مدل سازی نتایج مارتینگل


دانلود پایان نامه یک روش تفاضل متناهی برای ارزش گذاری اختیارمعاملات در مدل های لوی نمایی و دیفیوژن پرشی

یک روش تفاضل متناهی برای ارزش گذاری اختیارمعاملات در مدل های لوی نمایی و دیفیوژن پرشی

استاد راهنما: دکتر محمدتقی جهاندیده

استاد مشاور: دکتر علی رجالی

مهر 1390

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

فهرست

مقدمه………………………………………………………………1

فصل اول: پیش نیازها…………………………………………………2

1-1 معرفی فضای احتمال…………………………………………….………3

1-2 امید شرطی……………………………………………………………6

1-3 معرفی چند فرایند تصادفی……………………………………….………9

1-4 مارتینگل ها……………………………..……………………………10

1-5 همگرایی متغیرهای تصادفی………………………………..……………12

1-6 فرایند پواسون…………….……………………………………..……13

1-7 اندازه های تصادفی…………………………………………….………17

1-8 اختیارمعاملات…………………………………………………………20

1-9 معادلات انتگرو دیفرانسیل جزئی ………………..……….…..……24

فصل دوم: فرایندهای لوی………………………………….…..……25

2-1 ساختار فرایندهای لوی…………………………………….……………26

2-2 ارتباط بین فرایندهای لوی و فرایندهای مارکوف…………………….………30

2-3 فرایندهای لوی و مارتینگل ها……………………………..…..…………33

فصل سوم: ارزش گذاری اختیارمعاملات و ارتباط آن ها با معادلات ……39

3-1 ساز و کار بازارهای اختیارمعامله…………………………………………40

3-2 ارزش گذاری اختیارمعامله………………………………………………44

3-3 ارزش گذاری اختیارمعاملات تحت فرایندهای لوی نمایی……………….……50

3-4 جواب های کلاسیک و ویسکوزیته………………………………..………60

فصل چهارم: حل معادلات با بهره گرفتن از روش های تفاضل متناهی…..66

4-1 روش های تفاضل متناهی برای معادلات …………………….……67

4-2 همگرایی…………………………………………………………..…81

فصل پنجم: نتایج تجربی و عددی……………………………………108

5-1 بررسی آماری داده ها و توزیع آن ها……………………………….……109

5-1-1 کشیدگی، چولگی، میانگین و انحراف معیار……………………………….……109

5-1-2 تخمین تابع چگالی…………………………………………………………110

5-1-3 آزمون کای دو…………………………………………………..…………111

5-2 شبیه سازی فرایندواریانس گاما و مدل مرتون………………………………112

5-3 تلاطم………………………………………………………………113

5-4 ارزش گذاری اختیارمعاملات با بهره گرفتن از الگوریتم صریح-ضمنی……………115

فصل ششم: نتیجه گیری و پیشنهادات آتی……………………..………120

1-6 نتیجه گیری…………………………………………………………121

2-6 پیشنهاداتی برای تحقیقات آتی …………………………………………122

مراجع……………………………………………………………123

واژه نامه انگلیسی- فارسی……………………….…………………127

پیوست ها……………………………..…………………………131

پیوست الف-3……………………………………………………………132

3-الف-1 قیمت گذاری بدون آربیتراژ………………………..……………132

3-الف-2 مدل های لوی و بازار ناکامل……………………………………136

3-الف-3 تبدیل مارتینگل اشر……………………………………………137

3-الف-4 فرمول ایتو برای نیمه مارتینگل ها…………………………………139

پیوست 5- ب کدهای برنامه نویسی…………………………..………………141

5- ب-1 شبیه سازی فرایند واریانس گاما……………………………………141

5- ب- 2 تلاطم ضمنی در بازار نرمال………………………….…..………142

5- ب – 3 ارزش گذاری با بهره گرفتن از روش صریح ضمنی……………..….……143

5- ب -4 ارزش گذاری اختیارمعامله با بهره گرفتن از (مدل واریانس گاما)……..…145

5- ب – 5 ارزش گذاری اختیار معامله با بهره گرفتن از سری توسعه داده شده

برای مدل مرتون………………………..………..……………146

چکیده ی لاتین………………………….………………..………147

فهرست شکل ها

فهرست جدول ها

چکیده:

در این پایان نامه یک روش تفاضل متناهی برای حل معادلات انتگرو دیفرانسیل جزئی ارائه می شود. در نظریه ارزش گذاری اختیار معامله هنگامی که دارایی بنیادین به وسیله ی یک فرایند لوی یا یک فرایند دیفیوژن پرشی مدل شده باشد، این نوع معادلات پدیدار می شوند. در واقع یک روش تفاضل متناهی صریح- ضمنی مطرح می شود، که می تواند برای ارزش گذاری اختیارمعاملات اروپایی و توأم بامانع به کار رود. همچنین پایداری و همگرایی روش ارائه شده، مورد مطالعه قرار می گیرد و در نهایت با ذکر مثال هایی، عملکرد روش ارائه شده بررسی می شود

Abstract:

In this thesis, we present a finite difference method for solving parabolic partial integro differential equations. In option pricing theory, when the random evolution of the underlying asset is driven by a Levy process or a jump-diffusion process, these models will rise. In fact, we explain an explicit-implicit finite difference scheme which can be used to price of European and barrier options in such models. Also, study stability and convergence of the scheme will be presented. Finaly, we illustrate the performance of the scheme proposed with examples.

