سطوح تجارت هفتگی


 • طراحی باید به گونه‌ای انجام شود که مطابق خواسته‌های مشتری و استراتژی شرکت باشد.
 • اندازه‌گیری و مشخص کردن CTQs (ویژگی‌هایی که برای کیفیت بسیار مهم هستند)، اندازه‌گیری قابلیت‌های محصول، اندازه‌گیری توانایی فرآیند تولید و محاسبه‌ی ریسک.
 • بررسی کردن با هدف توسعه بخشیدن و طراحی موارد جایگزین.
 • تایید کردن طراحی، اجرای آزمایشی فرآیند، پیاده‌سازی فرآیند تولید و در نهایت فرآیند را به صاحب کارخانه تحویل می‌دهیم.

برنامه‌ریزی و مکان‌یابی بازارهای روز در شهر تبریز (مطالعه موردی: مناطق 4، 7 و 10)

هر شهر مانند یک ساختمان از اجزا و عناصر مختلفی ساخته شده است که ترکیب کلی و چگونگی پیوند آنها سیمای فضای شهری را می‌سازد. موضوع اصلی برنامه‌ریزی شهری، ساماندهی کالبدی شهر براساس عدالت اجتماعی، کارآیی و کیفیت محیطی است؛ بنابراین، مکان‌گزینی فعالیت‌ها و چگونگی دسترسی شهروندان به آن یکی از مباحث مهم برنامه‌ریزی شهری است و مدیریت شهری برای کسب موفقیت باید به تأمین نیاز همه اقشار جامعه و تأمین رفاه حال شهروندان توجه داشته باشد (بندعلی، 1387: 1). نخستین اقدام در تأسیس هر نوع مرکز تجاری، ازجمله بازارهای روز و میدان‌های میوه و تره‌بار، مکان‌گزینی آنهاست که باید نتیجة بررسی عمیق وضع بازار، موقعیت محل، فضاهای مشابه موجود، جمعیت، تأسیسات لازم در آینده، منطقة زیر نفوذ و سطح زندگی اهالی باشد (رضویان، 1381: 56). مکان‌یابی ازجمله تحلیل‌های مکانی است که تأثیر فراوانی در کاهش هزینه‌های ایجاد و راه‌اندازی فعالیت‌های مختلف دارد؛ به همین دلیل یکی از مراحل مهم و اثرگذار در پروژه‌های اجرایی به شمار می‌رود (باقرامیری، 1393: 39). افراد، خانوارها و مؤسسـات بـرای رفـع نیازهـای خود، خریدار کالاهای مصرفی و تجهیزاتی‌اند کـه واحدهای دیگری آنها را تولید و عرضه می‌کنند. توزیع کالا به‌جز در موارد استثنایی (فـروش مسـتقیم از تولید به مصـرف)، مراحـل مختلفـی را دسـت‌کـم در سطح تجارت عمده یا نیمه‌عمده و جزء طی می‌کنـد. این سلسله‌مراتب تـوزیعی، تـابعی از سلسـله‌مراتـب شهری است (پورمحمدی، 1382: 97). ایجاد بازارهای روز و میادین میوه و تره‌بار به‌منظور عرضة سریع و مناسب مایحتاج روزانة شهروندان ازجمله خدمات شهری است که به موجب قانون شهرداری‌ها (مصوب سال 59) ارائه آن به عهدة مدیریت شهری است. پیش‌بینی و برنامه‌ریزی برای این بازارها و مکان‌گزینی مطلوب آنها بسیاری از مشکلات شهری را حل خواهد کرد (خواجه ارزانی، 1384: 11). بازارهای روز از عمده‌ترین بخش‌های شهری محسوب می‌شوند؛ زیرا بحث تهیة مایحتاج روزانه و هفتگی در کمترین زمان ممکن، از دغدغه‌های اصلی خانوارها به شمار می‌رود. در صورت مکانیابی صحیح بازار روز در مناطق شهری می‌توان به کاهش حجم سفرهای درون‌شهری، کاهش مصرف سوخت و درنهایت، توسعة پایدار شهری رسید (کادوسی و میکانیکی، 1392: 2).

شهر تبریز به‌عنوان یکی از پنج کلانشهر کشور که جمعیتی بیش از یک و نیم میلیون نفر دارد، به‌علت کم‌بودن بازارهای روز و پراکندگی نامناسب آنها در مناطق مختلف پاسخگوی نیازهای شهروندان نیست؛ به‌طوری‌که بعضی از مناطق، بدون بازارهای روز و بعضی مناطق مانند منطقة 8 دارای 5 بازار میوه‌اند. به همین دلیل، مردم برای تهیة مایحتاج روزانة خود مجبور به سفرهای درون‌شهری می‌شوند که در بعضی‌اوقات مانند صبح و عصر مناطق دارای بازارهای روز با ترافیک سنگین در خیابان‌ها و حتی پیاده‌روهای مجاور بازارهای روز روبه‌رو هستند. مناطق شهرداری 4، 7 و 10 شهر تبریز نیز از این امر مستثنی نیستند و در این مناطق، بازار روز وجود ندارد. بر همین اساس هدف این پژوهش برنامه‌ریزی و مکان‌یابی بازارهای روز در مناطق شهرداری 4، 7 و 10 شهر تبریز است. برنامه‌ریزی و مکان‌یابی اصولی و علمی بازارهای روز می‌تواند بهبود تقاضای سفر با توجه به کاهش زمان، مسافت و هزینه، کاهش مصرف سوخت و انرژی، رضایت شهروندان در توزیع فضایی مناسب کاربری تجاری در مناطق شهری و درنتیجه، کاهش آلودگی محیط زیست شهری شود.

