مزیت اهرم چیست؟


کلاس پنجم ما

سوالات فصل هشتم علوم تجربی : کارها آسان می شود (1)

با یاد و نام خدا

سوالات فصل هشتم علوم تجربی : کارها آسان می شود (1)

1- ماشین چیست؟ ماشین وسیله ای است که به ما کمک می کند تا کارها را آسانترانجام دهیم برای مثال جک اتومبیل، پیچ گوشتی، سطح شیبدار، قرقره، چرخ و محور همه ماشین هستند.

2- ماشین ها از چه راههایی به ما کمک می کنند؟ وارد کردن نیرو به جسم - تغییر حهت نیرو

3- ماشین ساده چیست؟ به ماشین هایی که پایه و اساس ساخت ماشینهای دیگر هستند ماشین ساده می گویند

4- ماشین های ساده چند گروه هستند. نام ببرید؟ دو گروه خانواده ی اهرم - خانواده ی سطح شیبدار.

5- اهرم چیست؟ اهرم میله ی بلند و محکمی است که نقطه ای از آن به چیزی یا جایی تکیه داده می شود.

6- اهرم چند قسمت دارد نام ببرید؟ سه قسمت،

ب- قسمتی که نیرو به آن وارد می شود.

پ- قسمتی که اهرم برجسم نیرو وارد می کند یا محل قرار گرفتن جسم.

7- بازوی محرک به چه بخشی از اهرم می گویند؟ از نقطه ای که نیرو به اهرم وارد می شود تا تکیه گاه را بازوی محرک می گویند.

8- بازوی مقاوم به چه بخشی از اهرم می گویند؟ از نقطه ای که اهرم برجسم نیرو وارد می کند تا تکیه گاه را بازوی مقاوم می گویند.

9- اهرم ها را چگونه طبقه بندی می کنند؟ اهرمها را براساس محل قرار گرفتن نیروی محرک، تکیه گاه و نیروی مقاوم به سه نوع تقسیم می کنند.

10- اهرم ها جند نوع هستند. نام ببرید؟ سه نوع،

الف: نوع اول - تکیه گاه بین نیروی مقاوم و نیروی محرک قرار دارد مانند الاکلنگ - قیچی - انبردست - سیم چین - سیم بُر.

ب: نوع دوم - نیروی مقاوم بین نیروی محرک و تکیه گاه قرار دارد مانند چرخ دستی - فندق شکن - درنوشابه بازکن.

پ: نوع سوم - نیروی محرک بین نیروی مقاوم و تکیه گاه قرار دارد مانند موچین - یخ گیر- پَنس.

11- تفاوت اصلی اهرم نوع اول با دو نوع دیگر اهرم چیست؟ در اهرم نوع اول نیروی محرک ونیروی مقاوم برخلاف جهت هم حرکت می کنند و از آن می توان برای تغییر جهت نیرو استفاده کرد ولی در بقیه ی انواع اهرم چنین نیست.

12- چرا در اهرمهای نوع دوم و سوم، تغییر جهت نیرو وجود ندارد؟ زیرا در اهرمهای نوع دوم و سوم، تکیه گاه در یکی از دو سر اهرم قرار دارد.

13- ناخن گیر از چند اهرم درست شده است؟ دو اهرم، دسته ی ناخن گیر ( نوع دوم ) - پایه ی ناخن گیر ( نوع سوم ).

1- در اهرمها اگر از اصطکاک و وزن اهرم صرفنظر کنیم، این رابطه وجود دارد

بازوی مقاوم × نیروی مقاوم = بازوی محرک × نیروی محرک .

2- خیلی از وسایلی که در زتدگی استفاده می کنیم، مثل اهرم عمل می کنند.

3- ماشین ها گاهی با افزایش نیرو ( مانند جک ماشین ) و گاهی با افزایش مسافت اثر نیرو ( مانند جاروی دسته بلند ) به ما کمک می کنند.

4- اهرمهای نوع اول همیشه برای تغییر جهت نیرو به کار می روند.

5- اهرم ها کدام کار را انجام نمی دهند؟ الف- تغییر جهت نیرو ب- صرفه جویی در کار پ- افزایش نیرو ( گزینه ی مزیت اهرم چیست؟ ب )

6- هرچه بازوی محرک بلند تر از بازوی مقاوم باشد، اثر نیرو بیشتر است مانند قیچی آهن بُر.

7- هرچه بازوی مقاوم طولانی تر از بازوی محرک باشد، سرعت و مسافت اثر نیرو بیشتر است مانند قیچی معمولی.

توجه : تنها به این سوالات اکتفا نکنید و حتما کتاب درسی خود را نیز به دقت بخوانید .

انواع اهرم

با یاد و نام خدا

در اهرم نوع اول، تکیه گاه بین نیروی محرک و نیروی مقاوم قرار دارد . اهرم نوع اول دارای سه حالت است:

الف- حالت اول : تکیه گاه در وسط نیروی محرک و نیروی مقاوم قرار دارد.یعنی بازوی محرک مساوی بازوی مقاوم است.در این حالت اهرم علاوه بر انتقال نیرو،فقط برای تغییر جهت نیرو به کار می رود برای درک چگونگی کار اهرم در این حالت، یک ترازوی دو کفه ای را در نظر بگیرید. وقتی به یک طرف ترازو نیرویی به سمت پایین وارد می شود ، آن سمت به طرف پایین و سمت دیگر به طرف بالا حرکت می کند. الاکلنگ و قرقره ی ثابت مثالهای دیگری از این نوع اهرم هستند.

ب- حالت دوم : اگر بازوی محرک بزرگتر از بازوی مقاوم باشد یا به عبارت دیگر نیروی مقاوم ( جسم ) به تکیه گاه نزدیک تر باشد،علاوه بر انتقال نیرو و تغییر جهت نیرو، مقدار نیرو نیز افزایش می یابد و نیرو و انرژی کمتری برای تعادل مورد نیاز است. مانند دیلم، انبردست، میخ کش، قیچی باغبانی، قیچی آهن بری، دَم باریک و سیم چین .