مقدمه

در بازارهای مالی علاوه بر خرید و فروش کالاهای پایه نظیر سهام و اوراق قرضه، قراردادهایی تحت عنوان کلی “مشتقات مالی” یا “مطالبات مشروط” نیز مورد معامله قرار می گیرند. یکی از معروف ترین انواع مشتقات مالی، اختیار معامله است. قیمت گذاری اختیار معامله از مسائل مطرح در حوزه ی ریاضیات مالی است. در واقع ارزش یک اختیار معامله به دارایی بنیادین(سهام) بستگی دارد، به همین دلیل توان ارزش یک اختیار معامله به شناخت از مدل شاخص سهام مالی نیاز دارد. اغلب مدل های مالی از این فرض تبعیت می کند که شاخص سهام آن ها دارای توزیع نرمال است . اما شواهد تجربی نشان می دهند که بازدهی شاخص سهام از حرکت براونی تبعیت نمی کند و دارای توزیع های با دم های سنگین است. همچنین مشاهده شده است که در بسیاری از موارد بازدهی شاخص سهام دارای ناپیوستگی(پرش) می باشد. بنابراین مدل های لوی و دیفیوژن پرشی جایگزین مناسب تری نسبت به حرکت براونی هستند.

خاصیت مارکوفی فرایندهای لوی، این اجازه را می دهد که ارزش اختیار معاملات اروپایی و توأم بامانع را به صورت جواب هایی از معادلات انتگرو دیفرانسیل جزئی بیان شوند. در واقع با حل این معادلات ارزش اختیار معاملات به دست خواهد آمد.

مطالب آمده در این پایان نامه به شرح زیر است: – در فصل اول به مفاهیم اولیه ی مورد نیاز در این پایان نامه اشاره می شود. – در فصل دوم به معرفی فرایندهای لوی و ساختار آن ها پرداخته می شود . – در فصل سوم ارزش گذاری اختیار معاملات اروپایی و توأم بامانع تحت حرکت براونی هندسی و مدل های لوی نمایی خواهیم پرداخت و ارتباط آن ها با معادلات بیان خواهد شد. – در فصل چهارم با بهره گرفتن از روش های تفاضل متناهی ارزش اختیار معاملات اروپایی و توأم بامانع به دست خواهد آمد. – در فصل پنجم نتایج تجربی برای مدل های شاخص سهام ایران و مورد تجزیه وتحلیل قرار می گیرد و با ذکر مثال هایی کارایی روش تفاضل متناهی بررسی می شود. – در فصل ششم نتایج حاصل از روش این پایان نامه را به همراه پیشنهاداتی برای تحقیقات آتی ارائه خواهد شد.

دانلود پایان نامه یک روش تفاضل متناهی برای ارزش گذاری اختیارمعاملات در مدل های لوی نمایی و دیفیوژن پرشی

یک روش تفاضل متناهی برای ارزش گذاری اختیارمعاملات در مدل های لوی نمایی و دیفیوژن پرشی

