کارگزار بین المللی


کارگزار بین المللی

این قرارداد در تاریخ …………. در شهر …. …….. فی مابین شرکت …………….……… به شماره ثبت ………… به نمایندگی …………………. به عنوان ……………. که من بعد شرکت کار فرما نامیده می شود از یک طرف. شماره ثبت . به نمایندگی ………………. بعنوان ………. که من بعد شرکت کار گزار خوانده می شود از طرف دیگر برای استفاده از خدمات طبق مقررات و شرایطی که ذیلاً ذکر می شود ، منعقد می گردد.


ماده 1- موضوع قرارداد

موضوع قرارداد کارگزاری ، مشاوره ، انجام امور بازرگانی در چار چوب قرار داد ، ایجاد پروژه های بازار سازی ، ساماندهی پروژه های بازار یابی ، تنظیم مکانیسم فروش کالا و خدمات شرکت کار فرما در محدوده مطروحه در قرارداد ، انجام مباشرت در جذب سرمایه گذاری و انجام مدیریت مالی در اجرای پروژه های اجرایی طرح ، تاکید بر انحصار کارگزاری در موضوع و محل قرارداد .


ماده 2 – نشانی طرفین قرارداد

نشانی طرفین قرار داد به شرح زیر است :
شرکت کار فرما : …………………………………………………………………………………………………………………
شرکت کار گزار : …………………………………………………………………………………………………………………
تبصره 1 : هر گاه طرفین قرار داد نشانی خود را در مدت قرارداد تغییر دهد ، باید نشانی محل جدید خود را کتباً به طرف مقابل اطلاع دهد و تا وقتی نشانی اعلام نشده است ، کلیه اوراق ، نامه ها و اظهار نامه ها به نشانی فوق ارسال خواهد شد و تمام آنها ابلاغ شده تلقی خواهد گردید .


ماده 3 – متن خدمات

خدماتی که شرکت کار گزار بایستی به موجب این قرارداد انجام دهد به شرح زیر می باشد .
3-1- ارزیابی موتور سیکلت در کشور افغانستان به طور اخص و در حوزه تعریف شده به طور اعم .
3-2- ارزیابی و شناسایی بازارهای فروش کالا و خدمات شرکت کار فرما .
3-3- ارزیابی و شناسایی پتانسیل جذب کالا در بازار .
3-4- ارزیابی و شناسایی دیگر فروشنده ها یا رقبا در بازار .
3-5- ارزیابی و برآورد قیمت کالاهای موجود در بازار .
3-6- ارزیابی و بررسی کیفیت و نوع کالاهای عرضه شده به بازار .
3-7- ارزیابی و دسترسی به نحوه ارائه کالاهای رقبا و شرکت کار فرما در بازار .
3-8- ارزیابی و شناسایی و معرفی خریداران عمده کالا به شرکت کار فرما در بازار .

3-9- حافظ و هماهنگ کننده و رابط مستقیم خریداران و شرکت کار فرما در بازار .
3-10- حافظ و حامل مسئولیت حمل و تحویل کالا به خریدار یا خریداران ، وجه کالا به شرکت کار فرما .
3-11- سرپرستی و هماهنگی ایجاد مراکز خدمات پس ار فروش در بازار .
3-12- مدیریت تبلیغاتی و اطلاع رسانی ( روزنامه – تلویزیون – پوستر و …)
3-13- پیگیری ، بررسی و شناخت افراد صاحب حرفه و هویت مناسب برای ایجاد عاملیت فروش و طراحی سایت های فروش زنجیره ای به منظور توسعه دامنه فروش شرکت کار فرما .
3-14- تهیه ترازنامه و گزارش مالی برای ارائه به شرکت کار فرما ، مدیریت مالی و اداری تا اتمام افعال مرتبط شرکت کار فرما و مشتریان و انتقال اسناد .


ماده 4- مدت زمان کار گزاری ( مدت قرارداد)

مدت اعتبار این قرارداد از تاریخ انعقاد به مدت 5 سال می باشد و طرفین قرارداد ظرف مدت اعتبار حق فسخ یکجانبه آنرا نخواهد داشت .
4-1- در صورتیکه هر یک از طرفین قبل از انقضاء مدت قرارداد بطور یکجانبه قرارداد را فسخ و یا از ایفاء تعهدات مصروحه در آن استنکاف ورزند مستنکف مکلف به جبران خسارت وارده به طرف مقابل خواهد بود .
4-2- هر یک از طرفین در صورت تمایل به فسخ و یا تجدید نظر در مفاد قرارداد مکلف است حداقل یکماه قبل از انقضاء مدت قرارداد را کتباً به طرف دیگر اعلام نمایند در غیر اینصورت قرارداد به خودی خود با همان شرایط برای 5 سال دیگر تمدید شده ، تلقی خواهد شد و این روال برای سالهای بعد نیز لازم الرعایه خواهد بود .


ماده 5 – قیمت محصولات موضوع قرارداد

قیمت محصولات به تفکیک درب کارخانه و تحویل در مرز های خروجی کشور برای هر کالا توسط کارفرما اعلام خواهد شد و شرکت کارگزار مکلف به رعایت قیمتهای اعلامی می باشد .
5-1- قیمت درب کارخانه ابتدا توسط شرکت کارفرما محاسبه و اعلام می شود .
5-2- قیمت درب نمایندگی برابر است با قیمت درب نمایندگی بعلاوه هزینه های مربوط به حمل به اضافه هزینه های مربوط به حمل بعلاوه 10 % مارژین توزیع کننده .
5-3- قیمت مصرف کننده برابر است با درب مغازه به اضافه 10 % مارژین فروشنده . بدیهی است محاسبه قیمت توسط شرکت کارفرما براساس قیمت روز بازار هدف تنظیم میگردد .