پ- حالت سوم : اگر بازوی مقاوم بزرگتر از بازوی محرک باشد یا به عبارت دیگر تکیه گاه به نیروی محرک نزدیکتر باشد علاوه بر انتقال نیرو و تغییر جهت نیرو، مسافت و سرعت اثر نیرو هم زیاد می شود یعنی نیرو با سرعتی بیش تر در مسافت بیش تری اثر می کند.(موجب صرفه جویی در زمان می شود) مانند: قیچی کاغذ بری و قیچی خیاطی .

توجه : در اهرم نوع اول در همه ی حالتها نیروی محرک و نیروی مقاوم در دوجهت مخالف حرکت می کنند. پس همیشه برای تغییر جهت نیرو به کار می روند.

در این نوع اهرم، تکیه گاه در یک انتهای اهرم است ونیروی مقاوم ( جسم ) بین تکیه گاه و نیروی محرک قرار دارد و چون بازوی محرک بزرگتر از بازوی مقاوم می باشد مقدار نیرو افزایش می یابد و نیرو و انرژی کمتری برای تعادل مورد نیاز است.

در این نوع اهرم، نیروهای محرک و مقاوم در یک جهت حرکت می کنند بنابراین؛ از این نوع اهرم نمی توان برای تغییر جهت نیرو استفاده کرد. فرغون، فندق شکن، دربازکن نوشابه، چرخ دستی و قایق پارویی ، اهرمهایی از این نوع هستند.

در این نوع اهرم، تکیه گاه در یک انتهای اهرم است و نیروی محرک بین تکیه گاه و نیروی مقاوم است وچون بازوی مقاوم بزرگتر از بازوی محرک است پس مسافت و سرعت اثر نیرو افزایش می یابد .یعنی نیرو با سرعتی بیش تر در مسافت بیشتری اثر می کند( موجب صرفه جویی در زمان می شود)

در این نوع اهرم نیز، نیروهای محرک و مقاوم در یک جهت حرکت می کنند بنابراین؛ از این نوع اهرمها نمی توان برای تغییر جهت نیرو استفاده کرد. انبر، یخ گیر، جاروی فراشی، راکت تنیس، چکش، پتک، چوگان، گلف، موچین، قندگیر، پا در هنگام شوت کردن توپ، ساعد و بازوان انسان، قاشق، چنگال، داس، کلنگ و . اهرم هایی از این نوع هستند.

این مطلب برای مطالعه است و امیدوارم به شما در درک بهتر درس کمک کند. برای ادای امانت، آدرس مطلب را هم ذکر می کنم.

سروش هشترود

ماشین: هر وسیله که انجام کارها را آسان کند، ماشین می نامیم.
ورودی ماشین: شامل همه آن چیزهایی است که انجام میدهیم تا ماشین کار کند.
خروجی ماشین: آن چیزی است که ماشین برای ما انجام میدهد.

مثال
برای حرکت دوچرخه، نیرویی که به پدال وارد میکنیم، ورودی ماشین و خروجی آن حرکتی است که دوچرخه انجام میدهد.

ورودی یا خروجی ماشینها ممکن است براساس نیرو، توان یا انرژی بررسی شوند.

ماشین ها به صورت های گوناگون در انجام کارها به ما کمک میکنند:

١. همهٔ ماشین ها با انتقال نیرو به ما کمک میکنند.
۲. بعضی از ماشین ها باعث تغییر جهت نیرو می شوند. قرقره بالای پرچم، دوچرخه، قیچی همه از راه تغییر جهت نیرو به ما کمک می کنند.

۳. ماشین ها گاهی با افزایش مقدار نیرو به ما کمک می کنند. (مانند دیلم، انبردست، در قوطی بازکن).

۴. بعضی از ماشین ها با افزایش مسافت اثر نیرو بر جسم و افزایش سرعت انجام کار ماشین ها به ما کمک می کنند. (جارو فراشی، انبر ، موچین، یخ گیر و . )

یک ماشین می تواند در یک زمان هم افزایش نیرو و هم تغییر جهت نیرو داشته باشد مانند جک اتومبیل. و یا در یک زمان هم جهت نیرو را تغییر دهد و هم مسافت اثر نیرو را زیاد کند مانند دوچرخه.
هیچ ماشینی هرگز نمی تواند در یک زمان هم مقدار نیرو و هم مسافت اثر نیرو را افزایش دهد. زیرا در این صورت کارگرفته شده از ماشین بیش تر از کار داده شده به آن خواهد بود که چنین چیزی غیرممکن است.

گشتاور نیرو: اثر چرخانندگی یک نیرو را گشتاور نیرو میگوییم.
عوامل مؤثر بر گشتاور نیرو

کارداده شده به ماشین (کار نیروی محرک): برای آن که یک ماشین کار انجام دهد، باید نخست بر روی آن کار انجام دهیم. نیرویی که به این منظور به ماشین وارد میشود، نیروی محرک و کار این نیرو را کار نیروی محرک (کار داده شده) می نامند.

برای اندازه گیری این کار کافی است نیرویی که به ماشین وارد می شود در اندازهٔ طولی که طی می کند ضرب شود.

کار نیروی محرک (کار داده شده) = جابه جایی نیروی محرک × نیروی محرک
کارگرفته شده از ماشین (کار نیروی مقاوم): نیرویی را که ماشین باید بر آن غلبه کند، نیروی مقاوم و کار این نیرو کار نیروی مقاوم (کار مفید) نامیده می شود برای محاسبه کار مفید، نیروی مقاومی که بر آن غلبه شده است در جابه جایی آن ضرب می کنیم.

کار نیروی مقاوم (کار مفید) = نیروی مقاوم × جابه جایی نیروی مقاوم

کار غیر مفید:
معمولا کار غیرمفید ماشین را نمی توان به طور مستقیم اندازه گرفت و برای تعیین آن کار مفیدی را که از ماشین گرفته ایم از کاری که به ماشین داده ایم، کم می کنیم.

کار غیر مفید = کار داده شده - کار مفید
کار گرفته شده = کار داده شده

کار داده شده = کار مفید + کار غیر مفید

نکته: مطابق قانون پابستگی انرژی، انرژی هنگام تبدیل شدن از یک صورت به صورت دیگر و یا انتقال از یک جسم به جسم دیگر خلق و نابود نمی شود؛ بنابراین مقدار انرژی داده شده به یک ماشین نیز همواره با مقدار انرژیی که از ماشین گرفته می شود برابر است.

