مثالی از نمودار میله‌ای


فصل 4 درس 1 (نمودار یک متغیره- دایره‌ای و میله‌ای)

موسسه گزینه دو برگزارکننده آزمون آزمایشی ویژه داوطلبان آزمون سراسری و همچنین آزمون های ارزشیابی پیشرفت تحصیلی در پایه های هفتم، هشتم، نهم، دهم و یازدهم دوره متوسطه، همواره بر آن بوده تا با طراحی آزمون های استاندارد و ارائه خدمات نوین آموزشی و مشاوره ای، همراه دانش آموزان در سراسر کشور باشد. در همین راستا بانک سوال هوشمند گزینه دو، به عنوان مرجع سوالات استاندارد جهت تمرین و آزمون آنلاین برای دانش آموزان و مدارس ارائه شده است. بانک سوال هوشمند گزینه دو به صورت رایگان از طریق اپلیکیشن و سایت در دسترس همراهان گزینه دو خواهد بود و امکان طراحی تمرین و آزمون های شخصی برای دانش آموزان و برگزاری آزمون های آنلاین و کتبی برای مدرسه و دبیر را فراهم می کند. آزمون های آنلاین هماهنگ کشوری گزینه دو نیز خدمتی دیگر است که با بیشترین شباهت به آزمون حضوری در اپلیکیشن بانک سوال هوشمند برگزار می شود. علاوه بر این، محصولات و خدمات طلایی گزینه دو شامل کارنامه های هوشمند دانش آموزان و گزارش های هوشمند مدارس در تمام مقاطع، به همراه سایر خدمات آموزشی و مشاوره ای آنلاین مانند آموزش مجازی با کلاس درس و کلاس کنکور، برنامه ریزی درسی، تخمین رتبه کنکور، مشاوره هوشمند ارتقای رتبه، انتخاب رشته، محاسبه درصد و غیره همواره ابزار مفیدی برای داوطلبان کنکور، دانش آموزان و مشاوران بوده است.

نمودار میله ای در متلب

رسم نمودار میله ای (bar graph) افقی، با دستور barh در متلب :

با استفاده از دستور barh در متلب، می توانیم یک نمودار میله ای (bar graph) افقی رسم کنیم. نمودار میله ای افقی را می توانیم به شکل های مختلفی رسم کنیم که در ادامه، خود مثال های نرم افزار متلب را ذکر می کنیم.

y = [75.995 91.972 105.711 123.203 131.669 …
150.697 179.323 203.212 226.505 249.633 281.422];
figure;
barh(y);

نتیجه :

رسم نمودار میله ای (bar graph) افقی، با دستور barh در متلب

در کد زیر، پهنای هر میله (bar) را برابر 0.4 قرار می دهیم :

y = [75.995 91.972 105.711 123.203 131.669 …
150.697 179.323 203.212 226.505 249.633 281.422];
figure;
barh(y,0.4);

نتیجه :

رسم نمودار میله ای (bar graph) افقی، با دستور barh در متلب

y = [75.995 91.972 105.711 123.203 131.669 …
150.697 179.323 203.212 226.505 249.633 281.422];
figure;
subplot(2,2,1); barh(y,’grouped’);
subplot(2,2,2); barh(y,’stacked’);
subplot(2,2,3); barh(y,’hist’);
subplot(2,2,4); barh(y,’histc’);

نتیجه :

رسم نمودار میله ای (bar graph) افقی، با دستور barh در متلب

y = [75.995 91.972 105.711 123.203 131.669 …
150.697 179.323 203.212 226.505 249.633 281.422];
figure;
barh(y,’r’)

نتیجه :

رسم نمودار میله ای (bar graph) افقی، با دستور barh در متلب

y = [75.995 91.972 105.711 123.203 131.669 …
150.697 179.323 203.212 226.505 249.633 281.422];
figure;
barh(y,’g’,’EdgeColor’,[1 0.5 0.5]);

نتیجه :

رسم نمودار میله ای (bar graph) افقی، با دستور barh در متلب

y = [75.995 91.972 105.711 123.203 131.669 …
150.697 179.323 203.212 226.505 249.633 281.422];
x = [1900:10:2000];
figure;
barh(x,y);

نتیجه :

رسم نمودار میله ای (bar graph) افقی، با دستور barh در متلب

نتیجه :

رسم نمودار میله ای (bar graph) افقی، با دستور barh در متلب

load count.dat;
yMat = count(1:6,:);
figure;
barh(yMat);

نتیجه :

رسم نمودار میله ای (bar graph) افقی، با دستور barh در متلب

load count.dat;
yMat = count(1:6,:);
figure;
hMulti = barh(yMat);
set(hMulti,’LineWidth’, 2, ‘LineStyle’,’:’);

نتیجه :

رسم نمودار میله ای (bar graph) افقی، با دستور barh در متلب

Y = randn(3,5);
h = barh(Y);
set(get(h(1),’BaseLine’),’LineWidth’,2,’LineStyle’,’:’)
colormap summer % Change the color scheme