اهمیت و ضرورت تحقیق

یکی از دغدغه‌های اصلی خانوارها، بحث تهیه مایحتاج روزانه و هفتگی در اسرع وقت و با قیمت مناسب و همچنین، یکی از وظایف اصلی برنامه‌ریزی شهری، توزیع عادلانة خدمات شهری به‌ویژه کالاهای مصرفی و خدمات اساسی است؛ بنابراین، مکان‌یابی بازارهای روز و حدود و ثغورآنها یکی از مسائل مهم برنامه‌ریزی شهری است و مکان‌یابی آن باید طوری باشد که همه ساکنین شهر با حداقل مشکلات به آن دسترسی داشته باشند و با سایر کاربری‌ها نیز تداخل و ناسازگاری نداشته باشد. این مقوله‌ای است که تاکنون از طرف مدیریت شهری، چندان شایان توجه قرار نگرفته یا به اجرا در‌نیامده است. با توجه به مشکلات شهر تبریز در زمینة توزیع میوه و تره‌بار، فاصلة زیاد بین مراکز عمده‌فروشی و خرده‌فروشی، وضعیت نامطلوب مراکز خرده‌فروشی که به‌صورت ناخوشایند و گاهی غیربهداشتی در حاشیة خیابان‌ها مستقرند و سد معبر می‌کنند، ضرورت برنامه‌ریزی و مکان‌یابی علمی بازارهای روز و ساماندهی سیستم توزیع میوه و تره‌بار در این شهر احساس می‌شود. شهر تبریز، بازار روز و بازار میوه به تعداد کافی ندارد و معمولاً توزیع آنها نامتعادل است و بیشتر آنها در مرکز شهر یعنی منطقة 8 واقع شده‌اند؛ درنتیجه، معضلی بزرگ در به وجود آوردن ترافیک در آن منطقة تجاری است. مناطق دیگر که وسعت زیادی نسبت به آن منطقه دارند، بازار روز و میوه کم دارند یا بدون آن خدمات‌اند که باید با برنامه‌ریزی و مکان‌یابی صحیح چاره‌ای اندیشید و به احداث این نوع بازارها در تمام مناطق شهر اقدام کرد.

پیشینة تحقیق

طهماسـبی (1370) در پایــان‌نامــة کارشناســی ارشــد بــا عنــوان «مکانیزم و عملکرد میادین میوه وتـره‌بـار شـهری بـا تأکید بر تأثیرات فضایی - مکانی»، آثار فضایی - مکانی میدان میوه و تره‌بار منطقة شـوش تهـران را بررسـی و تأثیر سـاختار کالبـدی - فیزیکـی میدان و تأثیرات اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی آن بـر محیط پیرامون را مطالعه کرده است.سطوح تجارت هفتگی

بندعلی (1387) در پایان‌نامة کارشناسی ارشد با عنوان «تجزیه و تحلیل و مکانیابی میادین میوه و تره‌بار و بازارهـای روز شـهر اصـفهان»، تعداد بازارهای روز موردنیاز شهر اصفهان را در وضع موجود و همچنین برای سال 1400 تعیین کرده و آنها را مکانیابی کرده است. نخست براساس پیش‌بینی جمعیتی مربوط به هریک از مناطق برای سطوح تجارت هفتگی سال 1400 تعداد بازارهای موردنیاز در وضع موجود و نیز برای سال 1400 محاسبه شد. سپس اراضی بایر یا بدون کاربری پس از ارزیابی اولیه ازنظر معیارهای مکان‌یابی بازارهای روز و میادین میوه و تره‌بار با استفاده از سیستم اطلاعات جغرافیایی مدل تحلیل سلسله‌مراتبی تحلیل و ارزیابی شدند و اراضی پیشنهادی برای هر منطقه به‌منظور احداث بازارهای روز تعیین شدند.

سهیلی‌نیا و فیلی (1390) در مقاله‌ای با عنوان «مکان‌یابی بازارهای روز شهری به روش جایابی چند تسهیلاتی و فرایند تحلیل سلسله‌مراتبی AHP به‌منظور مدیریت بهینة حمل و نقل شهری»، با ارائه یک متدولوژی بسیار کارا با توجه به معیارهای لازم در جایابی اینگونه بازارها با روش جایابی چند تسهیلاتی (Problems Location Multi facility) منطقة بهینه را گزینش کرده‌اند. همچنین به کمک روش AHP که در نرم‌افزار choice Expert عملی می‌شود، بعد از تعیین سطوح سلسله‌مراتبی شامل هدف معیارها، زیرمعیارها و گزینه‌ها مقایسة زوجی بین این سطوح را برای وزن‌دهی انجام داده‌اند و درنهایت، از بین مناطق مجاز برای احداث، بهترین گزینه را انتخاب کرده‌اند. پس از وزن‌دهی پارامترها در این نرم‌افزار، منطقة 2 به‌عنوان منطقة بهینه برای احداث بازار روز شهری با ضریب اولویت 2/121 انتخاب شد. در پایان، دو روش پیشنهادی مقایسه شدند و استنباط شد روش فرایند تحلیل سلسله‌مراتبی AHP می‌تواند نتایج بهتری را دربرداشته باشد.

باقرامیری (1393)، در پژوهشی با عنوان «مکان‌یابی بهینة میادین و بازارهای میوه و تره‌بار و فرآورده‌های کشاورزی با استفاده از مدل فرایند تحلیل سلسله‌مراتبی، مطالعة موردی حوزة 5 و 22 شهرداری تهران»، به روش تصمیم‌گیری چندمعیاره و با نرم‌افزار Super Decision، اولویت و اهمیت شاخص‌های اجتماعی و اقتصادی در تعیین مکان مناسب میدان‌های میوه و تره‌بار را بررسی کرده است. نتایج به‌دست‌آمده از تحلیل داده‌ها نشان دادند در مقایسة اهمیت شاخص‌های اقتصادی و اجتماعی در هر دو منطقة 5 و 22، شاخص اقتصادی اهمیت بیشتری دارد.

در اواخر دهة 1990 در مؤسسة آموزشی اشتغال (ETI) در دانشگاه ویسکانی - میلواکی، نسبت به مکانیابی بازارهای روز محلی اقدام شد و این نتیجه به دست آمد که برخلاف تمایل خرده‌فروشان برای استقرار در نواحی پردرآمد، محلات کم‌درآمد و پرتراکم، مصرف بیشتر و درنتیجه منافع اقتصادی افزون‌تری را موجب می‌شوند (Wang and et al, 2004: 25).

مبانی نظری تحقیق

مفهوم مکان‌یابی

به‌طور کلی مکان‌یابی عبارت است از انتخاب مکان بهینه برای یک یا چند مرکز، با در نظر گرفتن محدودیت‌های موجود، به‌گونه‌ای‌که هدف ویژه‌ای بهینه شود. این هدف می‌تواند سودآوری، کاهش هزینه، کاهش حمل‌ونقل، ارائه خدمات عادلانه به مشتریان، کسب بیشترین سهم بازار و . باشد (Grewal et al, 2014: 11-34). مکان‌یابی فعالیتی است که قابلیت و توانی یک منطقه را از لحاظ وجود زمین مناسب و کافی و ارتباط آن با سایر کاربری و تسهیلات شهری برای انتخاب مکان مناسب کاربری خاص تجزیه و تحلیل می‌کند. مکان‌یابی در علوم مربوط به زمین، عملیاتی است که طی آن فرد متخصص با ارائه نیازها، اهداف و اطلاعات وضع موجود به دیگر کارشناسان، نظیر ترافیک، اقتصاد، جامعه‌شناسی، روانشناسی، جغرافیا، زمین‌شناسی، هواشناسی، زیست‌شناسی و جمع‌بندی آنها در قالب نظرات و اهداف خود، در پی دستیابی به بهترین انتخاب برای کاربری مدنظر است. مکان‌یابی بهینه و مناسب، زمانی امکان‌پذیر است که محقق بتواند ارتباط علمی و منطقی مناسبی میان اطلاعات و داده‌های به‌دست‌آمده از کارشناسان مرتبط با موضوع مکان‌یابی با توجه به اولویت برقرار کند (رضویان، 1381). انتخاب مناسب‌ترین مکان برای توسعة یک پروژه، مزایایی دارد که شامل بهبود کارکرد کاربردی زمین پیشنهادشده، آسایش بیشتر برای استفاده‌کنندگان، زیبایی‌شناختی بیشتر، تأثیرات منفی محیطی کمتر و کاهش هزینة ساخت و نگهداری است (Lagro and James, 2008: 61).

