نحوه معامله اوراق بهادار


نحوه معامله اوراق بهادار

تاریخ آخرین بروزرسانی: ۲۳ فروردین ۱۴۰۰

دستورالعمل اجرایی نحوه انجام معاملات اوراق بهادار

در بازار پایه فرابورس ایران

(مصوب ۱۰ اردیبهشت ۱۳۹۰ هییت مدیره سازمان)

این دستورالعمل در راستای اجرای تبصره «ب» ماده ۹۹ قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران در ۱۴ ماده و ۴ تبصره در تاریخ ۱۰اردیبهشت۱۳۹۰ به تصویب هییت مدیره سازمان بورس و اوراق بهادار رسید.

ماده ۱. اصطلاحات و واژه هایی که در ماده ۱ قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران مصوب آذرماه ۱۳۸۴مجلس شورای اسلامی و دستورالعمل اجرایی نحوه انجام معاملات اوراق بهادار در فرابورس ایران مصوب ۱۷بهمن ۱۳۸۸ هییت مدیره سازمان بورس و اوراق بهادار و اصلاحات بعدی آن تعریف شده اند، به همان مفاهیم در این دستورالعمل به کار رفته اند. واژه های دیگر دارای معانی زیر می باشند:

۱- بازار پایه: از جمله بازارهای فرابورس است که معاملات آن براساس ضوابط این دستورالعمل انجام می شود.

۲- دستورالعمل اجرایی نحوه انجام معاملات: دستورالعمل اجرایی نحوه انجام معاملات اوراق بهادار در فرابورس ایران مصوب ۱۷بهمن۱۳۸۸ هییت مدیره سازمان بورس و اوراق بهادار و اصلاحات بعدی آن است.

۳- مرحله نظارت: دوره زمانی پس از حراج تک قیمتی است که طی آن فرابورس اقدام به بررسی و تایید معاملات انجام شده می نماید.

ماده ۲. انجام معاملات اوراق بهادار در بازار پایه منوط به درج نام اوراق بهادار در فهرست اوراق بهادار بازار پایه فرابورس می باشد.

ماده ۳. عرضه اولیه اوراق بهادار در بازار پایه به روش بازگشایی نماد موضوع فصل یازدهم دستورالعمل اجرایی نحوه انجام معاملات انجام می شود. کلیه وظایف و اختیارات هییت پذیرش در این خصوص به کمیته عرضه واگذار می گردد.

ماده ۴. معاملات اوراق بهادار مورد معامله در بازار پایه، روزانه با انجام پنج حراج تک قیمتی پی در پی با مراحل زیر انجام می شود:

۱-۱- مرحله پیش گشایش؛

۱-۲– مرحله حراج تک قیمتی؛

تبصره – طول زمان هریک از مراحل فوق و دامنه نوسان قیمت در معاملات بازار پایه توسط هییت مدیره فرابورس تعیین می گردد.

ماده ۵. در بازار پایه صرفاً سفارش محدود قابل اجرا بوده و استفاده از کد معاملات گروهی نیز در این بازار مجاز نمی باشد.

ماده ۶. در صورتی که ظن دست کاری قیمت یا استفاده از اطلاعات نهانی در معاملات بازار پایه وجود داشته باشد، فرابورس می تواند معاملاتی را که با نوسان غیرعادی قیمت یا حجم غیرعادی انجام شود، تایید ننماید.

ماده ۷. معاملات عمده بازار پایه به صورت عرضه یکجا و در بازار سوم فرابورس انجام شده و تابع مقررات آن بازار می باشند.

تبصره ۱– بلوک های سهام شرکت های مورد عرضه در بازار پایه که بیشتر از ۱۰۰ هزار سهم و کمتر از حد نصاب معاملات عمده باشند با درخواست کارگزار عرضه کننده و پس از موافقت کمیته عرضه، در بازار سوم فرابورس قابل عرضه می باشند.

تبصره ۲- در صورتی که بخشی از سهام شرکت های مورد عرضه در بازار پایه دارای امتیاز خاص یا محدودیت ویژه ای باشند و بنا به تشخیص کمیته عرضه معامله آن در بازار خرد امکان پذیر نباشد، معاملات آن بخش با هر حجمی در بازار سوم فرابورس انجام خواهد شد.

ماده ۸. نماد معاملاتی اوراق بهادار مورد معامله در بازار پایه حداقل یک روز قبل از برگزاری مجامع عمومی صاحبان سهام و قبل از برگزاری جلسه هییت مدیره ای که طی آن مقرر است درخصوص اختیارات تفویض شده توسط مجمع عمومی فوق العاده در خصوص افزایش سرمایه تصمیم گیری شود، متوقف می گردد.نحوه معامله اوراق بهادار

ماده ۹. در صورت عدم اظهار نظر یا اظهار نظر مردود حسابرس نسبت به صورت های مالی سالیانه و میان دوره ای، حسب تشخیص فرابورس یا سازمان نماد معاملاتی اوراق بهادار مورد معامله در بازار پایه فرابورس متوقف می گردد.

ماده۱۰. بازگشایی نمادهای متوقف شده مطابق مواد ۸ و ۹ این دستورالعمل تابع ضوابط دستورالعمل اجرایی نحوه انجام معاملات می باشد.