نتیجه :

رسم نمودار میله ای (bar graph) افقی، با دستور barh در متلب

رسم نمودار میله ای (bar graph) عمودی به صورت سه بعدی، با دستور bar3 در متلب :

با استفاده از دستور bar3 در متلب، می توانیم یک نمودار میله ای (bar graph) عمودی سه بعدی را رسم کنیم. نمودار میله ای عمودی سه بعدی را می توانیم به شکل های مختلفی رسم کنیم که در ادامه، خود مثال های نرم افزار متلب را ذکر می کنیم.

load count.dat;
y = count(1:10,:); % Loading the dataset creates a variable ‘count’
figure;
bar3(y,’detached’);

نتیجه :

رسم نمودار میله ای (bar graph) عمودی به صورت سه بعدی، با دستور bar3 در متلب

load count.dat;
y = count(1:10,:); % Loading the dataset creates a variable ‘count’
figure;
bar3(y,0.5,’detached’);

نتیجه :

رسم نمودار میله ای (bar graph) عمودی به صورت سه بعدی، با دستور bar3 در متلب

load count.dat;
y = count(1:10,:); % Loading the dataset creates a variable ‘count’
figure;

subplot(1,2,1);
bar3(y,’detached’);
title(‘Detached’);

subplot(1,2,2);
bar3(y,0.5,’detached’);
title(‘Width = 0.5’);

نتیجه :

رسم نمودار میله ای (bar graph) عمودی به صورت سه بعدی، با دستور bar3 در متلب

load count.dat;
y = count(1:10,:); % Loading the dataset creates a variable ‘count’
figure;
bar3(y,’grouped’);

نتیجه :

رسم نمودار میله ای (bar graph) عمودی به صورت سه بعدی، با دستور bar3 در متلب

load count.dat;
y = count(1:10,:); % Loading the dataset creates a variable ‘count’
figure;
bar3(y,0.25,’grouped’);

نتیجه :

رسم نمودار میله ای (bar graph) عمودی به صورت سه بعدی، با دستور bar3 در متلب

load count.dat;
y = count(1:10,:); % Loading the dataset creates a variable ‘count’
figure;

subplot(1,2,1);
bar3(y,’grouped’);
title(‘Grouped’);

subplot(1,2,2);
bar3(y,0.25,’grouped’);
title(‘Width = 0.25’);

نتیجه :

رسم نمودار میله ای (bar graph) عمودی به صورت سه بعدی، با دستور bar3 در متلب

load count.dat;
y = count(1:10,:); % Loading the dataset creates a variable ‘count’
figure;
bar3(y,’stacked’);

نتیجه :

رسم نمودار میله ای (bar graph) عمودی به صورت سه بعدی، با دستور bar3 در متلب

load count.dat;
y = count(1:10,:); % Loading the dataset creates a variable ‘count’
figure;
bar3(y,0.25,’stacked’);

نتیجه :

رسم نمودار میله ای (bar graph) عمودی به صورت سه بعدی، با دستور bar3 در متلب

load count.dat;
y = count(1:10,:); % Loading the dataset creates a variable ‘count’
figure;

subplot(1,2,1);
bar3(y,’stacked’);
title(‘Stacked’);

subplot(1,2,2);
bar3(y,0.25,’stacked’);
title(‘Width = 0.25’);

نتیجه :

رسم نمودار میله ای (bar graph) عمودی به صورت سه بعدی، با دستور bar3 در متلب

رسم نمودار میله ای (bar graph) افقی به صورت سه بعدی، با دستور bar3h در متلب :

با استفاده از دستور bar3h در متلب، می توانیم یک نمودار میله ای (bar graph) افقی سه بعدی را رسم کنیم. نمودار میله ای افقی سه بعدی را می توانیم به شکل های مختلفی رسم کنیم که در ادامه، خود مثال های نرم افزار متلب را ذکر می کنیم.

load count.dat;
y = count(1:10,:); % Loading the dataset creates a variable ‘count’
figure;
bar3h(y,’detached’);

نتیجه :

رسم نمودار میله ای (bar graph) افقی به صورت سه بعدی، با دستور bar3h در متلب

load count.dat;
y = count(1:10,:); % Loading the dataset creates a variable ‘count’
figure;
bar3h(y,0.5,’detached’);

نتیجه :

رسم نمودار میله ای (bar graph) افقی به صورت سه بعدی، با دستور bar3h در متلب

load count.dat;
y = count(1:10,:); % Loading the dataset creates a variable ‘count’
figure;

subplot(1,2,1);
bar3h(y,’detached’);
title(‘Detached’);

subplot(1,2,2);
bar3h(y,0.5,’detached’);
title(‘Width = 0.5’);

نتیجه :

رسم نمودار میله ای (bar graph) افقی به صورت سه بعدی، با دستور bar3h در متلب

load count.dat;
y = count(1:10,:); % Loading the dataset creates a variable ‘count’
figure;
bar3h(y,’grouped’);