معیارهای مکان‌یابی بازارهای روز

در بیان مکان استقرار بازار روز عوامل متعددی همچون شرایط محیطی، جهت‌گیری، شـعاع دسترسی، تأسیسات، خدمات شهری و . می‌تواند معیار در تعیین مکان مناسـب احـداث بـازار روز در نظـر گرفته شود. این معیارها به چند دستة کلی تقسیم می‌شوند که عبارت‌اند از الف) معیارهای موقعیتی، ب) معیارهای مکانی و ج) معیارهای جغرافیایی (اقلیمی). در بازارهای روز اولویت سازگاری با کاربری‌های زیر است: واحدهای مسکونی، فضای سبز عمومی، فضای باز، فضای گذران اوقات‌فراغت، توقفگاه‌ها، پارکینگ‌های عمومی، فضاهای کافی برای بارگیری، انبارهای تجاری کوچک محله‌ای، راههای درجه یک محله‌ای، معابر جمع‌کننده و نزدیکی به مراکز خدمات شهری (کوی ، محله، ناحیه و . ). در طراحی مدل الگوی مکان‌یابی بازارهای روز از شاخص‌های زیر استفاده شده است:

1- تراکم جمعیت: به‌صورت نسبی در یک طیف فازی بین صفر و یک وزن‌دهی شده است.

2- شبکة ارتباطی ارتباطات: براساس استاندارد فروشگاه زنجیره‌ای باید در کنار خیابان‌های اصلی شهر قرار گیرند (حبیبی و مسائلی، 1378: 25).

3- زمین‌های مناسب و بایر: زمین‌هایی که هیچ کاربری در آنها وجود ندارد. زمین مناسب یعنی مناسب‌بودن شرایط فیزیکی زمین مثل شیب مناسب، شکل هندسی زمین، سیل‌گیرنبودن، در معرض رانش نبودن، مقاوم‌بودن خاک، تأمین آب موردنیاز، در نظر گرفتن هر عامل جغرافیایی محدودکننده مانند رودخانه و بزرگراه یا موانعی که ممکن است مشتری برای خرید حاضر به عبور از آنها نباشد. بهترین زمین برای برپایی بازارچه، زمینی است که بایر و بدون کاربری باشد.

4- مرکزیت: مرکزیت مناطق و نواحی به‌عنوان مکان مناسب برای فروشگاه‌های زنجیره ای است (آقایاری و وزین، 1385: 73).

5- کاربری‌های سازگار: کاربری‌های سازگار با بازارهای روز عبارت‌اند از میادین میوه و تره‌بار، واحدهای مسکونی تحت پوشش، فضای سبز عمومی، کاربری تجاری و مراکز خدمات محله‌ای.

6-کاربری‌های ناسازگار نیز عبارت‌اند از آموزشی، درمانی، اداری، انتظامی، صنعتی، فرهنگی، گورستان، نظامی، رودخانه و مسیل، تأسیسات و تجهیزات شهری و ترمینال.

تعریف بازار و بازار روز

بازار واژه‌ای بسیار قدیمی است و به معنی محل خرید و فروش و عرضة کـالا اسـت. بـازار در فارسـی میانه به‌صورت «وازار» یا ترکیب‌هایی مانند وازارگ (بازاری) و وازارگان (بازارگان) بـه کـار برده شده است (پروشانی، 1361: 305) و محلی است که در آن نوعی وابستگی ویژة اجتماعی و فرهنگی دیده می‌شود و عوامل اصلی آن را خریداران و فروشندگان تشکیل می‌دهند (شکویی، 1385: 71). فضایی که در آن کالاهایی برای فروش یا تولید عرضه می‌شوند و محل تجمع و مسیر ارتباطی نیز باشد، بازار خوانده می‌شود (دهخدا، 1352 :349). مراد از بازار روز، مجموعة تجاری متشکل از چند واحد تجاری است که در آن عموماً ارزاق عمومی و موردنیاز شهروندان ارائه می‌شوند. مالکیت این بازارها به سازمان میادین میوه و تـره‌بـار اختـصاص دارد. ایـن بازارها با هدف کاهش قیمت کالاهای موردنیاز شهروندان و دسترسی آسان ایجاد شده است. تقسیم‌بندی میادین و بازارهای میوه و تره‌بار براساس وسعت حوزة نفوذ و گسترة زیر پوشش آنها است. انواع این بازارها عبارت‌اند از الف) میدان مرکزی، ب) میدان و بازار منطقه‌‌ای و پ) بازار روز محله‌ای.

بازار‌ها از لحاظ زمان و دورة تشکیل به شرح زیر طبقه‌بندی می‌شوند: 1) بازار روز: در این بازار‌ها محصولات کم‌دوام و به سرعت سطوح تجارت هفتگی فاسدشدنی دادوستد مـی‌شوند؛ مانند میادین میوه و تره‌بار. 2) بازار هفتگی: این بازارها در روز یا روزهای مشخصی از هفته تشکیل می‌شوند و خریداران و فروشندگان در آن روز در محل معینی گردهم می‌‌آیند. 3) بازار فصلی و بازار سالانه: بازارهای فصلی در مقاطع معینی از سال تشکیل می‌‌شوند؛ مانند بازار گنـدم، بازار برنج و . (سـلطان‌زاده، 1380: 38).