ماده 6 – نحوة پرداخت موضوع قرداد

پرداخت وجه فاکتورهای کالاهای تحویلی شرکت کارفرما به شرکت کارگزار بصورت نقد یا پرداخت در زمان معین خواهد بود مگر اینکه شرکت کارفرما در زمان عقد قرارداد توافق دیگری نماید ، الحال چنانچه کارگزار کالایی را بدون آنکه قبلاً فروخته باشد تحویل گیرد مکلف به پرداخت وجه پس از فروش کالا می باشد ولیکن شرکت کارفرما در هر زمان می تواند کالای خود را مطالبه و در صورت موجود نبودن در خواست وجه نماید .
بدیهی است در مواردی که قرارداد مستقیماً بین شرکت کارفرما و خریدار یا خریداران صورت پذیرد . الزام تعهدات خریدار بعهده شرکت کارفرما می باشد ولکن شرکت کارگزار خود را مسئول برای پیگیری مطالبات شرکت کارفرما تا حصول نتیجه میداند البته کلیه مخارج ناشی از این اقدامات بعهده شرکت کارفرما می باشد.


ماده 7 – محل اجرای قرارداد

محل اجرای قرارداد اعتبار اجرایی و انحصاری قرارداد در شهرستانهای خراسان مرکزی ، شمالی ، جنوبی ، سیستان و بلوچستان ، افغانستان ، پاکستان ، آسیای میانه و عراق می باشد .


ماده8 – حقوق کارگزار و نحوه پرداخت ( حقوق کارگزار )

8-1- شرکت کارگزار به ازاء خدمات موضوع قرارداد محق به دریافت مبلغ 1/000/000 ریال در ماه به عنوان حق المشاوره به صورت ماهیانه و دریافت کلیه هزینه های مربوط به انجام طرح برابر اسناد مثبته از شرکت کارفرما و 4 % از کل فروش بر اساس فاکتورهای فروش سازمان در حوزه استحفاظی شرکت کارگزار بعنوان حق کارگزاری می باشد .
تبصره 2 : چنانچه به هر علت قرارداد کارگزاری در هر زمان فی مابین دو شرکت فسخ گردد و شرکت کارفرما حقوق کارگزاری را نسبت به مشتریان معرفی شده از سوی کارگزار مادام الفعالیت به رسمیت شناخته و به میزان 3 درصد محاسبه و در پایان هر ماه به مرکز کارگزار بین المللی کارگزار بین المللی کارگزاری ارسال می دارد ، بدیهی است در موضوع این بند حساب جاری ( بانک سپه ) معرفی می گردد .


ماده 9 – تعهدات طرفین

به طور کلی طرفین قرارداد تعهد می نمایند در دوره مباشرت برای تضمین حسن اجراء موارد زیر را رعایت نمایند .
9-1- شرکت کارگزار متعهد می شود در هر حال صلاح و صرفه شرکت را مورد نظر داشت و در زمینه خدمات واگذار شده حداکثر تلاش خود را بنماید
9-2- کلیه ضمانتنامه ها و قراردادهایی که در زمان کارگزاری و مباشرت در ارتباط با قرارداد موجود توسط شرکت کارگزار تنظیم می گردد . پس از امضاء طرف قرارداد ، با امضاء مدیر عامل ، نماینده و مهر شرکت قانونی می باشد .
9-3- تامین کلیه مجوزهای مربوط به موضوع قراداد ورفع موانع قانونی و مرتفع نمودن مشکلات اداری و مراجع ذیربط راساً بعهده شرکت کار فرما می باشد و شرکت کار گزار از این حیث هیچگونه مسئولیتی ندارد .
9-4- شرکت کارفرما مکلف است بنا به در خواست شرکت کارگزار و ضرورت احکام تفویض اختیار در خصوص انجام کارگزاری به مراجع ذیربط اقدام نماید و همچنین در دوره کارگزاری در زمینه انجام کلیه رایزنی ها ، مذاکرات ، ایجاد تسهیلات و ………… مرتبط با انجام خدمات موضوع این قرارداد با طرفین ذیربط اقدام نماید .
9-5- شرکت کارفرما مکلف است بنا به درخواست شرکت کارگزار با برندی که شرکت کارگزار درخواست می نماید و فاقد هر گونه منع قانونی است در جهت پیشبرد اهداف قرارداد نسبت به تولید اقدام نماید .
9-6- این قرارداد منحصراً بین دو طرف امضاء کننده قرارداد منعقد گردیده و بدون اجازه کتبی و قبلی طرفین قابل انتقال و واگذاری به غیر نمی باشد و در صورت تخلف هر یک از طرفین مورد مذکور و یا سایر موارد مندرج در قرارداد حق فسخ قرارداد ضمن مطالبه خسارت برای طرف دیگر محفوظ خواهد بود .
9-7- چنانچه محصولات شرکت کارفرما به علت نقایص تولید و مونتاژ و نامرغوب بودن و صدمه دیدن به هنگام تولید و یا اتیکت گذاری غیر قابل فروش باشد و این موارد ناشی از اقدامات شرکت کارگزار ویا خریدار نباشد ، ماهیانه آمار ضایعات با حضور نماینده شرکت کارفرما صورتجلسه گردیده و طبق مفاد صورتجلسه مذکور اقدام به بازگشت کالا می شود .
9-8- محل تحویل محصولات موضوع قرارداد سکوی انبار خریدار می باشد ، فلذا هر گونه حادثه احتمالی بر کالا پس از خروج کامیون از انبار شرکت کارفرما بر عهده شرکت کارفرما می باشد .
9-9- هر نوع مکاتبات از قبیل اطلاعیه ها و گزارش ها و همچنین اوراق و اسناد امضاء کنندگان قرارداد به زبان فارسی و به نشانی مندرج در این قرارداد بعمل می آید که ارسال آن در غیر صورت تحویل به دبیر خانه با اخذ رسید بوسیله پست سفارشی خواهد بود .