نتیجه :

رسم نمودار میله ای (bar graph) افقی به صورت سه بعدی، با دستور bar3h در متلب

load count.dat;
y = count(1:10,:); % Loading the dataset creates a variable ‘count’
figure;
bar3h(y,0.25,’grouped’);

نتیجه :

رسم نمودار میله ای (bar graph) افقی به صورت سه بعدی، با دستور bar3h در متلب

load count.dat;
y = count(1:10,:); % Loading the dataset creates a variable ‘count’
figure;

subplot(1,2,1);
bar3h(y,’grouped’);
title(‘Grouped’);

subplot(1,2,2);
bar3h(y,0.25,’grouped’);
title(‘Width = 0.25’);

نتیجه :

رسم نمودار میله ای (bar graph) افقی به صورت سه بعدی، با دستور bar3h در متلب

load count.dat;
y = count(1:10,:); % Loading the dataset creates a variable ‘count’
figure;
bar3h(y,’stacked’);

نتیجه :

رسم نمودار میله ای (bar graph) افقی به صورت سه بعدی، با دستور bar3h در متلب

load count.dat;
y = count(1:10,:); % Loading the dataset creates a variable ‘count’
figure;
bar3h(y,0.25,’stacked’);

نتیجه :

رسم نمودار میله ای (bar graph) افقی به صورت سه بعدی، با دستور bar3h در متلب

load count.dat;
y = count(1:10,:); % Loading the dataset creates a variable ‘count’
figure;

subplot(1,2,1);
bar3h(y,’stacked’);
title(‘Stacked’);

subplot(1,2,2);
bar3h(y,0.25,’stacked’);
title(‘Width = 0.25’);

نمودار های قیمت در تحلیل تکنیکال،نمودار خطی ،میله ای و شمعی

سه نوع اصلی نمودار وجود دارد که افراد سرمایه گذار و معامله گر، بسته به اطلاعاتی که درپی آنند و یا بسته به سطوح مهارت فردی شان مورد استفاده قرار می دهند. این نمودار هاشامل نمودار خطی، نمودار میله ای، نمودار شمعی (کندل استیک) می­باشد. در بخش­های زیر، ما می­خواهیم روی سهام شرکت ایران خودرو (خودرو) با هر سه این نمودار ها آشنا شویم . البته قبل از آشنایی با انواع نمودار لازم است با نمودار های OHLC نیز آشنا شویم.

نمودارهای OHLC

نمودارهای (OHLC) نمودار هایی هستند که چهار قیمت در آنها نمایش داده می شود ، قیمت باز (OPEN)، قیمت بسته (CLOSE) و قیمت بالا (HIGH) و قیمت پایین (LOW) ا را که نمودارهای خطی فاقد آن هستند در اختیار ما قرار می دهند.

قیمت باز (OPEN)

اولین قیمتی که در یک بازه معاملاتی معامله صورت می گیرد

قیمت بسته (CLOSE)

آخرین قیمتی است که در یک بازه معاملاتی در آن قیمت معامله ای صورت گرفته است .

قیمت بالا (HIGH)

بیشترین قیمتی است که در یک بازه معاملاتی در آن قیمت معامله ای صورت گرفته است .

قیمت پایین (LOW)

کمترین قیمتی است که در یک بازه معاملاتی در آن قیمت معامله ای صورت گرفته است .

مثال از این ۴ قیمت و یک بازه معاملاتی

سهام شرکت ایران خودرو در تاریخی به صورت زیر معامله شده است این اعداد مربوط به یک بازه معاملاتی یک روزه است و در پایان روز این اعداد به دست می آید به تصویر زیر دقت کنید

ohlc

در این تصویر قیمت باز (OPEN) ایران خودرو ۳۰۹۸ ریال است ،قیمت بسته (CLOSE) سهم را قیمت معامله که چون پایان روز است در نتیجه قیمت آخرین معامله ما نیز است مقدار ۳۰۷۸ ریال در نظر می گیریم .قیمت بالا (HIGH) سهم در بازه روز ۳۱۱۹ است و قیمت پایین (LOW) سهم مقدار ۳۰۶۰ ریال است . در ادامه می بینیم که با چه شکل هایی می توانیم در نمودار قیمت این اعداد را نشان دهیم.

نمودار خطی

ساده ترین نوع این چهار نمودار، نمودار خطی است، زیرا فقط قیمت­های بسته شدن یک بازه معاملاتی را نشان می دهد مثلا قیمت بسته شدن (close price) در یک روز یک نقطه از نمودار خطی را برای ما می سازدو این خط، با اتصال قیمت های بسته شدن ایجاد می­شود. نمودارهای خطی اطلاعات دیگری از دامنه نوسان معامله در یک بازه زمانی مثل قیمت های بالا، پایین و باز فراهم نمی­کنند. به خاطر اینکه قیمت بسته شدن مهمترین قیمت در تغییرات سهام در نظر گرفته می شود در نمودار خطی اغلب از این قیمت برای ترسیم آن استفاده می کنند . هر چند در نرم افزار های مختلف این موضوع می تواند قابل تنظیم باشد که با چه قیمتی نمودار ترسیم گردد ولی در کل این موضوع مساله مهمی نیست و بهتر است از پیشفرض نرم افزار استفاده کنیم.

