نحوه محاسبه قیمت و حجم


ظرفیت سپتیک تانک را چگونه محاسبه کنیم؟ نحوه محاسبه ظرفیت سپتیک تانک روش های محاسبه ظرفیت سپتیک تانک چطور ظرفیت سپتیک تانک را محاسبه کنیم؟ بدست آوردن حجم سپتیک تانک فرمول های ریاضیات محاسبه ظرفیت سپتیک تانک چیست؟

نحوه محاسبه قیمت تمام شده سقف وافل

برای محاسبه قیمت تمام نحوه محاسبه قیمت و حجم نحوه محاسبه قیمت و حجم شده ساختمان با سقف وافل باید وزن میلگرد و بتن مصرفی به‌اضافه هزینه های اجرایی و قالب وافل ساختمان محاسبه شود.

وزن میلگرد مصرفی در سازه با سقف وافل

به‌صورت میانگین میزان مصرف میلگرد کل سازه در هر مترمربع زیربنا در پروژه‌های معمول بتنی به شرح زیر است:

1 تا 3 طبقه = 37 تا 32 کیلوگرم بر مترمربع
3 تا 5 طبقه = 37 تا 42 کیلوگرم بر مترمربع
5 تا 8 طبقه =40 تا 48 کیلوگرم بر مترمربع
8 تا 12 طبقه = 53 تا 48 کیلوگرم بر مترمربع

که این اعداد بسته به نوع کاربری / نوع پروژه / منطقه زلزله پذیری محل پروژه / دهانه پروژه / نوع خاک / شکل هندسی پلان و… تغییر می کند. معمولاً میزان مصرف میلگرد سقف وافل حدود 13 کیلوگرم بر مترمربع است که باتوجه‌به دهانه، کاربری سازه، یک طرفه یا دو طرفه بودن و … کم یا زیاد می‌شود.

حجم بتن مصرفی در سازه با سقف وافل

به‌صورت میانگین میزان مصرف بتن کل سازه در هر مترمربع در پروژه‌های متداول بتنی با سقف وافل به شرح زیر است:

قیمت هر کیلو میلگرد باتوجه‌به قیمت روز کارخانه تعیین می¬شود و در حال حاضر (خرداد 1400) قیمت هر کیلو میلگرد حدوداً 160.000 ریال است. قیمت بتن نیز باتوجه‌به قیمت روز کارخانه (خرداد 1400) با مشخصات C30 و عیار 450 در اصفهان به‌ازای هر مترمکعب حدوداً 7.500.000 ریال است.

هزینه اجرای سازه با سقف وافل

هزینه اجرای پروژه با سقف وافل در ارتفاع معمول 3 متر و نحوه محاسبه قیمت و حجم در شهر اصفهان به طور میانگین به‌ازای هر مترمربع سقف 3.500.000 ریال است. البته هزینه اجرای سازه وابسته به عوامل مختلفی است که پیشنهاد می‌شود مقاله دستمزد اجرای سقف وافل مطالعه شود.

هزینه تأمین قالب وافل

برای محاسبه هزینه تأمین قالب وافل، می توان گزینه اجاره و یا خرید را در نظر گرفت.

 • اگر زیربنای پروژه کم و تعداد طبقات کم باشد اجاره قالب گزینه اقتصادی تری خواهد بود.

هزینه اجاره قالب وافل به طور میانگین برای هر مترمربع سقف 350.000 ریال است. پیشنهاد می شود مقاله کرایه قالب سقف

وافل مطالعه شود.

 • اگر پروژه با تعداد طبقات زیاد و زیربنای بالا باشد قطعاً گزینه خرید برای مشتری اقتصادی تر خواهد بود.

قیمت قالب وافل بر اساس سایز متفاوت است که لیست قیمت به‌روز شده آن در سایت قابل‌مشاهده است. به طور میانگین برای پروژه های با تعداد سقف بیش از 6 ، هزینه قالب وافل به‌ازای هر مترمربع حدوداً 200.000 ریال است.

بررسی قیمت هر متر اسکلت سقف وافل در یک پروژه نمونه در شهر اصفهان

برای بررسی دقیق‌تر قیمت سقف وافل یک پروژه نمونه در شهر اصفهان بررسی می¬شود. پروژه مذکور دارای 6 سقف با کاربری مسکونی و زیربنای 870 مترمربع است. پلان معماری این پروژه به‌صورت زیر است.

این سازه با استفاده از سیستم سقف وافل مدل‌سازی و طراحی شد.

