فیلترهای کاربرد ی بورس


در مبحث آموزش فیلترنویسی شما می‌توانید از دستورات بسیار ساده شروع کنید و تا نوشتن اسکریپت یا شبه کدهای بسیار تخصصی پیش بروید.

فیلتر حرفه ای و کاربردی بورس؛ نمادها و گروه های خاص بورس را بشناسید

امروز بازار سرمایه ریزش خفیفی داشت تا بیشتر از همیشه منتظر رئیس جمهور منتخب باشد.

بازار؛ گروه بورس: بازار در این گزارش قصد دارد به بررسی فیلترهای کاربردی بورس به ویژه در تک نمادها و گروه های برتر بپردازد:

بیشترین حجم معاملات به نسبت میانگین حجم هفتگی

۱. خشرق حجم: ۱۲.۸ M سهم
- ۸۹۵.۱۶ برابر میانگین حجم هفتگی
- ۲ % حجم کل شرکت
- ۴.۴ % شناور
- آخرین معامله ۲۳.۳۴- %

۲. لخانه حجم: ۵۸۴ هزار سهم
- ۵۲۶.۱۲ برابر میانگین حجم هفتگی
- ۰.۱ % حجم کل شرکت
- ۱.۲ % شناور
- صف فروش ۵- %

۳. تپولا حجم: ۱۹۱ هزار سهم
- ۴۲۶.۰۷ برابر میانگین حجم هفتگی
- ۰.۲ % حجم کل شرکت
- ۰.۴ % شناور
- صف فروش ۲.۹۹- %

۴. وآفری حجم: ۱ M سهم
- ۱۵۴.۱۸ برابر میانگین حجم هفتگی
- ۰ % حجم کل شرکت
- ۰ % شناور
- صف فروش ۲.۹۸- %

۵. غپونه حجم: ۴.فیلترهای کاربرد ی بورس ۸ M سهم
- ۱۴۲.۳۸ برابر میانگین حجم هفتگی
- ۰.۷ % حجم کل شرکت
- ۶.۲ % شناور
- آخرین معامله ۰.۰۶- %

۶. غفارس حجم: ۵ M سهم
- ۱۲۲.۷۴ برابر میانگین حجم هفتگی
- ۰.۴ % حجم کل شرکت
- ۲.۷ % شناور
- آخرین معامله +۲۱.۹۸ %

۷. قشکر حجم: ۳.۶ M سهم
- ۱۰۹.۲ برابر میانگین حجم هفتگی
- ۰.۱ % حجم کل شرکت
- ۰.۴ % شناور
- صف فروش ۱۰- %

۸. فنفت حجم: ۳۰۱ هزار سهم
- ۷۷.۳۶ برابر میانگین حجم هفتگی
- ۰.۱ % حجم کل شرکت
- ۰.۳ % شناور
- صف فروش ۴.۹۹- %

۹. کلر حجم: ۱.۹ M سهم
- ۳۵.۶۱ برابر میانگین حجم هفتگی
- ۰.۶ % حجم کل شرکت
- ۲.۶ % شناور
- صف فروش ۴.۹۹- %

۱۰. چافست حجم: ۱ M سهم
- ۳۲.۳۳ برابر میانگین حجم هفتگی
- ۰.۱ % حجم کل شرکت
- ۰.۱ % شناور
- صف فروش ۴.۹۶- %

۱۱. های وب حجم: ۲۳.۹ M سهم
- ۲۸.۳۴ برابر میانگین حجم هفتگی
- ۰.۳ % حجم کل شرکت
- ۰.۸ % شناور
- صف فروش ۴.۹۱- %

۱۲. غالبر حجم: ۲۶۳ هزار سهم
- ۲۸.۳۳ برابر میانگین حجم هفتگی
- ۰.۱ % حجم کل شرکت
- ۰.۱ % شناور
- صف فروش ۹.۹۷- %

۱۳. فگستر حجم: ۳۷.۲ M سهم
- ۲۵.۴۷ برابر میانگین حجم هفتگی
- ۷.۴ % حجم کل شرکت
- ۴۱.۲ % شناور
- آخرین معامله ۴.۶۹- %

۱۴. خزر حجم: ۵۰۰ هزار سهم
- ۲۲.۶۲ برابر میانگین حجم هفتگی
- ۰.۱ % حجم کل شرکت
- ۰.۲ % شناور
- صف فروش ۴.۹۸- %