%d9%86%d9%85%d9%88%d8%af%d8%a7%d8%b1-%d8%ae%d8%b7%db%8c

نمودار میله ای

نمودار میله ای روی نمودار خطی با افزودن اطلاعات اساسی تر مختلف به هر نقطه داده، اضافه می­شود. نمودار از یک سری خطوط عمودی ساخته می­شود که هر نقطه داده را نمایش می­دهد. این خط عمودی قیمت های بالا (high price) و پایین (low price) در بازه معاملاتی را همراه با قیمت بسته شدن (close price) و باز شدن (open price) نشان می­دهد. قیمت باز و بسته روی خط عمودی با خط تیره افقی نشان داده می­شود. قیمت باز روی نمودار میله ای با خط تیره ای نشان داده می­شود که در سمت چپ میله عمودی قرار دارد. برعکس، قیمت بسته با خط تیره در سمت راست مشخص می­شود. معمولا، اگر خط تیره چپ (باز) پایین تر از خط تیره راست (بسته) باشد، پس آن میله صعودی است، که نشان می­دهد سهم در آن بازه معاملاتی رشد کرده است. میله ای که علامت نزولی باشد ارزش سهام آن طی آن دوره افت کرده است. وقتی این اتفاق بیفتد، خط تیره روی طرف راست (بسته) پایین تر از خط تیره سمت چپ (باز) می­باشد.

ohlc2

میله صعودی و نزولی

در تصویر فوق نحوه نمایش چهار قیمت در یک بازه معاملاتی در یک میله را نمایش می دهد اما در تصویر زیر نیز شکل دو میله صعودی و نزولی را می بینید

barchart

همانطور که در تصویر فوق می بینید میله ما دو حالت صعودی و نزولی دارد تفاوت در این دو حالت در محل باز شدن و بسته شدن است در میله صعودی قیمت پایین باز شده و بالا بسته شده است ولی در میله نزولی قیمت بالا باز شده و پایین بسته شده است.وقتی میلۀ قیمت در سمت راست قرار گیرد، OPEN بالاتر از CLOSE قرار می گیرد و این نشان می دهد که قیمت در پایان روز با کاهش همراه بوده است و این میلۀ قیمت نزولی است.

نمونه نمودار میله ای

تصویر زیر بخشی از سهام ایران خودرو است که به صورت نمودار میله ای هر روز آن نمایش داده شده است .

%d9%86%d9%85%d9%88%d8%af%d8%a7%d8%b1-%d9%85%db%8c%d9%84%d9%87-%d8%a7%db%8c

نمودار شمعی

از نظر بسیاری از معامله گران، نمودار شمعی در مقایسه با نمودار میله ای (با وجو اینکه هر دو نمودار OHLC هستند )، از نظر بصری جالب تر و تفسیر آن آسان تر است. هرکدام از شمع ها تصاویری مربوط به حرکات قیمت ارائه می دهند که رمزگشایی آن ها در نمودار آسان است. در نمودار شمعی تحلیل گر قادر است به آسانی رابطه بین قیمت آغازین و پایانی و همچنین بالاترین و پایین ترین قیمت را بررسی و مقایسه کند و ظاهر ملموس تری نسبت به نمودار میله ای دارد.

candlestick2

نمودار شمعی نموداری مشابه نمودار میله ای است، اما شکل نمایش آن فرق دارد. مشابه با نمودار میله ای، مثالی از نمودار میله‌ای نمودار شمعی نیز خط باریک عمدی دارد که بازه معامله در دوره را نشان می­دهد. تفاوت در تشکیل مستطیل پهن روی خط عمودی است که تفاوت بین باز و بسته شدن قیمت را نشان می­دهد. ، نمودار شمعی با رنگ جهت معامله را به شکل خوبی نمایش می دهد. نرم افزار ها و تحلیلگران رنگ های برای نمایش یک شمع صعودی و یا نزولی از رنگ های متفاوتی استفاده می­کنند؛ که البته با یک نگاه ساده شما می توانید این موضوع را تشخیص دهید که کدام شمع صعودی و کدام نزولی است. . وقتی قیمت سهام رشد می کند و قیمت بسته شدن بالای قیمت باز قرار می گیرد، شمع ما معمولا سفید یا روشن خواهد بود. اگر سهام در آن شمع افت کند، این نمودار معمولا قرمز یا سیاه می شود.