ماده ۱۱. درصورتی که معاملات اوراق بهادار در بازار پایه مظنون به استفاده از اطلاعات نهانی یا دستکاری قیمت باشد، فرابورس می تواند راساً یا به موجب اعلام سازمان نماد معاملاتی اوراق بهادار را متوقف نماید. بازگشایی نماد معاملاتی پس از بررسی های لازم حسب مورد به تشخیص فرابورس یا سازمان خواهد بود.

ماده ۱۲. انجام معامله توافقی سهام مورد معامله در بازار پایه با موافقت کمیته عرضه امکان پذیر است. جهت انجام معامله توافقی کارگزار باید اسامی خریدار و فروشنده را به همراه حجم و قیمت اوراق بهادار به فرابورس ارایه نماید. در صورت موافقت کمیته عرضه معامله مورد درخواست توسط کارگزار در سامانه معاملاتی ثبت می شود.

تبصره– در صورت موافقت کمیته عرضه، معاملات توافقی می تواند در خارج از دامنه نوسان قیمت بازار پایه انجام شود.

ماده۱۳. درخصوص انتشار اطلاعات معاملات اوراق بهادار در بازار پایه، اطلاعات موضوع موارد ۳ ،۵ ،۶ ،۷ ، ۸ ، ۹، ۱۰و۱۱ بند «الف» و موارد ۱، ۴، ۵ بند «ب» ماده ۲ دستورالعمل انتشار اطلاعات معاملات توسط فرابورس ایران (شرکت سهامی عام) قابل انتشار نمی باشد.

ماده ۱۴. معاملات بازار پایه درخصوص موارد تصریح نشده در این دستورالعمل، تابع مقررات مرتبط در دستورالعمل اجرایی نحوه انجام معاملات و سایر مصوبات هییت مدیره سازمان می باشد.

دستورالعمل اجرایی نحوه انجام معاملات اوراق بهادار در فرابورس اصلاح شد

دستورالعمل اجرایی نحوه انجام معاملات اوراق بهادار در فرابورس اصلاح شد

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، شرکت فرابورس ایران با انتشار اطلاعیه‌ای موارد اصلاحی در دستورالعمل اجرایی نحوه انجام معاملات بهادار در فرابورس ایران را اعلام کرد.

براساس این اطلاعیه، تغییرات دستورالعمل یادشده به شرح زیر است:

* ماده دوازده مکرر یک دستورالعمل اجرایی نحوه انجام معاملات اوراق بهادار در فرابورس ایران و تبصره‌های ذیل آن حذف شد.

* ماده دوازده مکرر دو دستورالعمل اجرایی نحوه انجام معاملات اوراق بهادار در فرابورس ایران به شرح زیر اصلاح شد:

در صورتیکه قیمت پایانی سهم طی 15 روز معاملاتی متوالی در دامنه عادی نوسان قیمت، بیش از 50 درصد افزایش داشته باشد، فرابورس موظف است در اولین زمان ممکن از لحاظ فنی نماد معاملاتی را متوقف کرده و از ناشر درخواست برگزاری کنفرانس اطلاع‌رسانی کند. نماد معاملاتی حداکثر 2 روز کاری پس از توقف نماد معاملاتی با محدودیت دامنه نوسان بازگشایی خواهد شد.

در صورتیکه قیمت پایانی سهم طی 15 روز معاملاتی متوالی در دامنه عادی نوسان قیمت، بیش از 30 درصد کاهش داشته باشد، فرابورس موظف است در اولین زمان ممکن از لحاظ فنی نماد معاملاتی را متوقف کرده و از ناشر درخواست برگزاری کنفرانس اطلاع‌رسانی کند. نماد معاملاتی حداکثر 2 روز کاری پس از توقف نماد معاملاتی با محدودیت دامنه نوسان بازگشایی خواهد شد.

براساس این اطلاعیه، سایر مواردی که به آن اشاره نشده است، به قوت خود باقی است.

نحوه انجام معاملات در بورس و فرابورس به همراه دستورالعمل و تخلفات

در این قسمت از مقاله می خواهیم درباره ی نحوه انجام معاملات در بورس که بسیار مهم است صحبت کنیم، برای کسب اطلاعات بیشتر تا انتهای مطالب همراه ما باشید.

نحوه انجام معاملات در بورس کالا

نحوه انجام معاملات در بورس برای سهامداران بسیار مهم و حائز اهمیت است، به طوری که اگر روش معامله را ندانند ممکن است در این زمینه بسیار ضرر کنند. بنابراین کارشناسان توصیه کرده اند که افرادی که می خواهند در این زمینه فعالیت کنند، ابتدا باید دانش آن را داشته باشند.

خیلی افراد برایشان سوال پیش می آید که چگونه می توانند راه و روش فعالیت در بورس را یاد بگیرند؟ باید بگوییم که برای یادگیری بورس این افراد می توانند از کتاب ها و مقالات استفاده کنند. هم چنین می توانند در کلاس های بورس ثبت نام کنند، با شیوع ویروس کرونا این کلاس ها به صورت آنلاین نیز تشکیل می شود و هم چنین خیلی از سایت های داخلی و خارجی مطلب هایی درباره ی آموزش بورس گذاشته اند.