۱۵. خپارس حجم: ۵۴۰.۴ M سهم
- ۲۲.۶۱ برابر میانگین حجم هفتگی
- ۰.۵ % حجم کل شرکت
- ۲.۲ % شناور
- آخرین معامله ۶.۷۸- %

۱۶. اعتلا حجم: ۱۰.۸ M سهم
- ۲۰.۴۵ برابر میانگین حجم هفتگی
- ۰.۹ % حجم کل شرکت
- ۴.۲ % شناور
- آخرین معامله ۳.۵۸- %

۱۷. ثفارس حجم: ۱.۹ M سهم
- ۱۳.۷۲ برابر میانگین حجم هفتگی
- ۰.۱ % حجم کل شرکت
- ۰.۱ % شناور
- صف فروش ۴.۹۲- %

۱۸. اپرداز حجم: ۵.۹ M سهم
- ۱۱.۹۶ برابر میانگین حجم هفتگی
- ۰.۶ % حجم کل شرکت
- ۲.۸ % فیلترهای کاربرد ی بورس شناور
- آخرین معامله ۴.۹۵- %

۱۹. لپارس حجم: ۵۳ هزار سهم
- ۱۰.۲۵ برابر میانگین حجم هفتگی
- ۰ % حجم کل شرکت
- ۰ % شناور
- صف فروش ۴.۹۹- %

صنایع و گروه های دارای بیشترین ارزش معاملات


۱. صندوق سرمایه گذاری قابل معامله (۵۷ نماد)

- ارزش معاملات: ۱۱۲۹ میلیارد تومان
- سرانه (خرید: ۳۷)(فروش: ۳۸)
- نسبت سرانه خرید به فروش : ۱
- حقوقی به حقیقی: ۲%
- ورود نقدینگی : ۱۹ میلیارد تومان
- برآیند معاملات بزرگ: ۸.۹- میلیارد تومان

۲. فلزات اساسی (۳۶ نماد)

- ارزش معاملات: ۴۶۰ میلیارد تومان
- سرانه (خرید: ۱۵)(فروش: ۳)
- نسبت سرانه خرید به فروش : ۵
- حقیقی به حقوقی: ۱۹%
- خروج نقدینگی : ۸۷ میلیارد تومان
- برآیند معاملات بزرگ: ۴۶.۷- میلیارد تومان

۳. خودرو و ساخت قطعات (۳۰ نماد)

- ارزش معاملات: ۴۱۶ میلیارد تومان
- سرانه (خرید: ۱۵)(فروش: ۲۰)
- نسبت سرانه خرید به فروش : ۰.۸
- حقیقی به حقوقی: ۵%
- خروج نقدینگی : ۲۳ میلیارد تومان
- برآیند معاملات بزرگ: ۲۵.۱- میلیارد تومان

۴. بانکها و موسسات اعتباری (۱۴ نماد)

- ارزش معاملات: ۲۵۹ میلیارد تومان
- سرانه (خرید: ۱۴)(فروش: ۲۵)
- نسبت سرانه خرید به فروش : ۰.۶
- حقیقی به حقوقی: ۴۲%
- خروج نقدینگی : ۱۰۸ میلیارد تومان
- برآیند معاملات بزرگ: ۶۵.۸- میلیارد تومان

۵. محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر (۳۵ نماد)

- ارزش معاملات: ۲۳۵ میلیارد تومان
- سرانه (خرید: ۱۴)(فروش: ۳)
- نسبت سرانه خرید به فروش : ۴.۷
- حقیقی به حقوقی: ۱%
- خروج نقدینگی : ۱ میلیارد تومان
- برآیند معاملات بزرگ: ۴.۴- میلیارد تومان

۶. محصولات شیمیایی (۵۴ نماد)

- ارزش معاملات: ۲۲۹ میلیارد تومان
- سرانه (خرید: ۱۳)(فروش: ۹)
- نسبت سرانه خرید به فروش : ۱.۴
- حقیقی به حقوقی: ۱۲%
- خروج نقدینگی : ۲۸ میلیارد تومان
- برآیند معاملات بزرگ: ۷.۹- میلیارد تومان

۷. فراورده های نفتی، کک و سوخت هسته ای (۱۱ نماد)