خروجی لیستوفر نقشه های سازه مذکور به شرح زیر است:

مقدار کل میلگرد مصرفی این سازه به شرح زیر است:

نوع قالب انتخاب شده در پروژه موردنظر وافل دو طرفه 80 در 80 با ارتفاع 28 است که با فرض خرید قالب توسط کارفرما جدول آنالیز قیمتی این پروژه انجام شده است.
میزان بتن مصرفی سازه بر اساس خروجی¬های نرم‌افزار ایتبس به شرح زیر است:

تحلیل هزینه حجم فعالیت و سود

تحلیل هزینه حجم فعالیت و سود

تحلیل هزینه حجم فعالیت و سود : در این مقاله نحوه استفاده از تجزیه و تحلیل هزینه ، حجم فعالیت و سود در تصمیم گیری های مدیریت نشان داده می شود. مدیریت ، در تصمیم گیری های خود باید روابط بین قیمت فروش ، حجم فروش و هزینه ها را بداند. همچنین برای مدیریت باید مشخص باشد که کدام هزینه ها با حجم فعالیت تغییر می کند و کدام هزینه ها با حجم فعالیت تغییر نمی کنند. بدون داشتن این اطلاعات ، مدیریت نمی تواند به طور دقیق اثر تغییرات در قیمت فروش ، حجم فعالیت و هزینه ها را بر روی سود عملیاتی تعیین نماید.

تجزیه و تحلیل سر به سر

تجزیه و تحلیل سر به سر قسمتی از تجزیه و تحلیل هزینه حجم فعالیت و سود می باشد.

نقطه سر به سر سطحی از فروش است که جمع درآمد فروش با جمع هزینه ها برابر باشد و در این سطح فروش ، سود یا زیان وجود ندارد و سود عملیاتی مساوی صفر می باشد.

سود عملیاتی از رابطه زیر به دست می آید :

جمع هزینه ها – جمع درآمد فروش = سود عملیاتی

جمع هزینه ها شامل هزینه های تولیدی ، اداری و توزیع و فروش می باشد.

سود خالص ( سود پس از کسر مالیات ) به صورت زیر محاسبه می گردد :

مالیات – سود عملیاتی = سود خالص

جمع هزینه ها را می توان به هزینه های ثابت و متغیر تفکیک نمود.

در نقطه سر به سر جمع درآمد فروش با جمع هزینه ها مساوی است و سود عملیاتی مساوی صفر است.

در نقطه سر به سر فرمول محاسبه سود عملیاتی را می توان به صورت زیر نوشت :

جمع هزینه ها = جمع درآمد فروش

جمع هزینه های متغیر + جمع هزینه های ثابت = جمع درآمد فروش

= ( تعداد فروش * قیمت فروش هر واحد محصول )

(تعداد فروش * هزینه متغیر هر واحد محصول) + جمع هزینه های ثابت

قیمت فروش هر واحد محصول =P

هزینه متغیر هر واحد محصول =V

جمع هزینه های ثابت طی دوره =F

در نقطه سر به سر رابطه فوق را به صورت زیر می توان نشان داد :

PX = F + VX

PX – VX = F

X ( P – V ) = F

تعداد فروش در نقطه سر به سر :

هزینه متغیر هر واحد محصول (V) ، شامل اقلام زیر است :

1- هزینه های متغیر تولیدی ؛

2- هزینه های متغیر اداری ؛

3- هزینه های متغیر توزیع و فروش ؛

هزینه های ثابت (F) طی دوره شامل اقلام زیر است :

1- هزینه های ثابت تولیدی ؛

2- هزینه های ثابت اداری ؛

3- هزینه های ثابت توزیع و فروش ؛

حاصل تفاوت قیمت فروش هر واحد محصول و هزینه متغیر هر واحد محصول (P-V) را حاشیه فروش هر واحد محصول نامند.

برای محاسبه مبلغ فروش در نقطه سر به سر ، طرفین فرمول محاسبه تعداد فروش در نقطه سر به سر را در (P) ضرب می کنیم.

X = F / ( P –V )

PX = P ( F / ( P – V ) ) = (F/((P-V)/P) = (F=1-(V/P))

مبلغ فروش در نقطه سر به سر :

PX = F/ (1-(V/P))

با بررسی فرمول های نقطه سر به سر مشخص می شود که در صورتی که جمع هزینه های ثابت (F) یا هزینه های متغیر هر واحد محصول (V) افزایش یابد ، نقطه سر به سر نیز افزایش خواهد یافت و در صورت افزایش قیمت فروش هر واحدمحصول (P) نقطه سر به سر کاهش پیدا می کند.

نقطه سر به سر برای دوره زمانی مشخصی محاسبه می گردد.

تحلیل هزینه حجم فعالیت و سود

مفروضات تجزیه و تحلیل هزینه حجم فعالیت و سود :

مفروضات تجزیه و تحلیل مربوطه به شرح زیر است :

جمع درآمد فروش به نسبت مستقیم با تغییر تعداد فروش تغییر پیدا می کند یا قیمت فروش هر واحد محصول ثابت می باشد.

جمع هزینه ها را می توان به هزینه های ثابت و هزینه های متغیر تفکیک نمود ؛

جمع هزینه های متغیر به نسبت مستقیم با تغییر تعداد فروش تغییر پیدا می کند یا هزینه متغیر هر واحد محصول ثابت می باشد.