به هر حال توصیه ما این است که برای این که سرمایه خود را چند برابر کنید و در آن ضرر نکنید، ابتدا در این زمینه دانش خود را بالا ببرید. حال اگر بخواهیم درباره ی آموزش نحوه انجام معاملات در بورس کالا صحبت کنیم، می توانیم با کلاس های حضوری آن شروع کنیم. گفته شده است که بهترین کلاس های بورس در تهران واقع شده است، به همین علت خیلی از افراد برای ثبت نام و یادگیری بورس به تهران می آیند.

سایت شرکت مدیریت فناوری بورس

گاهی اوقات افراد می خواهند قیمت سهام های شرکت های مختلف را بررسی و مشاهده کنند برای این کار می توانند به سایت معتبر شرکت مدیریت فناوری بورس تهران مراجعه کنند. در این سایت تمامی اطلاعات و قیمت های سهام ها به طور کامل بیان شده است و افراد می توانند اطلاعات مورد نظر خود را پیدا کنند. هم چنین در این سایت امکان مشاهده معاملات انجام شده، جزییات بازار ها، اطلاعیه ‌ها و بسیاری از اطلاعات دیگر فراهم شده است و در اختیار کاربر قرار داده می شود اما به یاد داشته باشید که در این سایت معاملات انجام نمی شود.

خرید و فروش در بورس به صورت آنلاین نیز انجام می شود که کار با آن راحت و آسان است و بسیار مورد استقبال سهامداران قرار گرفته است.

نحوه انجام معاملات در بورس و فرابورس

معاملات سهام در بورس تهران اکثر مواقع در تالار های معاملاتی انجام می شود و این معاملات بیشتر از شنبه تا چهارشنبه و از ساعت 9 صبح تا 12 ظهر انجام می شود. بهتر است این را هم بدانید که معاملات سهام فقط از طریق سامانه معاملات بورس که یک سیستم کاملاً مکانیزه و استاندارد است، انجام می شود و کسانی که در بورس سهام دارند نمی توانند خارج از این سیستم به خرید و فروش بپردازند چرا که این کار غیر قانونی است. توجه داشته باشید که تمامی معاملات باید از طریق کارگزاران رسمی انجام شود تا از نظر قانونی مشکلی به وجود نیاید.

در حال حاضر علاوه بر تالار حافظ که تالار اصلی معاملات است، تالار های دیگری در تهران و هم چنین در شهر های دیگر تاسیس شده است تا سهامداران بتوانند در این تالار ها به معامله بپردازند. چرا که در زمان قبل تمام معاملات در تالار اصلی تهران انجام می شده است و این برای کسانی که خارج از تهران و در شهر دیگری بوده اند مشکل به شمار می رفته است.

نحوه انجام معاملات در نرم افزار ها و اپلیکیشن ها

در حقیقت شما زمانی که می خواهید یک معامله را انجام دهید باید در یک بستر مناسب ان را به انجام برسانید. وب سایت ها و اپلیکیشن های موجود در بازار نیز یکی از همان بستر هاست. ما با استفاده از این وب سایت ها و اپلیکیشن نحوه معامله اوراق بهادار ها می توانیم در بورس نماد ها را رصد کرده و اقدام به خرید و فروش انان کنیم. در حقیقت هر دوی این مورد ها یک کار یکسان را برای ما انجام می دهند و کار انان این است که در هر زمان و هر مکان بتوانیم به پرتفوی خود دسترسی داشته باشیم.

اگر شما برای اولین بار است که به بازار بورس وارد می شوید و می خواهید نحوه انجام معاملات در بورس دا بدانید بهتر است که از وب سایت ها بهره کافی را ببرید زیرا این وب سایت ها از رابط کاربری اسانی بر خوردار است و شما عزیزان می توانید به هر بخشی که خواستید، به راحتی دست رسی داشته باشید. علاوه بر رابط کاربری اسان، وب سایت ها یک مزیت دیگری نیز دارند و یکی از این مزیت ها، سرعت خوب و هنگ نکردن آنان است.

در واقع شما عزیزان زمانی که برای معاملات خود از وب سایت ها استفاده می کنید، کیفیت و سرعت را با هم انتخاب کرده اید. با توجه به این که دنیای بورس دنیای ثانیه هاست و در یک ثانیه همه چیز عوض می شود، شما نباید از کورس معاملات جا بمانید. زیرا این کار فقط باعث می شود که نتوانید به درستی خرید و یا فروش خود را انجام دهید. همان طور که در بالا گفتیم کاربر نیز به راحتی می تواند با ان ارتباط برقرار کند.

وب سایت ها بخش های مختلف و گوناگونی دارند و شما می توانید با یک نگاه تشخیص دهید که کدام قسمت مربوط به شماست. در تمامی وب سایت ها و اپلیکیشن ها، چند بخش مهم و ثابت وجود دارد که در ادامه به معرفی ان ها می پردازیم. یکی از این بخش های مهم که در هر دوی این بستر ها به چشم می خورد، بخش سبد بان است. در واقع شما در بخش سبد بان می توانید سهام هایی که خریداری کرده اید را ببینید و نوسانات ان ها در هر لحظه رصد کنید.

این سبد مخصوص به شما می باشد و کاملا شخصی است. بخش دیگری که از اهمیت بالایی نیز برخوردار است این است که دیده بان هم می تواند معاملات شما را به گونه ای دیگر اسان کند. در واقع شما با استفاده از بخش دیده بان می توانید نماد هایی که در اینده قصد خرید ان ها را دارید در نظر بگیرید و در ان جا به صورت روزانه و یا لحظه ای تغییرات ان ها را ببینید.