مزیت مکانیکی نشان می دهد که ماشین نیروی وارده را چند برابر می کند.

نکته: مزیت مکانیکی کمیتی نسبی بوده و بدون واحد بیان می شود.

انرژی گرفته شده از ماشین = انرژی داده شده به ماشین

انرژی تلف شده + انرژی (یا کار) مفید گرفته شده از ماشین = کل انرژی داده شده به ماشین

بازده: در هر وسیله می توان نسبت کار مفید به کل انرژی داده شده به دستگاه را به عنوان یک عامل مهم در کیفیت آن وسیله در نظر گرفت، این نسبت بازده نام دارد.

نکته: در یک ماشین واقعی چون کار خروجی از کار یا انرژی ورودی کمتر است، بازده ماشین همیشه کوچکتر از یک است.

مزیت مکانیکی نشان می دهد ماشین چگونه به ما کمک می کند:
مزیت مکانیکی یک ماشین در حالت تعادل، به صورت نسبت اندازه نیروی مقاوم به اندازهٔ نیروی محرک، تعریف میشود:
اندازه نیروی محرک: اندازه کار نیروی مقاوم = مزیت مکانیکی
اگر مزیت مکانیکی بزرگتر از یک باشد، ماشین مقدار نیرو را افزایش می دهد.

اگر مزیت مکانیکی کوچکتر از یک باشد، ماشین مسافت اثر نیرو را زیاد می کند.

اگر مزیت مکانیکی برابر یک باشد، ماشین فقط از راه انتقال و یا تغییر جهت نیرو به ما کمک می کند.

ماشین ها را می توان به چنددسته تقسیم نمود:
۱. ماشین ساده
۲. ماشین مرکب
۳. ماشین پیچیده

ماشین ساده : ماشینی است که ساختمان ساده ای دارد مانند بیل، کلنگ، پیچ گوشتی، در بازکن نوشابه

ماشین مرکب : اگر دو یا چند ماشین ساده را با هم ترکیب کنیم یک ماشین مرکب ساخته ایم . مانند : قیچی خیاطی، قیچی آهن بری، انبر دست و .

ماشین پیچیده : ماشینی است که اجزای بسیار زیادی دارد و از ترکیب تعداد زیادی ماشین مرکب ساخته شده است. مانند : اتومبیل، موتورسیکلت و .

توجه : تفاوت زیادی بین ماشین های ساده و مرکب وجود ندارد به عنوان مثال قیچی یک ماشین مرکب است اما ساختمانی بسیار ساده دارد یا انبردست هم به همین صورت .

ماشینهای ساده به چند گروه تقسیم می شوند:
۱. اهرمها ۲. قرقره ها ۳. چرخ دنده ۴. سطح شیب دار ۵. چرخ ومحور ۶. گوه ۷. پیچ

اهرمها: اهرم میله بلند و محکمی است که قسمتی از آن به جایی تکیه کرده است و دارای قسمتهای مختلفی است که به شرح زیر میباشد:

تکیه گاه : قسمتی از اهرم است که اهرم به آن تکیه کرده یا به دور آن می چرخد که با حرف F نشان می دهند.

نیروی محرک: نیرویی است که ما به ماشین وارد می کنیم که باحرف E نشان میدهند.

نیروی مقاوم: نیرویی است که ماشین به جسم وارد می کند که با حرف R نشان می دهند.

بازوی مقاوم: فاصله بین نیروی مقاوم تا تکیه گاه را بازوی مقاوم می گویند که با حرف LR نشان می دهند.

بازوی محرک: فاصله بین نیروی محرک تا تکیه گاه را می گویند که با حرف LE نشان می دهند.

اهرمها به سه نوعند :

۱. اهرم نوع اول: اهرمی است که تکیه گاه بین نیروی محرک و نیروی مقاوم می باشد .

کلمه بین الزاماً به معنی وسط نیست یعنی اینکه تکیه گاه میتواند کاملاً در وسط باشد یا اینکه تکیه گاه به نیروی مقاوم نزدیک باشد و یا اینکه تکیه گاه به نیروی محرک نزدیک باشد .

الف: اهرم نوع اولی که تکیه گاه کاملاً در وسط باشد. در این صورت بازوی محرک و بازوی مقاوم با هم برابرند در نتیجه نیروی محرک و نیروی مقاوم هم باهم برابرند دراین صورت اهرم با انتقال نیرو و تغییر جهت نیرو به ما کمک میکند و افزایش نیرو و یا افزایش مسافت ندارد. مانند الا کلنگ، ترازو، .

ب: اهرم نوع اولی که تکیه گاه به نیروی مقاوم نزدیک باشد. در این صورت بازوی محرک بزرگتر از بازوی مقاوم است پس نیروی محرک کوچکتر از نیروی مقاوم است در این صورت اهرم با انتقال نیرو و تغییر جهت نیرو و افزایش نیرو به ما کمک میکند. مانند دیلم، قیچی آهن مزیت اهرم چیست؟ بری، انبردست، .

ج: اهرم نوع اولی که تکیه گاه به نیروی محرک نزدیک باشد. در این صورت بازوی محرک کوچکتر از بازوی مقاوم است و نیروی محرک بزرگتر از نیروی مقاوم پس اهرم با انتقال نیرو و تغییر جهت نیرو و افزایش مسافت و سرعت اثر نیرو به ماکمک میکند. مانند قیچی خیاطی .

۲. اهرم نوع دوم: اهرمی است که تکیه گاه دریک طرف اهرم واقع است و نیروی مقاوم بین نیروی محرک و تکیه گاه قرار گرفته باشد که در این صورت بازوی محرک بزرگتر از بازوی مقاوم است و نیروی محرک کمتر از نیروی مقاوم پس اهرم با انتقال نیرو و افزایش نیرو به ماکمک می کند ولی تغییر جهت نیرو یا افزایش مسافت ندارد. مانند دربازکن نوشابه، چرخ دستی، فندق شکن (انبر گردو شکن)

۳. اهرم نوع سوم: اهرمی است که تکیه گاه دریک طرف اهرم واقع شده است و نیروی محرک بین تکیه گاه و نیروی مقاوم قرار دارد و بازوی محرک کوچکتر از بازوی مقاوم است و نیروی محرک بزرگتر از نیروی مقاوم پس با انتقال نیرو و افزایش مسافت و سرعت اثر نیرو به ما کمک می کند. مانند جاروی دسته بلند، موچین، انبر ذغال، .