ماده 10 – ضمانت حسن انجام تعهدات

برای حصول از حسن انجام تعهدات و تکالیف شرکت کارگزار 1/5 درصد از هر پرداخت به کارگزار بعنوان تضمین حسن انجام کار شرکت کارگزار کسر و حداکثر بمدت یکسال در نزد شرکت کارفرما امانت خواهد بود

10-1 بدیهی است در صورت عدم قصور شرکت کارگزار که پروژه ادامه پیدا نکند یا به دلیل انصراف شرکت کارفرما به همکاری مبلغ حسن انجام کار بدون هر گونه قید و شرطی پرداخت می گردد .


ماده11 – کسورات قانونی

کسورات قانونی این قرارداد بر عهده شرکت کارفرما می باشد و شرکت کارگزار در پرداخت یا کسر معادل از مبالغ موضوع ماده 6 این قرارداد هیچگونه تعهدی ندارد .


ماده12 – موارد اضطراری – فورس ماژور

در موارد اضطراری از قبیل جنگ اعلام شده یا نشده ، انقلابات و اعتصابات عمومی یا شیوع بیماریهای واگیر دار ، زلزله ، سیل و طغیانهای غیر عادی ، خشکسالیهای بی سابقه و آتش سوزیها که انجام قرارداد و حاضر برای یکی از طرفین غیرممکن می سازد ، طرف ذیربط می تواند ختم قرارداد را به طرف دیگر اعلام کند . در این صورت ظرف یک ماه پس از اعلام ختم قرارداد کارگزاری ، شرکت کارگزار باید صورتحسابی شامل مبلغی که باید از طرف شرکت کار فرما به او پرداخت شود به شرکت تسلیم نماید ، شرکت کارفرما ظرف مدت سی روز تقویمی پس از دریافت صورت حساب فوق آنرا رسیدگی نموده و کلیه مبالغی را که به شرکت کارگزار تعلق می گیرد به او پرداخت خواهد نمود ،در مقابل چک ضمانت این قرارداد نیز به شرکت کارگزار واگذار خواهد شد .


ماده 13 – حل اختلاف

کلیه اختلافات که ممکن است بر اثر اجرای این قرارداد ویا تغییر وتفسیر مندرجات آن بین طرفین رخ دهد و نتوانند آنها را از طریق مذاکره ویا مکاتبه حل وفصل نمایند ، در کمیسیونی مرکب از مدیران طرفین و نماینده مرضی الطرفین به انتخاب طرفین مطرح می شود ، در صورتی که این کمیسیون نتواند بر مبنای مقررات مربوطه اختلاف را حل کند موضوع به ماده 14 قراداد ( حکمیت ) ارجاع می گردد .


ماده 14 – حکمیت و داوری

در این قرارداد اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران به عنوان حکم مرضی الطرفین تعیین که در صورت بروز هر گونه اختلاف و یا اشکال که طرفین قرارداد و کمیسیون منتخب در ماده 13 قادر به حل آن نمی باشند با حضور نمایندگان طرفین قرارداد هیئت داوری تشکیل و رای صادره لازم الاجراء می باشد .
بدیهی است رد دعوی به مراجع ذیصلاح قضایی در حدود اختیارات هیئت داوری می باشد .

این قرارداد در 14 ماده و دو تبصره و در سه نسخه تهیه ، تنظیم و به تأیید طرفین رسید که هر نسخه حکم واحد را داشته و لازم الاجراء می باشد .

خدمات ملل پویا

بورس اوراق بهادار به معنای یک بازار متشکل و رسمی سرمایه است, که در آن سهام شرکت ها و اوراق مشارکت, تحت ظوابط و مقررات خاص, مورد معامله قرار می گیرد. بورس مرجع رسمی و مطمئنی است برای جذب سرمایه افراد و بخش های خصوصی .

بورس کالا

بورس کالا بازاری است تشکل و سازمان یافته که در آن به طور منظم کالاهای معین با روش‌هایی از قبل تعریف شده مورد معامله قرار می‌گیرند. در این بازار تعداد زیادی عرضه‌کننده و خریدار از طریق کارگزاران اقدام به معامله می‌کنند.

بورس انرژی

بورس انرژی به عنوان چهارمین بورس کشور جهت عرضه محصولات نفت و مشتقات نفتی ، برق، گاز طبیعی ، زغال سنگ ، حق آلودگی و سایر حامل‌های انرژی شکل گرفت. متعاقب صدور مجوز فعالیت بورس انرژی و برای تعیین گروه‌های سهامداری این بورس .

صندوق های سرمایه گذاری مشترک

صندوق سرمایه گذاری چیزی نیست جز مجموعه ای از سهام، اوراق مشارکت و سایر اوراق بهادار. در واقع می توان آن را به صورت شرکتی در نظر گرفت که در آن افراد مختلف پول های خود را روی هم می گذارند و در سبدی از اوراق بهادار سرمایه گذاری می کنند.