زیرا زمانی که شما می خواهید سهمی را بخرید، قبل از ان باید تحلیل های خوبی در این زمینه انجام داده باشید تا بدانید در چه نقطه ای خرید به نفع شماست و یا اصلا این سهم سهم خوبی برای خرید هست یا خیر. زیرا بعضی از نماد ها زیان ده هستند و سود بسیار کمی را عائد سهام داران خود می کنند و حتی در مقابل سود های بانکی نیز حرفی برای گفتن ندارند. شما می توانید با تحلیل های روزانه این مورد را به خوبی تشخیص داده و بهترین خرید را برای خود به ثبت برسانید.

البته اگر بخواهیم در مورد بحث تحلیل های تکنیکال دقیق تر شویم باید بگوییم که شما نیاز دارید تا با یک خبره در این حوزه صحبت هایی داشته باشید و از تجربیات ان ها بهره مند شوید زیرا تحلیل های درست و بجا، نیازمند صرف زمان بسیار بوده و در غیر این صورت به دست نمی اید. اگر شما کسی را در این حوزه نمی شناسید که از ان کمک بگیرید، نوبت ان است که از ابزار های تحلیل بازار استفاده نمایید.

اما شاید با خود بگویید که منظور از ابزار تحلیل بازار بورس چیست؟ در حقیقت برای این منظور ابزار هایی به بازار امد که به شما کمک می کنند روند بازار را بهتر درک کنید و نقاط خرید و فروش صحیح را نیز تا حدی برایتان اشکار می سازند. یکی از این ابزار ها در این حوزه اندیکاتور های مختلف می باشند که می تواند با گرفتن اطلاعات موجود از ما، پردازش های مورد نظر را بر روی ان ها انجام داده و در نهایت نتیجه درستی را به ما بر گردانند.

اندیکاتور ها از دو نوع ساده و پیشرفته هستند که کاربرد هر یک از ان ها در این جا خدمتتان عرض می کنیم. اندیکاتور های ساده بیش تر مناسب افراد مبتدی است و کسانی که به تازگی وارد بازار های مالی شده اند و اطلاعات خاصی از ان ندارند می توانند از این نوع استفاده کنند و از نتایج خوب ان بهره مند شوند. این اندیکاتور های ساده در عین راحت بودن کار با ان ها، دارای دقت بالایی نیز می باشند و صرفا به این دلیل که در دسته اسان و ساده قرار می گیرند، دلیل نمی شود که از رتبه پایینی نسبت به دیگر اندیکاتور ها برخوردار باشند.

نوع پیشرفته تر ان ها بیش تر مناسب افرادی است که می خواهند چندین فاکتور مختلف را با هم بررسی کنند و نیاز مند این هستند که از این اندیکاتور ها استفاده نمایند. اندیکاتور های پیشرفته انواع مختلفی دارند و هر کدام از ان ها نیز کار مخصوص به خود را انجام می دهند و این به شما بستگی دارد که با توجه به نیاز خود کدام یک از ان ها را بر می گزینید. هر کدام از ان ها می توانند در حوزه مربوط به خود بسیار قدرت مند ظاهر شوند.

نحوه انجام معاملات در بورس اگاه

نحوه انجام معامله در بورس به این صورت است که ابتدا باید کد سهامداری را از طریق یکی از کارگزاران دریافت کنید. پس از دریافت کد شما به عنوان عضوی از سهامدار در شرکت بورس پذیرفته شده اید و می توانید خرید و فروش را شروع کنید. روش معامله به این گونه است که یک شخصی کالا ی مورد نظر خود را در زمان معینی برای فروش عرضه می کند و در ابتدا یک قیمت به عنوان پایه گفته می شود، سپس کالا به خریداری که قیمت بیشتری نسبت به بقیه خریداران گفته است تعلق می گیرد.

نحوه انجام معامله در بورس انرژی به این گونه است که ابتدا باید کد سهامداری را از طریق یکی از کارگزاران دریافت کنید. بعد از دریافت کد شما به عنوان عضوی از سهامدار در شرکت بورس پذیرفته شده اید و می توانید خرید و فروش را شروع کنید. روش معامله به این گونه است که یک شخصی سهام مورد نظر خود را در زمان معینی برای فروش عرضه می کند و در ابتدا یک قیمت به عنوان پایه گفته می شود، سپس کالا به خریداری که قیمت بیشتری نسبت به بقیه خریداران گفته است تعلق می گیرد.

روش انجام معاملات در بورس انرژی

آموزش انجام معاملات در بورس به این گونه است که افرادی که تمایل به یادگیری آن دارند می توانند از روش های مختلف مانند ثبت نام در کلاس های بورس و یا می توانند از کتاب ها و مقالات استفاده کنند. اما توصیه مسئولین در این زمینه این است افرادی که می خواهند به طور حرفه ای آموزش انجام معاملات در بورس را یاد بگیرند، در کلاس های بورس ثبت نام کنند. کلاس های معتبر بورس توسط افرادی تدریس می شود که بسیار در زمینه بورس تجربه و مهارت دارند و نکات بسیار مهمی را در این کلاس های بیان می کنند که یک نوع ترفند به شمار می رود و افراد معمولی از دانستن آن ها بی خبر هستند.