استاد راهنما: دکتر محمدتقی جهاندیده

استاد مدل سازی نتایج مارتینگل مشاور: دکتر علی رجالی

مهر 1390

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

فهرست

مقدمه………………………………………………………………1

فصل اول: پیش نیازها…………………………………………………2

1-1 معرفی فضای احتمال…………………………………………….………3

1-2 امید شرطی……………………………………………………………6

1-3 معرفی چند فرایند تصادفی……………………………………….………9

1-4 مارتینگل ها……………………………..……………………………10

1-5 همگرایی متغیرهای تصادفی………………………………..……………12

1-6 فرایند پواسون…………….……………………………………..……13

1-7 اندازه های تصادفی…………………………………………….………17

1-8 اختیارمعاملات…………………………………………………………20

1-9 معادلات انتگرو دیفرانسیل جزئی ………………..……….…..……24

فصل دوم: فرایندهای لوی………………………………….…..……25

2-1 ساختار فرایندهای لوی…………………………………….……………26

2-2 ارتباط بین فرایندهای لوی و فرایندهای مارکوف…………………….………30

2-3 فرایندهای لوی و مارتینگل ها……………………………..…..…………33

فصل سوم: ارزش گذاری اختیارمعاملات و ارتباط آن ها با معادلات ……39

3-1 ساز و کار بازارهای اختیارمعامله…………………………………………40

3-2 ارزش گذاری اختیارمعامله………………………………………………44

3-3 ارزش گذاری اختیارمعاملات تحت فرایندهای لوی نمایی……………….……50

3-4 جواب های کلاسیک و ویسکوزیته………………………………..………60

فصل چهارم: حل معادلات با بهره گرفتن از روش های تفاضل متناهی…..66

4-1 روش های تفاضل متناهی برای معادلات …………………….……67

4-2 همگرایی…………………………………………………………..…81

فصل پنجم: نتایج تجربی و عددی……………………………………108

5-1 بررسی آماری داده ها و توزیع آن ها……………………………….……109

5-1-1 کشیدگی، چولگی، میانگین و انحراف معیار……………………………….……109

5-1-2 تخمین تابع چگالی…………………………………………………………110

5-1-3 آزمون کای دو…………………………………………………..…………111

5-2 شبیه سازی فرایندواریانس گاما و مدل مرتون………………………………112

5-3 تلاطم………………………………………………………………113

5-4 ارزش گذاری اختیارمعاملات با بهره گرفتن از الگوریتم صریح-ضمنی……………115

فصل ششم: نتیجه گیری و پیشنهادات آتی……………………..………120

1-6 نتیجه گیری…………………………………………………………121

2-6 پیشنهاداتی برای تحقیقات آتی …………………………………………122

مراجع……………………………………………………………123

واژه نامه انگلیسی- فارسی……………………….…………………127

پیوست ها……………………………..…………………………131

پیوست الف-3……………………………………………………………132

3-الف-1 قیمت گذاری بدون آربیتراژ………………………..……………132

3-الف-2 مدل های لوی و بازار ناکامل……………………………………136

3-الف-3 تبدیل مارتینگل اشر……………………………………………137

3-الف-4 فرمول ایتو برای نیمه مارتینگل ها…………………………………139

پیوست 5- ب کدهای برنامه نویسی…………………………..………………141

5- ب-1 شبیه سازی فرایند واریانس گاما……………………………………141

5- ب- 2 تلاطم ضمنی در بازار نرمال………………………….…..………142

5- ب – 3 ارزش گذاری با بهره گرفتن از روش صریح ضمنی……………..….……143

5- ب -4 ارزش گذاری اختیارمعامله با بهره گرفتن از (مدل واریانس گاما)……..…145

5- ب – 5 ارزش گذاری اختیار معامله با بهره گرفتن از سری توسعه داده شده

برای مدل مرتون………………………..………..……………146

چکیده ی لاتین………………………….………………..………147

فهرست شکل ها

فهرست جدول ها

چکیده:

در این پایان نامه یک روش تفاضل متناهی برای حل معادلات انتگرو دیفرانسیل جزئی ارائه می شود. در نظریه ارزش گذاری اختیار معامله هنگامی که دارایی بنیادین به وسیله ی یک فرایند لوی یا یک فرایند دیفیوژن پرشی مدل شده باشد، این نوع معادلات پدیدار می شوند. در واقع یک روش تفاضل متناهی صریح- ضمنی مطرح می شود، که می تواند برای ارزش گذاری اختیارمعاملات اروپایی و توأم بامانع به کار رود. همچنین پایداری و همگرایی روش ارائه شده، مورد مطالعه قرار می گیرد و در نهایت با ذکر مثال هایی، عملکرد روش ارائه شده بررسی می شود

Abstract:

In this thesis, we present a finite difference method for solving parabolic partial integro differential equations. In option pricing theory, when the random evolution of the underlying asset is driven by a Levy process or a jump-diffusion process, these models will rise. In fact, we explain an explicit-implicit finite difference scheme which can be used to price of European and barrier options in such models. Also, study stability and convergence of the scheme will be presented. Finaly, we illustrate the performance of the scheme proposed with examples.

مقدمه

در بازارهای مالی علاوه بر خرید و فروش کالاهای پایه نظیر سهام و اوراق قرضه، قراردادهایی تحت عنوان کلی “مشتقات مالی” یا “مطالبات مشروط” نیز مورد معامله قرار می گیرند. یکی از معروف ترین انواع مشتقات مالی، اختیار معامله است. قیمت گذاری اختیار معامله از مسائل مطرح در حوزه ی ریاضیات مالی است. در واقع ارزش یک اختیار معامله به دارایی بنیادین(سهام) بستگی دارد، به همین دلیل توان ارزش یک اختیار معامله به شناخت از مدل شاخص سهام مالی نیاز دارد. اغلب مدل های مالی از این فرض تبعیت می کند که شاخص سهام آن ها دارای توزیع نرمال است . اما شواهد تجربی نشان می دهند که بازدهی شاخص سهام از حرکت براونی تبعیت نمی کند و دارای توزیع های با دم های سنگین است. همچنین مشاهده شده است که در بسیاری از موارد بازدهی شاخص سهام دارای ناپیوستگی(پرش) می باشد. بنابراین مدل های لوی و دیفیوژن پرشی جایگزین مناسب تری نسبت به حرکت براونی هستند.

خاصیت مارکوفی فرایندهای لوی، این اجازه را می دهد که ارزش اختیار معاملات اروپایی و توأم بامانع را به صورت جواب هایی از معادلات انتگرو دیفرانسیل جزئی بیان شوند. در واقع با حل این معادلات ارزش اختیار معاملات به دست خواهد آمد.

مطالب آمده در این پایان نامه به شرح زیر است: – در فصل اول به مفاهیم اولیه ی مورد نیاز در این پایان نامه اشاره می شود. – در فصل دوم به معرفی فرایندهای لوی و ساختار آن ها پرداخته می شود . – در فصل سوم ارزش گذاری اختیار معاملات اروپایی و توأم بامانع تحت حرکت براونی هندسی و مدل های لوی نمایی خواهیم پرداخت و ارتباط آن ها با معادلات بیان خواهد شد. – در فصل چهارم با بهره گرفتن از روش های تفاضل متناهی ارزش اختیار معاملات اروپایی و توأم بامانع به دست خواهد آمد. – در فصل پنجم نتایج تجربی برای مدل های شاخص سهام ایران و مورد تجزیه وتحلیل قرار می گیرد و با ذکر مثال هایی کارایی روش تفاضل متناهی بررسی می شود. – در فصل ششم نتایج حاصل از روش این پایان نامه را به همراه پیشنهاداتی برای تحقیقات آتی ارائه خواهد شد.

martingale

معنی: شرط بندی، تسمه زیر گردن اسب معانی دیگر: (از ریشه ی عربی)، تسمه ی زیر گردن اسب (که به تنگ اسب وصل است و اجازه نمی دهد اسب سرخود را زیاد بلند کند)، زیربند، (کشتی بادبان دار) مهار تیر بادبان (که از نوسان زیاد آن جلوگیری می کند)، رجوع شود به: dolphin striker، طناب یا زنجیر زیرین دگل یا بادبان

بررسی کلمه

• (1) تعریف: a harness strap between the girth and noseband that restrains a horse from throwing its head back.

جمله های نمونه

[ترجمه ترگمان] X [ ۰ ] [ ] [ ] ] [ ] [ ] ] [ ] ]
[ترجمه گوگل] طناب چرمی martingale، عقب مرکزی عقب، دکمه های چرمی سفارشی 100٪ lambswool
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

2. Stochastic adaptive stabilization of ARX system driven by martingale difference sequence usually results in a system, which in its steady state is an AR system being stable in the mean square sense.