جمع هزینه های ثابت در دامنه مربوط فعالیت ثابت می باشد.

حجم تولید یا حجم فروش مساوی می باشد یا تغییرات تعداد موجودی اول دوره و موجودی پایان دوره صفر می باشد.

در مورد شرکت هایی که دارای چند محصول می باشند ، ترکیب فروش ثابت می نحوه محاسبه قیمت و حجم باشد.

صورت سود و زیان به روش حاشیه فروش :

حاصل تفاوت درآمد فروش و جمع کلیه هزینه های متغیر را ” حاشیه فروش ” می نامند.

در صورتی که حاشیه فروش بیشتر از هزینه های ثابت باشد ، دارای سود و اگر حاشیه فروش کمتر از هزینه های ثابت باشد دارای زیان می باشیم.

در نقطه سر به سر حاشیه فروش با جمع هزینه های ثابت برابر می باشد.

روش ترسیمی تجزیه و تحلیل هزینه حجم فعالیت و سود براساس جمع درآمد فروش و جمع هزینه های گزارش شده می باشد.

جمع درآمد فروش و جمع هزینه ها ، هر دو تابع حجم فروش و به صورت خط راست می باشد.

تصویر زیر ، نمودار هزینه، حجم فعالیت و سود ( که نمودار سر به سر نیز نامیده می شود ) را نشان می دهد.

تحلیل هزینه حجم فعالیت و سود

برای رسم نمودار هزینه، حجم فعالیت و سود ، موارد زیر باید در نظر گرفته شود :

هزینه های ثابت سالانه مبلغ 2.000.000 ريال است که به صورت خط افقی می باشد. جمع هزینه های ثابت با تغییر حجم فعالیت تغییر پیدا نمی کند.

برای رسم خط جمع هزینه ها ، هزینه های متغیر به نرخ 2.500 ريال برای هر واحد محصول به جمع هزینه های ثابت اضافه می گردد.

چون خط جمع هزینه ها یک تابع خطی است ، برای رسم این خط فقط دو نقطه لازم است.

در صورتی که حجم فروش مساوی صفر باشد ، حجم هزینه ها مساوی جمع هزینه های ثابت می باشد.

جدول زیر دو نقطه بر روی خط جمع هزینه ها را نشان می دهد :

محور افقی محور عمودی نقطه در نمودار

. تعداد =جمع هزینه ها

. فروش (تعداد فروش) 2500+2000000

. 0 2.000.000 = (0*2500) + 2.000.000 A

. 1.000 4.500.000 = (1.000 * 2.500 ) + 2.000.000 B

خط جمع درآمد فروش از حاصل ضرب قیمت فروش هر واحد محصول که مبلغ 4.500 ريال است در تعداد فروش به دست می آید که به صورت خط راست می باشد (قیمت فروش هر واحد محصول ثابت است).

برای رسم خط فروش ، تعیین دو نقطه بر روی این خط لازم می باشد.

محور افقی محور عمودی نقطه در نمودار

. تعداد =جمع درآمد فروش

. فروش (تعداد فروش) 4.500

. 1.000 4.500.000 = 1.000 * 4.500 B

تفاوت بین خط جمع درآمد فروش و خط جمع هزینه ها ، سود یا زیان در هر سطحی از تعداد فروش را نشان می دهد.

در سطح فروش 1000 واحد ، خط جمع درآمد فروش ، خط جمع هزینه ها را قطع می کند که همان نقطه سر به سر می باشد. درهر سطحی از فروش که بالاتر از نقطه سر به سر باشد ، جمع درآمد فروش بیشتر از جمع هزینه ها است و دارای سود می باشیم.

در هر سطحی از فروش که پایین تر از نقطه سر به سر باشد ، جمع درآمد فروش کمتر از جمع هزینه ها است و در نتیجه دارای زیان می باشیم.

نمودار سود و حجم فعالیت :

روش دیگر ترسیمی تجزیه و تحلیل هزینه حجم فعالیت و سود در شکل زیر نشان داده شده است :

تحلیل هزینه حجم فعالیت و سود

این نمودار را نمودار سود و حجم فعالیت نامند. این نمودار اثر تغییر در حجم فعالیت بر روی سود عملیاتی را نشان می دهد.

رابطه محاسبه سود عملیاتی به قرار زیر است :

جمع هزینه ها – جمع درآمد فروش = سود عملیاتی

رابطه بین سود عملیاتی و حجم فروش یک رابطه خطی است که شیب این خط (P-V) حاشیه فروش هر واحد محصول می باشد.