تحلیل ها و گزارشات

شما می توانید گزارشات و تحلیل های بازار بورس و سهام را به راحتی در سایت شرکت کارگزاری ملل پویا مشاهده نمائید. تحلیل ها به دو صورت تحلیل تکنیکال و تحلیل بنیادی در اختیار شما قرار می گیرد تا با اطمینان بیشتری معاملات خود را انجام دهید.

آموزش

دوره های متنوع آموزشی شرکت کارگزاری ملل پویا شامل آموزش به صورت صوتی، متنی، تصویری و حتی مجازی زیر نظر بهترین اساتید و کارشناسان خبره جهت ارتقاء سطح عمومی و تخصصی مشتریان در حوزه بازار سرمایه و بورس می باشد.

بورس اوراق بهادار

بورس اوراق بهادار چیست؟

بورس اوراق بهادار به معنای یک بازار متشکل و رسمی سرمایه است، که در آن سهام شرکت ها و اوراق مشارکت، تحت ظوابط و مقررات خاص، مورد معامله قرار می گیرد.

برخط به معنای آنلاین است و معاملات برخط در حقیقت انجام خرید و فروش اوراق بهادار از طریق پلتفرم معاملاتی آنلاین می‌باشد. این پلتفرم‌ها معمولا توسط کارگزاری‌هایی که مجوز معاملات آنلاین را دریافت کرده‌اند در اختیار افراد قرار گرفته می‌شود تا این افراد حقوقی یا حقیقی بتوانند با خرید و فروش اوراق بهادار، در بازار کسب سود کنند.

معاملات اینترنتی در بازار بورس اوراق بهادار روز به روز در حال گسترش است به گونه اي که سهامداران به جاي مراجعه به دفاتر کارگزاري جهت ارائه درخواست خرید و فروش، می توانند از طریق اینترنت درخواست خود را ارائه نمایند. انجام معاملات در بورس به صورت الکترونیک سبب افزایش سرعت عملیات، کاهش بوروکراسی و مهمتر از همه کاهش هزینه هاي معاملات شده است.

کارگزاری آگاه

سرمایه‌گذاری، کوتاه‌ترین مسیر رسیدن به آسایش مالی است. ما در مجموعه آگاه شما را برای تجربه لذت‌بخش این آسودگی، قدم به قدم همراهی خواهیم کرد. شما می‌توانید همراه با آگاه، بورس را شروع کنید، آموزش ببینید، با مبانی سرمایه‌گذاری موفق در این بازار آشنا شوید، دارایی‌هایتان را به تجربه و تخصص بالای تحلیلگران ما بسپارید و در نهایت بورس را به منبعی برای کسب ثروت تبدیل کنید.

بلاگ بآشگاه مشتریان کارگزاری آگاه

اخبار و رویدادها

کارگزاری آگاه ۱۷ ساله شد!

کارگزاری آگاه ۱۷ ساله شد!

اختصاصی آگاه پرس- آگاه در حالی هفدهمین سال تاسیس خود را جشن گرفت که به پاس همراهی و اعتماد هزاران سرمایه‌گذار، دیگر تنها یک کارگزاری نیست و شرکت‌های م.

«همای» آگاه یک ساله شد!

«همای» آگاه یک ساله شد!

به گزارش آگاه پرس: صندوق «همای» جدیدترین صندوق شرکت سبدگردان آگاه است که در مدت کوتاهی توانست اعتماد سرمایه‌گذاران را به خود جلب کند؛ این صندوق از نوع.

صندوق «همای» آگاه ۱۰ هزار میلیاردی شد

صندوق «همای» آگاه ۱۰ هزار میلیاردی شد

اختصاصی آگاه‌پرس: صندوق همای آگاه برای سومین بار مجوز افزایش سقف گرفت و سقف واحدهای آن از ۴ هزار میلیارد به ۱۰ هزار میلیارد تومان افزایش پیدا کرد. با .

استارتاپ‌ها در بازار سرمایه، فرصتی برای متنوع‌سازی پرتفوی

استارتاپ‌ها در بازار سرمایه، فرصتی برای متنوع‌سازی پرتفوی

به گزارش آگاه پرس: در حاشیه بازدید مدیرعامل فرابورس، قاسم دارابی، از کافه بازار به سوالاتی در مورد ورود استارتاپ‌ها به بورس پاسخ داد. دارابی در پاسخ .

توانمندسازی مشتریان برای رسیدن به آسایش مالی با تمرکز بر آموزش صندوق‌های سرمایه‌گذاری

توانمندسازی مشتریان برای رسیدن به آسایش مالی با تمرکز بر آموزش صندوق‌های سرمایه‌گذاری

آگاه پرس: نه سال از شروع فعالیت‌های واحد آموزش در کارگزاری آگاه می‌گذرد، لطفا درباره‌ی روند شکل‌گیری واحد آموزش در کارگزاری آگاه برای مخاطبان ما توضیح.

اضافه شدن امکان نمایش عمق کل بازار و مظنه خرید و فروش در آساتریدر

اضافه شدن امکان نمایش عمق کل بازار و مظنه خرید و فروش در آساتریدر

به گزارش آگاه پرس- یکی از مهمترین وظایف کارگزاری‌ها، ایجاد بستری مناسب برای مشتریان جهت انجام معاملات بورسی و همچنین تحلیل شرایط کلی بازار است. به زبا.