پس در نهایت می توان این گونه گفت کسانی که می خواهند به طور حرفه در بازار بورس فعالیت کنند بهتر است که در کلاس های آن ثبت نام کنند و کسانی که می خواهند در حد جزئی بورس را یاد بگیرند می توانند از کتاب ها و مقالات استفاده کنند.

در این کلاس ها دستورالعمل اجرایی نحوه انجام معاملات در بورس به طور کامل بیان می شود و در کنار آن ها، نکات بسیار مهمی نیز گفته می شود. هم چنین پی دی اف هایی در سایت ها قرار دارد که دستورالعمل اجرایی نحوه انجام معاملات در بورس را به طور کامل در آن نوشته شده است و کسانی به هر دلیلی نمی خواهند در کلاس ها شرکت کنند، می توانند از این پی دی اف ها استفاده کنند. همچنین تیم ایران بورس به شما پیشنهاد می کند مقاله آموزش معاملات الگوریتمی در بورس را مطالعه کنید.

ماده 19 مكرر دستورالعمل اجرايي نحوه انجام معاملات در بورس

در برخی از سایت ها دستورالعمل نحوه انجام معاملات در بورس به طور کامل گذاشته شده است تا افرادی که نمی خواهند در کلاس های آن شرکت کنند ولی به این مطالب نیاز دارند این پی دی اف ها را دانلود کنند.
دستورالعمل اجرایی نحوه انجام معاملات در بورس اوراق بهادار تهران در اجرای موارد 4، 5، 6، 8، 13، 15، 16، 18، 22، 23، 24 و 26 آیین ‌نامه معاملات در شرکت بورس اوراق بهادار تهران به تصویب هیات ‌‌مدیره سازمان بورس و اوراق بهادار رسید. دستورالعمل نحوه انجام معاملات در بورس و فرابورس به طور کامل در آیین نامه ی معاملات در شرکت بورس به تصویب رسیده است.

هم چنین دستورالعمل اجرايي نحوه انجام معاملات در بورس اوراق بهادار تهران در آیین نامه ی معاملات در شرکت بورس به تصویب رسیده است. این آیین نامه به صورت پی دی اف در سایت ها قرار داده شده است تا کسانی که می خواهند با این آیین نامه و قوانینش آشنا شوند، آن را دانلود کرده و مطالعه کنند. در این آیین نامه تمام قوانینی که باید اجرا شود به طور کامل گفته شده است تا کسانی که می خواند در این زمینه فعالیت کنند با این قوانین آشنایی داشته باشند.

ماده 18 دستورالعمل نحوه انجام معاملات در بورس اوراق بهادار

در راستای اجرای قوانین بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران، آیین نامه ای درسال 1384 به تصویب رسیده است و با استفاده از آن به تخلفات رسیدگی می شود. در این آیین نامه تکالیف، وظایف و اختیارات تمامی مسئولین و مدیران ذکر شده است، با تصویب این آیین نامه تمامی فعالیت ها بر اساس قانون انجام می شود و دارای نظم بیشتر می باشد.

این قوانین و دستورالعمل در 20 ماده و یک تبصره به پیشنهاد هیات مدیره سازمان اوراق بهادار در سال 1387 به تصویب شورای عالی بورس و اوراق بهادار رسید و تمامی افراد باید طبق این آیین نامه عمل کنند.

سوالات متداول درباره ی نحوه انجام معاملات در بورس

  1. چگونه افراد می توانند نحوه انجام معاملات در بورس را یاد بگیرند؟

بت نام در کلاس های بورس و یا می توانند از کتاب ها و مقالات استفاده کنند. اما توصیه مسئولین در این زمینه این است افرادی که می خواهند به طور حرفه ای آموزش انجام معاملات در بورس را یاد بگیرند، در کلاس های بورس ثبت نام کنند.

معاملات سهام در بورس تهران اکثر مواقع در تالار اصلی و یا در تالار های معاملاتی انجام می شود و این معاملات بیشتر از شنبه تا چهارشنبه و از ساعت 9 صبح تا 12 ظهر انجام می شود.

تا به وسیله ی ای آیین نامه تکالیف، وظایف و اختیارات تمامی مسئولین و مدیران تعیین شود، با تصویب این آیین نامه تمامی فعالیت ها بر اساس قانون انجام می شود و دارای نظم بیشتر می باشد.

نحوه انجام معاملات در بورس اوراق بهادار تهران

در بورس اوراق بهادار تهران خریداران و فروشندگان مستقیماً نمی‌توانند اقدام به خرید یا فروش اوراق بهادار نمایند و معامله گر ها باید تقاضای خرید یا فروش اوراق بهادار مورد نظر خود را بر اساس نماد معاملاتی به کارگزاران تسلیم نمایند هر یک از معامله گر ها باید از قبل کد معاملاتی را که شناسه مشتری جهت انجام معامله اوراق بهادار در سامانه معاملات است دریافت کرده باشد.

هر یک از کارگزاران نیز فعالیت خود را از طریق ایستگاه معاملاتی کدگذاری شده انجام می‌دهند فعالیت بورس اوراق بهادار ایران در پنج روز هفته از شنبه تا چهارشنبه انجام می شود برای خرید سهام خریدار ابتدا باید فرم درخواست خرید را تکمیل نمایند در این فرم مشخصات خریدار نام شرکت تعداد سهام مبلغ سرمایه گذاری و قیمت باید ثبت گردد.