سابقه و روند شکل‌گیری بازار در جهان

به‌طورکلی از زمان تمدن‌های اولیه تا امروز، نیاز به مبادلة کالا به‌صورت متقابل در بـین مـردم احـساس مـی‌شد. مردم برای تهیه مایحتاج ضروری، نقاط مناسبی را از محدودة سکونت، انتخاب و کالاهای خود را تهیه می‌کردند. با به وجود آمدن پول به اشکال مختلف، مبادلة اجناس گـستردگی بیـشتری یافت و مبادلات اقتصادی بین اقوام مختلف رایج شد. به مرور، فضاهایی به‌عنوان مکان خرید و فروش ایجاد شدند کـه در تمدن‌های مختلف، اشکال متفاوت آن دیده می‌شود .صد و ده سال بعد از میلاد حضرت مسیح، برده‌ای یونانی که به حرفة معماری اشتغال داشت، مرکـز خریـدی مجاور میدان عمومی شهر روم بنا کرد. این مرکز خرید، بازارچه‌ای با دو طبقه و دارای سیستم تهویه بـود که در آن ردیفی از حجره‌ها قرار داشتند و به‌طور شگفت‌آوری با امروزی‌ترین مراکز خرید شباهت داشت. این نوع بازارچه‌ها بعدها الگوی مناسبی برای مراکز خرید در اروپا شد .بازارچه‌های بلژیک، بازارهای خیابانی لندن در زمان قرون وسطی و بازارهای خاورمیانـه، نمونـه‌هـایی از تشکیل متمرکز و اولیة فروشگاه‌ها بودند. با مرور تاریخچة فعالیت‌های خرید و فروش در ایالت متحده نیـز مشاهده می‌شود فعالیت‌های عمدة خرید و فروش در مرکز شهرهای بزرگ و کوچک متمرکز بـود. بـا حرکت جمعیت به سمت حومة شهر بعد از جنگ جهانی دوم، فروشگاه‌ها نیز به دنبال مشتریان بـه خـارج از شهرها نقل مکان کردند. این فروشگاه‌های منطقه‌ای، هدف اصلی خود را دسترسی آسان مشتریان قـرار دادند. به دنبال این تحولات، خطوط فکری جدیدی در احداث فروشـگاه‌ها پیـدا شـده اسـت (خواجـه ارزانی، 1384: 15).

روش تحقیق

نوع تحقیق، کاربردی و روش آن توصیفی‌تحلیلی است. نخست، شاخص‌های مکان‌یابی بازارهای روز ازطریق منابع و اسناد موجود شناسایی شده‌اند. سپس ازطریق روش تجزیه و تحلیل کمی و سطوح تجارت هفتگی فضایی، با استفاده از قابلیت سیستم اطلاعات جغرافیایی، برای توزیع مناسب و مکان‌یابی بهینة بازارهای روز از معیارهایی مانند اندازه (مساحت زمین)، زمین‌های بایر، دسترسی، سازگاری، تراکم جمعیت، پارکینگ و مرکزیت استفاده شده است. بعد از آماده‌سازی لایه‌های مربوط به شاخص‌های مذکور، با استفاده از ابزارهای تحلیلی در محیط نرم‌افزار Arc Map، به تلفیق آن پرداخته شد و لایة نهایی استخراج شده است.

بحث و یافته‌ها

تعداد بازارهای موردنیاز

در برنامه‌ریزی و مکان‌یابی بازارهای روز مناطق 4، 7 و 10 تبریز سال 1405 مدنظر قرار گرفته است. به همین دلیل، جمعیت شهر تبریز (با نرخ رشد 97/0 در سرشماری سال 1395) پیش‌بینی شده و با در نظر گرفتن آستانة جمعیتی 50 هزار نفر (آستانة زیر پوشش بازارهای محلی)، تعداد بازارهای موردنیاز هر منطقه محاسبه شده است.

گزارش بازار‌ها امروز ۱۲ تیر ۱۴۰۱ | سطوح مهم بیت کوین

به صورت روزانه نبض بورس وضعیت بازار‌های موازی بورس (بیت کوین، سکه، طلا و دلار) را بررسی خواهد کرد و ضمن مرور روند هفتگی این بازار‌ها به بررسی گزارش وضعیت قیمت و اخبار مهم بازار در همان روز خواهد پرداخت. بازار‌ها در روز جاری ۱۲ تیر ۱۴۰۱ چگونه بود؟

به گزارش نبض بورس، به صورت روزانه نبض بورس وضعیت بازار‌های موازی بورس (بیت کوین، سکه، طلا و دلار) را بررسی خواهد کرد و ضمن مرور روند هفتگی این بازار‌ها به بررسی گزارش وضعیت قیمت و اخبار مهم بازار در همان روز خواهد پرداخت. بازار‌ها در روز جاری ۱۲ تیر ۱۴۰۱ چگونه بود؟

گزارش بازار‌ها امروز ۱۲ تیر ۱۴۰۱ | سطوح مهم بیت کوین

بیت کوین

بازار بیت کوین در هفته گذشته بین محدوده‌ی ۲۱۳۸۱-۱۹۰۴۴ دلار در نوسان بود. قیمت این رمزارز امروز در محدوده‌ی ۱۹۰۴۴ دلار معامله شد و نسبت به روز گذشته ۱.۱۴ درصد افزایش داشته است.
به گزارش دیلی هودل، کاپو (Capo)، یکی از تحلیلگران شناخته‌شده ارز‌های دیجیتال که در ۲۶ مارس (۶ فروردین)، زمانی که بیت کوین ۴۴٬۵۰۰ دلار قیمت داشت، ریزش تا سطح ۲۱٬۰۰۰ دلار را به‌درستی پیش‌بینی کرده بود، به‌تازگی اهداف قیمتی مورد انتظار خود برای بیت کوین را ۱۵٬۸۰۰ تا ۱۶٬۲۰۰ دلار پیش بینی می‌کند.
برخی از سطوح بسیار مهم بیت کوین:
کریپتو‌بولت با انتشار نمودار زیر در این باره گفته است:
۱۶،۰۰۰ دلار: متوسط انحراف از میانگین متحرک ۵۰ ماهه (منفی ۲۵ درصد).
۱۴،۰۰۰ دلار: اوج قیمتی سال ۲۰۱۹.
۱۲،۲۰۰ دلار: سطحی که شرکت سلسیوس (Celsius) در آن لیکویید می‌شود.
۱۰،۷۰۰ دلار: سطح افقی مهم. /ارزدیجیتال

قیمت سکه

قیمت سکه طرح جدید در هفته گذشته بین محدوده‌ی ۱۴۷۵۹۰۰۰-۱۳۵۵۵۰۰۰ تومان در نوسان بود. قیمت این سکه امروز در محدوده‌ی ۱۴۳۵۵۰۰۰ تومان معامله شد و نسبت به روز گذشته ۲.۸۱ درصد کاهش داشته است.

قیمت طلا

قیمت طلای ۱۸ عیار در هفته گذشته بین محدوده‌ی ۱۴۵۶۵۰۰-۱۳۵۴۰۰۰ تومان در نوسان بود که امروز در محدوده‌ی ۱۴۲۶۱۰۰ تومان معامله شد و نسبت به روز گذشته ۲.۱۳ درصد کاهش داشته است.