در اهرمها و در شرایط تعادل، مزیت مکانیکی از رابطه زیر به دست می آید:
بازوی مقاوم : بازوی محرک = مزیت مکانیکی اهرم ها

قرقره ها: با طناب و قرقره نیز میتوان ماشین ساده ساخت. با استفاده از چنین ماشینی میتوان اجسام
سنگین را بلند کرد. هر قرقره محوری دارد که حول آن میتواند آزادانه بچرخد.

قرقرهٔ ثابت: با انتقال و تغییر جهت نیرو به ما کمک میکند.
قرقرهٔ متحرک: با انتقال و افزایش مقدار نیرو کمک میکند.
ترکیب قرقره ها: ترکیب یک قرقرهٔ ثابت با یک قرقرهٔ متحرک می تواند همزمان با تغییر جهت نیرو و افزایش نیرو کمک کند.
نکته: با اضافه کردن تعداد قرقره مزیت اهرم چیست؟ های ثابت و متحرک می توان نیرو را تا چندین برابر افزایش داد.
مزیت مکانیکی در قرقره ها:
میزان جابجایی ن مقاوم : میزان جابجایی ن محرک = مزیت مکانیکی قرقره
یا:
تعداد طناب ها که ن محرک وصل است : تعداد طنابها که به ن مقاوم وصل است = مزیت مکانیکی قرقره

چرخ دنده ها:
در اغلب ماشینهایی که میچرخند از چرخ دنده
استفاده میشود. ماشینی مانند یک دریل کوچک در سرعتهای
بالا به نیروی کمی احتیاج دارد و ماشینهای دیگری مانند چرخهای
بزرگ (پره دار ) پشت کشتیهای بخار، به نیروی زیادی در سرعتهای کم، احتیاج دارند.
چگونگی کارکرد چرخ دنده ها به تعداد دندانه های آن، بستگی دارد.
چرخ دنده ها با انتقال نیرو و بسته به نحوه ترکیب آنها با یکدیگر می توانند با تغییر جهت نیرو، افزایش مقدار نیرو و افزایش سرعت و مسافت اثر نیرو کمک کنند.

سطح شیبدار:
سطح شیبدار به ما کمک میکند تا با نیروی کمتر؛ اما در مسافتی طوالنیتر، جسم سنگین را به سمت
باال حرکت دهیم. وقتی از سطح شیبدار استفاده میکنیم، نیروی محرک، کاهش پیدا میکند؛ اما
مسافتی که باید طی شود تا جسم بالا برده شود، افزایش پیدا میکند.

نشان دهید در اهرم ها و در شرایط تعادل مزیت مکانیکی از رابطه زیر به دست می آید

نشان دهید در اهرم ها و در شرایط تعادل مزیت مکانیکی از رابطه زیر به دست می آید

کپی برداری از مطالب “مرجع انشا” در سایت ها و وبلاگ ها ممنوع می باشد در صورت مشاهده مراتب به سایت ساماندهی و همچنین به DMCA Report از طریق گوگل گزارش داده خواهد شد. استفاده در مدارس و مکان های آموزشی هیچ مانعی ندارد.

درباره ی admin

مسعود عسگری نزدیک به 8 سال است که در حوزه ی اینترنت فعالیت میکنم. علایق بنده : وبمستری سئو توسعه وب طراحی سایت برنامه نویسی و نویسندگی وب سایت