برای رسم این خط ، دو نقطه به شرح زیر تعیین می گردد :

محور افقی محور عمودی نقطه در نمودار

تعداد فروش 2.000.000 – تعداد فروش * 2.000 = سود عملیاتی

. 0 2.000.000 = 2.000.000 – (0*2.000) A

. 1.000 0 = 2.000.000 (1.000 * 2.000 ) B

با توجه به فرمول محاسبه تعداد فروش در نقطه سر به سر و خط سود عملیاتی ، هر کدام از عوامل قیمت فروش هر واحد محصول ، هزینه متغیر هر واحد محصول و هزینه های ثابت به تنهایی تغییر نماید ، نقطه سر به سر و خط سود عملیاتی نیز تغییر می کنند.

اگر هر دو عامل قیمت فروش هر واحد محصول و هزینه متغیر هر واحد محصول تغییر نمایند ، نقطه سر به سر و خط سود عملیاتی فقط در شرایطی تغییر نمی کنند که حاشیه فروش هر واحد محصول (P-V) تغییر نکند .

محاسبه تعداد و مبلغ فروش برای کسب مبلغ مشخصی سود عملیاتی :

تجزیه و تحلیل هزینه حجم فعالیت و سود را می توان برای تعیین تعداد و مبلغ فروش برای کسب مبلغ مشخصی سود عملیاتی (I ) استفاده کرد.

رابطه محاسبه سود عملیاتی به شرح زیر می باشد :

جمع هزینه ها – جمع درآمد فروش = سود عملیاتی

(جمع هزینه های متغیر + جمع هزینه های ثابت) – جمع درآمد فروش= سود عملیاتی

= سود عملیاتی

(تعداد فروش * هزینه متغیر هر واحد محصول) – جمع هزینه های ثابت – (تعداد فروش * قیمت فروش هر واحد محصول)

تعداد فروش برای کسب مبلغ I ريال سود عملیاتی :

X = ( F + I ) / ( P – V )

فرمول محاسبه مبلغ فروش برای کسب I ريال سود عملیاتی به قرار زیر است :

PX = (F +I ) / ( 1- (V/P))

تجزیه و تحلیل حجم فعالیت و سود را همچنین می توان برای تعداد و مبلغ فروش برای کسب مبلغ مشخصی سود خالص (سود پس از کسر مالیات ) استفاده کرد :

مالیات – سود عملیاتی = سود خالص

(نرخ مالیاتی) ( سود عملیاتی) – (سود عملیاتی) = سود خالص

نسبت حاشیه ایمنی :

حاشیه ایمنی تفاوت فروش مورد انتظار ( یا فروش واقعی ) و فروش در نقطه سر به سر می باشد که به صورت درصدی از فروش مورد انتظار ( یا فروش واقعی ) بیان می گردد.

در صورتی که این نسبت بزرگ باشد ، نشان گر این مطلب است که اگر فروش کاهش یابد ، به احتمال کمتری فعالیت زیر نقطه سر به سر خواهد بود.

نسبت حاشیه ایمنی با استفاده از فرمول زیر محاسبه می گردد :
فروش مورد انتظار / ( فروش در نقطه سر به سر – فروش مورد انتظار) = نسبت حاشیه ایمنی

هر قدر نسبت حاشیه ایمنی بزرگ تر باشد ، ریسک کمتری به همراه خواهد داشت.

تجزیه و تحلیل ترکیب فروش :

بحثی که تا کنون در مورد تجزیه و تحلیل هزینه حجم فعالیت و سود داشته ایم مربوط به شرکت هایی است که فقط در تولید با خرید و فروش یک نوع محصول فعالیت می کنند.

در صورتی که ، شرکتی در تولید یا خرید و فروش چند نوع محصول فعالیت داشته باشد ، تجزیه و تحلیل مذکور را تجزیه و تحلیل ترکیب فروش نامند.

ترکیب فروش ، درصد فروش هر کدام از محصولات به جمع فروش کلیه محصولات می باشد که به روش زیر محاسبه می گردد :

نحوه محاسبه وزن آهن آلات

محاسبه وزن آهن آلات

نحوه محاسبه وزن آهن آلات وزن آهن آلات برحسب کیلوگرم بر متر با ۷.۸۶ کیلوگرم بر دسی متر مربع ، محاسبه می‌شود به عبارتی : با دانستن مساحت و چگالی ( وزن مخصوص ) هر جسمی حدود وزن آن جسم قابل محاسبه است.

وزن = چگالی × حجم نکته 1 : حجم = مساحت سطح مقطع × طول نکته 2 : چگالی آهن = ۷.۸۶ ( بهتر است در محاسبات 8 در نظر بگیرید ) نکته 3 : چگالی فلزات همچون ورق گالوانیزه ، روغنی ، سیاه ، آجدار و استیل… نیز همانند چگالی آهن است .