قیمت دلار

قیمت دلار در هفته گذشته بین محدوده‌ی ۲۷۶۱۵-۲۷۵۷۰ در نوسان بود که امروز در محدوده‌ی ۲۷۶۱۵ معامله شد و نسبت به روز گذشته ۰.۰۵ درصد افزایش یافته است.

۶ سیگما و عملکرد آن

۶ سیگما مجموعه ای از تکنیک‌ها و ابزار برای بهبود فرآیند است. در واقع بیل اسمیت یکی از مهندسان کارخانه‌ی موتورولا در سال ۱۹۸۶، ۶ سیگما را ابداع کرد. جک ولش نیز در سال ۱۹۹۵ ۶ سیگما را محور کار خود قرار داد. جک ولش مدیرعامل سابق و افسانه‌ی جنرال الکتریک بود. ۶ سیگما روشی است که در آن ۹۹٫۹۹۶% موارد از تولید یک قطعه، آن قطعه سالم و بدون نقص خواهد بود.

عملکرد ۶ سیگما

۶ سیگما روشی است که با شناسایی علل نقص‌ها و نابود کردنشان و همچنین با به حداقل رساندن دامنه تغییرات در تولید، خروجی‌های یک فرایند را بهبود می‎‌بخشد. ۶ سیگما از مجموعه‌ای از روش‌های مدیریت کیفیت بهره می‌برد. ۶ سیگما عمدتا از روش‌های آماری استفاده می‌کند و با ایجاد زیرساختی مناسب در سازمان، از وجود افراد موفق در این حوزه بهره می‌برد. هر پروژه‌ی ۶ سیگمایی که در سازمان انجام می‌شود، از مراحل مشخصی پیروی می‌کند که هر کدام از این قدم‌ها اهداف و ارزش ویژه‌ای دارند؛ این اهداف اعم هستند از: کاهش زمان چرخه فرآیند، کاهش آلودگی، کاهش هزینه‌ها، افزایش رضایت مشتری و افزایش سود.

چرا به ۶ سیگما، ۶ سیگما می‌گویند؟

لغت ۶ سیگما از اصطلاحات مرتبط با مدل سازی آماری فرآیندهای تولید ناشی شده است. (زمانیکه در موتورولا به کاربرده شد، به این نام تجاری ثبت شد.)

بلوغ یک فرآیند تولید را می‌توان با درجه بندی سیگما توصیف کرد که نشان دهنده بازده فرآیند یا درصد محصولات بدون نقص ایجاد شده‌است. موتورولا برای تمام محصولاتش از اهداف ۶ سیگما بهره برد.

اصول ۶ سیگما ادعا می‌کند

 • تلاش مداوم برای دستیابی به نتایجی پایدار و قابل پیش‌بینی برای فرآیندها (بوسیله‌ی کاهش انحرافات فرآیند) برای موفقیت در تجارت اهمیت حیاتی دارد.
 • فرآیندهای تولیدی و تجاری دارای خصوصیاتی هستند که می‌توانند تعریف ، اندازه‌گیری ، تجزیه سطوح تجارت هفتگی و تحلیل ، بهبود و کنترل شوند.
 • دستیابی به بهبود کیفیت پایدار، نیاز به تعهد از سوی کل سازمان دارد، به ویژه از بالاترین سطح مدیریت.

ویژگی‌هایی که Six Sigma را از دیگر روش‌های ابتکاری برای ارتقای کیفیت جدا می‌سازد، عبارت‌اند از:

 • تمرکز در دستیابی به بازده مالی قابل اندازه گیری از هر پروژه شش سیگما
 • تأکید بیشتر بر رهبری و پشتیبانی مدیریت قوی و پرشور
 • تعهد در تصمیم‌گیری بر اساس داده‌های تایید شده و روش‌های آماری و نه فرضیات و حدس‌ها

اصطلاح ۶ سیگما

اصطلاح شش سیگما از آمار گرفته شده و در کنترل کیفیت آماری مورد استفاده قرار می‌گیرد، که توانایی فرآیند را ارزیابی می‌کند. در اصل ۶ سیگما به بخشی از فرآیند تولید که بر مشخصات محصول تاثیر می‌گذارد، اشاره دارد. هدف مطلق شش سیگما بهبود کلیه فرایندها است، سازمان‌ها باید برای هر یک از مهمترین فرایندهای خود سطح سیگمای مناسب را تعیین می‌کنند و برای دستیابی به این اهداف تلاش می‌کنند. با توج به این هدف، وظیفه مدیریت سازمان این است که تمام نواحی سازمان را براساس بهبود الویت‌بندی کند.

تاریخچه ۶ سیگما

“شش سیگما” یازدهم ژوئن ۱۹۹۱ به عنوان خدمات ایالات متحده با مارک ۱،۶۴۷،۷۰۴ به ثبت رسید. در سال ۲۰۰۵ موتورولا بیش از ۱۷ میلیارد دلار پس انداز به شش سیگما اختصاص داد.

‌شرکت‌های هانیول و جنرال‌الکتریک نیز جزو اولین شرکت‌هایی بودند که از ۶ سیگما بهره بردند. در سطوح تجارت هفتگی اواخر دهه‌ی ۱۹۹۰ حدود دو سوم شرکت‌های fortune500 از ابتکارات روش ۶ سیگما برای کاهش هزینه و افزایش بهره‌وری استفاده کردند.

در سال‌های اخیر بعضی از صاحبان کار روش ۶ سیگما را با روش تولید ناب ترکیب کرده و روشی به اسم ۶ سیگمای ناب ابداع کرده‌اند.

در سال ۲۰۱۱ ، سازمان بین المللی استاندارد سازی (ISO) اولین استاندارد “ISO 13053: 2011” را منتشر کرد که یک فرایند شش سیگما را تعریف می کند. سایر استانداردها بیشتر توسط دانشگاه‌ها یا شرکت‌هایی که دارای برنامه های صدور گواهینامه شخص اول برای Six Sigma هستند ایجاد شده‌است.

تفاوت بین تولید ناب و ۶ سیگما

مدیریت ناب و شش سیگما دو مفهوم متفاوت هستند که روش‌ها و ابزارهای مشابهی با هم دارند. این دو برنامه هر دو از ژاپن نشئت گرفته‌اند اما دو برنامه‌ی متفاوت هستند. تولید ناب سعی در حذف ضایعات دارد و همچنین بهره‌برداری از ابزار استاندارد برای بهبود کل فرآیند. در حالیکه ۶ سیگما به روی حذف نقص‌ها و ضایعات تمرکز دارد. هر دو سیستم توسط داده‌ها هدایت می‌شوند، اگرچه شش سیگما خیلی بیشتر به داده‌های دقیق وابسته است.