نوشته های مرتبط

انجام سئو سایت توسط تیم حرفه ای ایران سئو

جواب باهم بیندیشیم صفحه 7و8و9 شیمی یازدهم_بخش دوم

جواب خود را بیازمایید صفحه 16 شیمی یازدهم

همچنین ببینید

جواب باهم بیندیشیم صفحه 20و21 شیمی یازدهم_بخش اول

21 1 در این نوشته پاسخ پرسش‌های “الف و ب و پ” را می‌خوانید. …

دیدگاهتان را بنویسید لغو پاسخ

جستجو در سایت

حل دروس پایه چهارم

کلاس چهارمی ها

نوشته‌های تازه

 • انجام سئو سایت توسط تیم حرفه ای ایران سئو
 • جواب باهم بیندیشیم صفحه 7و8و9 شیمی یازدهم_بخش دوم
 • جواب خود مزیت اهرم چیست؟ را بیازمایید صفحه 16 شیمی یازدهم
 • جواب باهم بیندیشیم صفحه 20و21 شیمی یازدهم_بخش اول
 • جواب باهم بیندیشیم صفحه 20و21 شیمی یازدهم_بخش دوم
 • جواب خود را بیازمایید صفحه 22 شیمی یازدهم
 • جواب پیوند با ریاضی صفحه 23 شیمی یازدهم
 • پاسخ قلمرو زبانی ۱ و ۲ صفحه ۷۲ درس هشتم کتاب فارسی پایه یازدهم
 • پاسخ قلمرو زبانی ۳ صفحه ۷۲ درس هشتم کتاب فارسی پایه یازدهم
 • جواب قلمرو ادبی ۱ و ۲ صفحه ۷۲ و ۷۳ درس هشتم کتاب فارسی پایه یازدهم
 • جواب قلمرو فکری ۱ و ۲ صفحه ۷۳ درس هشتم کتاب فارسی پایه یازدهم
 • پاسخ قلمرو فکری درس در کوی عاشقان فارسی یازدهم
 • جواب قلمرو فکری ۵ صفحه ۷۳ درس هشتم کتاب فارسی پایه یازدهم
 • جواب قلمرو زبانی صفحه 15 درس یک کتاب فارسی پایه دهم
 • حل کتاب کار انگلیسی نهم _ درس اول _ بخش5
 • جواب قلمرو زبانی ۳ صفحه ۴۳ و ۴۴ درس پنجم کتاب فارسی پایه یازدهم
 • جواب قلمرو زبانی ۱ و ۲ صفحه ۴۳ درس پنجم کتاب فارسی پایه یازدهم
 • حل پرسش‌های نمونه تاریخ یازدهم_درس۱۱ _بخش۲
 • حل پرسش‌های نمونه تاریخ یازدهم_درس۱۱ _بخش۱
 • پاسخ قلمرو فکری ۳ و ۴ صفحه ۲۳ درس دوم کتاب فارسی پایه یازدهم
 • حل درک و دریافت شعر خوانی زاغ و کبک صفحه ۲۵ فارسی پایه یازدهم
 • جواب قلمرو ادبی درس در امواج سند فارسی یازدهم
 • حل کتاب کار انگلیسی یازدهم _ درس دوم _ بخش7
 • جواب قلمرو فکری ۱ و ۲ صفحه ۳۲ درس سوم
 • جواب قلمرو فکری ۳ و ۴ صفحه ۳۲ درس سوم کتاب فارسی پایه یازدهم
 • جواب اندیشه و تحقیق درس اول صفحه ۱۳ کتاب دین و زندگی دهم
 • حل فعالیت کلاسی صفحه ۶ کتاب دین و زندگی دهم
 • حل کتاب کار انگلیسی یازدهم_درس اول_بخش۴
 • حل کتاب کار انگلیسی یازدهم_درس اول_بخش۵
 • حل پرسش‌های نمونه تاریخ یازدهم_درس1 _بخش۱
 • حل تمارین درس 1 عربی یازدهم
 • حل تمرین قلمرو ادبی درس قاضی بُست صفحه ۲۲ فارسی یازدهم
 • حل تمرین قلمرو ادبی درس در امواج سند صفحه ۳۱ فارسی یازدهم
 • حل کتاب کار انگلیسی یازدهم _ درس اول _ بخش اول
 • حل سوال قلمرو ادبی درس آغازگری تنها صفحه ۴۴ فارسی یازدهم
 • حل سوال درک و دریافت روان خوانی تا غزل بعد صفحه ۴۹ فارسی یازدهم
 • سفارش سئو از ایران سئو
 • پاسخنامه و حل سوالات پیک نوروزی پایه دوازدم سال 1400
 • جواب حل پیک نوروزی پایه یازدهم سال 1400
 • جواب حل پیک نوروزی پایه دهم سال 1400

دوستان انشا

انشاء

بک لینک

خرید بک لینک

حل دروس پایه پنجم

حل دروس پایه پنجم

حل دروس پایه ششم

حل دروس پایه ششم

خرید بک لینک قوی

لایسنس نود 32

سفارش سئو

رپورتاژ آگهی

اس ام اس جدید

حل دروس پایه هفتم

حل دروس پایه هفتم

حل دروس پایه هشتم

حل دروس پایه هشتمی ها

حل دروس پایه نهم

حل دروس پایه نهم

حل دروس پایه دهم

حل دروس پایه دهم

حل دروس پایه یازدهم

حل دروس پایه یازدهم

حل دروس پایه دوازدهم

حل دروس پایه دوازدهم

جدیدترین نوشته ها

انجام سئو سایت توسط تیم حرفه ای ایران سئو

جواب باهم بیندیشیم صفحه 7و8و9 شیمی یازدهم_بخش دوم

جواب خود را بیازمایید صفحه 16 شیمی یازدهم

جواب باهم بیندیشیم صفحه 20و21 شیمی یازدهم_بخش اول

جواب باهم بیندیشیم صفحه 20و21 شیمی یازدهم_بخش دوم

درباره ما

سایت انشا او آر جی ( مرجع انشا ) از مرداد سال 97 شروع به کار کرده است.

تمام مطالب این سایت ، کاملا اختصاصی بوده و به دستان پرمهر و محبت نویسندگان سایت که از دانش آموزان مدارس مختلف از سراسر ایران است گردآوری شده است.

کپی برداری از مطالب ، به هرنحوی چه با ذکر منبع چه با ذکر اسم سایت ممنوع بوده و قابل پیگیری می باشد.

اهرم و انواع آن

اهرم و انواع آن

اهرم نوعی ماشین ساده است که معمولا از میله ای ساده تشکیل شده که حول یک نقطه دوران میکند. اهرم ها در بسیاری از وسایلی که روزمره به کار می بریم، استفاده شده اند.

اجزای اهرم کدام اند:

 • تکیه گاه
 • نقطه اثر نیروی محرک
 • نقطه اثر نیروی مقاوم

برای شناخت اهرم ها لازم است در ابتدا با اصطلاحات زیر آشنا شویم:

فیلم آموزشی اهرم ها

توضیح کامل انواع اهرم ها شامل نوع اول، دوم و سوم به همراه مزیت مکانیکی و مثال

سرعت و کیفیت یادگیری شما با ویدیوهای علم نما دو برابر متون آموزشی خواهد بود.

پرداخت از طریق درگاه ایمن زرین پال انجام می شود.

هر گونه سؤال در مورد خرید ویدیو را در بخش کامنت ها بنویسید

اجزای اهرم

 • نیروی محرک: نیرویی که به اهرم وارد می کنیم و آن را در فیزیک با حرف E نشان می دهند.
 • نیروی مقاوم: نیرویی که جسم به اهرم وارد می کند و در فیزیک با حرف R نشان داده می شود.
 • بازوی محرک: فاصله بین نیروی محرک تا تکیه گاه اهرم است.
 • بازوی مقاوم: فاصله بین نیروی مقاوم تا تکیه گاه اهرم است.
 • تکیه گاه : نقطه ای از اهرم که اهرم حول آن دوران می کند.

انواع اهرم:

اهرم ها بر اساس محل قرارگیری تکیه گاه و محل وارد شدن نیرو به سه نوع زیر تقسیم می شوند:

انواع اهرم

اهرم نوع اول:

در اهرم نوع اول، تکیه گاه بین نیروی محرک و مقاوم قرار دارد. اهرم نوع اول باعث تغییر جهت می شود.