[ترجمه ترگمان] پایدار سازی انطباقی سیستم ARX ناشی از توالی تفاوت معمولا منجر به یک سیستم می شود، که در حالت پایدار آن یک سیستم AR پایدار در مفهوم مربع متوسط است
[ترجمه گوگل] ثبات سازگاری تصادفی سیستم ARX رانده شده توسط دنباله تفاوت مارتینال معمولا به یک سیستم منتهی می شود که در حالت پایدار آن یک سیستم AR است که در معنی مربع پایدار است
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

3. Making use of Martingale method and Girsanov theorem, pricing major medical expense insurance option.

[ترجمه ترگمان] استفاده از روش martingale و قضیه Girsanov، قیمت گذاری، گزینه بیمه هزینه های پزشکی اصلی
[ترجمه گوگل] استفاده از روش Martingale و قضیه Girsanov، قیمت عمده گزینه بیمه هزینه های پزشکی
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

[ترجمه ترگمان] مرد martingale در نزدیکی لبه تیرک بادبان به صدا درآمد
[ترجمه گوگل] پسر مارتینال در پایه نزدیک کلاه بوشکریت فریاد زد
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

5. With the martingale representation theorem and some conclusions for conditional expectation, the optimal strategies for optimal portfolio-consumption problem are derived.

[ترجمه ترگمان] با استفاده از قضیه نمایش X و برخی نتایج برای انتظار مشروط، استراتژی های بهینه برای حل مساله مصرف بهینه به دست می آیند
[ترجمه گوگل] با تئوری نمایندگی مارینگال و برخی از نتیجه گیری ها برای انتظارات شرطی، استراتژی های بهینه برای مشکل بهینه سازی نمونه کارها مورد استفاده قرار می گیرد
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

[ترجمه ترگمان] martingale در زندگی واقعی کار نمی کند، زیرا کازینوها حداکثر شرط را محدود می کنند
[ترجمه گوگل] مارتینگال در زندگی واقعی کار نمی کند زیرا کازینو حداکثر شرط را محدود می کند
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

7. Law of the iterated logarithm and martingale property theorem are two important theorems about Brownian motion.

[ترجمه ترگمان] قانون تکرار تکرار و قضیه ملک X دو برهان مهم در مورد حرکت Brownian هستند
[ترجمه گوگل] قانون لگاریتم تکرار شده و قضیه ملک مارتینال دو قضیه مهم در مورد حرکت براون است
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

[ترجمه ترگمان] اون یارو martingale که به روش درستش کردم
[ترجمه گوگل] پسر مارتینال به گونه ای ترمیم شده است
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

[ترجمه ترگمان] مارتینگل معادل منحصر به فرد این مدل با استفاده از قضیه Girsanov یافت می شود
[ترجمه گوگل] معیار مارتینال معادل منحصر به فرد این مدل با استفاده از قضیه Girsanov پیدا شده است
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

10. At last, by martingale large number theorem and central limit theorem, we study the hypothesis testing of parameters.

[ترجمه ترگمان] در نهایت، با یک قضیه عدد بزرگ و قضیه حد مرکزی، ما فرضیه تست فرضیه را مورد مطالعه قرار می دهیم
[ترجمه گوگل] در نهایت، با قضیه تعداد زیادی از مارتینگ و قضیه مرزی محدود، ما فرضیه آزمون پارامترها را بررسی می کنیم
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

[ترجمه ترگمان] اگر با martingale و GRID GRID آشنا نیستید، لطفا پیشنهاد نکنید
[ترجمه گوگل] اگر شما با Martingale و GRID EA آشنا هستید لطفا پیشنهاد ندهید
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

12. In the paper, we analyse martingale characteristics of conditional diffusion process and gain some results.

[ترجمه ترگمان] ما در این مقاله، مارتینگل فرآیند انتشار شرطی را مورد تجزیه و تحلیل قرار می دهیم و مدل سازی نتایج مارتینگل نتایج را به دست می آوریم
[ترجمه گوگل] در مقاله، ویژگی های مارینگال پردازش انتشار شرطی را تجزیه و تحلیل می کنیم و برخی نتایج را به دست می آوریم
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

13. The martingale property and the strong Markov property of this kind of surplus process are discussed.

[ترجمه ترگمان] The martingale و ویژگی قوی مارکوف این نوع از فرآیند مازاد نیز مورد بحث و بررسی قرار می گیرد
[ترجمه گوگل] اموال مارتینال و ویژگی مارکف قوی این نوع فرآیند مازاد مورد بحث قرار گرفته است
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

14. A main characteristic of the random walk and Martingale models is that the returns are uncorrelated.

[ترجمه ترگمان] ویژگی اصلی گردش تصادفی و مدل های martingale این است که بازگشت ها ناهمبسته هستند
[ترجمه گوگل] یکی از ویژگی های اصلی پیاده روی های تصادفی و مدل های مارتینگال این است که بازده ها غیرقابل همبستگی هستند
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

[ترجمه ترگمان] مارتینگل یک فرآیند اتفاقی zero است
[ترجمه گوگل] یک martingale روند تصادفی صفر است
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

[مهم] مبانی مدیریت سرمایه

حامد ریحانی - توییتر

مطالب را با يك جمله مبهم آغاز مي كنیم كه مي خواهیم درستي آن را ثابت كنیم :

معاملات بازنده خود را سريع ببنديد و به معاملات برنده اجازه رشد دهید، اگر اين شیوه را پیش بگیريد و مديريت سرمایه را همراه آن كنید حتی اگر معاملات شما تصادفی باشند باز هم برايند شما مثبت خواهد بود.