- ارزش معاملات: ۱۹۴ میلیارد تومان
- سرانه (خرید: ۱۷)(فروش: ۲۰)
- نسبت سرانه خرید به فروش : ۰.۹
- حقیقی به حقوقی: ۲۰%
- خروج نقدینگی : ۳۸ میلیارد تومان
- برآیند معاملات بزرگ: ۴.۸+ میلیارد تومان

۸. بیمه وصندوق بازنشستگی به جزتامین اجتماعی (۲۱ نماد)

- ارزش معاملات: ۱۰۴ میلیارد تومان
- سرانه (خرید: ۱۵)(فروش: ۲۵)
- نسبت سرانه خرید به فروش : ۰.۶
- حقیقی به حقوقی: ۳۵%
- خروج نقدینگی : ۳۶ میلیارد تومان
- برآیند معاملات بزرگ: ۱۸.۳- میلیارد تومان

۹. سیمان، آهک و گچ (۳۸ نماد)

- ارزش معاملات: ۹۹ میلیارد تومان
- سرانه (خرید: ۱۵)(فروش: ۹)
- نسبت سرانه خرید به فروش : ۱.۷
- حقیقی به حقوقی: ۱۱%
- خروج نقدینگی : ۱۱ میلیارد تومان
- برآیند معاملات بزرگ: ۱۱.۶+ میلیارد فیلترهای کاربرد ی بورس تومان

۱۰. سرمایه گذاریها (۳۳ نماد)

- ارزش معاملات: ۹۸ میلیارد تومان
- سرانه (خرید: ۱۳)(فروش: ۶)
- نسبت سرانه خرید به فروش : ۲.۲
- حقیقی به حقوقی: ۷%
- خروج نقدینگی : ۶ میلیارد تومان

بیشترین ارزش ریالی خرید حقوقی

۱. وپاسار (قیمت صفر تابلو)
- حجم معاملات: ۵۵.۴ M سهم
- حجم به میانگین ماه : ۱.۱ برابر
- حجم خرید حقوقی: ۵۴.۸ M سهم
- ارزش خرید حقوقی: ۸۷ میلیارد تومان
- سرانه خرید : ۶ میلیون تومان
- سرانه فروش : ۵۴ میلیون تومان
- نسبت سرانه خرید به فروش : ۰.۱

۲. شپنا (آخرین معامله +۰.۳۵ %)
- حجم معاملات: ۱۱۴.۲ M سهم
- حجم به میانگین ماه : ۰.۹ برابر
- حجم خرید حقوقی: ۴۶.۹ M سهم
- ارزش خرید حقوقی: ۵۳ میلیارد تومان
- سرانه خرید : ۱۹ میلیون تومان
- سرانه فروش : ۲۷ میلیون تومان
- نسبت سرانه خرید به فروش : ۰.۷

۳. فولاد (آخرین معامله ۱.۰۲- %)
- حجم معاملات: ۷۸.۶ M سهم
- حجم به میانگین ماه : ۱ برابر
- حجم خرید حقوقی: ۴۴.۸ M سهم
- ارزش خرید حقوقی: ۴۴ میلیارد تومان
- سرانه خرید : ۱۲ میلیون تومان
- سرانه فروش : ۳۰ میلیون تومان
- نسبت سرانه خرید به فروش : ۰.۴

۴. نوری (آخرین معامله +۰.۰۶ فیلترهای کاربرد ی بورس %)
- حجم معاملات: ۶.۲ M سهم
- حجم به میانگین ماه : ۲.۴ برابر
- حجم خرید حقوقی: ۵.۲ M سهم
- ارزش خرید حقوقی: ۳۴ میلیارد تومان
- سرانه خرید : ۱۳ میلیون تومان
- سرانه فروش : ۲۱ میلیون تومان
- نسبت سرانه خرید به فروش : ۰.۶

۵. میدکو (آخرین معامله ۰ %)
- حجم معاملات: ۷.۸ M سهم
- حجم به میانگین ماه : ۱.۲ برابر
- حجم خرید حقوقی: ۷.۶ M سهم
- ارزش خرید حقوقی: ۳۱ میلیارد تومان
- سرانه خرید : ۷ میلیون تومان
- سرانه فروش : ۴۳ میلیون تومان
- نسبت سرانه خرید به فروش : ۰.۲

۶. وملل (آخرین معامله +۰.۲۱ %)
- حجم معاملات: ۲۱.۸ M سهم
- حجم به میانگین ماه : ۰.۹ برابر
- حجم خرید حقوقی: ۲۱ M سهم
- ارزش خرید حقوقی: ۲۷ میلیارد تومان
- سرانه خرید : ۱۰ میلیون تومان
- سرانه فروش : ۱۱۸ میلیون تومان
- نسبت سرانه خرید به فروش : ۰.۱