حضور آگاه در بیست و ششمین نمایشگاه بین‌المللی نفت،گاز، پالایش و پتروشیمی

حضور آگاه در بیست و ششمین نمایشگاه بین‌المللی نفت،گاز، پالایش و پتروشیمی

اختصاصی آگاه پرس- گروه آگاه در بیست و ششمین نمایشگاه بین المللی نفت ، گاز، پالایش و پتروشیمی که از ۲۳ تا ۲۶ اردیبهشت ماه در محل دائمی نمایشگاه‌های بین.

برگزاری بیش از ۷۰۰ دوره‌ آموزشی بورس

برگزاری بیش از ۷۰۰ دوره‌ آموزشی بورس

به نقل از آگاه پرس- واحد آموزش کارگزاری آگاه در پاییز ۱۴۰۰ با برگزاری ۷۲۷ دوره‌ی آموزشی متنوع و ۲۱۸۱ ساعت کلاس آموزشی، گام بلندی در راستای توانمندسازی.

مسکن؛ ابر بحران یا مسئله‌ای پیش‌پا افتاده

مسکن؛ ابر بحران یا مسئله‌ای پیش‌پا افتاده

اختصاصی آگاه پرس- نوشته‌اند که متوسط هزینه‌ی مسکن در جهان، از سبد خانوار، ۱۸ تا ۲۵ درصد است، اما این عدد در ایران ۷۰ درصد را هم رد کرده ‌است. این آما.

بیست و ششمین نمایشگاه نفت، گاز، پالایش و پتروشیمی افتتاح شد

بیست و ششمین نمایشگاه نفت، گاز، پالایش و پتروشیمی افتتاح شد

اختصاصی آگاه پرس- محمد باقر قالیباف در حاشیه افتتاح بیست و ششمین نمایشگاه نفت ضمن بازدید از سالن‌های نمایشگاه و دستاوردهای و پروژه‌های شرکت‌های حاضر، .

آدرس دفتر مرکزی

تهران- خیابان نلسون ماندلا(آفریقا)- بالاتر از میرداماد- بن بست پیروز - پلاک 13

قرارداد بروکری چیست و چه نکات حقوقی را باید در نظر گرفت؟

قرارداد بروکری چیست

امروزه به علت پیچیده و تخصصی‌شدن مبادلات و معاملات بازار سرمایه، نمی‌توان این انتظار را داشت که طرفین یک رابطه‌ی معاملاتی به‌ تمامی ابعاد و زوایای کاری که انجام می‌دهند، آشنایی داشته باشند. این تغییرات و تحولات اجتناب‌ناپذیر به ایجاد نهادها یا مشاغلی ایجاد گردیده که کار ویژه‌ی آن‌ها سهولت بخشیدن به انجام انواع معاملات و افزایش سود ناشی از این فعالیت‌ها برای طرفین روابط اقتصادی می‌باشد. یکی از مفاهیمی که در این حوزه به چشم می‌خورد، «بروکر» است. در این نوشتار، با زبان ساده به تبیین این مفهوم و کارکردهای قرارداد بروکری پرداخته خواهد شد.

 • 1) بروکر کیست؟
 • 2) کارمزد بروکر
 • 3) کارکرد منفی و مثبت بروکرها
 • 4) نظارت بر بروکرها چگونه صورت می‌پذیرد؟
 • 5) در تنظیم قرارداد بروکری با بروکرها به چه نکاتی باید توجه کرد؟

بروکر کیست؟

بروکر در لغت به‌ معنای دلال، داستار یا واسطه معاملات بازرگانی می‌باشد. معنای اصطلاحی این واژه نیز از معنای لغوی آن دور نمی‌باشد. از این ‌رو، در معنای اصطلاحی بروکر (Broker) یا کارگزار به شخص یا شرکتی گفته می‌شود که نقش واسط را میان خریدار و فروشنده ایفا می‌کند. به عبارت‌ بهتر، بروکر یک نهاد مالی غیربانکی است که وظیفه‌ی اعلان نرخ دارایی‌ها در بازار به مشتریان را برعهده دارد. بدین نحو که بروکرها دستورات معاملاتی مشتریان خود را از طریق تلفن، فکس و اینترنت دریافت کرده و از محل سپرده مشتری به اجرای این دستورات که می‌تواند خرید یا فروش باشد، اقدام می‌کنند.

در واقع، یک کارگزار مجموعه‌ای از فعالیت‌های لازم بین خریدار و فروشنده را با توجه به مسئولیت قبلی که خریدار و فروشنده به او واگذار کرده‌اند، انجام می‌دهد تا در شرایط مشخصی موضوع مورد معامله و هزینه‌های اصلی و جانبی آن مبادله گردد. از این ‌رو، با توجه به هر بازاری کارگزارهای اختصاصی برای آن بازار وجود دارد که می‌توان کارگزار بورس را یکی از معمول‌ترین کارگزاری‌ها دانست. هم‌چنین، به‌عنوان نمونه، بنگاه‌های مشاور املاک که در حال حاضر در زمینه‌ی معاملات املاک و مستغلات فعالیت می‌کنند، نمونه‌های ساده‌‌ای از کارگزاری املاک هستند که با برخورداری از مهارت‌های لازم برای انجام معامله، در جهت حفظ منافع خریدار یا فروشنده در جریان خرید و فروش ملک، ارتباط لازم را میان طرفین به وجود می‌آورند.