(برگرفته از کتاب یورس اوراق بهادار،نوشته استاد زکیه شوشتریان)

قصد دارید با ما در این خصوص ارتباط برقرار کنید؟ فرم زیر را پر کنید تا با شما ارتباط بگیریم.

انواع بازارهای بورس اوراق بهادار

انواع بازارهای بورس اوراق بهادار

چنانچه در بازارهای مالی و به خصوص بازار بورس ایران فعالیت داشته باشید، احتمالا با انواع بازارهای بورس اوراق بهادار آشنا هستید ولی اگر با انواع بازارهای بورس اوراق بهادار آشنایی ندارید و یا جدیدا به دنبال فعالیت در بازار سرمایه ایران هستید و حتی اگر تنها علاقه مند به مسائل اقتصادی و نحوه معامله اوراق بهادار بورس هستید، این مطلب مناسب شماست، چرا که در ابتدای امر شما را با انواع بازارهای بورس اوراق بهادار آشنا می کند و دید خوبی در مورد بازارهای سرمایه گذاری در بورس به شما می دهد و همچنین کمک می کند با ماهیت بورس و سازوکار انواع بازارهاي بورس آشنا شوید، پس به هیچ عنوان این مطلب جذاب را از دست ندهید؛

انواع بازارهای بورس اوراق بهادار

به صورت کلی بازار بورس نهاد سازمان‌ یافته‌ ای به حساب می آید که در آن سهام شرکت‌ ها و اوراق گوناگون مورد معامله قرار می گیرد. جالب است بدانید که بورس هر کشور یکی از ارکان اصلی بازار سرمایه آن کشور محسوب می شود و محلی برای جمع‌ آوری منابع مالی و تخصیص بهینه سرمایه به شمار می رود. بنابراین سرمایه های راکد در جامعه از طریق بازار بورس به بخش هایی که به منابع مالی احتیاج دارند، اختصاص پیدا می کند. در بازار بورس، قیمت‌ ها شفافیت دارد و به درستی کشف قیمت انجام می شود (. ). در بورس اصل بر این است که ریسک کنترل شود، ولی حائز اهمیت ترین هدف این بازار، تامین نقدینگی برای شرکت‌ ها و فعالان اقتصادی می باشد و هدایت سرمایه های راکد به سمت حوزه‌ هایی است که احتیاج به منابع مالی جدید دارند.

درصورتی که تمایل دارید تا از خدمات ۲۵ درصد تخفیف کارمزد در بورس، سرمایه گذاری بر روی حق تقدم و یا فروش آن و … بهره مند شوید میتوانید از طریق لینک زیر اقدام به ثبت نام نمایید.

بازار سرمایه این امکان را برای همه فراهم می آورد تا بتوانیم در فعالیت‌ های اقتصادی کشور مشارکت کرده و همچنین سود نیز به دست آوریم. به بیان دیگر بازار بورس به عنوان رابطی بین افراد سرمایه دار و کسانی که برای انجام فعالیت‌ های اقتصادی و تجاری نیاز به منابع مالی دارند، فعالیت می کند و نکته جالب دیگر این که در جهان انواع بازار بورس وجود دارد که در این بین می توان به بورس اوراق بهادار، بورس کالا، بورس انرژی، بورس ارز و … اشاره کرد. در ایران تا به امروز چهار بازار بورس اوراق بهادار، بورس کالا، بورس انرژی و فرابورس در دسترس و فعال می باشد. البته بورس ارز یکی از بورس های اصلی در دنیاست که به علت وجود محدودیت‌ های گوناگون، جای آن در بازارهای سرمایه ای ایران خالی می باشد. در ادامه با انواع بورس در ایران بیشتر آشنا خواهیم شد؛

۱) بورس اوراق بهادار

ریشه پیدایش بورس را بایستی ایجاد ارتباط بین دارندگان سرمایه و آن‌ هایی دانست که به سرمایه نیاز دارند. لذا بورس اوراق بهادار چیزی بیش از ۵۰ سال است که در ایران وجود دارد و فعالیت های زیادی در آن صورت می پذیرد، ولی آغاز فعالیت رسمی آن را می‌ توان سال ۱۳۸۳ به حساب آورد. بورس اوراق بهادار را می‌ توان بازاری شفاف و با ابزارهای متنوع دانست که در پی ایجاد ارزش افزوده برای ذی‌ نفعان است. در این بازار مشخصا، انواع دارایی‌ های مالی مثل سهام شرکت‌ ها و یا اوراق مشارکت خرید و فروش م یشود. در بورس همچنین نهادهای نظارتی گوناگونی بر نحوه معاملات و پذیرش شرکت‌ ها نظارت دارند و بسیاری از افراد هم به عنوان اشخاص حقیقی در این بازار فعالیت می کنند.

ویژگی اصلی بورس اوراق بهادار تهران حمایت قانونی از صاحبان منابع پس‌ اندازی و وجود باید و نبایدهای قانونی برای متقاضیان سرمایه به شمار می رود. بازار بورس چند نوع دارد؛ بازار اول و بازار دوم که بازار اول هم از تابلوی اصلی و فرعی برخوردار است ولی لازم نیست خودتان را گیج کنید و در بند انواع مختلف هر بورس باشید، چرا که تنها ماهیت آن ها را درک کنید کفایت می کند و در صورت سرمایه گذاری سنگین در بخش های مختلف، بهتر است دقیق تر این مفاهیم را یاد گرفته باشید ولی در حال حاضر خودتان را اذیت نکنید.