۷. فملی (آخرین معامله ۰.۷۴- %)
- حجم معاملات: ۴۲.۵ M سهم
- حجم به میانگین ماه : ۰.۵ برابر
- حجم خرید حقوقی: ۱۷.۲ M سهم
- ارزش خرید حقوقی: ۲۱ میلیارد تومان
- سرانه خرید : ۱۱ میلیون تومان
- سرانه فروش : ۱۵ میلیون تومان
- نسبت سرانه خرید به فروش : ۰.۷

۸. وتجارت (آخرین معامله ۲.۳۶- %)
- حجم معاملات: ۱۵۰.۷ M سهم
- حجم به میانگین ماه : ۰.۸ برابر
- حجم خرید حقوقی: ۹۸ M سهم
- ارزش خرید حقوقی: ۲۱ میلیارد تومان
- سرانه خرید : ۱۰ میلیون تومان
- سرانه فروش : ۱۵ میلیون تومان
- نسبت سرانه خرید به فروش : ۰.۷

۹. خودکفا (صف خرید +۲.۹۹ %)
- حجم معاملات: ۱۴.۴ M سهم
- حجم به میانگین ماه : ۵.۵ برابر
- حجم خرید حقوقی: ۹.۱ M سهم
- ارزش خرید حقوقی: ۱۶ میلیارد تومان
- سرانه خرید : ۲۰ میلیون تومان
- سرانه فروش : ۲۹ میلیون تومان
- نسبت سرانه خرید به فروش : ۰.۷

آموزش فیلتر نویسی بورس 100% رایگان آموزش + فیلتر نویسی بورس

آموزش فیلتر نویسی بورس 100% رایگان آموزش + فیلتر نویسی بورس

آموزش فیلترنویسی در بازار بورس از آن دسته آموزش‌هایی است که علاقه مندان به فعالیت در این بازار می‌توانند از طریق راه‌های مختلف حضوری و آنلاین آن را تجربه کنند. کسی که یک معامله گر فعال در بازار بورس است از هر فرصتی برای شناسایی بهترین نماد در بهترین زمان استفاده می‌کند.

برای معرفی و آموزش فیلترنویسی باید پیش از هر چیز به این نکته اشاره کنیم که بازار بورس دریایی از نمادها و شرکت‌های مختلفی است که در آن حضور دارند. هر روز تعدادی به آن اضافه و تعدادی هم حذف می‌شوند. رویت تمامی این نمادها کار غیر ممکنی نیست اما زمان زیادی می‌طلبد و از طرفی چون بازار بورس هر روز دارای تغییرات است بنابراین رصد کردن تغییرات تمامی این نمادها در فرصت محدود ساعات معاملاتی منطقی به نظر نمی‌رسد. بنابراین آموزش فیلترنویسی شیوه‌ای برای دسته بندی نمادها است تا سرمایه گذاران آن‌ها را به راحتی تحلیل کرده و در نهایت معاملات خود را به انجام برسانند.

فیلتر نویسی چیست؟

در دنیای آمیخته با تکنولوژی زندگی می‌کنیم که از سطحی‌ترین تا عمیق‌ترین لایه‌های زندگیمون با فناوری‌های روز دنیا به هم گره خورده است. هدف اصلی تکنولوژی نیز تسهیل زندگی بشر است. اینکه بتواند با خدماتی که ارائه می‌دهد هر کاری را برایمان آسان کند و در وقت و هزینه‌هایمان نیز صرفه جویی کند.

سال‌هاست که بازار بورس از برکات تکنولوژی بهره می‌برد و سرمایه گذاران و نهادهای مالی بورس برای انجام معاملات خود تنها احتیاج به یک لپ تاپ، کامپیوتر و یا گوشی هوشمند به همراه اینترنت دارند. ماجرا به همین جا ختم نمی‌شود. شما قادر به هر عملی در بستر بازار بورس خواهید بود. انواع تحلیل‌ها، رسم نمودارها همچون رسم نمودار فیبوناچی ، فیلترنویسی و . از جمله خدماتی است که از آن بهره می‌برید.اما آموزش فیلتر نویسی پیشرفته یا مبتدی نیازمند کسب اطلاعاتی است. ابتدا باید بدانیم فیلترنویسی چیست؟ فیلتر کردن یعنی صاف کردن، پالایش کردن و در نهایت دست یابی به چیزی که اصل مقصد و مقصودتان است.