%d9%86%d9%85%d9%88%d8%af%d8%a7%d8%b1-%d8%b4%d9%85%d8%b9%db%8c

چطور با تخفیف کارمزد در صرافی های ارز دیجیتال ثبت نام کنیم؟

نام صرافی تخفیف کارمزد IP خارج از ایران لینک ثبت نام
کوکوین دارد نیاز دارد ثبت نام با تخفیف کارمزد
کوینکس
دارد نیاز دارد ثبت نام با تخفیف کارمزد
بیت پین
دارد نیاز ندارد ثبت نام با تخفیف کارمزد
آبان‌تتر دارد نیاز ندارد ثبت نام با تخفیف کارمزد
بیت 24
دارد نیاز ندارد ثبت نام با تخفیف کارمزد
نوبیتکس
دارد نیاز ندارد ثبت نام با تخفیف کارمزد

توجه: با وجود اینکه دو صرافی کوینکس و کوکوین هر دو فعلا بدون نیاز به تغییر IP فعالیت می‌کنند اما بهتر است برای امنیت بیشتر از IP ثابت خارج از ایران استفاده کنید.

برای ورود به صرافی کوینکس حتما باید با IP خارج از ایران وارد شوید.

نمودار ها و کندل ها

انواع نمودارها

همه افرادی که از تحلیل تکنیکال برای بررسی بازارهای مالی استفاده می‌کنند، هر ساعت یا هر روز، قیمت‌ها را بررسی و نمودار این تغییرات را ترسیم می‌کنند. نمودارها در تحلیل تکنیکال دو بعدی هستند. معمولا محور افقی را زمان و معمولا محور عمودی را قیمت تشکیل می‌دهد.
نمودارها دارای انواع مختلفی هستند:
می‌توانند در بازه‌های زمانی مختلفی ترسیم شوند که این بازه از یک دقیقه شروع ‌شده و تا ماهیانه ادامه دارد.
می‌توانند ساده یا لگاریتمی باشند.(تفاوت نمودارهای ساده و لگاریتمی این است که نمودارهای لگاریتمی درصد تغییرات را به دقت نشان می‌دهند، اما در نمودارهای حسابی یا ساده این مورد وجود ندارد.)

یک نمونه از نموداری ساده مانند شکل بالا می باشد. اين نمودار نمايشي از مثالی از نمودار میله‌ای تغييرات قيمت يک سهام در يک دوره 6 ماهه است . قسمت پايين نمودار، خطي که بصورت افقی ادامه یافته است(x) نشان دهنده تاريخ و يا مقياس زماني است. سمت راست نمودار، خط عمودي (y) قیمت سهام را نشان می دهد. با مشاهده نمودار مي بينيم که در آذر ماه سال گذشته قيمت اين سهام 7100 ريال بوده است، در حاليکه در ارديبهشت سال جاري قيمت آن در حدود 8500 ريال بوده است. اين مشاهدات به ما مي گويد که قيمت اين سهام بين آذر 89 و ارديبهشت 90 افزايش پیدا کرده است.

براساس توافق قيمت سهم و حجم معاملات بر روي محور عمودي و زمان بر روي محور افقي نشان داده مي شود. در محور زمان تقسيم بندي مي تواند از بازه 15 دقيقه تا ده ساله متغير باشد که بر همین حسب بازه کاربرد دارند اعم از تحليل هاي کوتاه مثالی از نمودار میله‌ای مدت، ميان مدت و بلند مدت.
پرکاربرد ترين و معروف ترين نمودارها، عبارتند از: نمودار خطي، نمودار ميله اي و نمودار شمعي

Line Chart نمودار خطي

در تحلیل تکنیکال نمودارهاي خطي هيچ اطلاعات تصويري از بازه تجاري نقاط منحصر به فرد مانند بالاترين قيمت، پايين ترين قيمت يا قيمت ابتدا به ما نمي دهد. ساده ترين نوع نموداردر تحلیل تکنیکال، نمودار خطي مي باشد که از به هم پيوستن قيمت هاي بسته شدن (close) روزانه يک سهم در طي يک دوره معين شکل مي گيرد. با این اتصال ما مي توانيم حرکت کلي قيمت سهم يک بازه زماني مشخص را مشاهده کنيم. به هر حال، قيمت نهايي اغلب در مقايسه با قيمت هاي بالا و پايين در يک روز در داده هاي بازار سهام، مهمترين قيمت است و به همين دليل، تنها کميتي است که در اين نمودار مورد استفاده قرار مي گيرد .
سادگي نمودار خطی نکته مثبت اين نمودار در تحلیل تکنیکال است. اين نمودار در هم ريخته نيست و ديد خوبي از نوسانات قيمت سهم را نمايش مي دهد.
نکته منفي اين نمودار در تحلیل تکنیکال اين است که تحليل گر نوسانات سهم در يک دوره خاص را نمي تواند مشاهده کند. مثلا اين نمودار قابليت نمايش قيمت هاي باز شدن، پايين و بالای يک روز سهم را ندارد. اتصال اين خطها مي تواند به تحلیلگر در تحلیل تکنیکال کمک کند حرکت کلي قيمت براي سهام يک شرکت را در يک زمان معين مشاهده نمايد.