روش شناسی

پروژه‌های ۶ سیگما از دو روش پروژه محور پیروی می‌کند که از چرخه دمینگ الهام گرفته شده است:

Plan- do- study- act

این روش شناسی‌ها ، هریک از پنج فاز تشکیل شده‌است، دارای کلمات اختصاری DMAIC و DMADV هستند.

 • DAMIC برای پروژه‌هایی با هدف بهبود خروجی فرآیند تجاری به کار می‌رود.
 • DMADV در پروژه‌هایی که نیاز به تولید محصول جدید و یا طراحی فرآیند جدید است، به کار می‌رود.

DMAIC

پروژه‌های DMAIC پنج بخش دارد:

 • Define (تعریف کردن): تعریف سیستم،گوش دادن به صدای مشتری و احتیاجات آن‌ها، و اهداف پروژه
 • Measure (اندازه‌گیری) برشمردن جنبه‌های کلیدی فرایندهای جاری، جمع‌آوری داده‌های مربوط و محاسبه‌ی ظرفیت فرآیندها
 • Analyze (تحلیل کردن): تجزیه و تحلیل داده‌ها برای بررسی و تأیید روابط علت و معلولی. مشخص کنند که این روابط چه هستند وبا این تلاش که اطمینان داشته باشیم همه عوامل در نظرگرفته شده‌اند. علت اصلی نقص مورد بررسی را جستجو شود.
 • Improve (بهبود): فرایند فعلی را بر اساس سطوح تجارت هفتگی تجزیه و تحلیل داده‌ها با استفاده از تکنیک‌هایی از قبیل طراحی آزمایش، پوکا یوکه یا تصحیح اشتباه، بهینه‌سازی شود.
 • Control: همواره فرآیندها را تحت‌نظر داشته باشید تا از انحرافات جلوگیری شده و نقصی در کار ایجاد نشود. پیاده سازی سیستم های کنترل مانند کنترل فرایند آماری، تابلوهای تولید، اماکن دیداری و نظارت مداوم بر روند تولید. این روند تا رسیدن به سطح کیفیت مطلوب تکرار می‌شود.

برخی از سازمان ها در ابتدا یک مرحله به رسمیت شناختن را اضافه می کنند، یعنی برای تشخیص مشکل در درست کار کردن یک روش RDMAIC ارائه می دهند.

DMADV or DFSS

روش پروژه‌های DMADV به DFSS “Design For Six Sigma” معروف هستند. این روش به پنج بخش تقسیم می‌شود:

ابداع ۶ سیگما - ترازپویش

 • طراحی باید به گونه‌ای انجام شود که مطابق خواسته‌های مشتری و استراتژی شرکت باشد.
 • اندازه‌گیری و مشخص کردن CTQs (ویژگی‌هایی که برای کیفیت بسیار مهم هستند)، اندازه‌گیری قابلیت‌های محصول، اندازه‌گیری توانایی فرآیند تولید و محاسبه‌ی ریسک.
 • بررسی کردن با هدف توسعه بخشیدن و طراحی موارد جایگزین.
 • تایید کردن طراحی، اجرای آزمایشی فرآیند، پیاده‌سازی فرآیند تولید و در نهایت فرآیند را به صاحب کارخانه تحویل می‌دهیم.

ابزار و روش‌های مدیریت کیفیت

در هر یک از بخش‌های پروژه‌های DMAIC یا DMADV، ۶ سیگما از ابزارهای ایجاد شده توسط مدیریت کیفیت بهره می‌برد که هر یک از این ابزار در خارج از بحث ۶ سیگما نیز کاربرد دارند.

فهرست زیر یک دید جامع نسبت به ابزار استفاده شده، نشان می‌دهد:ابزارهای آماری و متناسب

 • تحلیل واریانس
 • مدل خطی عمومی
 • تجزیه و تحلیل رگرسیون
 • همبستگی
 • نمودار پراکندگی
 • آزمون مجذور کای
 • آزمون بدیهی
 • نقشه فرآیند کار/ برگه کنترل
 • نمودارهای علت و معلولی (نمودار استخوان ماهی یا نمودار ایشی‌کاوا)
 • نمودار کنترل/ برنامه کنترل (معروف به نقشه شنا)
 • تجزیه و تحلیل هزینه و سود
 • درخت CTQ
 • طراحی آزمایشات/ طبقه بندی
 • هیستوگرام/ تجزیه و تحلیل پارتو/ نمودار پارتو
 • استقرار عملکرد کیفیت (QFD)
 • تحلیل علل ریشه‌ای
 • تجزیه و تحلیل SIPOC (تهیه‌کنندگان، ورودی‌ها، فرآیند، خروجی‌ها، مشتریان)
 • روش‌های Taguchi
 • نقشه برداری جریان ارزش

دو دیدگاه نسبت به ۶ سیگما

دو دیدگاه نسبت به ۶ سیگما وجود دارد:

 • نقطه‎‌نظر آماری
 • نقطه‌نظر تجاری

نقطه‌نظر آماری

۶ سیگما از آمار و آماردان نشئت گرفته‌است. هورل و اسنی روش شش سیگما را با توجه به نقطه‌نظر آماری و احتمالی توضیح می‌دهند. در این دیدگاه شش سیگما بر اساس ۳/۴ عیب در هر میلیون فرصت یا بر اساس نرخ موفقیت ۹۹/۹۹۹۶% و با توجه به انحراف از میانگین فرآیند تعریف می‌شود. اگر یک سازمان در حد کیفیت سه سیگما باشد یعنی به ۹۳% از موفقیت رسیده و ۶۶۸۰۰ عیب در هر میلیون فرصت دارد.

نقطه‌نظر تجاری

شش سیگما در جهان کسب و کار به عنوان یک استراتژی کسب و کار برای بهبود سودبخشی در کسب وکار تعریف شده‌است. برای بهبود اثربخشی و سطوح تجارت هفتگی کارایی در همه عملیات‌هایی که منجر به برآورده شدن نیازها و توقعات مشتری می‌شود. آنتونی و بانولس رویکرد شش سیگما را ابتدا برای عملیات تولید استفاده کردند و سپس این رویکرد به سرعت در قسمت‌های مختلف عملیاتی مانند بازاریابی، مهندسی، خرید و پشتیبانی، خدماتی و اجرایی گسترش پیدا کرد.