فیلترنویسی در بورس

یک سرمایه گذار یا کسی که به تازگی کد بورس خود را دریافت کرده است از بین تمام نمادهایی که در بورس موجود است تعدادی از آن‌ها را دست چین کرده، تحلیل می‌کند و زیر نظر قرار می‌دهد تا در فرصت مناسب برای خرید یا فروش اقدام کند. بنابراین با توجه به نوع استراتژی که دارد نمادها را با تعاریفی که در فیلتر هر یک از آن‌ها اعمال کرده در دیده بان خود مشاهده می‌کند. این فیلتر می‌تواند بر اساس بیشترین صف خرید یا صف فروش باشد و یا حتی توانایی این را دارد که حجم مورد نظر هر یک را نیز معین کند. مثلاً نمادهایی با صف خرید بالای پنج میلیون و . برای آشنایی بیشتر با مبحث صف خرید می توانید مقاله " صف خرید در بورس یعنی چه " را مطالعه نمایید.

در مبحث آموزش فیلترنویسی شما می‌توانید از دستورات بسیار ساده شروع کنید و تا نوشتن اسکریپت یا شبه کدهای بسیار تخصصی پیش بروید.

آموزش فیلترنویسی

مهم‌ترین بستری که می‌توانید اقدام به فیلتر نویسی کنید سایت tsetmc است که ابزارهای متنوعی برای این کار در اختیار شما قرار می‌دهد البته باید با نحوه کاربرد و استفاده هر یک از آن‌ها آشنا باشید. آنچه شما از نماد خاصی مدنظر قرار می‌دهید به صورت فرمول بخش ویژه‌ای از این سایت وارد می‌شود. استفاده از این سایت نیازی به ثبت نام ندارد و هر زمان که اراده کنید با سرچ آدرس آن را در مرورگر خود خواهید داشت اما اگر می‌خواهید که فیلترهای اعمال شده شما در این سایت ثبت و نگهداری شوند حتماً باید مراحل ثبت نام را تکمیل کنید.

آموزش فیلتر نویسی با سایت tsetmc

ابتدا به قسمت تنظیمات در کلید دیده بان بروید و تنظیماتی را در این بخش تغییر دهید تا نتیجه‌ای که حاصل می‌شود قابلیت اعتبار داشته باشد. در سایت tsetmc وارد پنجره دیده بان شده، به بخش تنظیمات بروید و در این صفحه گزینه‌ها را به شکلی که در زیر می‌آوریم تنظیم و ذخیره کنید. دوباره تکرار می‌کنیم که برای ثبت و ذخیره اطلاعات حتماً باید پیشتر در سایت ثبت نام کرده باشید.

 • سرعت به روز رسانی: یعنی اطلاعات سایت هر یک ثانیه به روز می‌شود. می‌توانید این عدد را تغییر داده یا افزایش دهید. البته پیشنهاد ما این است که عدد را دستکاری نکنید.
 • نمایش دیده بان: گزینه همه نمادها را انتخاب کنید.
 • گروه بندی نمادهای صنعت: گزینه بلی را انتخاب کنید تا متوجه شوید بازار در روزهای مختلف در کدام صنعت پررونق‌تر است.
 • چرخش خودکار: این گزینه برای تالارهای بورس و نمایش بر روی ویدیو پروجکتور مناسب است. روی گزینه خیر آن را باقی بگذارید.
 • نحوه نمایش اعداد بزرگ: نمایش m و b را انتخاب کنید.
 • نوع اوراق: فعال کردن همه موارد فقط فیلتر شما را شلوغ می‌کند. آن‌هایی را انتخاب کنید که برایتان کاربردی است. سهام، بازار پایه، حق تقدم و .
 • اطلاعات تکمیلی: هر سه گزینه را اکتیو کنید.