با توجه به محل دقیق قرار گیری تکیه گاه، سه حالت در اهرم نوع اول داریم که عبارتند از:

حالت اول :

اگر تکیه گاه بین نیروی محرک و مقاوم بوده و به نیروی محرم نزدیک تر باشد، بازوی مقاوم بزرگتر از بازوی محرک است و سرعت و مسافت اثر نیرو افزایش می یابد.

حالت اول اهرم نوع 1

حالت دوم :

اگرتکیه گاه دقیقا وسط نیروی محرک و مقاوم باشد، دو بازوی محرک و مقاوم برابرند.

بازوی محرک = بازوی مقاوم

حالت دوم اهرم نوع 1

حالت سوم:

اگرتکیه گاه بین نیروی محرک و مقاوم بوده و به نیروی مقاوم نزدیک باشد، بازوی محرک بزرگتر از بازوی مقاوم است. بازوی محرک > بازوی مقاوم

حالت سوم اهرم نوع 1

مثال اهرم نوع ۱:

 • الاکلنگ ( حالت دوم اهرم نوع ۱)
 • ترازوی دو کفه ای ( حالت دوم اهرم نوع ۱)
 • انبردست ( حالت سوم اهرم نوع ۱)
 • دیلم ( حالت سوم اهرم نوع ۱)
 • سیم چین ( حالت سوم اهرم نوع ۱)
 • قیچی آهن بری ( حالت سوم اهرم نوع ۱)
 • قیچی خیاطی ( حالت اول اهرم نوع ۱)
 • سر هنگام خم شدن ( حالت اول اهرم نوع ۱)

اهرم نوع دوم :

در اهرم نوع دوم، نیروی مقاوم بین تکیه گاه و نیروی محرک قرار دارد. در این حالت بازوی محرک بزرگتر از بازوی مقاوم است. اهرم نوع دوم باعث افزایش نیرو می شود.

بازوی محرک > بازوی مقاوم

مثال اهرم نوع دوم:

 • فرغون
 • دربازکن نوشابه
 • فندق شکن
 • کاپوت ماشین
 • قایق پارویی
 • جک اتومبیل
 • بلند شدن روی پنجه پا
 • گردوشکن

اهرم نوع سوم:

در اهرم نوع سوم، نیروی محرک بین تکیه گاه و نیروی مقاوم است. در این حالت بازوی مقاوم بزرگتر از بازوی محرک است. اهرم نوع سوم، سرعت و مسافت اثر نیرو را افزایش می دهد. بازوی محرک < بازوی مقاوم

علوم نهم فصل 9 : ماشین ها

ماشین ها در بیشتر کارهای روزانه به ما کمک می کنند.و نقش اساسی دارند.

تصور زندگی بدون ماشین، بسیار سخت است.

هر ماشین برای منظور و کار مشخصی طراحی و ساخته شده است.

بشر به کمک اختراع و طراحی هوشمندانه ماشین ها توانایی انجام کار خود را بسیار افزایش داده است.

ورودی ماشین شامل همه آن چیزهایی است که انجام می دهیم تا ماشین کار کند و خروجی آن چیزی است که ماشین برای ما انجام می دهد.

هر ماشینی می تواند از اجزای ساده تری به نام ماشین ساده تشکیل شده باشد. این اجزا با هم در ارتباط اند و یک هدف را دنبال می کنند؛

مثلا در ساخت دوچرخه از ماشین های ساده ای مانند: اهرم، چرخ و محور، پیچ و مهره، چرخ دنده و … استفاده می شود تا بتواند کار نیروی پا را تبدیل به انرژی جنبشی کند.

دوچرخه به ما امکان حرکت سریع تر و جابه جایی بیشتری را می دهد.

ماشین ساده:

ماشینی است که ساختمان ساده ای دارد مانند اهرم ، قرقره ، چرخ و محور ، سطح شیب دار ، گوه ، پیچ

علوم نهم فصل 9 : ماشین ها

گشتاور نیرو در علوم نهم فصل 9 : ماشین ها

یکی از اثرهای نیرو، اثر چرخانندگی آن است.

اثر چرخانندگی یک نیرو را گشتاور نیرو می گوییم

مثلا برای باز و بسته کردن در اتاق، به آن نیرو وارد می کنید و در حول لولایش می چرخد.

با وارد کردن نیرو به دسته آچار، پیچ را شل یا سفت می کنید.

گشتاور نیرو در علوم نهم فصل 9 : ماشین ها

بزرگی گشتاور نیرو برابر با حاصل ضرب اندازه نیرو در فاصله محل اثر نیرو تا محور چرخش است.

اهرم در علوم نهم فصل 9 : ماشین ها

اهرم ها به شکل های مختلفی وجود دارند.

ساده ترین شکل اهرم الاکلنگ است.

در الاکلنگ اهرم اگر در حال تعادل باشد ، اثر چرخشی هر یک از نیروها یکدیگر را خنثی می کنند.

در حالت تعادل، اندازه ی گشتاور نیرویی که هر یک از نیروها نسبت به تکیه گاه ایجاد می کنند، باهم برابر و جهت چرخششان مخالف یکدیگر است.

اهرم علوم نهم فصل 9 : ماشین ها

در حالت تعادل، گشتاور نیروی ساعت گرد با گشتاور نیروی پاد ساعتگرد هم اندازه است.

محاسبه گشتاور

مطابق قانون پایستگی انرژی, انرژی هنگام تبدیل شدن از یک صورت به صورت دیگر و یا انتقال از یک جسم به جسم دیگر خلق و نابود نمی شود.

بنابراین مقدار انرژی داده شده به یک ماشین نیز همواره با مقدار انرژیی که از ماشین گرفته می شود برابر است.

مزیت مکانیکی:

مزیت مکانیکی نشان می دهد که ماشین, نیروی وارده را چند برابر می کند.

برای بررسی طرز کار ماشین ها از دو نوع مزیت مکانیکی استفاده می شود.

مزیت مکانیکی یک ماشین در حالت تعادل، به صورت نسبت اندازه ی نیروی مقاوم به اندازه نیروی محرک، تعریف می شود.

فرمول مزیت مکانیکی

نکته:

مزیت مکانیکی کمیتی نسبی بوده و بدون واحد بیان می شود.