وزن مخصوص آهن

به عنوان مثال: محاسبه‌ وزن ورق ، پلیت یا تسمه: برحسب سانتی متر : وزن =1000 ÷ ( ۷.۸۶ × ضخامت × عرض × طول ) بر حسب چند متغیر : وزن = ۷.۸۶ × ضخامت ( میلیمتر ) × عرض ( متر ) × طول ( متر )

محاسبه وزن میلگرد: برحسب سانتی متر : 1000 ÷ ( 7.86 × 3.14 × شعاع × شعاع × طول ) روش دوم : قطر × قطر ( برحسب میلیمتر ) تقسیم بر 162 و جواب را در طول مورد نظر ضرب کنید.

محاسبه وزن لوله: ۱۰۰۰] ÷ ۷.۸۶ × ۳.۱۴) × ۲) ÷ قطر داخلی - قطر خارجی × (( طول[ روش دوم : فرمول ساده‌تری برای محاسبه‌ی وزن تقریبی لوله‌ی آهنی ۶ متری میباشد که برابر است با ۱۴۷ × قطر خارجی لوله × ضخامت نکته 4 : در تمام فرمولهای اصلی فوق مقیاس محاسبه سانتی متر است و اگر جایی بخواهیم ابعادی را میلیمتر وارد کنیم باید تمامی ابعاد تبدیل به میلیمتر بشوند و در فرمول جایگزین شوند و در آخر به جای تقسیم بر ۱۰۰۰ بر ۱۰۰۰۰۰۰ تقسیم شوند. نکته 5 : این محاسبات برای آهن آلات است. می‌توانیم برای استیل با چگالی ۷.۸۴ و برای آلومینیوم با چگالی ۲.۷ همین محاسبات را با جایگزینی این اعداد با ۷.۸۶ که چگالی آهن است٬ همین محاسبات را بسازیم.

همین‌طور هر ماده‌ی دیگری که چگالی آن در دست باشد. برای راحتی بیشتر شما، ما در سایت شهر آهن

جدول وزن آهن آلات

جداولی کاربردی از وزن آهن‌آلات موجود در صنعت آهن و فولاد را تهیه کرده‌ایم که در بخش وزن آهن آلات آمده است. به طور طبیعی این وزن‌ها محاسباتی هستند و در فرآیند تولید با وزن‌هایی متفاوت با آن‌ها روبرو خواهیم بود که ناشی از تنظیم نبودن دستگاه‌ها و یا یکسان نبودن چگالی سنگ آهن‌های استفاده شده و همین‌طور کم و زیاد شدن طول و یا ضخامت‌ها هستند. ولی نمایی کلی را به ما می‌دهند که چطور وزن حدودی محموله‌ی خود را محاسبه کنیم. همچنین برای کسب اطلاعات بیشتر در زمینه‌ی ظرفیت و مشخصات ماشین‌های حمل بار می‌توانید به صفحه‌ی مربوطه مراجعه فرمایید. همچنین برای کسب آگاهی بیشتر به صفحه قیمت آهن، قیمت میلگرد، میلگرد، قیمت تیرآهن، قیمت شمش فولادی مراجعه فرمایید.

محاسبه ظرفیت سپتیک تانک

اگر از سپتیک تانک استفاده میکنید و اندازه فاضلاب جمع آوری شده در شبانه روز بیش از ظرفیت مخزن موجود باشد فاضلاب ممکن است به لوله های فاضلاب خانه بازگردد.بنابراین محاسبه درست و صحیح ظرفیت حجمی سپتیک تانکی مناسب ساختمان باشد ضروری است.معمولا حجم مورد نیاز سپتیک تانک ها بر اساس تعداد اتاق ساختمان ،ساکنان آن،حمام و دیگر امکانات تعیین می گردد.معمولا از سپتیک تانک ها برای فاضلابهای بهداشتی استفاده می شود. بنابراین در اینجا روش محاسبه ظرفیت سپتیک تانک برای فاضلاب های بهداشتی آمده است.براساس استانداردهای BS6297 ظرفیت سپتیک تانک را می توان از رابطه زیر محاسبه نمود: V=4500+0.78Q

در محاسبه ظرفیت سپتیک تانک محاسبه تعداد ساکنینی که بطور مداوم از سپتیک تانک استفاده میکنند برای محاسبه حجم سپتیک تانک لازم است و اطلاع از مقدار فاضلاب جمع آوری شده در شبانه روز در ساختمان ضروری است. برای مثال، اگر شما یک خانه دو خوابه داشته باشید، اکثر شهرداری ها فرض می کنند که در این خانه بطور تقریبی چهار نفر سکونت خواهند داشت و برای یک خانه سه خوابه تقریب 6 نفر درنظر گرفته می شود. حجم سپتیک تانک پلی اتیلن بر حسب مقدار فاضلاب تخلیه شده در آن متفاوت و بشرح زیر است: ۱٫ اگر حجم فاضلاب جمع آوری شده در شبانه روز تا ۲ متر مکعب باشد، حجم تانک ۳ متر مکعب منظور می شود. ۲٫اگر حجم فاضلاب ۲ تا ۶ متر مکعب باشد، حجم تانک ۱٫۵ برابر حجم فاضلاب محاسبه می گردد. ۳٫اگر حجم فاضلاب ۶ تا ۶۰متر مکعب باشد.