کارمزد بروکر

ورود بروکر به عرصه‌ی یک فعالیت اقتصادی در هر حوزه‌ای که باشد، براساس توافق پیشینی صورت می‌گیرد و مستلزم پرداخت کارمزد می‌باشد. بروکر یا کارگزار همان­‌طور که با درخواست مشتری نقش واسطه‌گری میان او و فروشنده را ایفا می‌کند، دستمزد یا کمیسیون خود را نیز از مشتری دریافت می‌کند. درواقع، مراجعه‌کننده به بروکر وظیفه‌ی پرداخت حق‌الزحمه‌ی آن را نیز برعهده دارد. کمیسیونی که بروکرها دریافت می‌کنند، معمولاً درصدی از قیمت خرید یا فروش مشتریان است؛ اگرچه ممکن است علاوه بر مبلغِ درصدی، مبلغی را نیز به‌صورت ثابت دریافت نمایند که میزان این مبالغ و نوع آن براساس همان توافق پیشینی تعیین می‌گردد.

کارکرد منفی و مثبت بروکرها

با توجه به نکاتی که تاکنون مورد اشاره قرار گرفت، می‌توان گفت که بروکرها از مهم‌ترین عناصر بازار هستند زیرا میان فروشنده و خریدار ارتباط برقرار می‌کنند و همین موضوع موجب می‌شود که نقدینگی و بهره‌وری در بازار به وجود آید. با این حال، باید این نکته را نیز مدنظر قرار داد که مراجعه به بروکر جهت انجام معامله یا بهره‌گیری از وی به عنوان مشاور یا واسطه هزینه زیادی می‌تواند داشته باشد.

علاوه ‌براین، اشاره به این نکته نیز ضروری است که علی‌القاعده و به‌طور طبیعی بروکر یا کارگزار نباید هیچ نقشی جز واسط میان مشتری و فروشنده را در بازار ایفا نماید زیرا وظیفه‌ی اصلی او ارائه‌ی اطلاعات و مشاوره دادن به طرفین یک رابطه‌ی معاملاتی است اما واقعیت‌ چیز دیگری می‌باشد و بروکرها در عمل مداخله‌ی بیش‌تری نسبت به آن‌چه که گفته شد، انجام می‌دهند. این موضوع دلیل روشنی دارد؛ یک بروکر می‌تواند با دست‌کاری در قیمت‌ها یا به تأخیرانداختن اجرای دستورات معاملاتی مشتریان سود بیش‌تری کسب نماید. مبنا قراردادن چنین هدفی، می‌تواند به سوءاستفاده از مشتریان منجر شده و موجب تضرر آن‌ها گردد به همین دلیل آوردن جزئیات در قرارداد بروکری کمک زیادی به جلوگیری از این مشکلات می‌کند.

نظارت بر بروکرها چگونه صورت می‌پذیرد؟

نهادهای نوینی مانند بروکر هم‌چون هر پدیده‌ی دیگری می‌توانند در عین حال که دارای کارکرد مثبت هستند، آثار منفی نیز داشته باشند که به یکی از این آثار منفی اشاره گردید. از این رو، برای جلوگیری از تضییع حقوق اشخاصی که به هر علت به این نهادها مراجعه می‌کنند، باید نسبت به آن‌ها نظارت صورت گیرد. با توجه به ضرورت اِعمال نظارت بر فعالیت بروکرها، نهادهای قانونی برای نظارت بر فعالیت‌ آن‌ها درنظر گرفته شده است که به آن‌ها «رگولاتور» گفته می‌شود. رگولاتور‌ها از طریق تنظیم مقررات و نظارت بر اجرای آن‌ها، از سلامت روابط معاملاتی و مالی کارگزار اطمینان حاصل می‌کنند. بدیهی است که کارگزاری‌های تحت نظارت یا رگولاتوری، از حیث امنیت سرمایه و سلامت کاری بسیار مناسب‌تر و قابل اعتمادتر از کارگزاری‌هایی هستند که چنین نظارتی بر آن‌ها وجود ندارد.

در تنظیم قرارداد بروکری با بروکرها به چه نکاتی باید توجه کرد؟

همان­‌طور که پیش‌تر نیز مورد اشاره قرار گرفت، ورود بروکرها به عرصه‌ی روابط اقتصادی اشخاص حقیقی یا حقوقی نیازمند توافق پیشینی است که این توافق در قالب قرارداد بروکری صورت می‌گیرد. چنین قراردادهایی از انواع قراردادهای نامعین می‌باشند؛ یعنی قراردادهایی که عنوان آن‌ها در قانون مدنی ذکر نشده است و اعتبار خود را از ماده‌ی 10 قانون مدنی اخذ می‌کنند.

تعیین قواعد حاکم بر چنین قراردادهای کاری تا جایی که مخالف صریح قانون نباشد، در اختیار طرفین قرارداد می‌باشد. بر همین اساس، هر یک از کارگزاری‌ها قوانین مشخص و معیّنی برای انجام فعالیت‌های معاملاتی خود دارند که به هنگام تنظیم قرارداد بروکری، آن‌ها را در اختیار مشتریان خود قرار می‌دهند و البته پیش از اقدام برای معامله از طریق مراجعه به سایت بروکرها، می‌توان از این قوانین مطلع گردید. این قوانین و مقررات تقریباً میان کارگزاری‌ها مشابه است اما در موارد جزئی تفاوت‌هایی نیز میان آن‌ها وجود دارد که در قرارداد بروکری نیز قابل مشاهده است.