انرژی گرفته شده از ماشین= انرژی داده شده به ماشین

مزیت مکانیکی نشان می دهد ماشین چگونه به ما کمک می کند.

اگر مزیت مکانیکی بزرگتر از یک باشد, ماشین مقدار نیرو را افزایش می دهد.

اگر مزیت مکانیکی کوچکتر از یک باشد, ماشین مسافت اثر نیرو را زیاد می کند.

اگر مزیت مکانیکی برابر یک باشد, ماشین فقط از راه تغییر جهت نیرو به ما کمک می کند.

مثال:

در یک ماشین, با وارد کردن نیروی 30 نیوتنی می توان یک وزنه 600 نیوتنی را بلند کرد. مزیت مکانیکی واقعی چقدر است و ماشین از چه راهی به ما کمک می کند.

مزیت واقعی

انواع ماشين ها

1- ماشین های ساده:

گروهی از ماشین ها که پایه و اساس ساخت ماشین های دیگر را تشکیل می دهند, ماشین ساده نامیده می شوند.

ماشین های ساده در شش نوع اهرم, قرقره, چرخ محور, سطح شیب دار گوه و پیچ دسته بندی می شوند.

2- ماشین های مرکب یا پیچیده

گاهی دو یا چند ماشین ساده با هم ترکیب می شوند و ماشین جدیدی را به وجود می آورند به چنین ماشین هایی, ماشین های مرکب یا پیچیده می گویند.

این ماشین ها تغییر شکل یافته ی ماشین ساده یا ترکیبی از چند ماشین ساده با یک دیگر هستند.

علوم نهم فصل 9 : ماشین ها انواع ماشین های ساده:

اهرم :

اهرم میله ای است که می تواند حول یک تکیه گاه دوران کند.

در هر اهرم یک تکیه گاه, یک بازوی محرک و یک بازوی مقاوم وجود دارد.

بخش های اهرم

بازوی محرک (LE): در یک اهرم فاصله ی نقطه اثر نیروی محرک تا تکیه گاه را بازوی محرک می گویند.

بازوی مقاوم (LR): در یک اهرم فاصله ی نقطه اثر نیروی مقاوم تا تکیه گاه را بازوی مقاوم می گویند.

تکیه گاه (F): نقطه ای است که اهرم حول آن دوران می کند.

اهرم بر اساس قرار گرفتن محل تکیه گاه, نیروی محرک و نیروی مقاوم به چند نوع تقسیم می شوند:

الف) اهرم نوع اول

در صورتی که تکیه گاه بین نقطه اثر نیروی مقاوم و نیروی محرک باشد, اهرم از نوع اول است.

اهرم نوع اول علوم نهم فصل 9 : ماشین ها

اهرم نوع اول به سه حالت دیده می شود:

a) حالت اول :

زمانی که تکیه گاه درست در وسط نیروی محرک و نیروی مقاوم قرار گرفته باشد, در این صورت بازوی محرک و بازوی مقاوم با هم برابرند.

در این حالت, اهرم فقط از راه تغییر جهت نیرو به ما کمک می کند.

نکته: مزیت مکانیکی این اهرم همیشه یک است.

b ) حالت دوم :

زمانی که تکیه گاه بین نیروی محرک و نیروی مقاوم ولی نزدیک به نیروی مقاوم باشد, در این حالت, اهرم از راه های زیر به ما کمک می کند.

اهرم نوع اول

1)تغییر جهت نیرو: زیرا تکیه گاه بین نیروی محرک و مقاوم قرار دارد.

2) افزایش نیرو: زیرا بازوی محرک بزرگتر از بازوی مقاوم است. (LR>LE)

نکته:

مزیت مکانیکی این اهرم همواره از یک بیش تر است.

c )حالت سوم :

زمانی که تکیه گاه بین نیروی محرک و نیروی مقاوم بوده ولی نزدیک به نیروی محرک باشد, در این حالت اهرم از راه های زیر به ما کمک می کند.

اهرم نوع اول افزایش سرعت

1) تعیین جهت نیرو: زیرا تکیه گاه بین نیروی محرک و مقاوم قرار است.

2) افزایش مسافت اثر نیرو: زیرا بازوی مقاوم بزرگتر از بازوی محرک است. (LR >LE)

نکته: مزیت مکانیکی این اهرم همواره از یک کم تر است.

ب) اهرم نوع دوم

در این نوع اهرم نیروی مقاوم بین تکیه گاه و نیروی محرک قرار دارد.(مانند فندق شکن – چرخ دستی)

اهرم نوع دوم علوم نهم فصل 9 : ماشین ها

این نوع اهرم فقط از راه افزایش نیرو به ما کمک می کند. زیرا در این اهرم همواره بازوی محرک بزرگتر از بازوی مقاوم است.

مزیت مکانیکی این اهرم همیشه از یک بیشتر است.

ج) اهرم نوع سوم

در این نوع اهرم نیروی محرک بین تکیه گاه و نیروی مقاوم قرار دارد. مانند (جاروی فراشی)

علوم نهم فصل 9 : ماشین ها اهرم نوع سوم

این نوع اهرم, فقط از راه افزایش مسافت اثر نیرو به ما کمک می کند. زیرا بازوی مقاوم بزرگتر از بازوی محرک است.

مزیت مکانیکی این اهرم همیشه کمتر است.

قرقره : علوم نهم فصل 9

قرقره چرخی شیار دار است که حول یک محور می چرخد.

قرقره ها

قرقره ثابت:

این نوع قرقره در یک نقطه ثابت است و با حرکت طناب جابجا نمی شود.

قرقره متحرک:

این قرقره آزادانه بر روی ریسمان (طناب) جا به جا می شود.

قرقره متحرک با افزایش نیرو به ما کمک می کند.

مزیت مکانیکی کامل این قرقره برابر 2 است.

زیرا بازوی محرک (قطر چرخ) همواره دو برابر بازوی مقاوم (شعاع چرخ) است.