شمارش تعداد حمام ها که قرار است سپتیک تانک سرویس دهی کند و اگر افزایش تعداد حمام ها و دیگر امکاناتی که قرار است سپتیک تانک سرویس دهی کند و حدود توسعه آن در آینده برای محاسبه ظرفیت و حجم سپتیک تانک باید در نظر گرفته شود تا در آینده با احتمال کمتری مجبور به تعویض سپتیک تانک شوید.

در برخی کاربرد ها مانند ماشین ظرفشویی یا شستشوی لباس و از این قبیل نیز آب مصرف شده به سپتیک تانک تخلیه می شود.

محاسبه ظرفیت سپتیک تانک

قرانین اندازه گیری با توجه به موقعیتی که سپتیک تانک استفاده می شود تا حدودی متفاوت می باشد ،کارشناسان پارس اتیلن کیش محسابات لازم را برای تخمین حجم سپتیک تانک مورد نیاز شما انجام میدهند

محاسبه ظرفیت سپتیک تانک

معمولا از سپتیک تانک ها برای فاضلابهای بهداشتی استفاده می شود. بنابراین در اینجا روش محاسبه حجم سپتیک تانک برای فاضلابهای بهداشتی آمده است. براساس استانداردهای BS6297 ظرفیت سپتیک تانک را می توان از رابطه زیر محاسبه نمود.

که در رابطه فوق V حداقل حجم سپتیک تانک برحسب لیتر، C سرانه تولید فاضلاب در هر شبانه روز برحسب لیتر و P تعداد نفرات تحت پوشش برحسب نفر می باشد. بنابراین جهت تعیین ظرفیت سپتیک تانک مورد نیاز ابتدا باید حجم فاضلاب تولیدی روزانه را محاسبه نمود. حجم فاضلاب بهداشتی معمولا به تعداد افراد تحت پوشش بستگی مستقیم دارد.

در جدول مقابل سرانه تولید فاضلاب به ازای هر نفر در شرایط مختلف آمده است.

جدول سرانه تولید فاضلاب

جدول سرانه تولید فاضلاب

بنابراین برای محاسبه حجم فاضلاب تولیدی روزانه باید تعداد نفرات را در سرانه آنها مطابق جدول فوق ضرب نمود. عدد حاصل برابر حجم فاضلاب تولیدی روزانه می باشد. برای روشن شدن بیشتر مطلب به مثالهای زیر توجه نمایید.

مثال 1: می خواهیم ظرفیت سپتیک تانک مورد نیاز برای فاضلاب بهداشتی یک مجتمع مسکونی 84 واحدی را محاسبه نماییم. .

طبق سرانه ردیف 1 جدول فوق سرانه هر نفر 120 لیتر می باشد. چنانچه بعد هر خانوار را 3/5 نفر درنظر بگیریم، تعداد افراد تحت پوشش معادل 294 نفرخواهد بود. بنابراین حجم کل فاضلاب تولیدی روزانه از حاصلضرب عدد 294 در 120 بدست می آید که معادل 35280 لیتر خواهد شد. بنابراین ظرفیت حداقل سپتیک تانک برابر خواهد بود با:

C=2000+294*120=37280با توجه به ظرفیتهای استاندارد سپتیک تانکها در این مورد استفاده از یک سپتیک تانک به ظرفیت 40000 لیتر یا 40 مترمکعب توصیه می گردد

مثال 2: می خواهیم ظرفیت سپتیک تانک مورد نیاز برای فاضلاب بهداشتی یک کارخانه تولیدی را محاسبه نماییم. این کارخانه در دو شیفت فعال می باشد که در شیفت اول مجموعا 150 نفر کارگر و پرسنل اداری و در شیفت دوم 80 نفر کارگر مشغول کار هستند.

طبق سرانه ردیف 4 جدول فوق سرانه هر نفر پرسنل یا کارگر در هر شیفت 50 لیتر می باشد. جمع کل پرسنل 230 نفر است بنابراین حجم کل فاضلاب تولیدی روزانه از حاصلضرب عدد 230 در 50 بدست می آید که معادل 11500 لیتر خواهد شد. بنابراین ظرفیت حداقل سپتیک تانک برابر خواهد بود با:

با توجه به ظرفیتهای استاندارد سپتیک تانکها در این مورد استفاده از یک سپتیک تانک به ظرفیت 15000 لیتر توصیه می گردد.

بنابراین برای محاسبه حجم فاضلاب تولیدی و محاسبه ظرفیت سپتیک تانک روزانه باید تعداد نفرات را در سرانه آنها مطابق جدول فوق ضرب نمود. عدد حاصل برابر حجم فاضلاب تولیدی روزانه می باشد. برای روشن شدن بیشتر مطلب به مثالهای زیر توجه نمایید.