Candlesticks نمودار شمعي

هر دو نمودار ميله اي و شمعي به جهت نمايش تغييرات قيمت در يک بازه زماني با هم برابرند، اما مزيت نمودار شمعي اين است که از تغييرات روند قيمتي از لحاظ بصري به سرعت و سادگي قابل تشخيص مي باشد.

نمودار شمعی یا کندلی پرطرفدارترین و پرکاربرد ترین نوع نمودار تحلیل تکنیکال است.این نمودار نیز اطلاعاتی از قبیل قیمت باز شدن، بسته شدن و دامنه نوسان قیمتی در بازه زمانی مورد نظر را نشان می‌دهد.

نمودار شمعی با کمک کندل ها در تحلیل تکنیکال بسیار برای تحلیلگران مفید و موثر واقع شده است.

در تحلیل تکنیکال نمودارهاي شمعي همان اطلاعات نمودارهاي ميله اي را به ما مي دهند، اما در قالب گرافيکي. نمودار شمعي از دو بخش بدنه اصلي و سايه تشکيل شده. بدنه اصلي شمع نشان دهنده قيمت آغاز و پايان معامله است و بخش ديگر شامل دو خط است که به سايه مشهور شده است. خط بالايي را سايه بالايي و خط پاييني را سايه پاييني مي گويند. از اين رو دامنه نوسانات سهم در طول دوره زماني مورد داد و ستد توسط سايه ها نمايش داده مي شود.

اگر قیمت باز شدن کندل(شمع) پایینتر از قیمت بسته شدن آن باشد به عبارتی با افزایش قیمت روبرو شده باشد کندل تو خالی یا سفید است. اگر قیمت باز شدن کندل بالاتر از قیمت بسته شدن آن باشد سهم با کاهش قیمت روبرو شده و کندل آن توپر یا مشکی خواهد بود. البته در نرم افزارهای مختلف، می توانید رنگ مورد دلخواه خودتان را بر روی کندل ها انتخاب کنید. اما رنگ های مرسوم آنها مشکی و سفید است. قسمتی از کندل که بیرون از محدوده قیمت های باز و بسته شدن قرار می گیرد سایه( shadow ) نامیده می‌شود.

در تحلیل تکنیکال نمودارهاي شمعي با استفاده از قيمتهاي باز شدن، بسته شدن و سقف و کف شکل مي گيرند .نمودارهاي شمعي بهتر از بقيه نيستند، بلکه فقط واضح ترند.منظور از واضح تر آن است که با اين نمودارها قيمتهاي بالا و پايين روز به سرعت و سادگي تشخيص داده مي شود.هنگامي که قيمت صعودي باشد، بدنه شمع سفيد و هنگامي که قيمت نزولي باشد بدنه شمع سياه مي باشد. گاهي اوقات به جاي نمايش سياه و سفيد شمع هاي ژاپني آن ها را به صورت رنگي نشان مي دهيم. براي اين کار ما به راحتي سفيد را با سبز و سياه را با قرمز جايگزين کرديم . اين بدان معناست که اگر قيمت بسته شدن از باز شدن بيشتر باشد بلوك سبز رنگ است و اگر قيمت بسته شدن از باز شدن کمتر باشد بلوك قرمز رنگ است.

اشکال مختلف کندل ها در نمودار شمعی مورد استفاده در تحلیل تکنیکال؛

اگر قيمت بسته شدن بالاتر از قيمت باز شدن باشد، يک شمع توخالي يا سفيد کشيده مي شود . .
اگر قيمت بسته شدن پايين تر از قيمت باز شدن باشد يک شمع تو پر يا سياه کشيده مي شود . .
قسمت توخالي يا رنگ شده شمع ” بدنه اصلي ” يا بدنه ناميده مي شود . .
خطوط باريک واقع در بالا و پايين بدنه قيمت سقف و کف را نشان مي دهند و فیتیله ها ناميده مي شوند . .
بالاترين نقطه فیتیله بالايي ” سقف ” است . .
پايين ترين نقطه فیتیله پاييني ” کف ” است . .

اين گونه تصور کنيد که قيمت سهم در يک روز خاص با قيمت 4000 ريال بازگشايي مي شود و در قيمت 3600 ريال بسته مي شود. در طي روز سهام شرکت بين 3400 تا 4300 ريال در نوسان بوده است.بدنه شمع توپر است زيرا قيمت بسته شدن از قيمت باز شدن پايين تر است و بيانگر فشار فروشندگان است.( 1 )

اما در شکل شماره ( 2) قيمت بازگشايي سهم 3600 ريال و قيمت بسته شدن 4000 ريال بوده است.بدنه شمع بايستي تو خالي باشد زيرا قيمت بسته شدن سهم از قيمت بازگشايي آن بالاتر بوده است و بيانگر فشار خريداران است.

