.2
اسید اولئیک 4
اسید لینولئیک 14.7
اسید لینولنیک 1.5
اسید آراشیویدیک 0.05
اسید ایکوزنوئیک 0.3
اسید اروسیک 0.1
اسید های چرب 2.6

آنالیز ویتامین ها و رنگدانه های سبوس گندم

از خواص سبوس گندم می توان به میزان بالا ویتامین گروه B به خصوص ویتامین های B1 و B2 و B6 اشاره کرد.ویتامین های گروه A,E و K هم در پودر گوشت موجود می باشد که در جدول زیرا میزان آنها را مشاهده می کنید.

هر کدام از انواع آنالیزها این ویتامین ها در جیره نقش تاثیر گذاری در شکل گیری اندام های بدن حیوان دارد.

معرفی کامل بیلت آلومینیم، انواع و کاربرد آن + آنالیز آلیاژهای بیلت آن

معرفی کامل بیلت آلومینیم، انواع و کاربرد آن

در میان محصولات آلومینیوم، شمشال یا بیلت آلومینیوم (Aluminium Billet ) کاربردهای خاصی دارد که در این مقاله به آن می‌پردازیم.

بیلت آلومینیم چیست؟

شمشال یا بیلت آلومینیوم (Aluminium Billet ) از محصولات نیمه ساخته ریخته‌گری آلومینیوم است که از شمش آلومینیوم بدست می‌آید. این محصول باتوجه به صنایع و کاربرد سفارش مشتریان در انواع گروه‌های آلیاژی کارپذیر طبق استاندارد بین‌المللی AA و در قطرهای مختلف و به روش ریخته‌گری پیوسته یا DC تولید می‌شود و معمولا در صنایع اکستروژن پرکاربرد هستند.

ریخته‌گری پیوسته DC

ریخته‌گری پیوسته DC

ریخته‌گری پیوسته DC

فرآیند ریخته‌گری پیوسته (ریخته‌گری DC) که برای تولید بیلت‌های اکستروژن آلومینیوم کاربرد دارد، در سال ۱۹۳۳ در صنایع گسترش پیدا کرد. در ریخته‌گری DC، آلومینیوم مذاب در قالب انواع آنالیزها آب‌گرد با عمق کم ریخته می‌شود. این قالب عموما سطح مقطعی دایره‌ای دارد و در اطراف آن آب یا روغن جریان دارد و آلومینیومی که مذاب شده به داخل آن ریخته می‌شود. قسمت زیرین قالب، به هنگام شروع انجماد مذاب در قالب (دامی) با سرعت کنترل شده‌ای شروع به پایین رفتن می‌کند و آب بر روی سطح تازه منجمد شده بیلت در حال خروج از قالب پاشیده می‌شود.

با پیشرفت صنعت و فناوری استفاده از ماشین‌های ریخته‌گری DC بزرگتر با سیستم‌های کنترلی برنامه‌پذیر افزایش یافته‌است. این انواع آنالیزها ماشین آلات پیشرفته‌تر با استفاده از حسگرها و نرم افزارهای کامپیوتری سیستم‌های خودکار امکان کنترل پارامترهای متعدد ریخته‌گری را برای متصدی مربوطه فراهم می‌کند.

آلیاژها و اندازه بیلت‌های مختلف نیازمند قالب‌های متفاوت هستند.

فرآیند ریخته‌گری پیوسته (DC)

در فرآیند ریخته‌گری بیلت آلومینیوم، شمش آلومینیوم و سایر عناصر تشکیل دهنده آلیاژ مورد نظر در ابتدا وارد کوره می‌شود. فلز مذاب باید به بخش‌های مختلفی از جمله گاززدایی، فیلتراسیون و انجماد منتقل شود که اینکار به طور ایمن و با استفاده از آسترهای نسوز انجام می‌شود. فلز مذاب درون کوره از طریق راهگاه‌های انتقال و توزیع مذاب که با آسترهای نسوزی که در قسمت‌های مختلف سیستم قرار گرفته‌اند، به واحد گاززدایی و سپس به واحد فیلتراسیون و در انتها به واحد انجماد با استفاده از مبردهای مستقیم عمودی (DC) منتقل می‌‌شود. استفاده از ریخته‌گری DC نسبت به روش‌های دیگر مانند ریخته‌گری با انواع آنالیزها قالب تکبار دارای فواید و مزایایی است. این مزایا به ویژه برای تولید آلیاژهای پر استحکامی مانند سری‌های ۲۰۰۰ و ۷۰۰۰ از اهمیت بسیاری برخوردار است. در ادامه برخی از این مزایا را مرور می‌کنیم.