پذیرش شرکت‌ ها در هر کدام از این بازارها از شرایط مخصوص به خود برخوردار است؛ شرایطی مثل داشتن سرمایه لازم، شفافیت صورت های مالی، حداقل تعداد سهامداران که در زمان پذیرش شرکت ها این شرایط مورد بررسی قرار خواهد گرفت. امروزه معامله‌ های بازار بورس از ساعت ۹ تا ۱۲:۳۰ روزهای شنبه تا چهارشنبه هر هفته و با دامنه نوسان ۵ درصد انجام می‌ شوند و از ساعت ۸:۳۰ تا ۹ پیش گشایش بازار بوده و ثبت سفارش صورت می پذیرد.

البته بورس در روزهای تعطیل رسمی، تعطیل است. این را در نظر داشته باشید که به منظور معامله در بورس بی گدار به آب نزنید و حتما به مبانی تحلیل تکنیکال نیز توجه داشته باشید. بازار بورس خود به دو بازار اول و دوم تقسیم بندی می شود، تفاوت این دو بازار در قوانین آن‌ ها است. به صورتی که یک شرکت برای ثبت در تابلوی بازار اول باید قوانین سخت‌ گیرانه‌ تری را نسبت به بازار دوم پشت سر بگذارد. برای نخستین بار سوالات پرتکرار در بازار بورس را می توانید در این مقاله به صورت کاملا رایگان مطالعه نمایید و مطمئن باشید که بسیاری از این سوالات، سوالات شخص شما نیز هست.

۲) بورس کالا

بورس کالا یکی دیگر از انواع بازار بورس در ایران است و همان طور که از نام آن مشخص است، شما قادرید در این بازار سهام کالاهای گوناگون را مورد معامله قرار دهید. در حقیقت بورس کالا، بازار منسجمی به حساب می آید که بسیاری از عرضه‌ کنندگان، کالای خود را عرضه می‌ کنند و کالای مربوطه بعد از بررسی‌ های کارشناسی و قیمت‌ گذاری به وسیله کارشناسان بورس کالا، به خریداران عرضه می‌ شود. در این بازار به صورت معمول کالاهای خام و فرآوری نشده مثل فلزات، پنبه، گندم، برنج، زعفران و … خرید و فروش می شوند. یکی از مزایای بورس کالا، وجود نهادهای نظارتی و تنظیم‌ کننده بازار می باشد که بدین شکل همه تولیدکنندگان، مصرف‌ کنندگان و تاجرین کالا، از مزایای قوانین و مقررات حاکم بر بورس برخوردار خواهند شد.

این بورس برای افرادی که قصد دارند از ريسک نوسان كاذب قيمت‌ ها در امان باشند یا برعکس، از نوسانات قيمت استفاده نمایند و سود بیشتری ببرند، پیشنهاد می‌ شود. انواع بازارها، قراردادها و اوراق قابل معامله در بورس کالای ایران عبارت‌ اند از؛ قرارداد نقدی، قرارداد سلف، قرارداد نسیه، قرارداد آتی، قرارداد سلف استاندارد، قراردادهای اختیار معامله، صندوق‌ های سرمایه‌ گذاری مبتنی بر طلا و گواهی سپرده کالایی که در مطالب گوناگونی سعی بر آشنایی کلی با آن ها داشتیم.

۳) بورس انرژی

بورس انرژی به عنوان یک بورس کالایی است که قابلیت انجام معاملات حامل ‏‌های انرژی و اوراق بهادار مبتنی بر کالاهای مذکور در آن وجود دارد. منظور از حامل­ های انرژی نفت، گاز، برق و سایر حامل‎ های انرژی است. بورس انرژی ایران در اسفند ماه سال ۹۱ و با هدف ایجاد بازاری شفاف، کارآمد، با نقد شوندگی و رقابت پذیری بالا، کشف قیمت منصفانه و انحصار زدایی در بازار معاملات حوزه انرژی تشکیل شد. بورس انرژی به عنوان چهارمین بورس کشور برای عرضه محصولات نفت و مشتقات نفتی، برق، گاز طبیعی، زغال سنگ، حق آلودگی و دیگر حامل‌ های انرژی ایجاد شد.

انواع بورس در بازار سرمایه

بورس انرژی از دو بازار فعال فیزیکی و مشتقه برخوردار می باشد که امکان دارد قابلیت های این دو بازار با یکدیگر متفاوت باشند. تفاوت اصلی این دو بازار این است که در بازار فیزیکی کالاها خرید و فروش می شوند اما در بازار مشتقه، اوراق مبتنی بر کالا مورد معامله قرار می گیرند. مشتریان حقیقی در بازار فیزیکی نمی توانند خرید انجام دهند و تنها در بازار مشتقه قادرند نسبت به خرید اوراق اقدام نمایند. در معاملات این بازار ۱۰ یا ۲۰ درصد قیمت معامله به شکل پیش پرداخت از مشتری اخذ می گردد و مابقی آن برای کالاهای داخلی تا ۳ روز کاری و برای کالاهای بازار بین ­الملل تا ۵ روز کاری بعد دریافت خواهد شد.