شمع سفيد بلند نشان دهنده فشار زياد خريداران است . هرچه قدر بدنه شمع بلند تر باشد، قيمت بسته شدن به سمت بالا از قيمت باز شدن بيشتر فاصله مي گيرد. اين امر نشان دهنده آن است که قيمت به طور قابل توجهي افزايش يافته است . به عبارتي گاوها، خرس ها را از ميدان به در کرده اند .شمع بلند مشکي ( توپر) نشان دهنده فشار زياد فروشندگان است. هرچقدر شمع مشکي بلندتر باشد، قيمت بسته شدن به سمت پايين از قيمت باز شدن بيشتر فاصله مي گيرد . اين امر نشان دهنده اين است که قيمتها به ميزان زيادي افت کرده اند و به عبارتي خرس ها با شکستن شاخ گاوها آنها را از ميدان به در کرده اند.

فیتیله هاي بلندتر و کوتاه تر در شمعها شواهد خوبي را در مورد معاملات انجام شده ارائه مي دهند . شمع هايي با فیتیله بلند نشان دهنده اين است که معامله گران از نقاط باز شدن و بسته شدن قيمت به خوبي دور شده اند. شمعهايي با فیتیله کوتاه نشان دهنده اين است که بيشتر معاملات حول و حوش نقاط بسته شدن و باز شدن قيمت صورت گرفته اند .
در تحلیل تکنیکال اگر فیتیله بالايي شمعي بلند و فیتیله پاييني آن کوتاه باشد نشان دهنده اين است که خريداران در ابتدا قيمت را بسيار بالا برده اند ولي بنا به دلايلي فروشندگان وارد شده اند و قيمت را دوباره نزديک به قيمت باز شدن، برگردانده اند.

اگر فیتیله پاييني شمعي بلند و فیتیله بالايي آن کوتاه باشد نشان دهنده اين است که فروشندگان ابتدا قيمت را به طور قابل توجهي پايين آورده اند ولي بنا به دلايلي خريداران آمده اند و دوباره قيمتها را نزديک به قيمت باز شدن برگردانده اند .

رسم نمودار در متلب | MATLAB Plotting 6 دقیقه مطالعه

یکی از پرکاربردترین زبان‌های برنامه نویسی برای رسم نمودارها و توابع ریاضی، بدون شک متلب می‌باشد. در این قسمت از دوره آموزش متلب فنولوژی، به طور کامل در مورد رسم نمودار در متلب صحبت می‌کنیم. با ما همراه باشید.

مراحل رسم نمودار در متلب

برای ترسیم نمودار یک تابع، باید مراحل زیر را انجام دهید:

 • با تعیین دامنه متغیر که باید تابع برای آن رسم شود، x را تعریف کنید.
 • تعریف تابع y = f (x)
 • دستور plot را به صورت plot (x,y) فراخوانی کنید.

تابع همانی

اجازه دهید تابع ساده و همانی y = x را برای دامنه مقادیر x از ۰ تا ۱۰۰ با طول گام ۵ رسم کنیم. یک فایل اسکریپت ایجاد کنید و کد زیر را تایپ کنید:

هنگام اجرای فایل، متلب تصویر زیر را نمایش می دهد:

تابع همانی در متلب

تابع درجه دو

بیایید یک مثال دیگر برای ترسیم تابع y=x^2 بیاوریم. در این مثال، دو نمودار با عملکرد یکسان ترسیم می کنیم، اما در حالت دوم، مقدار طول گام را کاهش می دهیم. لطفا توجه داشته باشید که هرچه این مثالی از نمودار میله‌ای طول گام را کاهش دهیم نمودار هموارتر می شود.

حالت اول با طول گام ۲۰:

تابع نمایی در متلب

حالت دوم با طول گام ۵:

مشاهده نتیجه با نموداری نرم و هموارتر:

تابع نمایی در متلب

افزودن عنوان، برچسب و خطوط به نمودار

متلب به شما امکان می‌دهد عنوان، برچسب‌هایی در امتداد محور x و محور y، خطوط شبکه و همچنین ظاهر محورها را اضافه کنید یا تغییر دهید.

 • دستورات xlabel و ylabel برچسب‌هایی را در امتداد محور x و y تولید می‌کنند.
 • دستور title به شما امکان می‌دهد عنوان را روی نمودار قرار دهید.
 • دستور grid on به شما مثالی از نمودار میله‌ای امکان می‌دهد خطوط شبکه را روی نمودار قرار دهید.
 • فرمان axis equal اجازه می‌دهد نمودار با مقیاس یکسان و فضاهای برابر هر دو محور تولید شود.
 • دستور axis square یک نمودار مربعی تولید می‌کند.

مثال: یک فایل اسکریپت ایجاد کنید و کد زیر را تایپ کنید.