در ادامه شما را به مطالعه 20 درس مبانی مدیریت سرمایه ارائه شده توسط یک دوست قدیمی جناب آقای حمید رضا حصارکی دعوت می کنم:

حامد ریحانی - توییتر

درس اول: امید رياضی

درس اول درک مفهوم امید رياضی می باشد كه بدون درک آن نمی توان در اين بازار موفق بود. امید رياضی به ما می گويد نیازی نیست كه همه معاملات شما و حتی نصف بیشتر معاملات شما مثبت باشد تا بتوانید سود كنید، و شايد همه سود شما از ۵ درصد معاملات موفق شما بدست آيد.

فرمول امید رياضی:

Mathematical Expectancy = [ 1 + (W/L) ] * P - 1

در اينجا W متوسط سود شما در هر معامله و L متوسط ضرر شما در هر معامله می باشد و P ( به درصد ) احتمال برد سیستم شما در معاملات است. يعنی اگر احتمال برنده بودن سیستم شما ٢٠ درصد باشد و میانگین سود شما در هر معامله ١٠ دلار باشد و میانگین ضرر شما در هر معامله ۵ دلار باشد امید رياضی سیستم شما منفی ٠٫۴ می باشد.

امید رياضی يک سیستم سود ده بايد از صفر بیشتر باشد. برای اين منظور يا بايد احتمال برد سیستم را افزايش داد، يا متوسط سود در هر معامله افزايش يابد و يا متوسط ضرر در هر معامله كاهش يابد.

برای اينكه بتوانیم امید رياضی يک سیستم را بدست آوريم می بايست يک مجموعه از معاملات آن سیستم كه حداقل ١٠٠ معامله را داشته باشد انتخاب كنیم و متوسط سود و ضرر معاملات و تعداد معاملات برنده و بازنده را بدست آوريم و سپس در فرمول فوق قرار دهیم.

برای بدست آوردن احتمال برد سیستم بايد تعداد معاملات برنده را بر تعداد كل معاملات تقسیم كنیم. برای بدست آوردن متوسط سود بايد میزان سود كسب شده از پوزيشن های سودده را بر تعداد پوزيشن های سودده تقسیم كنیم. برای بدست آوردن متوسط ضرر بايد میزان ضرر كسب شده از پوزيشن های ضررده را بر تعداد پوزيشن های ضررده تقسیم كنیم.

حامد ریحانی - توییتر

درس دوم : نسبت اهرمی نامتقارن

در اين درس با مفهوم نسبت اهرمی نامتقارن آشنا می شويم. اين نسبت به ما می گويد که اگر چه مقدار ضرر بدهیم، می بايست چه مقدار سود كنیم تا آن ضرر جبران شود. در اينجا به اين موضوع پی خواهیم برد كه هر چه بیشتر ضرر كنیم جبران كردن آن مشكل تر و شايد غیر ممكن شود.

فرمول نسبت اهرمی نامتقارن :

Asymmetrical Leverage % = [ 1 / (1 - L %) ] - 1

در اينجا L درصد ضرر از سرمايه اولیه می باشد، مثلا اگر ٢۵ درصد ( ٠٫٢۵ ) ضرر كنیم نیاز به ٣٣ درصد سود (بر اساس سرمایه باقی مانده) برای جبران داريم و اگر ۵٠ درصد ضرر كنیم نیاز به ١٠٠ درصد سود و اگر ٩٠ درصد ضرر دهیم نیاز به ٩٠٠ درصد سود داريم.

همواره بايد بر روی ضررهای خود كنترل داشته باشیم و به آنها تا جایی اجازه رشد دهیم كه سیستم معاملاتی ما توانایی جبران آن را به راحتی داشته باشد. حال اينكه از كجا بفهمیم سیستم ما چقدر توانایی جبران دارد بايد نرخ سوددهی سیستم خود را مدل سازی نتایج مارتینگل همواره حساب كنیم و ببینیم در هر معامله معمولا انتظار چند درصد سود را داريم و همینطور انتظار چند درصد ضرر در معامله محتمل است.

حامد ریحانی - توییتر

درس سوم : ضريب سودآوری

در اين درس با ضريب سودآوری آشنا می شويم. ضريب سودآوری معیاری است كه می توانیم روند سود دهی سیستم خود را ارزيابی كنیم، اين عدد می بايست همواره بزرگتر از ١ باشد.

فرمول محاسبه ضريب سودآوری :

Profit Factor = Gross Win / Gross Loss

در اينجا منظور از Gross Win سود ناخالص يا همان مجموع سود تمامی پوزيشن های سودده و Gross Loss ضرر ناخالص يا همان مجموع ضرر تمامی پوزيشن های ضررده می باشد.

پس بايد دقت داشته باشیم كه همواره مجموع سودهايمان بايد از مجموع ضررهايمان بیشتر باشد تا بتوانیم اين ضريب را بیشتر از يک نگاه داريم.

حامد ریحانی - توییتر

درس چهارم : تفاوت شرط بندی و گمانه زنی در معاملات

همانطور که می دانیم شرط بندی، قمار محسوب می شود و كاری ناپسند میباشد لذا بايد تفاوت آن را با گمانه زنی (تجارت صحیح ) درک كنیم تا بتوانیم به درک عمیق تری نسبت به ريسک در اين بازار برسیم. بین شرط بندی و گمانه زنی دو تفاوت اساسی وجود دارد:

1- شرط بندی ريسک غیر منطقی بوجود می آورد ولی در گمانه زنی ريسک ذاتی موجود توزيع می شود.

2- در شرط بندی علم آمار و احتمال ناديده گرفته می شود ولی در گمانه زنی از امتیاز اين علم استفاده می شود.