محاسبه ظرفیت سپتیک تانک-محاسبه ظرفیت سپتیک تانک

جدول محاسبه حجم سپتیک تانک

جدول محاسبه ظرفیت سپتیک تانک ها

محاسبه ظرفیت سپتیک تانک

ظرفیت سپتیک تانک را چگونه محاسبه کنیم؟ نحوه محاسبه ظرفیت سپتیک تانک روش های محاسبه ظرفیت سپتیک تانک چطور ظرفیت سپتیک تانک را محاسبه کنیم؟ بدست آوردن حجم سپتیک تانک فرمول های ریاضیات محاسبه ظرفیت سپتیک تانک چیست؟

cbm چیست و هر کانتینر چند cbm است؟

cbm چیست و هر کانتینر چند cbm است؟

از این مقاله استفاده کنید تا CBM را به راحتی محاسبه کنید تا بدانید چند محصول را میتوانید در یک کانتینر حمل قرار بدهید و در هزینه حمل کالا از چین صرفه جویی کنید.

معنی CBM چیست؟

CBM یا متر مکعب حجم حمل و نقل بار داخلی و بین المللی است. اندازه گیری CBM با ضرب عرض ، طول و ارتفاع در تعداد کالای حمل و نقل محاسبه می شود.

فرمول CBM و نحوه محاسبه CBM

فرمول CBM یک محاسبه ساده است – حجم این محصول از ضرب تعداد اقلام * طول * عرض * ارتفاع بدست می آید.

اگر محموله شما دارای موارد مختلف است ، به سادگی فرمول را برای هر اندازه تکرار کنید و حجم ها را بدست بیاورید.

به زبان ساده تر:

بدین منظور باید تمامی اندازه ها را به یک واحد اندازه گیری واحد در بیاورید ، برای ساده تر کردن مسئله کافیست آنها را به متر تبدیل کنید.

 • واحد اندازه گیری ابعاد اقلام خود (کالای بسته بندی شده یا کارتن) را به متر تبدیل کنید. (هر 100 سانتی متر 1 متر است)
 • تعداد واحدها (پالت ، جعبه یا جعبه) و سپس طول ، عرض و ارتفاع واحد را بدست بیاورید.

کافیست این اعداد را در هم ضرب کنید:

 • طول(متر) * عرض(متر) * ارتفاع(متر) * تعداد کارتن ها = مترمکعب

اگر برای محاسبه حجم کارتن های کالاهای خود با مشکل مواجه شدید کافیست با کارشناسان کارگو هرمس تماس بگیرید.

معنی CBM چیست

CBM در حمل و نقل چه کاربردی دارد؟

CBM به معنای حجم محموله شما است. با این وجود ، از این حجم برای محاسبات باربری مهم دیگر بین المللی (پیک ، حمل بار هوایی یا حمل بار دریایی) استفاده می شود از جمله:

وزن ابعادی (cbm تا kg یا cft to lbs) – وزن ، ابزاری برای ایجاد یک عدد نظری است که نمایانگر حجم اشغال شده توسط محموله های در کانتینر است و اینکه محموله های شما حجیم هستند اما سبک می باشند.

به عنوان مثال ، یک پالت از توپ های پینگ پنگ بسیار سبک خواهد بود. اما به همان اندازه یک پالت از وزنه ها ، همان حجم را در هواپیما می گیرد.

با محاسبه وزن ابعادی ، هزینه حمل کالا از چین بدست می آید.

مثال دیگر: وزن شارژر – وزن شارژر صرفاً بیشتر از وزن حجمی (اندازه) یا وزن است.

به عبارت دیگر ، در حالی که قیمت حمل و نقل دریایی نسبتاً نسبت به وزن و از نظر اندازه بیشتر متمرکز است ، حمل و نقل هوایی بسیار حساس تر است .

بنابراین وزن حجمی معمولاً نقش مهم تری نسبت به وزن واقعی دارد.

ظرفیت CBM هر کانتینر چقدر است؟

دانستن میزان حجم اشغال شده توسط محموله های شما در هزینه حمل بار دریایی از چین تاثیر بسیاری دارد .

همچنین هنگامی که تخمین می زنید چه تعداد از محصولات در یک کانتینر حمل و نقل جای می گیرد ، لازم است.

لازم به ذکر است یک فرمول بسیار ساده برای مقایسه حجم کل محموله و حداکثر ظرفیت کانتینر نیست .

زیرا تقریباً هر باری که در یک کانتینر بارگیری می شود ، دارای حجم متفاوتی است .

در برخی موارد بسته به حجم محموله ممکن است نوان از کل حجم یک کانتینر نهایت استفاده را برد.

مقدار فضای غیر قابل استفاده غیرمستقیم بستگی به اندازه و شکل اجناس در حال بارگیری ، بسته بندی آنها و همچنین نحوه چیدمان وسایل دارد.