  • جدایش فازی در کمترین مقدار
  • امکان تولید بیلت‌های بزرگ
  • کم ترین میزان ترک در آلیاژهای پر استحکام ایجاد می‌شوند
  • مواد مذاب با سرعت بسیار کمی وارد می شوند که مشکلات بسیار کمی ایجاد می‌شود.

کیفیت بیلت آلومینیوم به طور مستقیم و غیر مستقیم بر بهره وری و کیفیت محصول اکستروژن اثر دارد.

کوره روتاری

یکی از بهترین کوره‌های مورد استفاده صنایع تولید بیلت آلومینیوم، کوره روتاری است که استفاده از آن برخی مزایا را به دنبال دارد.

محصولی با آلیاژهای یکنواخت و همگن

کوره ذوب روتاری حرکت دورانی دارد و باعث می‌شود تا آلیاژ سازی به صورت کاملا یکنواخت و همگن صورت پذیرد.

عاری از پسماند

این کوره توسط دو جک هیدرولیک تخلیه کامل می‌شود. لذا هیچ گونه پسماند یا آلودگی در کوره باقی نمانده برای ریخت بعدی کاملا پاک است.

انعطاف در تولید

کوره ذوب DC روتاری، به صورت همزمان قابلیت تولید چندین سایز متفاوت از بیلت را دارد.

انواع بیلت آلومینیوم

انواع بیلت آلومینیوم

انواع بیلت آلومینیوم

بیلت وارداتی

مانند بیلت‌های وارداتی از شرکت‌های دو بال، روسال، تالکو و …

بیلت استاندارد

محصولات ایرالکو و المهدی بیلت استاندارد هستند که در بازار صنایع با نام بیلت استاندارد نیز شناخته شده‌اند.

بیلت DC

بیلت‌های تولید شده از آلومینیوم مذاب به روش ریخته‌گری DCیا Casting chill Direct و معمولا به دلیل تفاوت‌هایی که با محصولات شرکت‌های المهد و ایرالکو دارند برای نامیدن آن‌ها از این نام استفاده می‌شود.

بیلت ذوب مجدد یا تبدیلی

بیلت‌هایی هستند که از ذوب مجدد ضایعات آلومینیوم تولید می شوند. مهم‌ترین مشکلی که این بیلت‌ها دارند این است که، آلیاژبندی صحیح آنها به سادگی ممکن نیست.

آنالیز خلوص فلزات بیلت آلومینیوم

در تولید بیلت آلومینیوم از شمش آلومینیوم با خلوص متفاوت استفاده می‌شود که در جدول زیر اطلاعات برخی از آن‌ها را می‌توانید ببینید.

آنالیز خلوص فلزات بیلت آلومینیوم

آنالیز خلوص فلزات بیلت آلومینیوم

نام‌های تجاری

شرکت‌های فراوانی در زمینه تولید محصولات آلومینیوم و بیلت آلومنیوم فعالیت دارند که در ادامه برخی از آن‌ها را معرفی می‌کنیم.

شرکت آلوم متال

شرکت آلومتال از سال 1383 در زمینه تولید و فروش محصولات آلومینیوم حوزه اکستروژن و خدمات گسترده دیگر از جمله مواد اولیه فعالیت دارد.

شرکت ایراک

شرکت تولیدی آلومینیوم ایراک یکی از تولیدکنندگان ملی در حوزه صنعت آلومینیوم ایران است که بخشی از نیاز صنایع زیر ساختی در کشور به محصولات و مقاطع آلومینیومی را تولید و با بومی سازی بسیاری از محصولات در کارخانه‌های خود، و نیاز به واردات آنها را برآورده سازد.

شرکت ایرالکو یا آلوم پرشین

شرکت آلوم پرشین از سال 1384 تا کنون مشغول به فعالیت است. فعالیت‌های این شرکت در زمینه واردات، تهیه، توزیع و تامین مواد مورد نیاز صنعت آلومینیومی است.اشتراک گذاری

دیدگاه شما

اولین دیدگاه را شما ارسال نمایید.