نکته:

قرقره متحرک مانند اهرم نوع دوم است, با این تفاوت که مزیت مکانیکی اهرم (با تغییر دادن محل نیروی مقاوم) قابل تغییر است در حالی که مزیت مکانیکی این قرقره تغییر نمی کند.(A=2)

قرقره مرکب:

از ترکیب قرقره های ثابت و متحرک قرقره های مرکب ایجاد می شوند.

با توجه به نحوه بستن این قرقره ها مزیت مکانیکی آن ها متفاوت است.

ب) قرقره های ارشميدس:

برای اتصال این قرقره ها به یکدیگر از چند رشته نخ استفاده می شود.

قرقره ارشمیدس

برای بدست آوردن مزیت مکانیکی کامل این دستگاه از دو راه استفاده می شود:

الف) نیروی کشش نخ (T) را مشخص می کنیم.

وجود قرقره ثابت در مزیت مکانیکی کامل دستگاه هیچ تاثیری ندارد

ولی چون کشیدن ریسمان به سمت پایین آسانتر از کشیدن به سمت بالاست گاهی برای آسانتر شدن کار از قرقره ثابت استفاده می شود.

ب) با استفاده از فرمول زیر

محاسبه قرقره ارشمیدس

ج) ممکن است قرقره به صورت زیر به یکدیگر وصل شده باشند, در این صورت برای به دست آوردن مزیت مکانیکی کامل چگونه محاسبه می شود؟

1) از راه کشش نخ استفاده می کنیم.

قرقره ارشمیدس علوم نهم فصل 9 : ماشین ها

3- چرخ محور: علوم نهم فصل 9 : ماشین ها

چرخ و محور چرخی است که به مرکز آن یک میله وصل شده است. با چرخاندن چرخ, میله نیز می چرخد.

فرمان اتومبیل-آچار پیچ گوشتی- کلید درب-مداد تراش رومیزی-چرخ چاه-چرخ گوشت دستی نمونه هایی از ماشین چرخ و محور هستند.

در چرخ و محور بین شعاع (قطر) چرخ و شعاع (قطر) محور و نیروهایی که به چرخ و محور وارد می شود،رابطه ی زیر برقرار است.

(در صورت صرف نظر از اصطکاک)

نکته 2:

در چرخ و محور اگر نیروی مقاوم به چرخ و نیروی محرک به محور وارد شود, چرخ و محور از طریق افزایش مسافت اثر نیرو کمک می کند.

زیرا بازوی مقاوم (rR) از بازوی محرک (rE )بزرگتر خواهد شد و مزیت مکانیکی آن از یک کم تر خواهد شد.

چرخ و محور نیز نوعی اهرم است. با این تفاوت که :

1) چرخ و محور نه در دامنه ی حرکت محدودیت دارد و نه در مزیت مکانیکی

2) اهرم پس از مدتی چرخش به دور تکیه گاه متوقف می شود ولی در چرخ و محور خیر.

چرخ دنده ها: علوم نهم فصل 9 : ماشین ها

در اغلب ماشین هایی که می چرخند از چرخ دنده استفاده می شود.

چرخ دنده ها علوم نهم فصل 9 : ماشین ها

ماشینی مانند یک دریل کوچک در سرعت های بالا به نیروی کمی احتیاج دارد و ماشین های دیگری مانند چرخ های بزرگ (پره دار) پشت کشتی های بخار، به نیروی زیادی در سرعت های کم، احتیاج دارند.

چگونگی کارکرد چرخ دنده ها به تعداد دندانه های آن، بستگی دارد

چرخ دنده ها در صنعت کاربردهای فراوانی دارد.

از چرخ دنده ها می توان برای موارد زیر استفاده کرد.

1)تغییر سرعت چرخش

2)تغییر گشتاور

3) تغییر جهت نیرو

در خودروها چرخ دنده ها با تغییر سرعت چرخشی؛ مثلا سبب تغییر سرعت خودرو می شوند.

4- سطح شیب دار مزیت اهرم چیست؟ علوم نهم فصل 9 : ماشین ها

هر سطحی که با سطح افق زاویه ای کوچکتر از 90 درجه بسازد, سطح شیب دار است.

سطح شیب دار علوم نهم فصل 9 : ماشین ها

به وسیله سطح شیب دار می توانیم یک جسم سنگین را با وارد کردن نیرویی کوچک تر از وزن آن, به داخل کامیون منتقل می کنیم.

در این صورت به کمک یک نیروی کم اما در مسافتی طولانی, جسمی را به سمت بالا حرکت می دهیم.

اگر بخواهیم جسمی را در راستای قائم بلند کنیم باید نیرویی برابر وزن جسم (mg) به آن وارد کنیم ولی با استفاده از سطح شیب دار و با چشم پوشی از اصطکاک نیرویی کم تر از نیروی وزن (mgsinΘ) لازم است تا جسم را از سطح زمین بالا برد.

محاسبه نیرو در سطح شیب دار

نکته:

هر چه زاویه سطح شیب دار کوچک تر باشد نیروی کم تری برای بالابردن جسم لازم است در نتیجه طول سطح شیب دار نسبت به ارتفاع آن بیش تر خواهد شد.

علوم نهم فصل 9 : ماشین ها ، گوه

گوه یک سطح شیب دار متحرک است و معمولا از دو سطح شیب دار ساخته شده است.

نوک تبر, قیچی, چاقو و هر وسیله تیز و برنده گوه است. یکی از کاربردهای گوه شکاف دادن تنه درختان است.

گوه

وقتی با پتک به گوه نیرو وارد می شود, گوه به جلو رانده می شود در نتیجه از طریق سطوح جانبی گوه, نیروی بزرگتری به هر طرف شکاف وارد می شود.

پیچ: علوم نهم فصل 9 : ماشین ها

پیچ ، سطح شیب داری است که دور یک میله پیچیده شده است.

به هر بر آمدگی پیچ یک دنده می گویند.

فاصله ی دو برآمدگی یا دو فرو رفتگی پیچ را پای پیچ می گویند.

پای پیچ با حرف P نمایش داده می شود.

هرگاه محیط پیچ یک دور کامل بچرخد پیچ به اندازه فاصله یک دنده تا دنده دیگر (پای پیچ) جابه جا می شود.اشتراک گذاری

دیدگاه شما

اولین دیدگاه را شما ارسال نمایید.