در تنظیم قرارداد با بروکرها باید به تفاوت‌های میان آن‌ها توجه داشت. این تفاوت‌ها به شرح زیر است:

الف) بروکرها از حیث اقلام معاملاتی با یکدیگر تفاوت دارند. در واقع، هر کارگزاری اقلام مشخصی را برای معامله ارائه می‌کند که متفاوت از کارگزاری‌های دیگر است. به عنوان نمونه، یک کارگزاری معاملات مربوط به ملک را انجام می‌دهد و یک کارگزاری معاملات مرتبط با ارز و طلا را پشتیبانی می‌کند.

ب) قوانین مالی و سازوکارهای معاملاتی حاکم بر بروکرها اگرچه عمدتاً مشابه یکدیگر است اما دارای تفاوت‌هایی نیز می‌باشد. نوع و میزان تعهدات بروکرها به خصوص در شرایط حساس اقتصادی یکی از مهم‌ترین تفاوت‌ها می‌باشد.

پ) اگرچه نوع فعالیت بروکرها مشابه یکدیگر است اما کیفیت خدماتی که بروکرها ارائه می‌دهند، در یک سطح قرار ندارد. این تفاوت به خصوص در سرعت اجرای معاملات و ارائه‌ی بهترین نرخ‌ها نمود پیدا می‌کند و براساس آن‌ها می‌توان کیفیت خدمات آن‌ها را مورد سنجش قرار داد.

ت) تفاوت دیگر در تحت نظارت بودن یا نبودن کارگزاری‌ها است که همان‌طور که پیش‌تر مورد اشاره قرار گرفت، بر امنیت و سلامت روابط معاملاتی با آن‌ها تأثیر بسزایی دارد.

اگر به دنبال در اختیار داشتن یک قرارداد بروکری جامع و کامل مختص کسب‌وکار خود هستید همین حالا درخواست تنظیم قرارداد بروکری را به وینداد بسپارید.

کارگزار بین المللی

اوراق بهادار
 • معرفی اوراق بهادار
 • فرم اوراق
 • سجام و احراز هویت
 • کد بورسی
ضوابط اجرایی
 • ضوابط اجرایی سنجش شرایط مشتری
 • کارمزد
 • اعتبار
بورس کالا
 • معرفی بورس کالا
 • فرم‌های بورس کالا
 • رینگ‌های معاملاتی
 • معاملات آتی
لینک‌ها
بورس انرژی
 • معرفی بورس انرژی
 • فرم‌های بورس انرژی
 • شماره حساب‌ بورس انرژی
معاملات
 • معاملات بورس انرژی
عرضه و پذیرش
سامانه معاملات
 • پشتیبانی سامانه معاملات
 • منابع آموزشی سامانه‌های معاملاتی
 • راهنمای سامانه‌های معاملاتی
اطلاعات بازار
 • وبلاگ تحلیل‌ها و گزارشات
 • گزارش روزانه
 • تحلیل بنیادی
 • بولتن هفتگی
آمار و اخبار و تحلیل‌ها
درباره ما
تماس‌ با ما
 • راه‌های ارتباطی
 • شماره حساب‌ها
 • دعوت به همکاری
 • اخبار ویژه کارگزاری

رینگ های معاملاتی

انواع رینگ های معاملاتی (فیزیکی)

تالار پتروشیمی:

محصولات پلیمری و شیمیایی از قبیل: پلی اتیلن‌ها، پلی پروپیلن‌ها، گریدهای PET، گرید استایرن مونومر و غیره

تالار فرآورده های نفتی:

محصولات پالایشگاهی از قبیل: وکیوم باتوم، لوب کات، گوگرد کلوخه و گرانوله، قیر و غیره

تالار کشاورزی:

محصولاتی از قبیل: گندم خوراکی، جو، ذرت دانه ای، پسته، جوجه یک روزه گوشتی و غیره

تالار صنعتی:

محصولاتی از قبیل: فولاد، سنگ آهن، مس و آلومینیوم

تالار طلا :

تالار فرعی :

محصولات قابل عرضه در بازار فرعی:

1) اموال غیرمنقول.

2) کالاهایی که طبق مقررات شرایط پذیرش در بازار معاملات کالای فیزیکی را از دست می‌دهند.

3) کالاهای فاقد شرایط پذیرش در بازار معاملات کالای فیزیکی پس از تایید هیئت پذیرش

گریدهایی از قبیل: نخ پلی استر، گریدهای آف پلی اتیلن ترفتالات آمورف، گرید آف اسید ترفتالیک و غیره

تالار صادراتی کیش

فلسفه راه اندازی تالار صادراتی در جزیره کیش، جهت ایجاد زمینه حضور سرمایه گذاران خارجی در بازار کالاهای ایرانی بوده است.این بازار در 4 آبان 1388 در جزیره کیش آغاز به کار کرده است. 10 درصد کالاهایی که در بورس کالا معامله می شود به مبادلات بین المللی اختصاص دارد؛ از جمله آنها می توان به قیر، سنگ آهن و عایق رطوبتی اشاره کرد که از طریق بورس کالا به بازارهای جهانی صادر می شوند. معاملات تالار صادراتی کیش از مورخ 96/04/07 باسامانه معاملاتی TTS کیش و از طریق دفاتر کارگزاران در تهران برگزار می‌شود.واریز وجوه جهت تسویه قراردادهای صادراتی کماکان بایستی از طریق حساب های عملیاتی کیش انجام پذیرد.برخی از موارد مربوط به معاملات در تالار مزبور عبارتند از:

· بورس موظف است اطلاعات هر عرضه را که به تایید فروشنده رسیده است از طریق کارگزار فروشنده دریافت و حداقل 2 روز کاری قبل از عرضه در بورس، از طریق سایت رسمی خود و سامانه معاملاتی در قالب اطلاعیه عرضه به عموم و کارگزاران اطلاع‌رسانی نماید.