برای مثال يک قمارباز فكر می كند اگر چندين شكست پیاپی داشته باشد در دفعات بعد شانس برد او افزايش می يابد لذا ريسک خود را بیشتر می كند (تفاوت 1) ، در صورتی كه اين كار خطاست و ريسک هر معامله مستقل از معامله قبل است پس در اينجا علم آمار و احتمال توسط قمارباز ناديده انگاشته شده است (تفاوت 2)

حامد ریحانی - توییتر

درس پنجم : مفهوم دقیق مديريت سرمایه

مفهوم دقیق مديريت سرمايه محدود به اين تعريف است كه چه مقدار از حساب بايد در معامله آتی ريسک شود.

انتظارات ديگری كه از مديريت سرمايه داريم از قبیل اينكه چه موقع از پوزيشن سود ده و يا ضرر ده خارج شويم و كی به حجم معامله فعلی بیافزائیم يا آنرا كاهش دهیم و كجا وارد معامله شويم يا نشويم جزو ضمائم و فرعیات مديريت سرمايه می باشند.

حامد ریحانی - توییتر

درس ششم : تحلیل مونته كارلو

در اين درس با تحلیل مونته كارلو آشنا می شويم تا بتوانیم روش معاملاتی خودمان را به صورت صحیح تست نمائیم و از نتايج تست با اطمینان بالایی استفاده كنیم. تحلیل مونته كارلو يک تکنیک محاسباتی است كه داده های آماری يک مدل را با دقت قابل اطمینانی شبیه سازی می كند.

در اين تحلیل معمولا هر پارامتر هزار بار با نمونه های متفاوتی از داده های آماری تست می شود و نتیجه ٩۵ درصد از اين هزار بار برای پارامتر مورد نظر لحاظ می شود.

مثلا اگر بخواهیم تاثیر ريسک ١٠ درصدی ثابت در هر معامله را در يک لیست ١٠٠ تایی از معاملات بررسی كنیم، هزار لیست مجزای ١٠٠ تایی از لیست اولیه بوجود می آوريم كه در آنها اعضای لیست به صورت تصادفی چیده شده اند، آنگاه تاثیر ريسک ١٠ درصدی را در هر لیست يادداشت می كنیم، اگر در ٩۵ درصد مواقع به ازای آن ريسک ١٠ درصدی نتیجه نهايی معاملات ۶٠ درصد زيان را به همراه آورد پس با اطمینان ٩۵ درصد در آينده نیز چنین خواهد شد.

در مثال فوق لیست ١٠٠ تایی داده های آماری ما و ريسک ١٠ درصدی ثابت پارامتر مورد بررسی ما می باشد. در تحلیل مونته كارلو از داده هایی استفاده می شود كه بوقوع پیوسته اند، يعنی نتايج بک تست يا فوروارد تست گذشته، بنابراين نقاط ورود و خروج در هر معامله مشخص می باشد.

مطمئنا برای شبیه سازی تحلیل مونته كارلو می بايست برنامه نوشت و از ماشین استفاده نمود، در همین جا از دوستان برنامه نويس علاقمند دعوت می كنم برای راحتی دوستان تحلیل مونته كارلو را فقط برای پارامتر ريسک كد كنند، يعنی در برنامه جایی برای ثبت داده های آماری (ورود و خروج از معامله)، جایی برای ثبت مقدار اولیه حساب، جایی برای ثبت مقدار ريسک در هر معامله تعبیه كنند و وقتی کلید شبیه سازی زده می شود برنامه بگويد در ٩۵ درصد از تست ها نتیجه چه می شود.

حامد ریحانی - توییتر

درس هفتم : تعیین اندازه حجم معامله

معامله با اهرم یا لوریج 100 در حساب با سرمایه هزار دلار يک اشتباه بزرگ می باشد، زيرا با چند ضرر متوالی بايد با حساب خداحافظی نمود، همین طور معامله بدون استفاده از اهرم در يک حساب ١٠٠ هزار دلاری باز هم اشتباه است زيرا مقدار بیشتر مارجین و سرمایه بی مصرف مانده است و در نهايت پرفورمنس را كاهش می دهد.

نقش كلیدی مديريت سرمايه تعیین دقیق حجم معامله می باشد تا كارائی حساب افزايش يابد.

روش های مطرح شده متفاوتی برای تعیین حجم وجود دارند كه به دو دسته كلی تقسیم بندی می شوند: 1- روش های مارتینگل 2- روش های آنتی مارتینگل

در روش های مارتینگل با افزايش ضرر به حجم معاملات افزوده می شود تا از يک برگشت سريع و كوتاه استفاده شود و همه ضررها پوشش داده شود، اين روش ها پايه علمی ندارند و در همه جا کاربرد ندارند و از نظر مديريت سرمايه صحیح مردود می باشند و فقط يک نوع خاص آن تحت عنوان "میانگین هزينه" می تواند مورد استفاده قرار گیرد. منظور از میانگین هزينه اين مي باشد كه حجم معامله طوری توزيع شود كه ریسک نهایی بیشتر از ريسک اولیه ای كه برای پوزيشن در نظر گرفته ايم نشود، در اين صورت می توان با فاصله هایی كه پوزيشن در ضرر رفته به حجم افزود، مثلا اگر برای پوزيشن با اهرم مناسب می توانیم در همان ابتدا 0.3 بیتکوین در نظر بگیريم و ريسک ما طوری است كه می توانیم استاپ 600 دلاری را برای آن تحمل كنیم، در ابتدا یک سوم از آن را استفاده می كنیم و 0.1 بیتکوین ورود می کنیم و اگر 300 دلار در ضرر رفتیم باز 0.1 ديگر ورود می كنیم و هیچ گاه برای پوزيشن مورد نظر از 0.3 بیتکوین بالاتر نمی رويم.