پیاده‌سازی وظایف

یک نوآوری اساسی Six Sigma “حرفه‌ای سازی” مطلق عملکردهای مدیریت کیفیت است. . قبل از شش سیگما، مدیریت کیفیت در عمل تا حد زیادی به طبقه تولید و آمارگزاران در یک بخش کیفیت جداگانه منتقل می‌شد. برنامه‌های رسمی Six Sigma نوعی اصطلاحات رتبه‌بندی گلچین را اتخاذ می‌کنند، به این شکل که (مشابه برخی از سیستم‌های ورزش‌های رزمی ، مانند جودو) را برای تعریف سلسله مراتب (و مسیر ویژه شغلی) که شامل تمام عملکردها و سطوح تجاری است.

درخواست مشاوره رایگان-ترازپویش

راهکارهای ۶ سیگما برای پیاده‌سازی موفق

۶ سیگما برای ایجاد عملکردی خوب از خود دارای سلسله مراتبی از افراد کارگزار است که آن‌ها به ترتیب ارشدیت به صورت زیر هستند:

 • مدیر اجرایی
 • قهرمانان (پشتیبانان)
 • کمربند مشکی‌ها
 • کمربند سبزها

که در زیر به توضیح فعالیت هر یک از این افراد در حوزه‌ی ۶ سیگما می‌پردازیم:

مدیر اجرایی

 • رهبری اجرایی شامل مدیر عامل و سایر اعضای مدیریت ارشد است. آنها مسئول ایجاد چشم‌انداز برای اجرای Six Sigma هستند. آن‌ها همچنین با داشتن آزادی و منابع، صاحبان نقش‌های دیگر را قادر می‌سازند تا با عبور از موانع دپارتمان و غلبه بر مقاومت ذاتی در برابر تغییر، ایده‌های جدیدی را برای از بین بردن شکاف‌ها کشف کنند.

قهرمانان

 • پشتیبان‌ها همانند یک قهرمان مسئولیت اجرای شش سیگما را در سراسر سازمان به صورت یکپارچه به عهده می‌گیرند. رهبری اجرایی این پشتیبان‎‌ها را از سطح مدیران عالی انتخاب می‌کند. پشتیبان‎‌ها نیز در جایگاه مربی برای کمربند مشکی‌ها قرار می‌گیرند.

انواع کمربندها

استاد کمربند مشکی

 • کمربند مشکی‌هایی، که توسط قهرمانان مشخص شده‌اند، به عنوان مربیان داخلی در شش سیگما عمل می‌کنند. آنها ۱۰۰٪ از وقت خود را به شش سیگما اختصاص می‌دهند. آن‌ها با هم همکاری و همیاری کرده و به قهرمانان نیز کمک می‌کنند و کمربند سبز‌ها را هم هدایت می‌کنند. جدای از وظایف آماری خود، آن‌ها به بررسی مدوام کارکرد ۶ سیگما در تمام بخش‌ها و فعالیت‌ها می‌پردازند تا از صحت عملکرد ۶ سیگما مطمئن شوند.

کمربند مشکی‌ها

 • کمربند مشکی‌ها زیر نظر استاد کمربند مشکی‌هاکار می‌کنند تا از روش شش سیگما برای پروژه‌های خاص استفاده کنند. آنها همچنین ۱۰۰٪ زمان خود را به شش سیگما اختصاص می‌دهند. کمربند مشکی‌ها در درجه اول بر اجرای پروژه Six Sigma و رهبری ویژه و وظایف آن تمرکز دارند، در حالی که قهرمانان و استاد کمربند مشکی‌ها بر شناسایی پروژه‌ها عملکردهای Six Sigma متمرکز هستند. این افراد حدودا ۴ هفته آموزش می‌بینند

کمربند سبزها

کمربند سبزها کارمندانی هستند که به همراه سایر مسئولیت‌های شغلی خود، پیاده‌سازی شش سیگما را نیز بر عهده دارند و تحت هدایت کمربند مشکی‌ها فعالیت می‌کنند. کمربندهای سبز، متخصصان نیمه وقت در حوزه اصلاح هستند که به خاطر نقش حمایتی از پروژه اصلاح به آموزش کمتری نیاز دارند.

سرکشی به متخصصان ۶ سیگما

به گفته‌ی استدلال کنندگان سیستم، تمام افراد نام برده شده در بالا باید آموزش خاص ببینند و هر از چندگاهی افرادی که خبره‌ی این کار هستند به عنوان بازرس به کار آن‌ها سرکشی کند تا از صحت کار آن اطمینان یابند و همچنین مطمئن شود که از اصول داده محور تبعیت می‌کنند.

کاربرد دیگر رنگ‌ها

برخی سازمان ها از رنگ‌های دیگر کمربندها هم بهره‌مند می‌شوند، مثلا از کمربند زرد برای کارمندانی که هم آموزش‌های ابتدایی را در ابزار Six Sigma سطوح تجارت هفتگی دیده‌اند، استفاده می‌کنند و همچنین برای کسانی که آموزش کلی در پروژه‌ها را گذرانده‌اند از کمربند زرد استفاده می‌شود و “کمربندهای سفید” برای کسانی که به صورت محلی در مفاهیم آموزش دیده‌اند اما در تیم پروژه شرکت نمی کنند، استفاده می‌شود. از”کمربندهای نارنجی” برای موارد خاص استفاده می شود.

گزارش بازار‌ها امروز ۱۲ تیر ۱۴۰۱ | سطوح مهم بیت کوین

به صورت روزانه نبض بورس وضعیت بازار‌های موازی بورس (بیت کوین، سکه، طلا و دلار) را بررسی خواهد کرد و ضمن مرور روند هفتگی این بازار‌ها به بررسی گزارش وضعیت قیمت و اخبار مهم بازار در همان روز خواهد پرداخت. بازار‌ها در روز جاری ۱۲ تیر ۱۴۰۱ چگونه بود؟

به گزارش نبض بورس، به صورت روزانه نبض بورس وضعیت بازار‌های موازی بورس (بیت کوین، سکه، طلا و دلار) را بررسی خواهد کرد و ضمن مرور روند هفتگی این بازار‌ها به بررسی گزارش وضعیت قیمت و اخبار مهم بازار در همان روز خواهد پرداخت. بازار‌ها در روز جاری ۱۲ تیر ۱۴۰۱ چگونه بود؟