· کارگزار خریدار مکلف است هنگام دریافت سفارش خرید حداقل معادل 5 درصد ارزش معامله را، بر اساس قیمت پایه کالای عرضه شده جهت تامین هزینه ها و خسارت های احتمالی ، از خریدار دریافت نماید.

· در تسویه نقدی معامله، خریدار حداکثر 5 روز کاری از تاریخ معامله مهلت خواهد داشت تا معامله را تسویه نماید.

·در صورت تسویه نقدی معامله پس از سپری شدن 5 روز کاری از تاریخ معامله، کارگزار خریدار موظف است به ازای هر روز تقویمی تاخیر 0.25 درصد ارزش کالا به قیمت معامله را به عنوان خسارت از طریق بورس به فروشنده پرداخت نماید. دوره پرداخت خسارت تاخیر حداکثر 10 روز تقویمی است.

·پس از پایان مدت 10 روز تقویمی مهلت تسویه تعهدات ایفا نگردد، معامله مورد نظر کان لم یکن تلقی گردیده کارگزار خریدار مکلف است کلیه کارمزدهای متعلقه و 5/2 درصد ارزش کالا به قیمت معامله را به عنوان خسارت‌از طریق بورس به فروشنده پرداخت نماید.

·در صورتی که حسب اطلاعیه عرضه، پرداخت تمام یا بخشی از وجه معامله از طریق اعتبار اسنادی یا ضمانت نامه بانکی مورد قبول فروشنده باشد، خریدار مکلف است حداکثر ظرف مدت 5 روز کاری پس از تاریخ معامله اعلامیه پیش‌گشایش و حداکثر ظرف مدت 10 روز کاری پس از تاریخ معامله، اعتبار اسنادی را براساس شرایط اعلامی از طرف فروشنده در اطلاعیه عرضه گشایش یا ضمانت نامه بانکی را ارایه نماید و هم‏زمان به فروشنده، کارگزار فروشنده و بورس اطلاع دهد.

تالار حراج یکجا و املاک

در آبان ماه کارگزار بین المللی 1396 تالار حراج یکجا و املاک نیز بعد از مدتها بحثهای کارشناسی و نشست‌های تخصصی که از سال 92 آغاز شده بود، شروع به کار کرد. این تالار که زمان انجام آن از 8:30 الی 10:30 می باشد در مرحله اول با حراج یکجای میوه های سردرختی شروع به فعالیت کرده است.همچنین اجرایی شدن بورس مسکن توسط بورس کالا نیز در حال انجام و ماموریت آن به بورس کالای ایران محول شده است که در دو بخش اجرایی خواهد شد. آئین نامه ها، نرم افزارها و سخت افزارهای این بورس کامل شده است و بورس کالا آمادگی دارد که با دریافت تقاضای معاملات املاک و مستغلات از سوی نهادها و دستگاه‌ها در فاز اول اجرای این طرح را کلید بزند.در تالار مذکور خریدار می تواند در هنگام انجام معاملات نیز ثبت سفارش نموده و وارد فرایند حراج شود.در هر زمان یک سفارش می تواند واجد شرایط قیمتی خرید گردد و خریداران دیگر جهت انجام خرید باید فاصله قیمتی یک میلیون تومانی را ایجاد نموده تا بتواند عرضه یکجا را خریداری نماید.شایان ذکر است که در این روش ممکن است معامله در یک روز انجام شده و مابقی معامله به روز بعد موکول گردد.در معاملات عرضه یکجا هر کارگزار خریدار تنها می‌تواند در قالب یک سفارش خرید رقابت نماید و امکان شرکت در رقابت توسط یک کارگزار با سفارش‌های مختلف برای چند شخص یا گروه وجود ندارد.کاهش قیمت سفارش خرید ثبت شده در سامانه معاملاتی یا ورود سفارش با قیمتی کمتر از بالاترین سفارش خرید ثبت شده در سامانه معاملاتی، مجاز نمی‌باشد و حذف سفارش خرید فقط در صورت ثبت سفارش خرید با قیمت بالاتر در سامانه معاملاتی مجاز است.در صورتی که از زمان ثبت بهترین سفارش خرید، 15 دقیقه گذشته باشد و سفارش خریدی با قیمت بالاتر طی این مدت ثبت نشده باشد، و قیمت این سفارش مساوی یا بیشتر از قیمت پایه باشد، عرضه به بهترین سفارش خرید، از طریق کارگزار فروشنده یا به صورت خودکار در سامانه معاملاتی انجام خواهد شد. در هر حال بعد از گذشت 15 دقیقه، ادامه رقابت توسط کارگزاران خریدار مجاز نمی‌باشد.در صورت ثبت سفارش خرید در 10 دقیقه پایانی بازار، ادامه رقابت به جلسه معاملاتی بعد موکول شده و کارگزار دارای بهترین سفارش خرید موظف است سفارش خود را با بهترین قیمت روز قبل، در ابتدای جلسه معاملاتی بعد وارد سامانه نماید.محصولاتی از قبیل:میوه‌های سردرختی و در اینده معاملات مسکناشتراک گذاری

دیدگاه شما

اولین دیدگاه را شما ارسال نمایید.