در روش های آنتی مارتینگل سودها به صورت تصاعد هندسی افزايش می يابند، همین طور ضررها به صورت تصاعد هندسی كم میشوند، مهمترين ويژگی اين روش ها بكار بردن آنها در يک سیستم با امید رياضی مثبت می باشد و در غیر اين صورت نمی توان از آنها انتظار معجزه داشت.

نقش مشتری در مدیریت دانش و فرایند و نوآوری: تاثیرات در ظرفیت نوآوری و نتایجبازاریابی

همایش پژوهش های مدیریت و علوم انسانی در ایران

خرید و دانلود فایل مقاله

با استفاده از پرداخت اینترنتی بسیار سریع و ساده می توانید اصل این مقاله را که دارای 22 صفحه است به صورت فایل PDF در اختیار داشته باشید.

مشخصات نویسندگان مقاله نقش مشتری در مدیریت دانش و فرایند و نوآوری: تاثیرات در ظرفیت نوآوری و نتایجبازاریابی

چکیده مقاله :

پژوهشگران، تاثیر مدیریت دانش مشتریان CKM را به عنوان منبعی استراتژیک و کلیدی در بهبود نوآوری و به عنوان عاملی برای پشتیبانی مدیریت بلند مدت ارتباط با مشتریان؛ را تایید کرده اند. این مطالعه، فهمی عمیق تر از زمینه سازهای داخلی ظرفیت نوآوری کسب و کار، به عنوان عاملی غالب بر راهکارهای پیشین را فراهم میکند. مدلی که تا پیش از این مورد آزمایش قرار نگرفته بود، به منظور تحلیل نقش همکاری مشتری و CKM (به عنوان عامل مرتبه 2) در فرایند های نوآوری و نتایج بازاریابی مورد استفاده قرار گرفته است. به منظور آزمایش این مدل، مدل سازی معادلات ساختاری در مجموعه ای از 210 شرکت اسپانیایی 2 مورد بررسی قرار گرفته است. نتایج بدست آمده موید این مطلب هستند که CKM و همکاری مشتریان، زمینه سازهایی برای ایجاد ظرفیت نوآوری و پدید آمدن نتایج مثبت بازاریابی هستند. علاوه بر این باید در نظر داشت که تاثیر CKM مهم تر از تاثیر همکاری مشتریان است. این مطلب، مقدماتی را به منظور توسعه نوآوری در شرکت ها فراهم میکند و توضیح می دهد که مدیران چگونه می توانند نتایج بازاریابی را بهبود ببخشند. مدیریت دانش مشتریان، برای سازمانها این امکان را فراهم می آورد که با ضریب بیشتری قادر به تشخیص فرصت های پدیدار شده در بازار بوده و مزیت رقابتی خود را افزایش دهند. برخی از صاحب نظرانبا ترکیب دو مفهوم دانش و نوآوری ، واژه نوآوری دانش را مطرح نموده و قائل به مدیریت نوآوری مبتنی بر دانش هستند. به عبارتی دانش و نوآوری و نیز مدیریت بر این دو را تکمیل کننده یکدیگر دانسته و تفکیک ناپذیر می پندارند . نوآوری مبتنی بر دانش مشتری، گاه سازمان را به فراتر از آنچه انتظار داشته، رهنمود می کند. برای توضیح در این مورد می توان به درست شدن ایراد موتوری یکی از خودروهای شرکت ایران خودرو اشاره کرد.

کلیدواژه ها:

کد مقاله /لینک ثابت به این مقاله

کد یکتای اختصاصی (COI) این مقاله در پایگاه سیویلیکا IICMO01_069 میباشد و برای لینک دهی به این مقاله می توانید از لینک زیر استفاده نمایید. این لینک همیشه ثابت است و به عنوان سند ثبت مقاله در مرجع سیویلیکا مورد استفاده قرار میگیرد:

نحوه استناد به مقاله :

در صورتی که می خواهید در اثر پژوهشی خود به این مقاله ارجاع دهید، به سادگی می توانید از عبارت زیر در بخش منابع و مراجع استفاده نمایید:

محب، جواد،1395،نقش مشتری در مدیریت دانش و فرایند و نوآوری: تاثیرات در ظرفیت نوآوری و نتایجبازاریابی،همایش پژوهش های مدیریت و علوم انسانی در ایران،تهران،https://civilica.com/doc/492521


در داخل متن نیز هر جا که به عبارت و یا دستاوردی از این مقاله اشاره شود پس از ذکر مطلب، در داخل پارانتز، مشخصات زیر نوشته می شود.
برای بار اول: ( 1395، محب، جواد؛ )
برای بار دوم به بعد: ( 1395، محب؛ )
برای آشنایی کامل با نحوه مرجع نویسی لطفا بخش راهنمای سیویلیکا (مرجع دهی) را ملاحظه نمایید.