متلب نمودار زیر را ایجاد می کند:

گرید در متلب

رسم چندین تابع روی یک نمودار

شما می توانید چندین نمودار را روی یک صفحه بکشید. مثال زیر این مفهوم را نشان می‌دهد. یک فایل اسکریپت ایجاد کنید و کد زیر را تایپ کنید:

متلب نمودار زیر را ایجاد می‌کند:

تغییر رنگ نمودار در متلب

تنظیم رنگ‌ها در نمودار

هشت رنگ اصلی برای رسم نمودار در متلب وجود دارد. در زیر رنگ‌ها و کدهای آن‌ها را مشاهده می‌کنید.

Code Color
w سفید
k سیاه
b آبی
r قرمز
c یشمی
g آبی
m ارغوانی
y زرد

مثال: اجازه دهید نمودار دو چند جمله‌ای را ترسیم کنیم. یک فایل اسکریپت ایجاد کنید و کد زیر را تایپ کنید:

 • $ f(x) = 3x^4 + 2x^3+ 7x^2 + 2x + 9 $
 • $g(x) = 5x^3 + 9x + 2$

تابع نمایی در متلب

تنظیم مقیاس‌ محورها

دستور axis به شما امکان می‌دهد مقیاس‌های محورها را تنظیم کنید. می‌توانید مقادیر حداقل و حداکثر را برای محورهای x و y با استفاده از دستور axis به روش زیر ارائه دهید:

به مثال زیر توجه کنید:

با اجرای فایل، متلب نمودار زیر را ایجاد می‌کند:

تابع نمایی در متلب

sub-plot در متلب

وقتی آرایه‌ای از نمودارها را در یک figure (پنجره) ایجاد می‌کنید، به هر یک از این نمودارها یک subplot گفته می‌شود. از دستور subplot برای ایجاد آن استفاده می‌شود. به سینتکس زیر توجه کنید:

m و n تعداد ردیف‌ها و ستون‌های آرایه نمودار است و p مشخص می‌کند که کجا یک نمودار خاص قرار گیرد. هر نمودار ایجاد شده با دستور subplot می‌تواند ویژگی‌های خاص خود را داشته باشد. مثال زیر این مفهوم را نشان می‌دهد. دو نمودار زیر را در نظر بگیرید.

 • $ y = e^sin(10x) $
 • $ y = e^sin(10x) $

یک فایل اسکریپت ایجاد کنید و کد زیر را تایپ کنید:

هنگام اجرای فایل، متلب نمودار زیر را ایجاد می‌کند:

ساب پلات در متلب

انواع رسم‌ نمودار در متلب

در این قسمت به بررسی نمودار‌ها و قابلیت‌های گرافیکی متلب خواهیم پرداخت. به موارد زیر توجه کنید:

 • رسم نمودارهای میله‌ای
 • رسم کانتورهای دو بعدی
 • طرح های سه بعدی

رسم نمودارهای میله‌ای

دستور bar یک نمودار میله‌ای دو بعدی ترسیم می‌کند.

مثال: بگذارید یک کلاس تخیلی با ۱۰ دانش آموز داشته باشیم. ما می‌دانیم که درصد نمرات بدست آمده توسط این دانشجویان ۷۵، ۵۸، ۹۰، ۸۷، ۵۰، ۸۵، ۹۲، ۷۵، ۶۰ و ۹۵ است. نمودار میله‌ای این داده‌ها را ترسیم می‌کنیم. یک فایل اسکریپت ایجاد کنید و کد زیر را تایپ کنید:

متلب نمودار میله‌ای زیر را نمایش می‌دهد:

نمودار میله‌ای در متلب

رسم کانتور

خط کانتور تابعی از دو متغیر یک منحنی است که در طی آن تابع دارای مقدار ثابت است. خطوط کانتور برای ایجاد نقشه‌های کانتور با استفاده از نقاط دارای ارتفاع مساوی بالاتر از یک سطح مشخص، مانند میانگین سطح دریا، استفاده می‌شود. متلب تابع contour را برای ترسیم نقشه‌های کانتور ارائه می‌هد.

مثال: بیایید یک نقشه کانتور تولید کنیم که خطوط کانتور را برای یک تابع داده شده g = f (x,y) نشان دهد. این تابع دارای دو متغیر است. بنابراین باید دو متغیر مستقل ایجاد کنیم، یعنی دو مجموعه داده‌ی x و y. این کار با فراخوانی دستور meshgrid انجام می شود. از دستور meshgrid برای تولید ماتریسی از عناصر استفاده می‌شود که دامنه‌ی آن‌ها را با طول‌ گام‌های مشخص تعیین می‌کند. اجازه دهید تابع g = f (x,y) را رسم کنیم؛ (در بازه‌ی x از منفی تا مثبت ۵ و y از منفی تا مثبت ۳ و یا طول گام ۰.۱). متغیرها به صورت زیر است:اشتراک گذاری

دیدگاه شما

اولین دیدگاه را شما ارسال نمایید.