به عنوان یک قاعده کوچک ، ظرفیت واقعی داخل یک کانتینر معمولاً کمی بیش از 80٪ از حداکثر ظرفیت آن است.

با توجه به این نکته ، از جدول زیر استفاده کنید تا یک برآورد کلی از تعداد محصولات موجود در چهار کانتینر حمل و نقل متداول در اندازه (20 20 ، 40 ′ ، 40 ′ HC و 45 ′ HC) بدست آورید.

حداکثر ظرفیت بار فضای داخل ارتفاع عرض طول نوع کانتینر
21,770 کیلو گرم 33.2 مترمکعب 2.39 متر 2.33 متر 5.9 متر 20′
26,780 کیلو گرم 67.7 مترمکعب 2.39 متر 2.34 متر 12.03 متر 40′
25,980 کیلو گرم 66.6 مترمکعب 2.39 متر 2.34 متر 12.03 متر 40′ HC (High Cube)

کانتینر استاندارد 20 فوت یا “ون خشک” یکی از رایج ترین کانتینرهای مورد استفاده برای حمل کالا در دریا به همراه کانتینر 40 فوتی است.

با استفاده از فرمول بالا به راحتی می توانید حجم محموله خود را محاسبه کنید.

تا بتوانید با استفاده از آن میزان فضای اشغال شده را محاسبه و هزینه های خود را برآورد کنید.

کانتینر 20 فوت – ابعاد و وزن قابل استفاده

ابعاد کانتینر 20 فوت معمولاً با استفاده از سیستم فوت اندازه گیری می شود . هم ابعاد بیرونی و هم ابعاد داخلی (قابل استفاده) را مشخص می کند.

ابعاد یک کانتینر 20 فوت است:

 • طول داخلی: 5.9 متر
 • عرض داخلی: 2.33 متر
 • ارتفاع داخلی: 2.39 متر
 • ظرفیت قابل استفاده: 33.2 مترمکعب
 • حداکثر ظرفیت بار: 21,770 کیلو گرم

آیا بسیاری از پالت ها می توانند داخل یک کانتینر 20 فوت قرار بگیرند؟

از نظر انواع پالت ها که ابعاد آنها 1.2 متر در 0.8 متر است ، در یک کانتینر 20 فوت می تواند تا 11 پالت جا بگیرد تا زمانی که بار روی دو طرف بسته نشود.

معمولاً روش بهینه برای قرار دادن پالت در داخل کانتینر با یک ردیف در طول و یک ردیف دیگر در عرض است.

حداکثر بار برای یک ظرف 20 فوت چقدر است؟

وزن بارگیری نشده یک کانتینر 20 فوت 2,300 کیلو گرم است و از نظر تئوری می توان حداکثر وزن آن را 28 تن (25,400 کیلوگرم) بارگیری کرد. با این وجود ، این امر تا حد زیادی به محدودیت های ممکن و یا محدودیت های خط حمل و نقل ، ماهیت بار و جزئیات خاص حمل و نقل بستگی دارد.

شما می توانید از خدمات حمل بار دریایی ما استفاده کنید تا بهترین قیمت را برای نیازهای حمل و نقل FCL یا LCL خود پیدا کنید.

کانتینر 40 فوت - ابعاد و وزن قابل استفاده

کانتینر 40 فوت – ابعاد و وزن قابل استفاده

ابعاد کانتینر 40 فوت معمولاً با استفاده از سیستم فوت اندازه گیری می شود .

ابعاد یک کانتینر 40 فوت است:

 • طول داخلی: 12.3 متر
 • عرض داخلی: 2.34 متر
 • ارتفاع داخلی: 2.39 متر
 • ظرفیت قابل استفاده: 67.7 مترمکعب
 • حداکثر ظرفیت بار: 26,780 کیلو گرم

آیا بسیاری از پالت ها می توانند داخل یک کانتینر 40 فوت قرار بگیرند؟

از نظر انواع پالت ها که ابعاد آنها 1.2 متر در 0.8 متر است .

در یک کانتینر 240 فوت می تواند تا 11 پالت جا بگیرد تا زمانی که بار روی دو طرف بسته نشود.

معمولاً روش بهینه برای قرار دادن پالت در داخل کانتینر با یک ردیف در طول و یک ردیف دیگر در عرض است.

حداکثر بار برای یک ظرف 40 فوت چقدر است؟

وزن بارگیری نشده یک کانتینر 40 فوت 3,750 کیلو گرم است .

از نظر تئوری می توان حداکثر وزن آن را 28 تن (26,300 کیلوگرم) بارگیری کرد.

با این وجود ، این امر تا حد زیادی به محدودیت های ممکن و یا محدودیت های خط حمل و نقل ، ماهیت بار و جزئیات خاص حمل و نقل بستگی دارد.اشتراک گذاری

دیدگاه شما

اولین دیدگاه را شما ارسال نمایید.