مراجع و منابع این مقاله :

لیست زیر مراجع و منابع استفاده شده در این مقاله را نمایش می دهد. این مراجع به صورت کاملا ماشینی و بر اساس هوش مصنوعی استخراج شده اند و لذا ممکن است دارای اشکالاتی باشند که به مرور زمان دقت استخراج این محتوا افزایش می یابد. مراجعی که مقالات مربوط به آنها در سیویلیکا نمایه شده و پیدا شده اند، به خود مقاله لینک شده اند :

 • ارائه چارچوب مدیریت دانش مشتری((CKM بر مبنای استقرار همزمان KM .
 • نجف لو و زنجانی، مدیریت فناوری اطلاعات(زمستان 1390). ارائه چارچوبی .
 • رستمی(1392) اهمیت مدیریت دانش در بازاریابی. تهران .
 • اسفیدانی، موسسه مطالعات و پژوهش های بازرگانی(1387). بررسی راهکارهای دستیابی .
 • کریمی و منصوریان، فصلنامه علمی -پژوهشی کاوشهای مدیریت بازرگانی(پائیز و .
 • علامه، عباس و حسینی، مجموعه مقالات پوستری نخستین کنفرانس ملی .
 • کوهستانی، مرکز همایش های بین المللی زاری (بهمن 1386). نقش .
 • ALAM I (2006) Removing the fuzziness from the fuzzy-end of .
 • ALAVI M and LEDNER DE (2001) Knowledge management and knowledge .
 • B ALLANTYNT D, VAREY RJ, FROW P and PAYNE A .
 • BARNEY J (1991) Firm resources and sustained competitive advantage. Journal .
 • BARWISE P and FARLEY J (2004) Marketing metrics: status of .
 • BLAZEVIC _ and LIEVENS A (2008) Managing innovation through customer .
 • BROCKHOF K (2003) Customers" perspectives of involvement in new product .
 • CANTNER U, JOEL K and SCHMIDT I (2009) The use .
 • CHENG CC, CHEN JS and TSOU H (2012) Market -creating .
 • CHIN W (2010) How to write up and report PLS .
 • DAVENPORI TH, DE LONG DW and BEERS MC (1998) Successful .
 • DE CLERCQ D and ARENIUS P (2006) The role of .
 • pEsHpANpE R, FARLEY JU and WEBSTER (1993) Corporate culture, customer .
 • DESOUZA KC et al (2008) Cust omer-driven innovation. Res earch-Techno .
 • ESPOSITO E and MA STROIANNI M (1998) Technological evolution of .
 • ESPOSITO f and RAFFA L (2007) Global reorganisation in a .
 • FERRARES A, QUANDT CO, DOS SANTOS SA and FREGA JR .
 • FORCADELI JF and GUAD AMILLA S F (2002) A case .
 • GAYNOR HG (1996) Handbook of Technology Management. McGraw-Hill, New York. .
 • GIBBERT M, LEIBOLD M and PROBST G (2002) Five styles .
 • HAGED OORN J and CLOODT M (2003) Measuring innovative performance: .
 • HAIR JF, RINGLE CN and SARSTEDT M (2011) PLS-SEM: indeed .
 • HUANG PS and SHIN LH (2009) Effective environmental management through .
 • KOKKINAK F and AMBLE T (1999) Market performance assessmen: _ .
 • Marketing Science Institute, Cambridge, MA. VARGO S and LUSCH R .
 • VENKAT RAMAN N and RA MANUJAM _ (1986) Measuremet of .
 • vORHIES DW and MORGAN NA (2005) Benchmarking marketing capabilities for .
 • ALEGRE J, KISHORE S and LAPIEDRA R (2011) Knowledge management .
 • LAGROSEN S (2005) Customer involvement in new product development: a .
 • LAMMING R (1993) Beyond Partnership: Strategies for Innovation and Lean .
 • LIN CH, PENG CH and KAO DT (2008) The innovativenes .
 • LIN RJ, CHEN RH and CHIU KKS (2010) Customer relationship .
 • LUSCH RF, VARGO SL and O"BRIEN M (2007) Competing through .
 • MARTIN C and HORNE DA (1993) Service innovation: successful vs. .
 • MASSEY AP, M ONT OYA-WEI S S MM and O'DRISCOLI .
 • MENGUC B and AUH S (2006) Creating a firm-level dynamic .
 • MENOR LJ, TATIKONDA MV and SAMPSON SE (2002) New service .
 • NEELY A (1999) The performance measuremet revolution: why now and .
 • NIELSEN A (2006) Understanding dynamic capabilities through knowledge management. Journal .
 • NONAKA I and TAKEUCHI H (1995) The Knowledge -Creating Company: .
 • OCASS A and SOCK P (2013) Exploring innovation driven value .
 • ORDANNI A and PARA SURAMAN A (2011) Service innovation viewed .
 • PRAHALAD CK and RAMA SWAMY _ (2004) Co-creation experiences: the .
 • RAO H مدل سازی نتایج مارتینگل and DRAZIN R (2002) Overcoming resource constraints on .
 • RINGLE CM, WENDE S and WILL A (2008) Smart PLS .
 • SENGE PM (1992) The Fifth Discipline. Random House, Milsons Point .
 • SHAW G, BAILEY A and WILLIAMS A (2011) Aspects of .
 • SOOSAY CA, HYLAND PW and FERRER N (2008) Supply chain .
 • SPENDER JC (1996) Making knowledge the basis of a dynamic .
 • TAJEDDINI K (2011) The effects of innovativenes on effectiveness and .
 • rARi J and GARC _ -rERNANpEz M (2011) Can knowledge .
 • TEECE D, PISANO G and SHUEN A (1997) Dynamic capabilities .
 • WIND J and MAHAJAN Y (1997) Issues and opportunities in .
 • ZACK M, MCKEEN J and SINGH S (2009) Knowledge management .
 • ZAHAY D, GRIFFIN A and FREDRICKS E (2004) Sources, uses, .

مدیریت اطلاعات پژوهشی

اطلاعات استنادی این مقاله را به نرم افزارهای مدیریت اطلاعات علمی و استنادی ارسال نمایید و در تحقیقات خود از آن استفاده نمایید.

مقالات پیشنهادی مرتبط

مقالات فوق بر اساس داده کاوی مقالات مطالعه شده توسط پژوهشگران محاسبه شده است.اشتراک گذاری

دیدگاه شما

اولین دیدگاه را شما ارسال نمایید.