به صورت خلاصه باید گفت که انجام معامله در بورس انرژی شرایط خاصی دارد و مشتریان حقیقی نمی توانند در بازار فعالیت کنند. عرضه­‌کنندگان و خریداران در این بازار شرایط خاصی دارند و مدارک مورد نیاز به منظور دریافت کد معاملاتی نیز بسیار متفاوت­‌ تر از مدارک لازم برای دریافت کد بورسی و معاملات سهام و اوراق بهادار می باشد. اگر دوست دارید بدانید نحوه معامله در بورس انرژی ایران چگونه است این مطلب شما را به بهترین شکل راهنمایی می کند.

۴) بازار فرابورس

یکی دیگر از انواع بازار نحوه معامله اوراق بهادار های بورس در ایران بازار فرابورس می باشد که مقدمات به‌ وجود آمدن آن در سال ۱۳۸۴ فراهم شد و بعد از ۳ سال و با هدف ساماندهی بازارهای خارج از بورس، فرابورس ایران به عنوان یکی از بورس های رسمی کشور فعالیت های خود را آغاز کرد. همان طور که گفتیم، پذیرفته شدن در بازار بورس شرایط و قوانین خاصی دارد. چنانچه شرکتی شرایط قانونی حضور در بازار بورس را نداشته باشد، اما تمایل به عرضه سهام خود داشته باشد، ‌می تواند در بازار فرابورس فعالیت نماید.

از همین روی شرکت‌ هایی که شفافیت عملکردی ضعیف‌ تری دارند، در بازار فرابورس فعالیت می کنند که ریسک معاملات سهام این شرکت‌ ها را هم بیشتر می کند. بازار فرابورس ایران به عنوان یکی از ارکان بازار سرمایه، از ۵ بازار کارآمد برخوردار می باشد؛ بازار اول، دوم، سوم، بازار پایه و بازار ابزارهای مالی نوین از انواع بازار فرابورس هستند که مطابق با شرایط خاص هر شرکت و اوراق بهادار، امر پذیرش انجام خواهد گرفت.

البته چنانچه هر یک از سهام بازار پایه به مدت ۳ روز متوالی صف‌ ­های خرید یا فروش داشته باشند، بازه نوسان هر کدام از تابلوهای زرد، نارنجی و قرمز برای روز معاملاتی بعد تغییر می­ کنند و به ترتیب ۵، ۴ و ۵ درصد خواهند شد. فرابورس برای افراد مبتدی بازار ریسک داری به حساب می آید و تنوع سرمایه‌ گذاری، اطمینان از محل سرمایه‌ گذاری، معافیت مالیاتی، حق خرید سهام جدید و نوسانات روزانه قیمت سهام از قابلیت های این بازار به شمار می رود. معاملات سهام در بازار فرابورس نیز از شنبه تا چهارشنبه، ساعت ۹ صبح تا ۱۲:۳۰ صورت می پذیرد. البته از ساعت ۸٫۳۰ تا ۹ صبح امکان سفارش‌ گذاری وجود دارد و شرایط زمانی خرید و فروش در این بازار، با بازار بورس یکسان می باشد.

نتیجه گیری و کلام پایانی

بازار بورس یکی از بازارهای حائز اهمیت در بخش اقتصادی هر کشوری به حساب می آید. بازار بورس بازاری یکپارچه به منظور معامله سهام شرکت‌ ها و اوراق گوناگون مثل؛ اوراق اختیار فروش تبعی، اوراق بدهی، اوراق تسه و … می باشد. مطابق با اهداف، دارایی و قوانینی که وجود دارد بازار بورس به چند بازار تقسیم می‌ شود. چنانچه بخواهیم در مورد انواع بازارهای بورس ایران صحبت کنیم، باید این را در نظر داشت که بازار بورس در ایران به ۴ بازار عمده بورس اوراق بهادار، فرابورس، کالا و انرژی تقسیم بندی می شود که هر کدام از شرایط پذیرش و انجام معاملات مخصوص به خود برخوردارند.

در بازار بورس و فرابورس، سهام و حق تقدم سهام شرکت ها پذیرش می شود. بازار کالا فرصتی را برای معاملات کالاهای تعیین شده برای متقاضیان آن فراهم کرده است و بازار انرژی، بازاری برای معاملات حامل‌ های انرژی و برق می باشد. هدف بازارهای بورس تسهیل کردن انجام معاملات، شفافیت معاملات و تامین نقدینگی می باشد، لذا افراد می‌ توانند مطابق با اهدافی که در سر دارند، در بازارهای گوناگون بورس، فعالیت خود را آغاز نمایند. در انتها امیدوارم به بهترین شک با انواع بورس در بازار سرمایه آشنا شده باشید.

همان طور که در ابتدای مطلب قول دادیم، در این مطلب به زبان ساده با انواع بازارهای بورس اوراق بهادار آشنا شدیم.

همچنین اگر دوست دارید اصول سرمایه گذاری بلند مدت در بورس را یاد بگیرید، این مطلب شما را به بهترین صورت راهنمایی می کند.

در حال حاضر قادرید انواع بازار در بورس را نام ببرید و ماهیت هر کدام را مختصرا توضیح دهید؟اشتراک گذاری

دیدگاه شما

اولین دیدگاه را شما ارسال نمایید.