شما توانایی این را دارید که فیلترها را خودتان بنویسید و یا از سایت‌های معتبر و مورد اعتمادتان تهیه کنید. که با سرچ راحت قابل دسترس هستند به این نکته توجه داشته باشید، فیلتری که بر روی نماد مورد نظرتان قرار می‌دهید باید برای آن مناسب باشد. شناخت رفتار سهم از عوامل پایه‌ای و بسیار مهمی است که باید نسبت به آن آموزش‌های کافی دیده باشید. به سایت tsetmc وارد شده از قسمت دیده بان وارد بخش فیلتر شده و برای ثبت آن وارد بخش فیلتر جدید شوید. اگر خودتان می‌توانید فیلتری را بنویسید که هیچ در همان کادر آن را قرار دهید در غیر اینصورت فیلترهای آماده و نوشته شده را در کادر مورد نظر کپی پیست کنید. بر روی دکمه ثبت کلیک کنید و بلافاصله فیلترها اعمال می‌شوند.

علائم اصلی و فیلدهای فیلترنویسی

علائم اصلی و فیلدهای فیلترنویسی

در آموزش فیلترنویسی آشنایی با برخی علائم از ضروریات است. علائمی که بیشترین کاربرد را دارد.

 1. جمع: +
 2. تفریق: -
 3. ضرب: *
 4. تقسیم: /
 5. و: &&
 6. یا: ||
 7. نماد: (l18)
 8. نام: (130)
 9. ارزش معاملات: (tval)
 10. تعداد معاملات: (tno)
 11. تعداد معاملات بیشتر از 3000(یا هر عدد دیگر): tno)>3000)
 12. حجم معاملات: (tvol)
 13. حجم معامله بیشتر از حجم مبنا: (tvol)>(bvol)
 14. بیشترین قیمت: (pmax)
 15. کمترین قیمت: (pmin)
 16. قیمت دیروز: (py)
 17. آخرین قیمت: (pl)

در آموزش فیلترنویسی بورس در می‌یابید که با انواع تعاریف و فیلترها می‌توانید هر رفتاری که سهم نشان می‌دهد را شناسایی کرده و زیر نظر داشته باشید.

فیلترهای مهم و کاربردی در بازار بورس

فیلترهای بورس

یکی از امکانات مهم و کاربردی سایت بورس تهران، قابلیت فیلتر نویسی می‌باشد که امکان انتخاب و تحلیل سهام را راحت‌تر می‌کند. این گزینه در منوی بالای صفحه‌ی دیده‌بان بازار در سایت بورس تهران (www.tsetmc.com) قرار دارد.

توجه داشته باشید، فیلترها یکی از روش‌های تحلیلی در بورس است و نباید به تنهایی معیار خرید و فروش قرار گیرد. جهت معامله‌گری و تأیید سهم‌های خروجی فیلترها، می‌‌بایست تحلیل فاندامنتال (بنیادی)، تحلیل تکنیکال (فنی) و تابلو خوانی، روان‌شناسی و رفتار شناسی آن‌ها را نیز بررسی کرد تا ریسک سرمایه‌گذاری شما کاهش یابد.

هر کسی می‌بایست متناسب با سرمایه، شخصیت، سن، میزان ریسک‌پذیری و تایم‌فریم سرمایه‌گذاری خود، استراتژی معاملاتی‌اش را تعیین کند.

همواره جدیدترین و بهترین فیلترهایی که نوشته‌ام بررسی می‌شوند تا بدون مشکل بتوانید از آن‌ها استفاده کنید؛ این فیلترها در صورت لزوم آپدیت و فیلترهای جدید نیز اضافه می‌شوند.

توجه ۱: جهت استفاده‌ی دقیق و بدون خطا از فیلترها، بهتر است تنظیمات دیده‌بان بازار بورس را مانند تصویر زیر انجام دهید؛ در صورتی که هیچ سهمی نمایش داده نشد، احتمالاً شروط فیلتر مربوطه را نداشته و یا سایت بورس مشکل فنی موقت دارد که می‌بایست در زمان‌های مختلف و یا با مرورگرهای مختلف امتحان کنید. در صورتی که سؤال یا پیشنهادی دارید، در قسمت نظرات (انتهای مطلب) مطرح نمائید.

فیلتر بورس

توجه ۲: فیلترهای هر کادر (باکس) به‌صورت جداگانه استفاده شود.

فیلتر پول هوشمند، از نظریه تا عمل

فیلتر پول هوشمند

در این مقاله قصد داریم با شفاف کردن موضوع پول هوشمند، درک و نگاه عمیق به نحوه شناسایی پول هوشمند با استفاده از ابزارهای گوناگون نظیر فیلتر نویسی و تابلوخوانی به بررسی تاثیرات آن در معاملات معامله گران بازار بورس تهران بپردازیم.
در کنار این موضوع ۱۵ راهکار شناسایی پول هوشمند به همراه ۲۶ فیلتر کاربردی در بورس تهران را به شما ارائه خواهیم کرد، تا با درک کامل پول هوشمند و نحوه ورود و خروج آن بتوانید معاملات هوشمندانه تری نسبت به گذشته داشته باشید.