گزارش بازار‌ها امروز ۱۲ تیر ۱۴۰۱ | سطوح مهم بیت کوین

بیت کوین

بازار بیت سطوح تجارت هفتگی کوین در هفته گذشته بین محدوده‌ی ۲۱۳۸۱-۱۹۰۴۴ دلار در نوسان بود. قیمت این رمزارز امروز در محدوده‌ی ۱۹۰۴۴ دلار معامله شد و نسبت به روز گذشته ۱.۱۴ درصد افزایش داشته است.
به گزارش دیلی هودل، کاپو (Capo)، یکی از تحلیلگران شناخته‌شده ارز‌های دیجیتال که در ۲۶ مارس (۶ فروردین)، زمانی که بیت کوین ۴۴٬۵۰۰ دلار قیمت داشت، ریزش تا سطح ۲۱٬۰۰۰ دلار را به‌درستی پیش‌بینی کرده بود، به‌تازگی اهداف قیمتی مورد انتظار خود برای بیت کوین را ۱۵٬۸۰۰ تا ۱۶٬۲۰۰ دلار پیش بینی می‌کند.
برخی از سطوح بسیار مهم بیت کوین:
کریپتو‌بولت با انتشار نمودار زیر در این باره گفته است:
۱۶،۰۰۰ دلار: متوسط انحراف از میانگین متحرک ۵۰ ماهه (منفی ۲۵ درصد).
۱۴،۰۰۰ دلار: اوج قیمتی سال ۲۰۱۹.
۱۲،۲۰۰ دلار: سطحی که شرکت سلسیوس (Celsius) در آن لیکویید می‌شود.
۱۰،۷۰۰ دلار: سطح افقی مهم. /ارزدیجیتال

قیمت سکه

قیمت سکه طرح جدید در هفته گذشته بین محدوده‌ی ۱۴۷۵۹۰۰۰-۱۳۵۵۵۰۰۰ تومان در نوسان بود. قیمت این سکه امروز در محدوده‌ی ۱۴۳۵۵۰۰۰ تومان معامله شد و نسبت به روز گذشته ۲.۸۱ درصد کاهش داشته است.

قیمت طلا

قیمت طلای ۱۸ عیار در هفته گذشته بین محدوده‌ی ۱۴۵۶۵۰۰-۱۳۵۴۰۰۰ تومان در نوسان بود که امروز در محدوده‌ی ۱۴۲۶۱۰۰ تومان معامله شد و نسبت به روز گذشته ۲.۱۳ درصد کاهش داشته است.

قیمت دلار

قیمت دلار در هفته گذشته بین محدوده‌ی ۲۷۶۱۵-۲۷۵۷۰ در نوسان بود که امروز در محدوده‌ی ۲۷۶۱۵ معامله شد و نسبت به روز گذشته ۰.۰۵ درصد افزایش یافته است.

سطوح تجارت هفتگی

دریافت لینک صفحه با کد QR

ریزش بیت‌کوین ادامه دارد؟

بازار کریپتو، مسیر رفته را بازگشت

تجارت نیوز , 9 شهريور 1401 ساعت 10:28

گروه اقتصادی: محبوب‌ترین ارز دیجیتال بازار، بیت‌کوین امروز نتوانست به بالاتر رفت خود ادامه دهد و دوباره به زیر سطح ۲۰۰۰۰ دلار رسید. دومین دارایی رمزنگاری محبوب بازار نیز، اتریوم نیز ریزشی را تجربه کرد و تمام مسیر رفته خود در این چند روز گذشته را بازگشت.

در ساعات اولیه امروز، ۹ شهریور ۱۴۰۱، بیت‌کوین نزدیک به سطح ۱۹هزار و ۷۰۰ دلار معامله می‌شود. این رمزارز در حدود یک روز، ۲ درصد کاهش قیمت را تجربه کرده. گفتنی است قیمت در اوایل امروز برای مدت کوتاهی به ۲۰۵۰۰ دلار رسید اما نتوانست این سطح را نگهدارد. سایر ارزهای بازار کریپتو نیز در وضعیتی مشابه نسبت به بیت‌کوین قرار دارند.

روند بیت‌کوین
در یک هفته گذشته، بیت‌کوین حدود ۸ درصد کاهش قیمت داشته‌ است، این در حالی است که اتریوم، نزدیک به ۶ درصد از ارزش خود را از دست داده. تمام آلت‌کوین‌های برتر بازار کریپتو نیز در چند ساعت گذشته کاهش قیمت را تجربه کردند. گفتنی است تا این لحظه سود روزانه این رمزارز ها، برای معامله‌گران کوتاه مدت بازار، کاملا از بین رفته است.شرکت تجزیه و تحلیل ارزهای دیجیتال سطوح تجارت هفتگی Glassnode ، در جدیدترین گزارش خود عنوان کرد: «ضعف کوتاه‌مدت همچنان بسیاری از بنیادهای اصلی بیت‌کوین را تحت الشعاع قرار می‌دهد. این مسئله فشار فروش از سمت خرس‌های بازار را تقویت خواهد کرد.»

روند هفتگی بیت‌کوین، Tradingview
سطوح مهم بیت‌کوین برای بازار کریپتو
در همین حال، Bendik Norheim Schei، رئیس تحقیقات Arcane Research، خاطرنشان کرد که بیت‌کوین اکنون زیر میانگین متحرک ۲۰۰ هفته ای خود (۲۰۰WMA) معامله می‌شود.او همچنین بیان داشت: «این یک مشاهده رایج در بازار رمزارز نیست. بلکه از گذشته تا کنون، خرید زیر این شاخص فنی معروف (۲۰۰WMA)، از لحاظ تاریخی یک استراتژی سودآور در بازار کریپتو بوده است. با این حال، قابل توجه است که بیت‌کوین تقریباً دو ماه است در زیر ۲۰۰WMA قرار دارد. ما قبلاً چنین چیزی را ندیده بودیم. این موضوع می‌تواند ماهیت شاخص مهم ما را در این لحظه به یک مقاومت حیاتی برای بیت‌کوین تغییر دهد. که این بدون شک یک سیگنال فنی نزولی برای ما محسوب می‌شود.

همچنین بیت‌کوین تا این لحظه در بالای سطح اوج خود در سال ۲۰۱۷ در حال تثبیت بوده است. پس می‌توان این سطح را نیز به عنوان حمایت اصلی قیمت در روزهای آینده دانست.» از دست رفتن این سطح می‌تواند روند بیت‌کوین را وارد یک فاز نزولی عمیق‌تر کند.رئیس تحقیقات افزود که سطوح حمایت عمده بعدی در مقیاس هفتگی می توانند حدود ۱۶ هزار دلار یا حتی بین ۱۱ هزار تا ۱۲ هزار دلار باشند.او در پایان گفت: «بنابراین، سطح حمایت بعدی کجاست؟ با توجه به اینکه بازار سهام به وضوح ادامه راه را برای بیت‌کوین و سایر ارزهای رمزنگاری شده در سال جاری رهبری می‌کند، در نظر گرفتن تنها سطوح فنی قیمت هنگام ارزیابی بیت‌کوین خطرناک خواهد بود.»اشتراک گذاری

دیدگاه شما

اولین دیدگاه را شما ارسال نمایید.