پول هوشمند چیست ؟؟

عبارت پول هوشمند که مسلما بعد از اندکی فعالیت در بازار مالی به گوش هر شخصی خواهد رسید، در واقع ورود نقدینگی هدف دار جهت خرید میزان مشخصی سهام (از پیش تعیین شده توسط مارکت میکر یا بازیگر) به دلایل مختلفی مانند شرایط خاص بنیادی، افزایش سرمایه از محل تجدید ارزیابی یا محل های دیگر و یا صرفا بازی پول جهت بالا بردن قیمت سهم و فروش آن در قیمت بالا تر است.

پول هوشمند به زبان ساده

مارکت میکر یا بازیگر یک سهم، با توجه به میزان نقدینگی خود با هماهنگی با سهامدار عمده یک شرکت شروع به جمع آوری شناوری سهام یک شرکت از کف بازار بورس تهران می کند.
بعد از جمع آوری میزان مشخصی از آن و به اصطلاح خشک شدن سهم، شروع به رنج مثبت کشیدن در سهم می کند، سهم را تا سقف قیمتی روزانه هدایت کرده و صف خرید برای آن تشکیل می دهد، قیمت سهم را بالا می برد، این پول هدفمند، پول هوشمند است.

تابلو معاملات و پول هوشمند

در سایت tsetmc.com بخش های مختلفی وجود دارد یکی از بخش های مهم و اساسی دیده بان بازار است، در این قسمت شما می توانید فیلتر های مورد نظر خود را نگارش کنید. اما در تابلوی اختصاصی هر سهمی نیز می توان موارد زیادی را برای شناسایی پول هوشمند پیدا کرد ابتدا با شناخت این اجزا شروع می کنیم و بعد از آن شروع به نگارش فیلتر های ساده و کاربردی در سایت بورس تهران خواهیم کرد فیلتر های پول هوشمند که چراغ راه شما خواهند بود.
فیلتر ورود پول هوشمند در بورس، یک فیلتر مجزا و تکی نیست بلکه جمعی از فیلترهای شناسایی پول هوشمند در بورس با یکدیگر می توانند ورود پول هوشمند به یک سهم را تشخیص دهند. در مقاله های دیگری به فیلترهای متنوع از جمله ” فیلتر مووینگ در اوریج ” نیز اشاره می گردد که می توانید با آن آشنا شوید.

راهنمای استفاده از صفحه فیلترهای رایگان، اموزش استفاده صحیح از فیلترها

در این ویدیو به صورت ادواری قصد داریم به شما یاد بدهیم چگونه فیلترها رو با هم ترکیب کنید و درک صحیح از خروجی داشته باشید:

بورس ترینر


در این وبسایت آموزش های اصولی و کاربردی در زمینه بازارهای مالی از جمله بازار بورس ایران ارائه میگردد.

آمار سایت

آمار مطالب
کل مطالب : 95
کل نظرات : 17 آمار کاربران
افراد آنلاین : 2
تعداد اعضا : 188
آمار بازدید
بازدید امروز : 109
بازدید دیروز : 355
گوگل امروز : 0
گوگل دیروز : 18
بازدید هفته : 1,138
بازدید کلی : 900,775

مطالب پربازدید

مطالب تصادفی

فیلتر نویسی تابلو 1 ( مفهوم - پیش نیازها - معایب و مزایای فیلتر نویسی )

چگونه از بین این همه سهام در بازارهای بورس و فرابورس ایران ، سهام مورد نظر خود را پیدا کنیم؟

اگر بخواهیم تمام سهام بازار را یکی یکی بررسی کنیم کار بسیار مشکل و نشدنی است.

فیلترنویسی یکی از راهکارهای ضروری برای پیدا کردن سهم مورد نظر می باشد .

در این فایل ویدیویی با مفهوم فیلتر آشناخواهیم شد و در ادامه پیش نیازهای مورد نیاز را قید خواهیم کرد و سپس به معایب و مزایای آن خواهیم پرداخت.اشتراک گذاری

دیدگاه شما

اولین دیدگاه را شما ارسال نمایید.